Quyết định số 3674/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định số 3674/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3674/QĐ-BYT về việc thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ Y tế tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong năm 2005 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3674/QĐ-BYT

  1. BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3674/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ Y TẾ TỔ CHỨC KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG NĂM 2005 BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 9 tháng 2 năm 2004 của Bộ Chính trị về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2004-2005; Căn cứ Chỉ thị số 31/2004/CT-TTg ngày 8 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động đợt thi đua đặc biệt từ nay đến hết năm 2005 nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2001-2005), thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong 2 năm 2004-2005 và Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII; Xét đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Chánh Văn phòng Bộ Y tế; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ Y tế tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2005, gồm các ông, bà có tên sau đây: 1. Ông Trần Chí Liêm, Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Bộ Y tế- Trưởng Ban 2. Ông Trần Công Kỷ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế- Phó trưởng Ban thường trực 3. Ông Dương Quốc Trọng, Chánh Văn phòng- Phó trưởng Ban 4. Ông Dương Huy Liệu, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -Tài chính - Uỷ viên 5. Ông Trịnh Đình Cần, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Uỷ viên 6. Ông Lý Ngọc Kính, Vụ trưởng Vụ Điều trị- Uỷ viên 7. Ông Trịnh Quân Huấn, Cục trưởng Cục YTDP&PC HIV/AIDS - Uỷ viên 8. Ông Cao Minh Quang, Cục trưởng Cục Quản lý dược Việt Nam -Uỷ viên
  2. 9. Bà Vũ Thị Phương, Chủ tịch Công đoàn y tế Việt Nam- Uỷ viên 10. Ông Nguyễn Huy Thìn, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Y tế- Uỷ viên Điều 2. a) Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu giúp Bộ trưởng chỉ đạo, hướng dẫn việc chuẩn bị, triển khai, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo tình hình, kết quả việc thực hiện Kế hoạch số 7846/KH-BYT ngày 19/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tổ chức các ngày lễ lớn trong năm 2005. b) Giao đồng chí Trưởng Ban xem xét thành lập các Tiểu ban giúp việc cho Ban Chỉ đạo theo nhu cầu các lĩnh vực công tác. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2005 sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Cơ quan Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Trần Thị Trung Chiến
Đồng bộ tài khoản