Quyết định số 3676/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
26
lượt xem
2
download

Quyết định số 3676/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3676/QĐ-BGTVT về việc thành lập Hội đồng cấp Bộ xét duyệt thuyết minh đề cương các nhiệm vụ, dự án, đề án bảo vệ môi trường năm 2009 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3676/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 3676/Q -BGTVT Hà N i, ngày 02 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C THÀNH L P H I NG C P B XÉT DUY T THUY T MINH CƯƠNG CÁC NHI M V , ÁN, D ÁN B O V MÔI TRƯ NG NĂM 2009 B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22/04/2008 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Thông tư liên t ch s 114/2006/TTLT-BTC-TNMT ngày 29/12/2006 c a liên B Tài chính và B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n vi c qu n lý kinh phí s nghi p môi trư ng; Căn c Quy t nh s 2614/Q -BTC ngày 20/11/2008 c a B Tài chính v vi c giao d toán thu, chi ngân sách nhà nư c năm 2009; Căn c Công văn s 2514/BTNMT-KH ngày 09/07/2008 c a B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c hư ng d n xây d ng k ho ch b o v môi trư ng năm 2009 c a các B , ngành; Căn c Công văn s 5956/BGTVT-KHCN ngày 12/08/2008 c a B Giao thông v n t i v vi c ăng ký k ho ch b o v môi trư ng năm 2009; Xét ngh c a V trư ng V Môi trư ng, QUY T NNH i u 1. Thành l p H i ng c p B xét duy t thuy t minh cương các nhi m v , d án, án b o v môi trư ng năm 2009 kèm theo Công văn s 5956/BGTVT-KHCN ngày 12/08/2008 c a B Giao thông v n t i; Danh sách chi ti t các thành viên H i ng trong Ph l c kèm theo. i u 2. H i ng có trách nhi m xem xét, ánh giá n i dung các thuy t minh cương tư v n cho B Giao thông v n t i phê duy t tri n khai. Cơ quan ch trì và Ch nhi m các nhi m v , d án, án b o v môi trư ng có trách nhi m chuNn b t t n i dung báo cáo H i ng làm vi c có k t qu . V Môi trư ng căn c k t qu ánh giá c a H i ng, xem xét phê duy t thuy t minh cương các nhi m v , d án, án theo quy nh. i u 3. Chánh Văn phòng B ; V trư ng các V : MT, TC và các Ông, Bà có tên trong danh sách H i ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - B trư ng ( b/c); - Lưu: VT, MT. Tr n Doãn Th PH L C
  2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN H I NG C P B XÉT DUY T THUY T MINH CƯƠNG CÁC NHI M V , ÁN, D ÁN B O V MÔI TRƯ NG NĂM 2009 (Kèm theo Quy t nh s 3676/Q -BGTVT ngày 02/12/2008 c a B trư ng B GTVT) TT H tên Ch c v , ơn v công tác Ch c danh H i ng 1 TS. Chu M nh Hùng V trư ng V Môi trư ng, B GTVT Ch t ch H i ng 2 TS. Ngô Kim nh Phó V trư ng V Môi trư ng, B Phó Ch t ch H i ng GTVT 3 ThS. Nguy n H u Nh t Trung tâm KHCN&BVMT GTVT, y viên ph n bi n Vi n KHCN GTVT 4 TS. ng Văn L i Phó V trư ng V HTQT và KHCN, y viên ph n bi n T ng C c Môi trư ng, B TN&MT 5 ThS. Nguy n Vi n àn Phó V trư ng V K ho ch, B y viên TN&MT 6 ThS. Tr n M nh Ti p Trư ng ban KHCN, C c Hàng không y viên Vi t Nam 7 ThS. Bùi Xuân Trư ng Trư ng Phòng KHCN& HTQT, C c y viên BVN 8 ThS. Hà H ng Khang Chuyên viên chính, V Tài chính, B y viên GTVT 9 ThS. Tr n Ánh Dương Chuyên viên chính, V Môi trư ng, y viên thư ký B GTVT
Đồng bộ tài khoản