Quyết định số 37/1999/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
4
download

Quyết định số 37/1999/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 37/1999/QĐ-BTC về giá mua tối thiểu tại cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung giá mua tối thiểu tại cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu tại Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 590A/1998/QĐ/BTC ngày 29/4/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 37/1999/QĐ-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 37/1999/QĐ-BTC Hà N i, ngày 03 tháng 4 năm 1999 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 37/1999/QĐ/BTC NGÀY 3 THÁNG 4 NĂM 1999 V VI C S A Đ I, B SUNG GIÁ MUA T I THI U T I C A KH U Đ TÍNH THU NH P KH U T I B NG GIÁ BAN HÀNH KÈM THEO QUY T Đ NH S 590A/1998/QĐ/BTC NGÀY 29/04/1998 C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c th m quy n và nguyên t c đ nh giá tính thu xu t kh u, thu nh p kh u quy đ nh t i Đi u 7 Ngh đ nh s 54/CP ngày 28/08/1993 và Ngh đ nh s 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u: Căn c M c II, Ph n B, Thông tư s 172/1998/TT/BTC ngày 22/12/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 54/CP ngày 28/8/1993 và Ngh đ nh s 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph ; Công văn s 3696 TC/TCT ngày 23/09/1998 c a B Tài chính; Theo đ ngh c a T ng c c H i quan t i Công văn s 4530/TCHQ-KTTT ngày 04/12/1998; Công văn s 903/TCHQ-KTTT ngày 12/02/1999; Công văn s 1097/TCHQ-KTTT ngày 01/03/1999 và Công văn s 1130/TCHQ-KTTT ngày 02/03/1999 v vi c s a đ i, b sung giá tính thu nh p kh u và gi i quy t khi u n i theo quy đ nh t i đi m 2 Công văn s 3696 TC/TCT ngày 23/09/1998 c a B Tài chính; QUY T Đ NH: Đi u 1: S a đ i, b sung giá mua t i thi u t i c a kh u c a các m t hàng quy đ nh dư i đây, đ các cơ quan thu thu làm căn c xác đ nh giá tính thu nh p kh u c a các m t hàng cùng lo i t i B ng giá mua t i thi u t i c a kh u đ tính thu nh p kh u ban hành kèm theo Quy t đ nh s 590A/1998/QĐ/BTC ngày 29/4/1998 c a B trư ng B Tài chính: S Tên hàng Đơn Giá tính TT v thu tính (USD) 1 - Rư u Jinro Soju 250 Lít 1,50 2 - Rư u Soon Han Jinro Soju 230 - 1,50
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3 -Rư u Chamnamoo Soju 250 - 1,50 4 -Rư u Chur chiu t 360 - 400 - 6,00 5 - Rư u EX Drum Gray 170 - 6,00 6 - Rư u vang SPY-WINE Cooler 50 - 1,00 7 - Gi y Duplex: Do G7 s n xu t t n 550,00 Do các nư c khác s n xu t - 400,00 8 - Xi măng tr ng lo i PC25 do Trung Qu c s n xu t - 110,00 9 - Xe ô tô t i các lo i (xe t i thùng) do Trung qu c s n xu t, tr ng t i dư i 8 t n tính b ng 55% giá xe t i cùng lo i do Nh t B n s n xu t. Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c và áp d ng đ i v i t t c các lô hàng nh p kh u có t khai hàng hoá nh p kh u n p cho cơ quan H i quan b t đ u k t ngày 15/04/1999 và gi i quy t khi u n i cho các lô hàng c th do các đơn v , doanh nghi p nh p kh u theo ki n ngh c a T ng c c H i quan t i Công văn s 4530/TCHQ-KTTT ngày 04/12/1998; công văn s 903/TCHQ-KTTT ngày 12/02/1999; Công văn s 1097/TCHQ-KTTT ngày 01/03/1999 và Công văn s 1130/TCHQ-KTTT ngày 02/03/1999. Ph m Văn Tr ng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản