Quyết định số 37/2000/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
5
download

Quyết định số 37/2000/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 37/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty lâm nghiệp Gia Lai do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 37/2000/QĐ-BNN-TCCB

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 37/2000/Q -BNN-TCCB Hà N i, ngày 10 tháng 04 năm 2000 QUY T NNH V/V B SUNG NGÀNH NGH KINH DOANH CHO CÔNG TY LÂM NGHI P GIA LAI B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và PTNT; Căn c Quy t nh s 3642 1999/Q /BNN-TCCB ngày 15/9/1999 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c thành l p Công ty lâm nghi p Gia Lai trên cơ s chuy n Công ty này t h ch toán ph thu c sang h ch toán c l p thu c T ng công ty lâm nghi p Vi t Nam; Xét ngh c a T ng công ty lâm nghi p Vi t Nam t i công văn s 483 TCT/TCL /CV ngày 30/3/2000; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1.- B sung ngành ngh kinh doanh cho Công ty lâm nghi p Gia Lai thu c T ng công ty lâm nghi p Vi t Nam: - Khai thác g và lâm s n. - Kinh doanh xu t nh p kh u máy móc thi t b , v t tư, nguyên v t li u, hoá ch t ph c v s n xu t, trang trí n i th t, thu s n, hàng tiêu dùng. i u 2.- Giám c Công ty lâm nghi p Gia Lai có trách nhi m ti n hành ăng ký b sung ngành ngh s n xuát kinh doanh theo quy nh hi n hành. i u 3.- Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 4.- Chánh văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các ơn v có liên quan thu c B , T ng giám c T ng công ty lâm nghi p Vi t Nam và Giám c Công ty lâm nghi p Gia Lai ch u trách nhi m thi hành quy t nh này ./. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG
  2. Nguy n Thi n Luân
Đồng bộ tài khoản