Quyết định số 37/2000/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
5
download

Quyết định số 37/2000/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 37/2000/QĐ-UB về việc đổi tên và xác định lại nhiệm vụ cho Nhà điều dưỡng công nhânthuộc Sở Công nghiệp do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 37/2000/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S :37/2000/Q -UB Hà N i, ngày 01 tháng 03 năm 2000 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH "V VI C I TÊN VÀ XÁC NNH L I NHI M V CHO NHÀ I U DƯ NG CÔNG NHÂN THU C S CÔNG NGHI P " U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c quy t nh 68/Q -UB, ngày 31/12/1970 c a UBND thành ph Hà N i v vi c thành l p Nhà i u dư ng S Công nghi p; Xét công văn s 31/ DCN, ngày 01 tháng 3 năm 2000 c a Nhà i u dư ng công nhân và ý ki n ch p thu n c a S Công nghi p v b sung nhi m v cho Nhà i u dư ng công nhân S Công nghi p; Xét ngh c a Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph , QUY T NNH i u 1: i tên và xác nh l i ch c năng, nhi m v cho Nhà i u dư ng công nhân s Công nghi p như sau: - Tên g i m i: Trung tâm Y t s Công nghi p Hà N i. - a ch t t i: 148 ph Tri u Vi t Vương, phư ng Bùi Th Xuân, qu n Hai Bà Trưng, thành ph Hà N i. A/Ch c năng: Là ơn v s nghi p y t , ch u s qu n lý tr c ti p c a S Công nghi p và hư ng d n v chuyên môn nghi p v c a S Y t , giúp s qu n lý, ch o công tác y t và v sinh lao ng trong các ơn v thu c ngành b o v s c kho cán b công nhân viên. B/ Nhi m v : - Khám, i u tr b nh, b nh ngh nghi p và i u dư ng ph c h i ch c năng s c kho cho ngư i lao ng. - Khám s c kho nh kỳ, l p h sơ qu n lý theo dõi s c kho i v i b nh ngh nghi p, mãn tính. - Khám ch a b nh b o hi m y t theo h p ng v i cơ quan B o hi m y t Hà N i.
  2. - T ch c các ho t ng d ch v y t theo gi y phép hành ngh c a s Y t Hà N i. - Ph i h p v i các cơ quan ch c năng tuyên truy n giáo d c s c kho phòng ch ng d ch b nh, b nh ngh nghi p, v sinh an toàn lao ng và ki m tra, thanh tra công tác v sinh, an toàn lao ng ngăn ng a b nh ngh nghi p các ơn v thu c ngành. - Nghiên c u, th c hi n các tài khoa h c v chuyên ngành b nh ngh nghi p và i u dư ng ph c h i ch c năng s c kho cho ngư i lao ng. C/ T ch c b máy: - Giám c và có t 1 n 2 phó giám c. - Có m t s phòng nghi p v , chuyên môn. - Biên ch ư c giao là 25 ngư i. (Trong ó có 18 ngư i ư c hư ng lương t ngân sách c a Nhà nư c và 7 ngư i t h ch toán trang tr i. Biên ch s ư c xem xét và giao c th hàng năm). Trung tâm y t s Công nghi p Hà N i có tư cách pháp nhân, có tài kho n t i kho b c Nhà nư c ư c s d ng con d u riêng theo quy nh c a pháp lu t. i u 2: Quy t nh có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 5 năm 2000. i u 3: Chánh Văn phòng UBND thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph , Giám c s Công nghi p, Th trư ng các S , Ban, Ngành có liên quan và Trung tâm y t s Công nghi p Hà N i thi hành quy t nh này./. TM/. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Th Quang
Đồng bộ tài khoản