Quyết định số 37/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
32
lượt xem
3
download

Quyết định số 37/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 37/2001/QĐ-UB về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Năm trật tự đô thị - 2001 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 37/2001/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ Đ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 37/2001/QĐ-UB TP.H Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2001 QUY T Đ NH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C BAN HÀNH K HO CH TH C HI N NĂM TR T T ĐÔ TH - 2001 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ch th s 02/2001/CT-UB ngày 16/03/2001 c a y ban nhân dân Thành ph v tri n khai t ch c th c hi n 12 chương trình và công trình tr ng đi m c a thành ph trong giai đo n 2001 – 2005 và k ho ch th c hi n “Năm tr t t đô th ” trong năm 2001; Xét đ ngh c a Giám đ c S Giao thông công chánh (công văn s 125/GT - TCCB ngày 27/4/2001) v vi c duy t k ho ch th c hi n “Năm tr t t đô th ”; QUY T Đ NH Đi u 1. Nay ban hành kèm theo quy t đ nh này K ho ch th c hi n “Năm tr t t đô th ” nh m tăng cư ng hi u l c, hi u qu qu n lý Nhà nư c đ gi gìn an ninh tr t t , an toàn giao thông, v sinh môi trư ng và c nh quan đô th trên toàn đ a bàn thành ph . Đi u 2. Th trư ng t t c các cơ quan, t ch c, đơn v , doanh nghi p trên đ a bàn thành ph căn c theo nhi m v , tình hình c a đơn v và n i dung k ho ch th c hi n “Năm tr t t đô th ” nêu t i Đi u 1 đ xây d ng chương trình, k ho ch hành đ ng c th , thi t th c tham gia th c hi n k ho ch chung nh m đ m b o đ t hi u qu cao nh t trong lĩnh v c đô th c a Thành ph H Chí Minh. Đi u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám đ c các S ban ngành, đoàn th , l c lư ng vũ trang c a thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các Qu n-Huy n, Phư ng-Xã, Th trư ng các t ch c, đơn v , các doanh nghi p trên đ a bàn thành ph ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như đi u 3 PH - TT/TU, TT/HĐND.TP - TT/UBND.TP - UB MTTQVN.TP KT. CH T CH - Văn phòng Thành y PHÓ CH T CH - Các Báo, Đài (đ tuyên truy n) - VPUB : PVP/ĐT, các T NCTH - T ĐT (3b)
 2. - Lưu (ĐT). Vũ Hùng Vi t Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ Đ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** TP.H Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2001 K HO CH TH C HI N NĂM TR T T ĐÔ TH - 2001 (Ban hành kèm theo quy t đ nh s 37 /2001/QĐ-UB ngày 27/4/2001 c a y ban nhân dân Thành ph H Chí Minh) - Th c hi n Ngh quy t Đ i h i Đ i bi u Đ ng b thành ph nhi m kỳ VII và Ngh quy t c a H i đ ng nhân dân thành ph kỳ h p th IV, khóa VI v 12 chương trình, công trình tr ng đi m và “Năm tr t t đô th " nh m tăng cư ng hi u l c, hi u qu qu n lý Nhà nư c đ gi gìn an ninh tr t t , an toàn giao thông, v sinh môi trư ng và c nh quan đô th ; - Th c hi n Ch th 02/2001/CT-UB ngày 16/3/2001 c a y ban nhân dân thành ph v tri n khai t ch c th c hi n 12 chương trình, công trình tr ng đi m c a thành ph trong giai đo n 2001-2005 và k ho ch th c hi n “Năm tr t t đô th ” trong năm 2001; y ban nhân dân thành ph t p h p nh ng n i dung chính đ l p k ho ch, bao g m nh ng m c tiêu, nhi m v c n t p trung th c hi n trong năm 2001 “Năm tr t t đô th ” nh m t o s chuy n bi n tích c c, ch n ch nh m t bư c cơ b n nh ng t n t i, làm ti n đ cho vi c t ch c th c hi n lâu dài như sau : I.- M C TIÊU PH N Đ U TRONG “NĂM TR T T ĐÔ TH ” : Tr t t đô th là m t lĩnh v c r t r ng l n, bao g m nhi u n i dung ho t đ ng, liên quan đ n nhi u ngành, nhi u lĩnh v c, quan h đ n quy n và nghĩa v công dân, đ n s t giác c a m i ngư i và ph i đư c th c hi n lâu dài. Do đó, năm 2001 ch ch n l c m t s n i dung chính có tính đ t phá và kh thi đ tri n khai th c hi n trư c, t o ra s chuy n bi n
 3. tích c c, ch n ch nh m t bư c cơ b n nh ng t n t i, làm ti n đ cho vi c t ch c th c hi n lâu dài. Các k ho ch ph i đư c nghiên c u đ xây d ng m t cách khoa h c, đ ng b và ch đ ng c v tr t t đô th , cũng như đ i v i m t s chương trình, công trình tr ng đi m đã đư c Đ i h i Đ i bi u Đ ng b thành ph l n th VII đ ra. Nh ng m c tiêu chính bao g m : 1. L p l i tr t t lòng l đư ng: ch n ch nh l i tr t t và x lý t t c các hành vi s d ng, l n chi m trái phép v i b t kỳ hình th c nào trên lòng đư ng t t c các tuy n đư ng (k c m t c u) và l đư ng dành cho ngư i đi b trên 30 tuy n đư ng tr ng đi m (ph l c 1) sau đó m r ng ra 100 tuy n đư ng và 11 khu v c tr ng đi m (ph l c 2). 2. Đ m b o tr t t an toàn giao thông đư ng b , đư ng th y, đư ng s t trên đ a bàn thành ph và tri t đ ch p hành lu t l giao thông, trong đó t p trung th c hi n trư c trên 30 tuy n đư ng tr ng đi m do thành ph xác đ nh (ph l c 1). Xây d ng k ho ch 5 năm chương trình ch ng ùn t c giao thông và ch ng ng p nư c n i th mùa mưa. Th c hi n ngay m t s bi n pháp h u hi u đ gi i quy t bư c đ u n n k t xe trên các tuy n đư ng tr ng đi m và xóa ng p ít nh t 15 tr ng đi m ng p trong năm 2001, t o ti n đ cho vi c th c hi n trong các năm ti p theo. Gi i quy t d t đi m các t đi m xà b n, rác t n đ ng và các t đi m phơi phóng, buôn bán ph li u chi m d ng l đư ng. Ngăn ch n có hi u qu tình tr ng ngư i cư ng , kinh doanh buôn bán trái phép trên các công viên, qu ng trư ng, ti u đ o; c i thi n tình hình thu gom và v n chuy n rác trên toàn thành ph (theo k ho ch chương trình x lý rác 2001-2005), th c hi n m c tiêu đư ng ph văn minh s ch đ p đ t yêu c u. 3. Ch n ch nh tr t t trên lĩnh v c qu ng cáo nơi công c ng, x lý nghiêm các trư ng h p sai quy đ nh, không gi y phép, không an tòan nh t là khu v c trung tâm thành ph và các c a ngõ chính c a thành ph . Qu ng cáo ph i theo quy h ach chung trên tòan đ a bàn thành ph . 4. Xây d ng k h ach và t ch c th c hi n vi c l p l i tr t t trong lĩnh v c xây d ng, phòng ch ng xây d ng trái phép ; gi i t a l n chi m và xây d ng trên đ t công, trên và ven kênh r ch, trong khu quy h ach. Các m c tiêu nêu trên mang tính ch t dài h n, liên t c và ph i có s tham gia thi t th c c a các đoàn th , t ch c qu n chúng và nhân dân. Do v y, m c tiêu đ ra cho năm tr t t đô th là ph i tăng cư ng ý th c t giác c a ngư i nhân dân và trách nhi m c a các c p, các ngành, các t ch c xã h i, ph i có nh ng gi i pháp căn cơ, hi u qu g n li n v i bi n pháp hành chính thư ng xuyên c a các đ a phương, các ngành trong thành ph . Sau các đ t ra quân t o các hi u qu t c thì, các đ a phương, ngành liên quan c n có bi n pháp duy trì mang tính dài h n đ tránh tái phát sinh các v n đ đã gi i quy t. II.- CÁC GI I PHÁP VÀ NHI M V C TH C A T NG ĐƠN V : A- các gi i pháp : (11 gi i pháp)
 4. 1. V n đ ng các t ng l p nhân dân thông su t ch trương c a Thành y, H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph trong Năm Tr t t đô th theo quan đi m “gi gìn tr t t , an toàn giao thông và m quan đô th là trách nhi m và nghĩa v c a m i công dân”, t đó v n đ ng nhân dân, cán b công ch c, công nhân, h c sinh, sinh viên, l c lư ng vũ trang và gia đình đ ng tình hư ng ng và ch p hành pháp lu t, xây d ng n p s ng văn minh đô th . Ti p t c xây d ng và nhân r ng các mô hình t qu n c a qu n chúng đã có t các năm trư c, k t h p v i các bi n pháp hành chính thích h p, do các cơ quan hành chính nhà nư c th c hi n. V n đ ng các Đoàn viên thanh niên, l c lư ng thanh niên xung phong, ph n ... tham gia th c hi n có hi u qu . 2. Ch n ch nh, tăng cư ng, duy trì công tác ki m tra thư ng xuyên nh m làm thông thoáng t i 30 tuy n đư ng tr ng đi m, các khu v c tr ng đi m và các tuy n đư ng do qu n, huy n s ch n thêm (t i thi u thêm 2 tuy n) đ th c hi n trư c. Ngăn ch n tái l n chi m đ i v i các trư ng h p đã gi i to trong năm 2001 và các năm trư c, cũng như trong đ t th c hi n tái l p tr t t đô th này. 3. Qui ho ch, s p x p có tr t t và khoa h c các b n bãi đ u xe 3,4 bánh; các đi m gi xe 2,4 bánh, nh t là t i khu v c trung tâm. 4. Có phương án ngăn ch n và bi n pháp gi i quy t nhanh (không quá 30 phút) khi tình tr ng ùn t c giao thông x y ra. Ph n đ u làm gi m tai n n giao thông và có bi n pháp ngăn ng a, không đ x y ra đua xe trái phép. 5. Ch n ch nh tr t t mua bán kinh doanh, d ch v các ch và qu n lý các ch t m, x lý có k t qu vi c m r ng ch t m, tr v v trí ban đ u và ngăn ch n không cho phát sinh thêm v di n tích l n qui mô các ch t m hi n có. Không đ phát sinh các ch t phát. 6. Ch n ch nh tr t t trong lĩnh v c qu ng cáo nơi công c ng, ngòai tr i, trên đư ng ph ; ki m tra, x lý k p th i theo đúng quy đ nh các trư ng h p không phép hay không an tòan và bu c tháo g ngay. Ph i nghiên c u đ hình thành nh ng khu v c cho phép qu ng cáo, các l ai hình qu ng cáo t ng h p, nh t là trung tâm thành ph . 7. X lý k p th i nh ng trư ng h p vi ph m xây d ng không phép, vi ph m quy ho ch, l gi i làm m t c nh quan ki n trúc và phá v quy ho ch phát tri n c a thành ph . Cư ng ch nh ng trư ng h p c tình vi ph m, gi i to tháo d d t đi m các trư ng h p xây d ng l n chi m đ c bi t là h th ng kênh r ch và l gi i. 8. Có k ho ch đ ng b và gi i quy t có hi u qu s ngư i lang thang, ăn ng v a hè, ăn xin trên các tuy n trung tâm, t i các ngã ba, ngã tư, các khu v c ch c đ nh và t i các nơi công c ng khác. 9. Ki m tra và ch n ch nh ho t đ ng thu gom rác th i, xà b n, h th ng nhà v sinh công c ng trong thành ph ; x lý có k t qu vi c vi ph m v sinh môi trư ng (nh t là phóng u
 5. b a bãi) và ch n ch nh công tác qu n lý các cơ s làm d ch v thu gom v n chuy n rác ngoài qu c doanh các qu n-huy n. 10. Có k ho ch ph i h p v i các ngành Thành ph đ ki m tra tr t t an toàn giao thông trên kênh r ch. Có bi n pháp ngăn ch n hi u qu tình tr ng l n chi m hay tái l n chi m đ t đai trên, ven kênh r ch làm nơi kinh doanh, nhà , b n bãi, nhà n i, ..v.v. . . 11. Xây d ng chương trình, các d án đ u tư c th , có đ nh lư ng trong năm 2001 nh m nhanh chóng xóa t i thi u 15 đi m ng p n ng trong khu v c n i thành (có danh m c ph l c 4) c n k t h p vi c gi i quy t ch ng ng p v i tình tr ng k t xe, ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng. B. nhi m v c th c a t ng đơn v : 1. Đ ngh M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph , các Đoàn th thành ph và các phương ti n thông tin đ i chúng : 1.1- Xây d ng các phong trào có n i dung hư ng d n dư lu n và s tham gia thi t th c c a các t ch c xã h i vào các v n đ c p bách trong lĩnh v c an toàn giao thông, tr t t đô th và v sinh môi trư ng. Có k ho ch tuyên truy n v n đ ng nhân dân th c hi n Ngh đ nh 36, 39/CP và 40/CP c a Chính ph , th c hi n các chương trình m c tiêu “Năm tr t t đô th ” c a thành ph ; khuy n khích s d ng phương ti n v n chuy n công c ng; ch ng phóng u b a bãi. 1.2- Đài Truy n hình, Đài ti ng nói nhân dân thành ph có chương trình tuyên truy n v i th i lư ng 5-10 phút/ngày, hàng tu n có thông tin t ng h p v i n i dung phong phú, h p d n t o s quan tâm c a xã h i. 1.3- H i Nhà Báo thành ph ch trì, ph i h p v i T ng biên t p các Báo, t p chí, xây d ng k ho ch đ ng viên gi i báo chí, phóng viên thành ph luân phiên có bài đăng t i thông tin, v n đ ng nhân dân th c hi n chương trình “Năm Tr t t đô th ”, ch p hành lu t pháp, th c hi n n p s ng văn minh đô th ; t o s c m nh công lu n phê phán các hành vi tiêu c c, thi u trách nhi m trong xã h i cũng như trong c ng đ ng dân cư t ng đ a phương; bi u dương k p th i ngư i t t vi c t t. 1.4- Đoàn Thanh niên, H i Thanh niên, L c lư ng Thanh niên xung phong, H i Liên hi p Ph n thành ph .... xây d ng các chương trình hành đ ng c th , thi t th c c a đoàn th mình trên cơ s m c tiêu và n i dung k ho ch đã nêu trên. 2. Chính quy n đ a phương các Qu n-Huy n, Phư ng-Xã: 2.1- M i Qu n - Huy n, Phư ng - Xã xác đ nh 01 khu v c, 2 tuy n đư ng c th ngoài 30 tuy n đư ng tr ng đi m mà thành ph đã ch n, đ đ m b o gi v ng tr t t đô th và có bi n pháp t ch c th c hi n đ đăng ký, t p trung gi i quy t trong năm 2001.
 6. 2.2- Ch t ch y ban nhân dân các Qu n - Huy n có trách nhi m quan tâm gi i quy t và ch đ o vi c chuy n đ i công ăn vi c làm cho các h mua bán trên lòng - l đư ng nh m t ng bư c làm gi m, ti n t i ch m d t tình tr ng l n chi m t i đ a phương và di chuy n l n chi m sang đ a phương khác. 2.3- Ch t ch y ban nhân dân các Qu n - Huy n ch đ o vi c ki m tra, rà soát và ch n ch nh, gi i quy t hi u qu đ i v i các trư ng h p đã c p phép s d ng l đư ng trái qui đ nh và vư t th m quy n t i m t s Phư ng - Xã tr c thu c. 2.4- Ki m tra x lý các h kinh doanh c đ nh (trong nhà và các quày s p m t ti n ch - siêu th ) l n chi m lòng đư ng, l đư ng đ trưng bày và bán hàng hoá, s n ph m. Thông báo đ n t ng h thư ng xuyên l n chi m lòng, l đư ng, yêu c u ký cam k t ch m d t vi ph m, tr l i s thông thoáng lòng, l đư ng. Các trư ng h p không ch p hành c n l p biên b n x lý kiên quy t theo đúng pháp lu t. 2.5- T ch c l c lư ng đ s c đ th c hi n nhi m v qu n lý tr t t an toàn giao thông đô th . Chính quy n đ a phương giao nhi m v c th cho các đoàn th , Ban đi u hành c a t ng khu ph , t dân ph và c nh sát khu v c trong vi c đ m b o tr t t lòng l đư ng t i nh ng tuy n đư ng, khu v c ph trách, đ c bi t là trách nhi m c a c nh sát khu v c trong vi c đ xu t v i y ban nhân dân và Công an Phư ng ki m tra x lý ngay các phát sinh chi m d ng lòng l đư ng. 2.6- Duy trì t ki m tra liên ngành v qu n lý xây d ng và v sinh môi trư ng trên đ a bàn qu n - huy n, có báo cáo sơ k t, t ng k t đánh giá k t qu h at đ ng. Đ xu t bi n pháp ch n ch nh c nh quan đ i v i các mái che di đ ng, v t li u d cháy phát sinh trên đ a bàn và bi n pháp hi u qu đ cư ng ch tháo g các trư ng h p xây d ng trái phép, sai quy ho ch. 2.7- Rà soát l i các b n bãi xe 03 bánh đ x lý các b n bãi trái phép và đ xu t quy ho ch l i cho phù h p th c t trên đ a bàn. Ch n ch nh công tác qu n lý đ i v i các cơ s s n xu t, s a ch a các lo i xe 3 bánh, xe thùng. 2.8- Xây d ng k ho ch c a đoàn ki m tra liên ngành d ch v gi xe 2, 4 bánh v i các bi n pháp ch đ ng, x lý kiên quy t và có hi u qu (đình ch ho t đ ng, tư c quy n s d ng gi y phép v.v...) các trư ng h p t ch c kinh doanh d ch v gi xe trái phép, các h vi ph m nhi u l n, l y quá giá qui đ nh, đưa phi u gi xe cho các h khác, quay vòng phi u gi xe nhi u l n .... 2.9- Ch t ch y ban nhân dân các Qu n - Huy n tham mưu đ xu t (trong tháng 6/2001) các đ a đi m, m t b ng đ b trí ch đơn gi n (quy mô v a và nh , thi t k thông thoáng đ m b o v sinh môi trư ng và PCCC) t i m i đ a phương, t o đi u ki n cho nh ng ngư i buôn bán nh có nơi buôn bán n đ nh; đ ng th i ph i h p S Thương m i đ qu n lý th t t t các m t b ng này.
 7. 2.10- Ph i h p v i Công an thành ph , S Lao đ ng Thương binh và Xã h i có bi n pháp h u hi u, ch m d t tình tr ng ngư i t t p, t n n xã h i công viên, trong các công trình công c ng, nhà v sinh, nh m đ m b o tr t t và m quan đô th . 2.11- Ph i h p cùng S Giao thông công chánh đ giám sát và ch n ch nh x lý đ i v i các h at đ ng c a các đơn v thu gom rác th i trên đ a bàn, đ m b o không đ đ tràn ra đư ng, t n rác đ ng trên lòng l đư ng, nh t là t i các nơi đ t thùng rác. Sơ k t ho t đ ng c a mô hình nhà v sinh công c ng trên đ a bàn, có quy ho ch b sung cho phù h p v i yêu c u th c t . 2.12- Xây d ng k ho ch trình y ban nhân dân thành ph đ ti p t c ch n ch nh c nh quan đô th m t ti n các đư ng ph khu v c trung tâm và có k ho ch gi c nh quan trên các tuy n đư ng đã ch nh trang. 3. Công an thành ph : 3.1- Có k ho ch phân công, giao nhi m v cho các Phòng, Ban, Đ i tr c thu c, Công an Qu n - Huy n đ tri n khai đ n t ng Phư ng, Xã khu v c v đ m b o tr t t an toàn giao thông đô th cũng như trách nhi m khi x y ra tình tr ng phát sinh l n chi m lòng l đư ng trái phép trong khu v c ph trách mà không có bi n pháp ngăn ch n, gi i quy t có hi u qu . 3.2- Gi i quy t có hi u qu và kiên quy t tình tr ng l n chi m lòng l đư ng trái phép dư i m i hình th c, tránh tình tr ng đ y đu i, x lý không kiên quy t làm nh hư ng đ n tính nghiêm minh c a pháp lu t trên 103 tuy n đư ng đã xác đ nh trong k ho ch chi ti t c a Công an thành ph (Ph l c 3), giai đ an 1. 3.3- Ph i h p y ban nhân dân các Qu n - Huy n rà soát và ki n ngh y ban nhân dân thành ph thu h i gi y phép các trư ng h p có phép s d ng l đư ng - đã c p đúng qui đ nh nhưng hi n không còn phù h p. 3.4- C ng c l c lư ng C nh sát giao thông đ có th đ m b o đư c tr t t giao thông, trư c m t là trong ph m vi các qu n n i thành, có đ kh năng gi i quy t ách t c giao thông trong vòng 30 phút trên 103 tuy n đư ng trong ph l c 3, ti n t i m r ng trong các năm sau. 3.5- Xây d ng k ho ch phòng ch ng đua xe trái phép, x lý d t đi m các đi m đưa rư c hành khách trái phép và phương án ch ng ùn t c giao thông hi u qu trên đ a bàn. 3.6- Công an thành ph , S Giao thông công chánh và S Khoa h c Công ngh và Môi trư ng ph i h p nghiên c u, kh o sát và l y ý ki n r ng rãi trong nhân dân, qua Báo, Đài... đ n tháng 5/2001 t ng h p, trình y ban nhân dân thành ph ban hành trong tháng 6/2001 đ i v i vi c : + C m xe t i trên 2,5 t n lưu thông ban ngày (t 6 gi đ n 20 gi ).
 8. + M r ng khu v c c m lưu thông c a các lo i xe 3 bánh trên toàn đ a bàn qu n 1, qu n 3. Đi u ch nh th i gian lưu thông c a các lo i xe 3 bánh đ i v i nh ng khu v c còn l i trên các tuy n đư ng tr ng đi m (c m lưu thông vào các gi cao đi m: t 6 đ n 8 gi , t 11-13 gi và t 16-20 gi ). + Nghiên c u, kh o sát các kho, xí nghi p, doanh nghi p còn n m r i rác trong n i thành đ ki n ngh thành ph th c hi n di d i s m nh m gi m lư ng xe t i lưu thông trên các tuy n đư ng n i thành. 3.7- Công an thành ph , chính quy n các Qu n - Huy n ph i h p đ xu t trình y ban nhân dân thành ph d án (kèm qui ch c th : quy n h n, nhi m v , s lư ng, trang b c n thi t, kinh phí b i dư ng, ...) thí đi m thành l p Đ i tr t t đô th t i các Phư ng - Xã có liên quan đ n 103 tuy n đư ng, các c u, các ch tr ng đi m c a thành ph . V n đ ng l c lư ng thanh niên đ a phương (Thành Đoàn - Đoàn Phư ng, Thanh niên Xung phong ...) tình nguy n tham gia Đ i tr t t đô th này. 3.8- Công an thành ph ph i h p S Tài chánh - V t giá, Kho b c Nhà nư c thành ph đ ngay trong tháng 4/2001 b trí đ cán b thu ti n ph t và th c hi n y nhi m thu t i các đ i, tr m C nh sát giao thông đư ng b - tr t t , t o đi u ki n thu n l i cho ngư i vi ph m đóng ti n ph t. S Tài chánh - V t giá thành ph và Kho b c nghiên c u phương án áp d ng th c hi n tem ph t trình y ban nhân dân thành ph đ ki n ngh Th tư ng Chính ph . 3.9- Công an thành ph ph i h p Ki n trúc sư trư ng thành ph và y ban nhân dân Qu n - Huy n xác đ nh v trí xây d ng các kho gi xe vi ph m lu t giao thông, b trí t i các c a ngõ thành ph , trình thành ph đ gi i quy t hoàn t t các th t c trư c tháng 5/2001, đ xây d ng và đưa vào s d ng trư c tháng 9/2001. 4. S Giao thông công chánh : 4.1- Kh o sát và đ xu t phương án th c hi n d n vi c duy tu, nâng c p các c u trên tuy n vành đai thành ph đ t m c t i thi u H30, đ đ m b o các phương ti n v n t i lưu thông 24/24 vành đai thành ph , t o đi u ki n cho vi c th c hi n c m xe t i trên 2,5 T lưu thông ban ngày trong n i thành. 4.2- Xây d ng phương án giáo d c, tuyên truy n v n đ ng nhân dân s d ng phương th c v n chuy n công c ng song song v i vi c đ u tư b sung và nâng c p phương ti n. L p phương án đ u tư các bãi đ u xe t i, xe 4 bánh ... k c nhà xe nhi u t ng. 4.3- Ph i h p v i Công an thành ph th c hi n ki m tra, g n đèn tín hi u giao thông, bi n báo giao thông, v ch sơn k đư ng t i 103 tuy n đư ng (ph l c 3) t o đi u ki n cho ngư i đi u khi n phương ti n giao thông đư c thu n l i; đ ng th i đ ph c v cho c nh sát giao thông làm t t nhi m v .
 9. 4.4- Cùng v i chính quy n các qu n huy n t ch c t t vi c thu gom và v n chuy n rác trên toàn thành ph . Qui ho ch trư c các đ a đi m t p k t rác c đ nh. C i t o d n các phương ti n xúc và v n chuy n rác cho văn minh, l ch s . 4.5- Xây d ng hoàn ch nh chương trình hành đ ng ch ng k t xe n i th (k c t ng năm); xác đ nh các công vi c c n ph i th c hi n trong năm 2001. 4.6- Đ m b o vi c th c hi n t t v tr t t đô th trên 30 tuy n đư ng m u theo ch đ o c a y ban nhân dân thành ph . 4.7- Th c hi n xây d ng chương trình c th cho vi c ch ng ng p trong mùa mưa, ph n đ u gi m th i gian ng p trong n i th và xóa 15 đi m ng p n ng trong năm 2001 (ph l c 4). 5. S Văn hóa Thông tin : 5.1- Xây d ng chương trình tuyên truy n giáo d c thư ng xuyên, khoa h c, có hi u qu nh m v n đ ng ý th c ch p hành tri t đ Lu t pháp, qui đ nh v tr t t an toàn giao thông và tr t t đô th , xây d ng ý th c t giác m i ngư i dân thành ph đ đ m b o m quan và văn minh đô th . Ch y u s d ng các phương ti n thông tin đ i chúng đ th c hi n. 5.2- Ph i h p y ban nhân dân các Qu n - Huy n, các S ngành, xây d ng các bài phát thanh và t ch c tuyên truy n lưu đ ng t i các khu v c ch , trong các trư ng h c và khu v c dân cư n i dung các Ngh đ nh 36/CP, 39/CP và 40/CP v đ m b o an toàn giao thông đư ng b – đư ng th y và tr t t đô th . (Lưu ý h n ch s d ng các lo i panô, áp phích, t bư m, băng rôn,... không hi u qu ). 5.3- Ch đ ng ki m tra và x lý có hi u qu nh ng trư ng h p qu ng cáo không phép, qu ng cáo không an tòan, qu ng cáo trái n i dung gi y phép. Kiên quy t x lý tháo g các trư ng h p giăng treo các băng rôn qu ng cáo trái phép t i các ngã ba, ngã tư, trên các cây xanh, c t đi n v.v. . (ngoài các đi m quy ho ch c a các đ a phương), qu ng cáo đã h t h n, không đư c c p l i và qu ng cáo không đ m b o an toàn, không lành m nh. 5.4- K t h p v i Ki n trúc sư trư ng thành ph đ quy h ach các khu qu ng cáo, trư c m t khu v c trung tâm thành ph , hình thành nh ng khu v c cho phép qu ng cáo, v i các l ai hình qu ng cáo t ng h p. 6. S Giáo d c - Đào t o : 6.1- Ch đ o, t ch c h c lu t l giao thông, tuyên truy n pháp lu t trong nhà trư ng. Hư ng d n và xây d ng chương trình gi gìn tr t t an toàn giao thông trư c c ng và xung quanh trư ng h c, đ ng th i đ xu t bi n pháp đ ch đ ng gi i quy t tr t t trư c c ng trư ng, h n ch th p nh t tình tr ng ùn t c giao thông trư c c ng trư ng vào gi tan h c.
 10. 6.2- Duy trì phong trào “C ng trư ng em s ch đ p an toàn”; k p th i có báo cáo v Ban ch đ o qu n trong các đ t giao ban đ nh kỳ hàng quý. 6.3- Ch đ o cho các trư ng nh t thi t ph i có đ i b o v gi gìn tr t t t i c ng trư ng, không cho bán hàng rong ngoài khu v c trư ng. 6.4- Các trư ng ch đ ng v n đ ng h c sinh có nhà g n đi b đ n trư ng ho c s d ng phương ti n giao thông công c ng ; đi u tra đ a ch đ ch c p th gi xe cho các h c sinh ph thông trung h c có nhà xa trư ng quá 1km. Giáo d c và có bi n pháp nghiêm c m h c sinh đi xe g n máy phân kh i l n đ n trư ng, cũng như nghiêm c m h c sinh dư i 15 tu i s d ng xe máy đ n trư ng. 6.5- Ph i h p S Giao thông công chánh nghiên c u, kh o sát và l y ý ki n r ng rãi (trong tháng 4 và 5/2001) v vi c v n đ ng h c sinh s d ng xe buýt 12 ch (d ki n Thành ph tr giá 50% giá vé), báo cáo k t qu trình y ban nhân dân thành ph quy t đ nh trong tháng 6/2001. 7. S Thương M i : 7.1- Rà soát l i cơ s h t ng, nơi buôn bán bên trong các ch đ đ xu t phương án duy tu, nâng c p t o đi u ki n thu n l i cho ngư i kinh doanh. 7.2- Ph i h p v i Chính quy n đ a phương rà soát l i ho t đ ng c a các ch t m trên l đư ng, gi i quy t d t đi m các h buôn bán phát sinh m i (đ i chi u v i s đã có t khi quy ho ch ch t m đ có hư ng đ xu t x lý phù h p). Xây d ng “Quy ch qu n lý ch t m” đ y ban nhân dân thành ph ban hành trong tháng 6/2001. 7.3- Nghiên c u, hư ng d n các đ a phương t ch c thí đi m các đi m kinh doanh ban đêm phù h p v i nhu c u th c t và đi u ki n an ninh tr t t xã h i, đi d n t i vi c xoá b các đi m buôn bán trên lòng l đư ng vào ban ngày. 7.4- Trong năm 2001, tích c c ph i h p các Qu n - Huy n và các S ngành hoàn thành th t c đ tri n khai ngay vi c xây d ng ít nh t m t ch đ u m i. 7.5- Ph i h p v i Ngành Thu đ xây d ng chính sách thu h p lý gi a nh ng ngư i kinh doanh buôn bán trong ch và bên ngoài ch ; khuy n khích mi n, gi m đ i v i các h di chuy n ngoài l đư ng vào bên trong ch và các h ch p nh n buôn bán trên l u ch , trình y ban nhân dân thành ph xét duy t trong tháng 6/2001. 8. S Xây d ng, Ki n trúc sư trư ng, S Đ a chính- Nhà đ t : 8.1- Ph bi n r ng rãi các quy đ nh Nhà nư c trong các lĩnh v c: c p phép xây d ng, c p đ t, giao đ t l và nh ng bi n pháp ch tài khi vi ph m, đ n t ng đ a phương. 8.2- Ki m tra vi c niêm y t công khai v b n đ quy ho ch t ng th , quy ho ch chi ti t đã đư c phê duy t t ng Qu n, Huy n, Phư ng, Xã.
 11. 8.3- Có bi n pháp c th , ph i h p v i t ng đ a phương đ ngăn ch n k p th i ngay t đ u và duy trì hi u qu đ i v i vi c xây d ng không phép, sai phép. Có bi n pháp cư ng ch kiên quy t đ i v i nh ng trư ng h p vi ph m c tình, kéo dài. 8.4- Nghiên c u đ xu t đ hình thành các cơ quan chuyên trách qu n lý tr t t trong xây d ng (thanh tra chuyên ngành, c nh sát tr t t đô th ). 9. S Lao đ ng Thương binh và Xã h i : 9.1- Ph i h p v i chính quy n các qu n huy n xây d ng chương trình c th đ gi i quy t có hi u qu s ngư i lang thang, ăn ng v a hè, ăn xin trên các tuy n trung tâm, t i các ngã ba, ngã tư, các khu v c ch c đ nh và t i các nơi công c ng khác. 9.2- T ch c kh o sát l y ý ki n r ng rãi trong 2 tháng (4 và 5/2001) đ báo cáo Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph đ xem xét, quy t đ nh đ i v i các phương án đi u ch nh gi làm vi c c a các cơ quan, đơn v và trư ng h c, cơ s s n xu t trong và ngoài qu c doanh. 10. S Tài chánh - V t giá thành ph : 10.1- Ph i h p Công an thành ph gi i quy t vi c trang b tăng cư ng phương ti n, trang thi t b cho CSGT - TT và Công an các Qu n - Huy n trong năm 2001 b ng ngu n v n đ u tư c a thành ph đ đ m b o cho vi c gi gìn tr t t giao thông, tr t t đô th và đ m b o duy trì các thành qu đ t đư c trong năm 2001: T ng c ng s xe tu n tra giao thông đ ngh trang b trong năm 2001 cho Công an Qu n Huy n và các đơn v CSGT-TT là: 150 xe mô tô đ c ch ng, 13 xe Jeep, 2 xe c u, 19 xe t i 2,5 t n và 362 máy b đàm v i 724 pin (2 pin/máy) 10.2- Ph i h p Ban An toàn giao thông trích t kinh phí An toàn giao thông đ c p b sung xăng, d u và gi i quy t b i dư ng đ c h i cho các cán b chi n sĩ C nh sát giao thông c a các đơn v Công an thành ph , Công an Qu n - Huy n tham gia th c hi n công tác gi tr t t giao thông và tr t t đô th . 10.3- Ph i h p S Giao thông công chánh đ gi i quy t vi c tăng cư ng 28 cameras t i nh ng khu v c tr ng đi m ùn t c giao thông (ngoài d án qu n lý giao thông đô th đã có). 10.4- Đ xu t nh ng kho n chi c n thi t, h p lý đ b o đ m th c hi n t t các m c tiêu đ ra cho Năm tr t t đô th và nh ng năm ti p sau. III.- bi n pháp t ch c th c hi n : 1. Các S - Ngành, Qu n - Huy n thành l p Ban ch đ o đ theo dõi và đánh giá k t qu ho t đ ng, đ xu t y ban nhân dân thành ph các bi n pháp, chính sách h tr c n thi t. Ban Ch đ o có nhi m v t ch c kh o sát đánh giá k t qu th c hi n đ nh kỳ ho c đ t xu t đ k p th i ghi nh n các k t qu đ t đư c, cũng như các t n t i c n ph i ch n ch nh
 12. kh c ph c ngay. Báo cáo thư ng kỳ cho b ph n thư ng tr c c p thành ph đ n m tình hình và đ xu t các bi n pháp gi i quy t. 2. Th i gian th c hi n : + Quí I năm 2001: Xây d ng và thông qua k ho ch c th . + 10/5/2001 t ch c sơ k t thí đi m ra quân đ t đ u c a các đơn v như : Công an thành ph , y ban nhân dân qu n 1, Thành Đoàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh,... + Quí II/2001 : Sơ k t đánh giá đ t 1 vào cu i tháng 6/2001 v i yêu c u đ t 50% kh i lư ng công vi c và m c tiêu đ ra cho năm 2001. + Quý III/2001 c ng c k t qu đ t đư c, đ y m nh vi c t ch c và m r ng ph m vi th c hi n, ph n đ u hoàn thành 100% m c tiêu và n i dung đã đ ra. T ch c đánh giá, nghi m thu t ng chương trình - m c tiêu c a các ngành. + D ki n t ch c h i ngh t ng k t vào gi a tháng 12/2001. Trên cơ s gi v ng các k t qu đ t đư c nh m xây d ng khu v c trung tâm thành ph văn minh - s ch đ p đ làm cơ s ti p t c tri n khai th c hi n lâu dài chương trình ch nh trang đô th toàn thành ph và t o ý th c cao trong m i cư dân thành ph v trách nhi m c ng đ ng, gi v ng và nâng cao ý th c qu n lý đô th . 3. Đi u hành th c hi n : Hàng tu n, y ban nhân dân thành ph giao ban v i các s - ngành, qu n-huy n, cơ quan đơn v liên quan; hàng quý sơ k t; 6 tháng t ng h p báo cáo Thành y, H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph . y ban nhân dân thành ph yêu c u Th trư ng các S Ban ngành, các cơ quan, đơn v trên đ a bàn Thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các Qu n-Huy n, Phư ng-Xã căn c theo nhi m v , tình hình c a đơn v và n i dung K ho ch này đ xây d ng chương trình, k ho ch c th và t ch c tri n khai th c hi n ngay, có báo cáo k t qu đ nh kỳ và ch u trách nhi m v hi u qu công vi c trư c y ban nhân dân thành ph ./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH.
Đồng bộ tài khoản