intTypePromotion=1

Quyết định số 37/2007/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
74
lượt xem
3
download

Quyết định số 37/2007/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 37/2007/QĐ-BCN về việc ban hành lĩnh vực đầu tư có điều kiện và những điều kiện đầu tư trong ngành công nghiệp do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 37/2007/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 37/2007/Q -BCN Hà N i, ngày 07 tháng 08 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH LĨNH V C U TƯ CÓ I U KI N VÀ NH NG I U KI N U TƯ TRONG NGÀNH CÔNG NGHI P B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 55/2003/N -CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công nghi p; Căn c các i u 29, i u 31 và i u 82 c a Lu t u tư năm 2005; Căn c các văn b n ch o c a Th tư ng Chính ph s 2189/TTg-QHQT ngày 29 tháng 12 năm 2006; Căn c ý ki n c a B K ho ch và u tư (công văn s 2566/BKH-KTCN ngày 16 tháng 4 năm 2007); B Xây d ng (công văn s 600/BXD-KHKT ngày 29 tháng 3 năm 2007); B Thương m i (công văn s 1782/TM-KH T ngày 30 tháng 3 năm 2007); B Tài nguyên và Môi trư ng (công văn s 1501/BTNMT-VP ngày 20 tháng 4 năm 2007); B Tư pháp (công văn s 2922/BTP-PLDSKT ngày 06 tháng 7 năm 2007); Theo ngh c a V trư ng V K ho ch, QUY T NNH: i u 1. Ban hành Danh m c lĩnh v c u tư có i u ki n và nh ng i u ki n u tư trong ngành công nghi p theo Ph l c ính kèm Quy t nh này. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng thu c B , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Th tư ng, Các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ;
  2. - UBND, S CN các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Chính ph ; Bùi Xuân Khu - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - C c KTVB B Tư pháp; - Website Chính ph ; - Các V , C c, T p oàn, TCTy, Công ty thu c B ; - Công báo; - Lưu: VT, KH. DANH M C LĨNH V C U TƯ CÓ I U KI N VÀ CÁC I U KI N U TƯ TRONG NGÀNH CÔNG NGHI P (Ph l c kèm theo Quy t nh s 37/2007/Q -BCN ngày 07 tháng 8 năm 2007 c a B Công nghi p) TT LĨNH V C LO I D ÁN CÁC I U KI N U TƯ U TƯ CÓ VÀ QUY MÔ I U KI N D ÁN - Phù h p v i quy ho ch phát tri n i n l c ư c u tư phát tri n Ngu n i n, lư i các c p có thNm quy n phê duy t; i n l c (theo phân ph i, tr m i u 11 Lu t bi n áp, không - N u d án chưa có trong quy ho ch ph i ư c 1 i n l c; Ngh phân bi t ngu n Th tư ng Chính ph ch p thu n ch trương u nh s v n, có quy mô tư; 108/2006/N - u tư t 1.500 CP) t ng tr lên - B o m các i u ki n v môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t.
  3. - Phù h p v i quy ho ch phát tri n i n l c ư c các c p có thNm quy n phê duy t; Lư i truy n t i, - N u d án chưa có trong quy ho ch ph i ư c không phân bi t Th tư ng Chính ph ch p thu n ch trương u ngu n v n, có tư; quy mô u tư t 1.500 t ng - Là doanh nghi p nhà nư c; tr lên - B o m các i u ki n v môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. - Phù h p v i quy ho ch phát tri n i n l c ư c các c p có thNm quy n phê duy t; D án i n h t - Qu c h i quy t nh ch trương u tư; nhân không phân bi t ngu n v n - Là doanh nghi p nhà nư c; - B o m các i u ki n v môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. - Phù h p v i quy ho ch phát tri n i n l c ư c các c p có thNm quy n phê duy t; - N u d án chưa có trong quy ho ch ph i ư c Các d án th y Th tư ng Chính ph ch p thu n ch trương u i nl n am c tư; tiêu không phân bi t ngu n v n - Là doanh nghi p nhà nư c; - B o m các i u ki n v môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. - Phù h p v i quy ho ch phát tri n i n l c ư c các c p có thNm quy n phê duy t; D án có quy - N u d án chưa có trong quy ho ch ph i ư c mô u tư dư i c p có thNm quy n phê duy t quy ho ch ch p 1.500 t ng thu n b sung quy ho ch và ch trương u tư; - B o m các i u ki n v môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t.
  4. - Phù h p v i quy ho ch phát tri n ngành d u khí ư c các c p có thNm quy n phê duy t; Tìm ki m, thăm dò, khai thác, - N u d án chưa có trong quy ho ch ph i ư c ch bi n, không Th tư ng Chính ph ch p thu n ch trương u phân bi t ngu n tư; v n và quy mô u tư - B o m các i u ki n v môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. - Phù h p v i quy ho ch phát tri n ngành d u khí ư c c p có thNm quy n phê duy t; V n chuy n, - N u d án chưa có trong quy ho ch ph i ư c tàng tr , phân Th tư ng Chính ph ch p thu n ch trương u ph i s n phNm D u khí (Lu t tư; d u khí D u khí, Ngh 2 nh - B o m các i u ki n v môi trư ng theo quy 108/2006/N - nh c a pháp lu t. CP) - Phù h p v i quy ho ch phát tri n ngành d u khí ư c c p có thNm quy n phê duy t; - N u d án chưa có trong quy ho ch ph i ư c Th tư ng Chính ph ch p thu n ch trương u tư; D ch v d u khí - Riêng i tác nư c ngoài liên doanh v i i tác Vi t Nam, t l góp v n khi thành l p không quá 49%, sau 3 năm k t ngày gia nh p không quá 51% và 2 năm sau ó ư c thành l p doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài. - B o m các i u ki n v môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. - Phù h p v i quy ho ch phát tri n ngành khoáng Thăm dò, khai s n ư c c p có thNm quy n phê duy t; thác, ch bi n D án u tư khoáng s n (Căn thăm dò, khai - N u d án chưa có trong quy ho ch ph i ư c c i u 29 Lu t thác: Không 3 Th tư ng Chính ph ch p thu n ch trương u u tư, Ngh phân bi t ngu n tư. nh v n và quy mô 108/2006/N - v n u tư. - B o m các i u ki n v môi trư ng theo quy CP) nh c a pháp lu t.
  5. - Phù h p quy ho ch phát tri n ngành khoáng s n ư c c p có thNm quy n phê duy t; D án u tư ch bi n. Không - N u d án chưa có trong quy ho ch ph i ư c phân bi t ngu n Th tư ng Chính ph ch p thu n ch trương u v n, quy mô v n tư. u tư t 1.500 t ng tr lên. - B o m các i u ki n v môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. - Phù h p quy ho ch phát tri n ngành luy n kim ư c c p có thNm quy n phê duy t; Không phân bi t Luy n kim (Ngh ngu n v n, có - N u d án chưa có trong quy ho ch thì ph i ư c nh 4 quy mô v n u Th tư ng Chính ph ch p thu n ch trương u 108/2006/N - tư t 1.500 t tư. CP) VN tr lên. - B o m các i u ki n v môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. - Phù h p quy ho ch phát tri n ngành v t li u n công nghi p ư c c p có thNm quy n phê duy t; - N u d án chưa có trong quy ho ch thì ph i ư c V t li u n công c p có thNm quy n phê duy t quy ho ch ch p nghi p, Nitrat S n xu t, kinh thu n ch trương u tư; amôn (NH4NO3) doanh không 5 hàm lư ng cao phân bi t ngu n - Ch u tư ph i có gi y phép s n xu t, kinh t 98,5% tr lên v n, quy mô u doanh v t li u n công nghi p; (Ngh nh s tư 59/2006/N -CP) - Nhà nư c n m gi 100% v n i u l ; - B o m các i u ki n v môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. - Phù h p quy ho ch ngành hóa ch t ư c c p có thNm quy n phê duy t; Các lo i hóa ch t - N u không có trong quy ho ch thì ph i ư c c p S n xu t, kinh nguy hi m ( i u có thNm quy n phê duy t quy ho ch ch p thu n doanh không 29 Lu t u tư, ch trương u tư; 6 phân bi t ngu n Căn c Ngh v n, quy mô u nh s - Có k ho ch phòng ng a, kh c ph c s c hóa tư 68/2005/N -CP) ch t ư c c p có thNm quy n phê duy t; - B o m các i u ki n v môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. Hóa ch t b ng 1 S n xu t, kinh i u ki n u tư ư c quy nh t i các i u 2, 4 7 (Căn c Ngh doanh không c a Ngh nh 100/2005/N -CP, trong ó bao nh s phân bi t ngu n g m: 68/2005/N -CP, v n, quy mô u
  6. Ngh nh s tư 100/2005/N - - Ch u tư cho các m c ích: nghiên c u, y t , CP) dư c phNm, ho c b o v ch ng l i vũ khí hóa h c; - m b o lo i hình ho t ng u tư và quy mô u tư theo quy nh t i i m a, i u 4 và i m a m c 12 i u 2; - m b o các i u ki n u tư theo quy nh t i i m b, i u 4, trong ó bao g m cho phép c a Th tư ng Chính ph (Trư ng h p b sung, i u ch nh ho c thay i u tư t i cơ s hóa ch t b ng 1 hi n có cũng ph i ư c Th tư ng Chính ph cho phép, theo i m c i u 4); - Ch p hành các nghĩa v khai báo theo quy nh t i m c 2 i u 4; - Ch p hành nghĩa v ki m ch ng theo quy nh t i m c 3 i u 4; - B o m các i u ki n v môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u ki n u tư ư c quy nh t i các i u 2, 6, 7, 8 c a Ngh nh 100/2005/N -CP, trong ó bao g m: - m b o u tư theo úng các m c ích không b c m ư c quy nh t i m c 11 i u 2; - m b o các i u ki n u tư theo quy nh t i Hóa ch t B ng 2, m c 1, i u 6, trong ó bao g m ch p thu n c a B ng 3 (Căn c S n xu t, kinh B Công nghi p (Trư ng h p b sung, i u ch nh Ngh nh s doanh không ho c thay i u tư t i cơ s hóa ch t b ng 2, 3 8 68/2005/N -CP, phân bi t ngu n hi n có cũng ph i ư c ch p thu n c a B Công Ngh nh s v n, quy mô u nghi p, theo m c 2, i u 6); 100/2005/N - tư CP) - Ch p hành các nghĩa v khai báo theo quy nh t i i u 7; - Ch p hành nghĩa v ki m ch ng theo quy nh t i i u 8; - B o m các i u ki n v môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t.
  7. i u ki n u tư ư c quy nh t i các i u 2, 10, 11, 12 c a Ngh nh 100/2005/N -CP, trong ó bao g m: - m b o u tư theo úng các m c ích không b c m ư c quy nh t i m c 11 i u 2; Hóa ch t DOC, DOC-PSF (Căn S n xu t, kinh - m b o các i u ki n u tư theo quy nh t i c Ngh nh s doanh không i u 10; 9 68/2005/N -CP, phân bi t ngu n Ngh nh s v n, quy mô u - Ch p hành các nghĩa v khai báo theo quy nh 100/2005/N - tư t i i u 11; CP) - Ch p hành nghĩa v ki m ch ng theo quy nh t i i u 12; - B o m các i u ki n v môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. - Phù h p v i quy ho ch, chi n lư c ngành thu c Ch bi n nguyên lá ư c c p có thNm quy n phê duy t. li u thu c lá (bao g m s y, tách - N u không có trong quy ho ch thì ph i ư c c p c ng, thái s i) có thNm quy n phê duy t quy ho ch ch p thu n (Căn c i u 29 Không phân bi t ch trương u tư; 10 Lu t u tư, ngu n v n, quy Ngh nh s mô u tư. - C p gi y ch ng nh n các i u ki n kinh 59/2006/N -CP, doanh thu c lá; Ngh nh s 119/2007/N - - B o m các i u ki n v môi trư ng theo quy CP) nh c a pháp lu t.
  8. - Phù h p v i quy ho ch, chi n lư c ngành thu c lá ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; n u không có trong quy ho ch thì ph i ư c Th tư ng Chính ph ch p thu n ch trương u tư; - ã s n xu t s n phNm thu c lá trư c th i i m ban hành Ngh quy t s 12/2000/NQ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2000 c a Chính ph v “Chính sách qu c gia phòng ch ng tác h i thu c lá trong giai o n 2000-2010”; - Có gi y phép s n xu t s n phNm thu c lá; S n xu t thu c lá - Nhà nư c gi t l chi ph i trong v n i u l c a i u (Căn c doanh nghi p; i u 29 Lu t u tư, Ngh - Có u tư phát tri n vùng nguyên li u và s d ng nh s Không phân bi t nguyên li u thu c lá s n xu t trong nư c theo quy 11 59/2006/N -CP, ngu n v n, quy ho ch phát tri n vùng nguyên li u thu c lá chi n Ngh nh s mô u tư. lư c, quy ho ch t ng th ngành thu c lá ư c phê 119/2007/N - duy t; CP, Ngh nh 108/2006/N - - Có thi t b ng b , tiên ti n, m b o các i u CP) ki n quy nh v an toàn, v sinh lao ng, phòng ch ng cháy n và v sinh môi trư ng; - m b o các yêu c u v sinh s n phNm thu c lá theo quy nh c a B Y t , m b o ch t lư ng s n phNm thu c lá theo tiêu chuNn ch t lư ng Vi t Nam; - Có quy n s h u ho c s d ng h p pháp nhãn hi u hàng hóa ang ư c b o h cho s n phNm thu c lá t i Vi t Nam; - B o m các i u ki n v môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản