Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH AN GIANG NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 37/2008/Q -UBND Hà N i, ngày 13 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH PH I H P TRONG CÔNG TÁC QU N LÝ CÁC KHU CÔNG NGHI P TRÊN NA BÀN T NH AN GIANG Y BAN NHÂN DÂN T NH AN GIANG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành Văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Lu t u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 88/2006/N -CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v ăng ký kinh doanh; Căn c Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư; Căn c Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh v khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t ; Theo ngh c a Trư ng ban Ban Qu n lý các Khu công nghi p t nh, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch ph i h p trong công tác qu n lý các khu công nghi p trên a bàn t nh An Giang”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau mư i ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Trư ng ban Ban Qu n lý các Khu công nghi p t nh, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph và Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - B K ho ch và u tư (b/c); - Website Chính ph , C c Ki m tra VB (B Tư pháp); - TT. TU, H ND, UBND, UBMTTQ t nh; - Các S , Ban ngành, oàn th c p t nh; - UBND các huy n, th xã và thành ph ; - Lãnh o VP. UBND t nh; - T 30, TT. Công báo.
  2. - Lưu: VT, P. TH, KT, XDCB, VHXH, NC Vương Bình Th nh QUY CH PH I H P TRONG CÔNG TÁC QU N LÝ CÁC KHU CÔNG NGHI P TRÊN NA BÀN T NH AN GIANG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 37/2008/Q -UBND ngày 13 tháng 10 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh An Giang) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Quy ch này quy nh s ph i h p th c hi n trách nhi m c a các cơ quan, ơn v và chính quy n a phương có liên quan trong công tác qu n lý các khu công nghi p trên a bàn t nh An Giang. i u 2. Công tác thanh tra, ki m tra i v i các doanh nghi p trong các khu công nghi p ph i th c hi n theo úng Lu t Thanh tra và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan. Chương II TRÁCH NHI M TRONG CÔNG TÁC QU N LÝ CÁC KHU CÔNG NGHI P i u 3. Ban Qu n lý các Khu công nghi p t nh 1. Th c hi n vi c ăng ký u tư; thNm tra và c p, i u ch nh, thu h i gi y ch ng nh n u tư i v i các d án u tư thu c thNm quy n; 2. Ki m tra, thanh tra, giám sát vi c th c hi n m c tiêu u tư quy nh t i gi y ch ng nh n u tư, ti n góp v n và tri n khai d án u tư; ch trì, ph i h p ki m tra, thanh tra vi c th c hi n các i u kho n cam k t i v i các d án ư c hư ng ưu ãi u tư và vi c ch p hành pháp lu t v xây d ng, lao ng, ti n lương, b o hi m xã h i i v i ngư i lao ng, b o v quy n l i h p pháp c a ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng, phòng ch ng cháy n , an ninh tr t t , b o v môi trư ng sinh thái i v i các d án t i khu công nghi p; 3. Gi i quy t các khó khăn, vư ng m c c a nhà u tư trong khu công nghi p và ki n ngh Th tư ng Chính ph , các B , ngành liên quan và y ban nhân dân t nh gi i quy t nh ng v n vư t thNm quy n; 4. Qu n lý và t ch c th c hi n ch c năng cung ng d ch v h tr u tư và s n xu t kinh doanh cho các nhà u tư trong các khu công nghi p;
  3. 5. C p phép xây d ng i v i công trình u tư trong khu công nghi p ph i có gi y phép xây d ng theo quy nh và qu n lý xây d ng theo gi y phép ã c p; 6. Ti p nh n vi c ăng ký và th a nh n th a ư c lao ng t p th theo y quy n c a S Lao ng Thương binh và Xã h i; 7. ánh giá hi u qu u tư trong khu công nghi p; 8. Th c hi n các nhi m v theo quy nh c a pháp lu t và theo hư ng d n ho c y quy n c a các B , ngành và y ban nhân dân t nh. i u 4. Nhà u tư kinh doanh k t c u h t ng các khu công nghi p 1. nh giá cho thuê l i t ã xây d ng k t c u h t ng k thu t; nh m c phí s d ng công trình k t c u h t ng k thu t và các công trình d ch v khác trong khu công nghi p trên cơ s th ng nh t c a Trư ng ban Ban Qu n lý các Khu công nghi p t nh; 2. Thu phí s d ng các công trình k t c u h t ng, công trình d ch v và ti n ích công c ng trong khu công nghi p theo quy nh c a B Tài chính; 3. Cho thuê l i t ã xây d ng k t c u h t ng k thu t trong khu công nghi p cho nhà u tư khác theo quy nh c a pháp lu t v t ai và pháp lu t v kinh doanh b t ng s n. i u 5. S K ho ch và u tư 1. Trình y ban nhân dân t nh k ho ch, b trí v n u tư thu c ngân sách a phương cho các d án u tư h t ng k thu t các khu công nghi p, các công trình ngoài hàng rào có liên quan theo quy t nh u tư c a y ban nhân dân t nh; 2. Ch trì, ph i h p v i các S , ngành có liên quan thNm nh và trình y ban nhân dân t nh quy ho ch t ng th các khu công nghi p trên a bàn y ban nhân dân t nh trình Th tư ng Chính ph ; 3. ThNm nh các d án u tư h t ng k thu t trong và ngoài hàng rào các khu công nghi p thu c thNm quy n quy t nh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh. i u 6. S Công thương 1. Ph i h p v i Ban Qu n lý các Khu công nghi p t nh và các ngành có liên quan xu t y ban nhân dân t nh v chính sách khuy n khích và ưu ãi u tư, các lo i ngành ngh , d án khuy n khích u tư vào t ng khu công nghi p; gi i quy t các ki n ngh c a các doanh nghi p trong các khu công nghi p theo thNm quy n; 2. Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các quy nh v tiêu chuNn, nh m c kinh t - k thu t, quy ph m k thu t v an toàn công nghi p, an toàn i n; s d ng năng lư ng ti t ki m, hi u qu ;
  4. 3. Theo dõi tình hình s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p trên cơ s thông tin do Ban Qu n lý các Khu công nghi p t nh cung c p; 4. T ch c ăng ký s d ng máy móc, thi t b và hóa ch t c h i có yêu c u c thù chuyên ngành; qu n lý nhà nư c v an toàn hóa ch t, v t li u n công nghi p theo quy nh; 5. Hư ng d n các doanh nghi p trình t , th t c h tr t Qu khuy n công (vay ưu ãi, h tr lãi su t sau u tư, h tr ki m tra năng lư ng, h tr ào t o) và c p gi y ch ng nh n ăng ký s d ng các máy móc, thi t b , hóa ch t c h i có yêu c u an toàn c thù chuyên ngành. i u 7. S Tài nguyên và Môi trư ng 1. Ki m tra, hư ng d n các doanh nghi p trong các khu công nghi p th c hi n úng các quy nh c a Nhà nư c v b o v môi trư ng trong khu công nghi p và chung quanh các khu công nghi p theo Ngh nh s 80/2006/N -CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v vi c quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o v môi trư ng; 2. Ti p nh n h sơ t Ban Qu n lý các Khu công nghi p t nh và t ch c thNm nh, phê duy t báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng cho t ng doanh nghi p trong các khu công nghi p, th i gian th c hi n không quá 30 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l ; theo dõi, ki m tra, thanh tra trong vi c ch p hành các quy nh v b o v môi trư ng c a các doanh nghi p, x lý các trư ng h p vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng; 3. Ph i h p v i Ban Qu n lý các Khu công nghi p t nh ti p nh n, xem xét b n cam k t b o v môi trư ng cho t ng doanh nghi p t i nơi có khu công nghi p, th i gian t i a là 05 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l ; 4. Ti p nh n h sơ t Ban Qu n lý các Khu công nghi p t nh, xem xét và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho các doanh nghi p trong các khu công nghi p, th i gian xét c p không quá 15 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l ; 5. Thu h i gi y ch ng nh n quy n s d ng t i v i nh ng trư ng h p y ban nhân dân t nh thu h i t theo Lu t t ai ho c b thu h i gi y phép u tư, gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh trư c th i h n. i u 8. S Khoa h c và Công ngh 1. Ki m tra, thanh tra các doanh nghi p trong vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t v o lư ng, ch t lư ng hàng hóa, s h u công nghi p, s h u trí tu , nhãn hi u hàng hóa, chuy n giao công ngh , an toàn và ki m soát b c x theo lu t pháp quy nh; 2. T ch c thNm nh các công ngh trong các d án u tư vào khu công nghi p theo thNm quy n, th i gian thNm nh không quá 07 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l ;
  5. 3. T ch c thNm nh các h p ng chuy n giao công ngh theo thNm quy n, th i gian thNm nh không quá 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l ; 4. Hư ng d n doanh nghi p th t c c p phép an toàn b c x , th i h n xem xét và c p phép là 30 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l . i u 9. S Xây d ng 1. Hư ng d n trình t , th t c xây d ng theo Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình, Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP v qu n lý d án u tư xây d ng công trình. Th i gian thNm nh h sơ thi t k cơ s i v i d án nhóm B là 15 ngày làm vi c; i v i d án nhóm C là 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l ; 2. C p gi y ch ng nh n quy n s h u công trình xây d ng theo Ngh nh s 95/2005/N -CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 c a Chính ph v vi c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s h u công trình xây d ng. Th i gian c p gi y ch ng nh n quy n s h u công trình xây d ng không quá 45 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l (không k th i gian th c hi n nghĩa v tài chính). i u 10. S Lao ng Thương binh và Xã h i 1. Hư ng d n, x lý các v n liên quan n vi c th c hi n pháp lu t lao ng t i các doanh nghi p; thanh tra, ki m tra v an toàn lao ng, v sinh lao ng và vi c ch p hành pháp lu t lao ng; ph i h p v i Ban Qu n lý các Khu công nghi p t nh và các ngành liên quan gi i quy t ơn thư khi u n i, t cáo ho c tranh ch p quan h lao ng theo thNm quy n; 2. y quy n cho Ban Qu n lý các Khu công nghi p t nh ti p nh n vi c ăng ký và th a nh n th a ư c lao ng t p th ; 3. Hàng năm, ph i h p v i Ban Qu n lý các Khu công nghi p t nh và các ngành liên quan có k ho ch ào t o ngh , cung ng lao ng cho các doanh nghi p d a trên k ho ch ăng ký và nhu c u tuy n d ng c a các doanh nghi p trong khu công nghi p v i Ban Qu n lý các Khu công nghi p t nh; 4. C p gi y phép lao ng, gia h n gi y phép lao ng và c p l i gi y phép lao ng cho ngư i lao ng nư c ngoài làm vi c trong khu công nghi p. Th i gian th c hi n là 15 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l ; 5. Ti p nh n h sơ ăng ký thang lương, b ng lương c a các doanh nghi p trong khu công nghi p, th i h n gi i quy t trong vòng 15 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l . Ti p nh n ăng ký n i quy lao ng c a các doanh nghi p trong khu công nghi p, th i h n gi i quy t trong vòng 10 ngày k t ngày nh n ư c n i quy lao ng; 6. Hư ng d n và ti p nh n h sơ doanh nghi p khai báo, ăng ký s d ng máy móc thi t b có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng;
  6. 7. Ph i h p v i cơ quan liên quan i u tra các v tai n n lao ng nghiêm tr ng (tai n n lao ng n ng t 02 lao ng b tai n n tr lên và tai n n lao ng ch t ngư i). i u 11. S Thông tin và Truy n thông 1. Qu n lý, yêu c u các doanh nghi p kinh doanh bưu chính vi n thông u tư xây d ng m ng lư i bưu chính vi n thông k p th i áp ng yêu c u v thông tin liên l c t i các khu công nghi p, m b o ch t lư ng d ch v , tiêu chuNn k thu t theo quy nh c a pháp lu t hi n hành; 2. Ch trì, ph i h p thanh ki m tra v ch t lư ng d ch v , an toàn an ninh thông tin liên l c t i các khu công nghi p. i u 12. S Y t 1. Ki m tra, thanh tra v v sinh, ch t lư ng và an toàn th c phNm; 2. Hu n luy n v sinh lao ng và c p c u ban u cho ngư i lao ng; 3. nh kỳ ki m tra, giám sát môi trư ng lao ng và xu t ý ki n yêu c u các doanh nghi p c i thi n môi trư ng làm vi c, gi m thi u các y u t nguy cơ gây b nh ngh nghi p; 4. T ch c khám s c kh e nh kỳ, phát hi n s m b nh ngh nghi p cho ngư i lao ng. i u 13. Công an t nh 1. Ph i h p v i Ban Qu n lý các Khu công nghi p t nh hư ng d n các doanh nghi p, t ch c kinh t th c hi n quy n, nghĩa v , trách nhi m b o v an ninh tr t t trong các khu công nghi p; 2. T ch c thNm nh và phê duy t thi t k phòng cháy và ch a cháy các công trình xây d ng trong khu công nghi p thu c di n quy nh t i ph l c 3 Ngh nh s 35/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Phòng cháy và ch a cháy. Th i gian thNm nh, phê duy t không quá 07 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l ; 3. Nghi m thu phòng cháy ch a cháy i v i các công trình xây d ng hoàn thành ưa vào s d ng. nh kỳ và t xu t ki m tra k thu t an toàn phòng cháy ch a cháy i v i t ng cơ s và toàn khu công nghi p; 4. Hư ng d n xây d ng phong trào toàn dân b o v an ninh t qu c, b i dư ng nghi p v cho l c lư ng b o v trong các khu công nghi p. i u 14. i n l c An Giang 1. Có trách nhi m cung c p i n n hàng rào khu công nghi p v i s lư ng và ch t lư ng i n năng theo kh năng c a ngành i n.
  7. 2. Trư ng h p ngành i n có kh năng u tư ư ng dây trung th và bán i n n t ng khách hàng bên trong khu công nghi p, th i gian gi i quy t như sau: a) Ph t i có công su t tr m bi n áp t 3.000 KVA tr lên: hoàn t t phê duy t phương án c p i n cho bên mua i n (ho c có văn b n thông báo cho bên mua i n nêu rõ lý do n u chưa i u ki n c p i n) trong vòng 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ ngh cung c p i n c a bên mua i n. Th i gian thi công và ưa vào v n hành s tùy thu c th i gian th c hi n u tư c a doanh nghi p. b) Ph t i có công su t tr m bi n áp dư i 3.000 KVA: hoàn t t phê duy t phương án c p i n cho bên mua i n (ho c có văn b n thông báo cho bên mua i n nêu rõ lý do n u chưa i u ki n c p i n) trong vòng 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ ngh cung c p i n c a bên mua i n. Th i gian thi công và ưa vào v n hành s tùy thu c th i gian th c hi n u tư c a doanh nghi p. i u 15. Công ty i n nư c An Giang (ho c ch u tư h t ng khu công nghi p) Cung c p s lư ng và ch t lư ng nư c ph c v s n xu t, nư c sinh ho t úng th i gian, t i hàng rào nhà máy c a doanh nghi p trong các khu công nghi p theo h p ng. Th i gian l p t ng h nư c trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l . i u 16. y ban nhân dân c p huy n, c p xã 1. Ph i h p v i Ban Qu n lý các Khu công nghi p t nh, các S , ngành, oàn th c p t nh th c hi n vi c qu n lý hành chính, an ninh, tr t t công c ng, b o v môi trư ng trong và xung quanh các khu công nghi p theo thNm quy n; 2. i di n nhân dân a phương ph n ánh, ki n ngh v i Ban Qu n lý các Khu công nghi p t nh nh ng v n v qu n lý khu công nghi p; 3. V n ng nhân dân trong a bàn có khu công nghi p ch p hành các ch trương c a ng và chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c trong vi c xây d ng và phát tri n các khu công nghi p. i u 17. ngh Liên oàn Lao ng t nh và Công oàn các khu công nghi p 1. Hư ng d n, ki m tra, ôn c các doanh nghi p thành l p t ch c Công oàn và ho t ng công oàn theo quy nh c a Lu t Công oàn, Lu t Lao ng và các pháp lu t khác có liên quan n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a t ch c Công oàn; 2. Tuyên truy n, ph bi n ch trương c a ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c và nhi m v c a t ch c Công oàn; giáo d c nâng cao trình chính tr , văn hóa, pháp lu t cho công nhân, viên ch c, ngư i lao ng; 3. Ph i h p v i Ban Qu n lý các Khu công nghi p t nh, cơ quan qu n lý lao ng t i a phương trong ki m tra, giám sát vi c th c hi n các ch , chính sách, pháp lu t
  8. lao ng, gi i quy t tranh ch p lao ng, ơn khi u n i c a công nhân, viên ch c, ngư i lao ng; 4. Hư ng d n, ch o các công oàn cơ s ph i h p v i ngư i s d ng lao ng t ch c i h i công nhân viên ch c, h i ngh ngư i lao ng theo Ngh nh s 87/2007/N -CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph ban hành Quy ch th c hi n dân ch công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n; tham gia xây d ng, thương lư ng, ký k t th a ư c lao ng t p th , tham gia xây d ng n i quy lao ng, thành l p h i ng hòa gi i lao ng cơ s , gi i quy t tranh ch p lao ng; t ch c các phong trào thi ua yêu nư c, an toàn v sinh lao ng, ph i h p v i ngư i s d ng lao ng chăm lo i s ng công nhân, viên ch c, ngư i lao ng; t ch c các ho t ng văn hóa, th d c th thao, phòng ch ng t n n xã h i. Chương III T CH C TH C HI N i u 18. Các cơ quan, ơn v và y ban nhân dân c p huy n, c p xã có liên quan th c hi n trách nhi m ư c giao theo Quy ch này; có văn b n phân công c th ngư i gi i quy t các v n có liên quan n khu công nghi p và g i Ban Qu n lý các Khu công nghi p t nh bi t ph i h p th c hi n, m b o th c hi n cơ ch qu n lý m t u m i t i Ban Qu n lý các Khu công nghi p t nh, tránh ch ng chéo ho c gây phi n hà cho các doanh nghi p. i u 19. Các doanh nghi p trong các khu công nghi p có trách nhi m th c hi n úng trình t xây d ng, úng quy ho ch và úng thi t k ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t, t o i u ki n thu n l i cho Ban Qu n lý các Khu công nghi p t nh, các cơ quan, ơn v có liên quan và chính quy n a phương th c hi n công tác qu n lý khu công nghi p theo quy nh c a pháp lu t. i u 20. Các ki n ngh , ph n ánh c a các doanh nghi p trong khu công nghi p ph i ư c T công tác liên ngành và các cơ quan ch c năng phúc áp trong th i gian t i a không quá 07 ngày làm vi c. Trong trư ng h p c n thi t, các doanh nghi p thông qua Ban Qu n lý các Khu công nghi p t nh xu t y ban nhân dân t nh, các B , ngành Trung ương gi i quy t. i u 21. Ban Qu n lý các Khu công nghi p t nh có trách nhi m ph i h p, t o i u ki n cho các cơ quan, ơn v và các c p chính quy n a phương có liên quan th c hi n t t trách nhi m c a mình trong công tác tham gia qu n lý các khu công nghi p úng theo pháp lu t; ph i h p v i các S , ngành liên quan t ch c tri n khai th c hi n Quy ch này. i u 22. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c, ngh các cơ quan, ơn v có liên quan, y ban nhân dân các a phương k p th i báo cáo y ban nhân dân t nh xem xét, ch o./.
Đồng bộ tài khoản