Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
45
lượt xem
5
download

Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 37/2008/Q -UBND Hà N i, ngày 26 tháng 06 năm 2008 QUY T NNH V VI C QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A S N I V THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 13/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Thông tư s 04/2008/TT-BNV, ngày 04 tháng 6 năm 2008 c a B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S N i v , Phòng N i v thu c y ban nhân dân c p t nh, c p huy n; Xét ngh c a Giám c S N i v thành ph Hà N i, QUY T NNH: i u 1. Ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c: I. VN TRÍ VÀ CH C NĂNG: 1. S N i v thành ph Hà N i là cơ quan chuyên môn c a y ban nhân dân thành ph , có ch c năng tham mưu và giúp y ban nhân dân thành ph Hà N i qu n lý nhà nư c v n i v , bao g m các lĩnh v c: T ch c b máy; biên ch các cơ quan hành chính, s nghi p nhà nư c; c i cách hành chính; chính quy n a phương; a gi i hành chính; cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c, cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n; t ch c h i, t ch c phi Chính ph ; văn thư, lưu tr nhà nư c; tôn giáo; thi ua – khen thư ng. 2. S N i v Thành ph có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng; ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và công tác c a y ban nhân dân thành ph , ng th i ch u s ch o, ki m tra, hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a B N i v . II. NHI M V VÀ QUY N H N: 1. Trình y ban nhân dân thành ph d th o các quy t nh, ch th ; quy ho ch, k ho ch dài h n, năm năm, hàng năm và các án, d án; chương trình, bi n pháp t ch c th c hi n các nhi m v thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a S trên a bàn Thành ph . 2. T ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, quy ho ch, k ho ch, án, d án, chương trình ã ư c phê duy t; thông tin, tuyên truy n, hư ng d n, ki m tra, ph bi n, giáo d c pháp lu t v các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c ư c giao. 3. V t ch c b máy: a) Trình y ban nhân dân thành ph quy t nh vi c phân c p qu n lý t ch c b máy i v i các cơ quan chuyên môn, ơn v s nghi p nhà nư c thu c y ban nhân dân thành ph , y ban nhân dân qu n, huy n; b) ThNm nh và trình y ban nhân dân thành ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c cơ quan chuyên môn, các chi c c thu c cơ quan chuyên môn và ơn v s nghi p nhà nư c thu c y ban nhân dân thành ph ; án thành l p, sáp nh p, gi i th các ơn v s nghi p nhà nư c thu c y ban nhân dân thành ph y ban nhân dân thành ph quy t nh theo quy nh; c) ThNm nh, trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh vi c thành l p, gi i th , sáp nh p các t ch c ph i h p liên ngành thành ph theo quy nh c a pháp lu t; d) Tham mưu, giúp y ban nhân dân thành ph xây d ng án thành l p, sáp nh p, gi i th các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph , y ban nhân dân qu n, huy n theo quy nh y ban nhân dân thành ph trình H i ng nhân dân thành ph quy t nh theo thNm quy n; ) Ph i h p v i các cơ quan chuyên môn cùng c p hư ng d n y ban nhân dân c p qu n, huy n quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c các phòng chuyên môn, ơn v s nghi p thu c y ban nhân dân qu n, huy n; e) Tham gia thNm nh án thành l p, gi i th , c ph n hóa các doanh nghi p nhà nư c theo phân công c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph ; g) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan ch c năng liên quan hư ng d n, theo dõi, ki m tra vi c th c hi n phân lo i, x p h ng cơ quan hành chính, ơn v s nghi p c a thành ph theo quy nh c a pháp lu t. 4. V qu n lý, s d ng biên ch hành chính, s nghi p:
  2. a) Xây d ng và báo cáo y ban nhân dân thành ph k ho ch biên ch c a a phương trình H i ng nhân dân thành ph quy t nh t ng biên ch s nghi p a phương và thông qua t ng biên ch hành chính c a a phương trư c khi trình c p có thNm quy n quy t nh; b) Trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh giao ch tiêu biên ch hành chính, s nghi p nhà nư c; c) Hư ng d n qu n lý, s d ng biên ch i v i các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph , y ban nhân dân qu n, huy n và các ơn v s nghi p nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. 5. V t ch c chính quy n: a) Hư ng d n t ch c và ho t ng c a b máy chính quy n a phương các c p trên a bàn; b) T ch c và hư ng d n công tác b u c i bi u H i ng nhân dân các c p; ph i h p v i các cơ quan h u quan t ch c và hư ng d n công tác b u c i bi u Qu c h i theo quy nh c a pháp lu t; t ng h p k t qu b u c i bi u H i ng nhân dân các c p; c) ThNm nh, trình y ban nhân dân thành ph phê duy t k t qu b u c Ch t ch, Phó Ch t ch và thành viên khác c a y ban nhân dân qu n, huy n. Giúp H i ng nhân dân, y ban nhân dân thành ph trình y ban thư ng v Qu c h i, Th tư ng Chính ph phê chuNn k t qu b u c Ch t ch, Phó Ch t ch, y viên thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph ; Ch t ch, Phó Ch t ch và các thành viên khác c a y ban nhân dân thành ph ; d) Tham mưu giúp H i ng nhân dân, y ban nhân dân thành ph trong công tác ào t o, b i dư ng i bi u H i ng nhân dân các c p; th ng kê s lư ng, ch t lư ng i bi u H i ng nhân dân và thành viên y ban nhân dân các c p t ng h p, báo cáo theo quy nh. 6. V công tác a gi i hành chính và phân lo i ơn v hành chính: a) Theo dõi, qu n lý công tác a gi i hành chính thành ph theo quy nh c a pháp lu t và hư ng d n c a B N i v ; chuNn b các án, th t c liên quan t i vi c thành l p, sáp nh p, chia tách, i u ch nh a gi i, i tên ơn v hành chính, nâng c p ô th trên a bàn thành ph trình c p có thNm quy n xem xét, quy t nh; hư ng d n và t ch c th c hi n sau khi có quy t nh phê chuNn c a cơ quan có thNm quy n. Giúp Ch t ch y ban nhân dân thành ph th c hi n, hư ng d n và qu n lý vi c phân lo i ơn v hành chính các c p theo quy nh c a pháp lu t; b) T ng h p và qu n lý h sơ, b n a gi i, m c, a gi i hành chính c a thành ph theo hư ng d n và quy nh c a B N i v . c) Hư ng d n, ki m tra ho t ng c a thôn, làng, p, b n, t dân ph theo quy nh c a pháp lu t và c a B N i v . 7. Hư ng d n, ki m tra t ng h p báo cáo vi c th c hi n Quy ch dân ch t i xã, phư ng, th tr n và các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p nhà nư c trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t. 8. V cán b , công ch c, viên ch c: a) Giúp y ban nhân dân thành ph qu n lý nhà nư c iv i i ngũ cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c, cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n. b) Tham mưu trình y ban nhân dân thành ph ban hành các văn b n v tuy n d ng, qu n lý, s d ng, ào t o, b i dư ng và th c hi n ch , chính sách i v i cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c và cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n theo quy nh c a pháp lu t; c) Th ng nh t qu n lý và th c hi n k ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c trong và ngoài nư c sau khi ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t. Hư ng d n, ki m tra vi c tuy n d ng, qu n lý, s d ng và vi c th c hi n chính sách, ch i v i cán b , công ch c, viên ch c thành ph ; d) Trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh ho c quy t nh theo thNm quy n vi c tuy n d ng, ánh giá, i u ng, b nhi m, b nhi m l i, luân chuy n, khen thư ng, k lu t và các ch chính sách khác i v i cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c thu c y ban nhân dân thành ph qu n lý; ) Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các quy nh v tiêu chuNn ch c danh và cơ c u cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c; tuy n d ng, qu n lý và s d ng công ch c, viên ch c nhà nư c; cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n theo quy nh c a pháp lu t và c a B N i v ; vi c phân c p qu n lý h sơ cán b , công ch c, viên ch c theo quy nh c a pháp lu t. 9. V c i cách hành chính: a) Trình y ban nhân dân thành ph quy t nh phân công các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph ph trách các n i dung, công vi c c a c i cách hành chính, bao g m: c i cách th ch ; c i cách t ch c b máy hành chính; xây d ng và phát tri n i ngũ cán b , công ch c; c i cách tài chính công, hi n i hóa n n hành chính; theo dõi, ôn c và ki m tra vi c tri n khai th c hi n các quy t nh c a y ban nhân dân thành ph ; b) Trình y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh các ch trương, bi n pháp Ny m nh c i cách hành chính, nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý c a các cơ quan hành chính nhà nư c thành ph ; ch trì, ph i h p các cơ quan ngành d c c a Trung ương óng trên a bàn thành ph tri n khai c i cách hành chính;
  3. c) Hư ng d n, ôn c, ki m tra các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph và y ban nhân dân qu n, huy n, xã, phư ng, th tr n tri n khai công tác c i cách hành chính theo chương trình, k ho ch c i cách hành chính c a thành ph ã ư c phê duy t; vi c th c hi n cơ ch m t c a, m t c a liên thông t i các cơ quan thành ph , y ban nhân dân qu n, huy n và y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n theo quy nh c a pháp lu t và ch o c a y ban nhân dân thành ph ; d) Giúp y ban nhân dân thành ph t ng h p chung vi c th c hi n các quy nh v ch t ch , t ch u trách nhi m trong qu n lý biên ch i v i cơ quan hành chính và ch t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch i v i các t ch c s nghi p nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t; ) Xây d ng báo cáo công tác c i cách hành chính trình phiên h p hàng tháng c a y ban nhân dân thành ph ; giúp y ban nhân dân thành ph th c hi n ch báo cáo v i Th tư ng Chính ph , B N i v v công tác c i cách hành chính theo quy nh. 10. V công tác t ch c h i và t ch c phi Chính ph : a) ThNm nh và trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh cho phép thành l p, gi i th , phê duy t i u l c a h i, t ch c phi Chính ph trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t; b) Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n i u l i v i h i, t ch c phi Chính ph tr c thu c UBND thành ph , tham mưu giúp y ban nhân dân thành ph x lý theo thNm quy n i v i các h i, t ch c phi Chính ph vi ph m các quy nh c a i u l h i; c) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan chuyên môn cùng c p trình y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh h tr nh xu t và các ch , chính sách khác i v i t ch c h i theo quy nh c a pháp lu t. 11. V công tác văn thư, lưu tr : a) Hư ng d n, ki m tra các cơ quan hành chính, t ch c s nghi p và doanh nghi p nhà nư c trên a bàn ch p hành các ch , quy nh pháp lu t v văn thư, lưu tr ; b) Hư ng d n, ki m tra chuyên môn, nghi p v v thu th p, b o v , b o qu n và t ch c s d ng tài li u lưu tr i v i các cơ quan, ơn v thu c thành ph và Trung tâm Lưu tr thành ph ; c) ThNm nh, trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph phê duy t “Danh m c ngu n và thành ph n tài li u thu c di n n p lưu vào Trung tâm Lưu tr thành ph ”; thNm tra “Danh m c tài li u h t giá tr ” c a Trung tâm Lưu tr thành ph và c a các cơ quan thu c Danh m c ngu n n p lưu vào Trung tâm Lưu tr thành ph và Lưu tr qu n, huy n. 12. V công tác tôn giáo: a) Giúp y ban nhân dân thành ph ch o, hư ng d n, ki m tra và t ch c th c hi n các ch trương c a ng và chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c v tôn giáo và công tác tôn giáo trên a bàn thành ph ; b) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c v tôn giáo trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t; c) Hư ng d n chuyên môn nghi p v công tác tôn giáo; d) Làm u m i liên h gi a chính quy n a phương v i các t ch c tôn giáo trên a bàn thành ph . 13. V công tác thi ua – khen thư ng: a) Tham mưu giúp y ban nhân dân thành ph và Ch t ch y ban nhân dân thành ph ch o, th ng nh t qu n lý nhà nư c v công tác thi ua, khen thư ng; c th hóa ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a nhà nư c v thi ua, khen thư ng phù h p v i tình hình th c t c a thành ph ; làm nhi m v cơ quan thư ng tr c c a H i ng Thi ua – Khen thư ng thành ph ; b) Tham mưu giúp Ch t ch y ban nhân dân thành ph và H i ng Thi ua – Khen thư ng thành ph t ch c các phong trào thi ua: sơ k t, t ng k t thi ua; ph i h p v i các cơ quan liên quan tuyên truy n, ph bi n, nhân r ng các i n hình tiên ti n; t ch c th c hi n chính sách khen thư ng c a ng và Nhà nư c; hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n k ho ch, n i dung thi ua, khen thư ng trên a bàn thành ph ; th c hi n vi c t ch c và trao t ng các hình th c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t; c) Xây d ng, qu n lý và s d ng Qu Thi ua – Khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t; qu n lý, c p phát, thu h i, c p i hi n v t khen thư ng theo phân c p và theo quy nh c a pháp lu t; d) Hư ng d n chuyên môn nghi p v v công tác thi ua, khen thư ng. 14. Th c hi n công tác h p tác qu c t v n i v và các lĩnh v c ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và theo phân công c a y ban nhân dân thành ph . 15. Th c hi n công tác ki m tra, thanh tra v công tác n i v ; gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng, tiêu c c, ti t ki m, ch ng lãng phí và x lý các vi ph m pháp lu t trên các lĩnh v c công tác ư c y ban nhân dân thành ph giao theo quy nh c a pháp lu t. 16. Hư ng d n chuyên môn nghi p v v công tác n i v và các lĩnh v c khác ư c giao i v i các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p thu c thành ph , y ban nhân dân qu n, huy n, xã, phư ng, th tr n. Giúp y ban
  4. nhân dân thành ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c theo các lĩnh v c công tác ư c giao i v i các t ch c c a các B , ngành Trung ương và a phương khác t tr s trên a bàn thành ph . 17. T ng h p, th ng kê theo hư ng d n c a B N i v v t ch c cơ quan hành chính, ơn v s nghi p; s lư ng các ơn v hành chính qu n, huy n, xã, phư ng, th tr n, thôn, làng, p, b n, t dân ph ; s lư ng, ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c, cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n; công tác văn thư, lưu tr nhà nư c; công tác tôn giáo; công tác thi ua, khen thư ng và các lĩnh v c khác ư c giao. 18. T ch c nghiên c u, ng d ng các ti n b khoa h c; xây d ng h th ng thông tin, lưu tr , cung c p s li u ph c v công tác qu n lý và chuyên môn, nghi p v ư c giao. 19. Ch o và hư ng d n t ch c các ho t ng d ch v công trong các lĩnh v c công tác thu c ph m vi qu n lý c aS . 20. Th c hi n công tác thông tin, báo cáo y ban nhân dân thành ph và B N i v v tình hình th c hi n nhi m v ư c giao theo quy nh. 21. Qu n lý t ch c b máy, biên ch , th c hi n ch ti n lương và các chính sách, ch ãi ng , khen thư ng, k lu t, ào t o và b i dư ng v chuyên môn nghi p v i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c S theo quy nh. 22. Qu n lý tài chính, tài s n c a S theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a y ban nhân dân thành ph . 23. Xây d ng quy t nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c b máy, m i quan h công tác và trách nhi m c a ngư i ng u c a các t ch c thu c S theo quy nh c a pháp lu t trình y ban nhân dân thành ph quy t nh ho c quy t nh theo thNm quy n. 24. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác do y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân thành ph giao và theo quy nh c a pháp lu t. III. CƠ C U T CH C B MÁY VÀ BIÊN CH 1. Lãnh oS : a) S N i v có Giám c và các Phó Giám c. b) Giám c là ngư i ng u S , ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph , Ch t ch UBND thành ph và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a S N i v . Giám c S N i v do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m, mi n nhi m theo tiêu chuNn, ch c danh do B trư ng B N i v và Ban Thư ng v Thành y Hà N i ban hành và theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph . c) Phó Giám c S là ngư i giúp vi c Giám c S , ph trách m t ho c m t s lĩnh v c công tác do Giám c S phân công và ch u trách nhi m trư c Giám c S v các nhi m v công tác ư c giao. Phó giám c S do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m ho c mi n nhi m theo ngh c a Giám c S và theo quy nh hi n hành v tiêu chuNn, quy trình, phân c p qu n lý cán b c a B N i v và Ban Thư ng v Thành y Hà N i. 2. Cơ c u t ch c c a S g m có: a) Các Phòng chuyên môn: - Văn phòng; - Thanh tra; - Phòng Xây d ng chính quy n; - Phòng Qu n lý s , ngành; - Phòng ào t o, b i dư ng CB, CC thành ph ; - Phòng C i cách hành chính; - Phòng qu n lý Văn thư, Lưu tr ; b) Các ơn v tr c thu c S : - Ban Thi ua – Khen thư ng: ơn v tương ương Chi c c, có tư cách pháp nhân, có tài kho n và con d u riêng. - Ban Tôn giáo: ơn v tương ương Chi c c, có tư cách pháp nhân, có tài kho n và con d u riêng. - Trung tâm Lưu tr thành ph : ơn v s nghi p, có tư cách pháp nhân, có tài kho n và con d u riêng. 3. Biên ch c a S N i v : Biên ch c a S N i v ư c giao hàng năm theo quy nh. Vi c b trí cán b , công ch c, viên ch c c a S ph i căn c vào ch c danh, tiêu chuNn, cơ c u ng ch công ch c, viên ch c nhà nư c theo quy nh. i u 2. Quy t nh này thay th Quy t nh s 135/2004/Q -UB, ngày 23 tháng 8 năm 2004 c a UBND Thành ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S N i v . i u 3. Giám c S N i v t ch c xây d ng và th c hi n nhi m v c th c a các phòng, ban và quy ch làm vi c c a S N i v .
  5. i u 4. Quy t nh có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Chánh Văn phòng UBND thành ph ; Giám c S N i v , Giám c. S , Ban, Ngành thu c UBND thành ph ; Ch t ch UBND qu n, huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Văn phòng CP ( báo cáo); - B N i v ( báo cáo); - TT Thành y ( báo cáo); - TT H NDTP ( báo cáo); - Các Ban ng Thành y UBMTTQ thành ph , các oàn th thành ph ; Nguy n Th Th o - Như i u 4; - Lưu: VP, SNV.
Đồng bộ tài khoản