Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
42
lượt xem
6
download

Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND về việc quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH NINH THU N Đ c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 37/2008/QĐ-UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 01 tháng 02 năm 2008 QUY T Đ NH QUY Đ NH V QU N LÝ VÀ B O V K T C U H T NG ĐƯ NG B TRÊN Đ A BÀN T NH NINH THU N Y BAN NHÂN DÂN T NH NINH THU N Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i đ ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Ngh đ nh s 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph quy đ nh v qu n lý và b o v k t c u h t ng công trình giao thông đư ng b và Thông tư s 13/2005/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2005 c a B Giao thông v n t i hư ng d n th c hi n m t s đi u c a Ngh đ nh s 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph ; Căn c ý ki n th ng nh t c a S Giao thông v n t i, S Xây d ng, S Tư pháp, Văn phòng y ban nhân dân t nh t i Biên b n h p ngày 29 tháng 01 năm 2008; Xét đ ngh c a Giám đ c S Giao thông v n t i t i T trình s 891/TTr-SGTVT ngày 24 tháng 12 năm 2007 và Báo cáo th m đ nh s 1015/BC-STP ngày 21 tháng 12 năm 2007 c a S Tư pháp và ý ki n c a S Xây d ng t i văn b n s 60/SXD ngày 15 tháng 01 năm 2008 v vi c đ ngh phê duy t Đ án đi u ch nh phân lo i và phân c p qu n lý và b o v k t c u h t ng đư ng b trên đ a bàn t nh Ninh Thu n, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành quy đ nh phân lo i, phân c p qu n lý và b o v k t c u h t ng đư ng b trên đ a bàn t nh Ninh Thu n, g m 3 Chương, 8 Đi u (có n i dung quy đ nh kèm theo). Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 10 (mư i) ngày k t ngày ký và thay th Quy t đ nh s 24/2001/QĐ-UB ngày 16 tháng 3 năm 2001 c a y ban nhân dân t nh Ninh Thu n v vi c phân h ng và phân c p qu n lý đư ng giao thông trên đ a bàn t nh. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám đ c S Giao thông v n t i, Giám đ c S Xây d ng, Giám đ c S N i v , Giám đ c S Tài chính, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, thành ph và th trư ng các cơ quan, đơn v có liên quan căn c Quy t đ nh thi hành./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH T CH Hoàng Th Út Lan QUY Đ NH PHÂN LO I, PHÂN C P QU N LÝ VÀ B O V K T C U H T NG ĐƯ NG B TRÊN Đ A BÀN T NH (Ban hành kèm theo Quyêt đ nh s 37/2008/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh Ninh Thu n) Đ công tác qu n lý và b o v k t c u h t ng giao thông đư ng b trên đ a bàn t nh phù h p v i các quy đ nh c a pháp lu t và tình hình th c t c a đ a phương, phát huy hi u qu c a k t c u h t ng
  2. giao thông đư ng b trong phát tri n kinh t - xã h i, c ng c an ninh qu c phòng, góp ph n gi m thi u tai n n giao thông và ùn t c giao thông, y ban nhân dân t nh ban hành quy đ nh phân lo i, phân c p qu n lý và b o v k t c u h t ng đư ng b trên đ a bàn t nh (sau đây g i t t là Quy đ nh), g m các n i dung sau: Chương 1: CÁC CƠ S PHÁP LÝ VÀ S C N THI T BAN HÀNH QUY Đ NH Đi u 1. Căn c pháp lý ban hành Quy đ nh: 1. Lu t Giao thông đư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001. 2. Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i đ ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004. 3. Ngh đ nh s 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph quy đ nh v ph m vi qu n lý và b o v k t c u h t ng giao thông đư ng b . 4. Thông tư s 13/2005/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2005 c a B Giao thông v n t i hư ng d n th c hi n m t s đi u c a Ngh đ nh s 186/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2005 c a Chính ph . Đi u 2. M c tiêu ban hành Quy đ nh nh m đáp ng các yêu c u sau: 1. Nh m th c hi n đúng quy đ nh c a Chính ph và B Giao thông v n t i v phân lo i, phân c p qu n lý và b o v k t c u h t ng đư ng b . 2. Kh c ph c nh ng b t c p, ch ng chéo trong th c hi n gi a các ngành ch c năng c a t nh trong nhi m v qu n lý và b o v công trình h t ng giao thông v i nhi m v qu n lý, b o v các công trình h t ng khác trong đô th . 3. Phân c p m nh hơn đ i v i chính quy n c p huy n, thành ph và c p cơ s đ qu n lý, b o v công trình giao thông, t o s ch đ ng c a các ngành, đ a phương trong công tác qu n lý, b o v công trình giao thông. 4. Xác đ nh rõ trách nhi m c a các ch th đư c giao trong qu n lý khai thác, b o trì và đ u tư c i t o, nâng c p, … đ i v i các công trình giao thông. 5. Phù h p v i công tác đ u tư c i t o, nâng c p, xây d ng m i và đi u ch nh quy ho ch các tuy n đư ng giao thông, đi u ch nh quy ho ch đ a gi i hành chính trên đ a bàn t nh đã đư c th c hi n trong th i gian qua. Chương 2: QUY Đ NH V PHÂN LO I, NÂNG C P QU N LÝ VÀ B O V K T C U H T NG ĐƯ NG B TRÊN Đ A BÀN T NH Đi u 3. Quy đ nh v phân lo i đư ng b . 1. H th ng đư ng b trên đ a bàn t nh Ninh Thu n do đ a phương qu n lý đư c phân lo i như sau: a) Đư ng Qu c l : có m t tuy n là Qu c l 27B, ký hi u là QL27B (theo y quy n qu n lý c a B Giao thông v n t i); b) H th ng đư ng t nh: g m 10 tuy n, ký hi u là ĐT.701 đ n ĐT.710; c) H th ng đư ng huy n: g m 21 tuy n, ký hi u là ĐH, trong đó: - Huy n Bác Ái có 4 tuy n, ký hi u t ĐH.01 đ n ĐH.04. - Huy n Ninh H i có 4 tuy n, t ĐH.11 đ n ĐH.14. - Huy n Ninh Phư c có 6 tuy n, t ĐH.21 đ n ĐH.26. - Huy n Ninh Sơn có 7 tuy n, t ĐH.31 đ n ĐH.37. - Huy n Thu n B c có 3 tuy n, t ĐH.41 đ n ĐH.43. (Các s ký hi u còn l i c a m i huy n cho đ n s t nhiên ch n ch c là dành đ d phòng khi có nâng lo i ho c b sung các tuy n đư ng huy n m i).
  3. d) H th ng đư ng xã (ký hi u là ĐX): g m 71 tuy n, trong đó, huy n Bác Ái có 5 tuy n, huy n Ninh H i có 16 tuy n, huy n Ninh Phư c có 13 tuy n, huy n Ninh Sơn có 12 tuy n, huy n Thu n B c có 7 tuy n, thành ph Phan Rang - Tháp Chàm có 18 tuy n; đ) H th ng đư ng đô th , th tr n, trung tâm huy n l (ký hi u là ĐĐT) g m 194 tuy n, trong đó, huy n Bác Ái có 11 tuy n, huy n Ninh H i có 13 tuy n, huy n Ninh Phư c có 18 tuy n, huy n Ninh Sơn có 9 tuy n, huy n Thu n B c có 30 tuy n, thành ph Phan Rang - Tháp Chàm có 113 tuy n; e) H th ng đư ng chuyên dùng (ký hi u CD) là các đư ng chuyên ph c v cho vi c v n chuy n đi l i c a m t ho c nhi u cơ quan, doanh nghi p, đư ng vào các khu công nghi p. (Danh m c phân lo i các tuy n đư ng b có b ng phân lo i kèm theo) Đi u 4. Quy đ nh v phân c p qu n lý. 1. Nguyên t c chung: S Giao thông v n t i đư c y ban nhân dân t nh giao nhi m v tr c ti p qu n lý, b o trì và khai thác h th ng đư ng t nh. S Xây d ng đư c y ban nhân dân t nh giao nhi m v tr c ti p qu n lý, b o trì và khai thác h th ng đư ng đô th . y ban nhân dân c p huy n qu n lý, b o trì và khai thác h th ng đư ng huy n, đư ng xã. 2. N i dung chi ti t: a) S Giao thông v n t i qu n lý Nhà nư c đ i v i t t c các tuy n đư ng trên đ a bàn t nh và đư ng Qu c l do B Giao thông v n t i y quy n cho đ a phương qu n lý (tr các Qu c l do Trung ương qu n lý, các đo n tuy n n m trong khu đô th và đư ng thu c ph m vi trung tâm hành chính huy n l ); đ ng th i tr c ti p qu n lý khai thác và b o trì k t c u h t ng các tuy n đư ng t nh, đư ng Qu c l đư c y quy n, các tuy n đư ng huy n Ki n Ki n - B nh Nghĩa, B nh Nghĩa - M Tân; b) S Xây d ng qu n lý Nhà nư c đ i v i các tuy n đư ng đô th , các đo n tuy n thu c đư ng t nh và Qu c l đư c y quy n n m trong ph m vi đ a gi i hành chính c a đô th , các tr c đư ng thu c ph m vi trung tâm hành chính c a huy n (tr các đo n tuy n Qu c l đi qua đô th do Trung ương qu n lý). Vi c qu n lý khai thác và b o trì k t c u h t ng h th ng đư ng đô th giao S Xây d ng xem xét và đ xu t nh m đ m b o tính hi u qu và sát v i tình hình th c t c a đ a phương; c) y ban nhân dân các huy n th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c t i đ a phương theo th m quy n, t ch c khai thác b o trì k t c u h th ng đư ng huy n, đư ng xã (tr các tuy n đư ng Ki n Ki n - B nh Nghĩa, B nh Nghĩa - M Tân); d) Các ch th khác qu n lý khai thác, s d ng và b o trì các tuy n đư ng chuyên dùng do mình đ u tư. Đi u 5. Trách nhi m c a các ch th đư c phân c p qu n lý và b o v k t c u h t ng đư ng b . 1. Trách nhi m chung: a) Đ i v i các cơ quan đư c giao qu n lý Nhà nư c v đư ng b : H ng năm l p k ho ch duy tu, s a ch a đư ng b thu c ph m vi qu n lý c a ngành; g i v y ban nhân dân t nh, S Tài chính đ cân đ i b trí v n th c hi n. Hư ng d n, đôn đ c, ki m tra, giám sát các đơn v liên quan th c hi n theo quy trình, quy ph m liên quan đ n qu n lý khai thác và b o v k t c u h t ng đư ng b . T ch c c p phép xây d ng, c p phép thi công cho các t ch c và cá nhân có nhu c u liên quan đ n k t c u h t ng đư ng b theo phân c p. Thanh tra, ki m tra, phát hi n và x lý các vi ph m pháp lu t v b o v k t c u h t ng giao thông đư ng b theo th m quy n; b) Đ i v i các cơ quan đư c giao qu n lý khai thác, s d ng và b o trì k t c u h t ng đư ng b : Ch trì, ph i h p v i các cơ quan qu n lý Nhà nư c v đư ng b t ch c th c hi n vi c c m m c l gi i xác đ nh ph m vi đ t dành cho đư ng b và bàn giao cho y ban nhân dân c p xã qu n lý, b o v .
  4. Th c hi n b o trì đư ng b theo các quy đ nh c a B Giao thông v n t i. Bao g m theo dõi, c p nh t thông tin v công trình đư ng b ; ki m tra, b o dư ng thư ng xuyên, s a ch a đ nh kỳ, đ t xu t các hư h ng c a công trình đư c phân c p. K p th i báo cáo và yêu c u cơ quan có th m quy n đ a phương x lý các trư ng h p l n, chi m, s d ng trái phép hành lang an toàn đư ng b . Hình thành b máy phù h p, b trí ho c đ xu t b trí v n h ng năm đ th c hi n nhi m v qu n lý b o trì m ng lư i đư ng b đư c giao. (M t s công tác qu n lý Nhà nư c khác có liên quan v giao thông đư ng b , th c hi n theo quy đ nh c a Nhà nư c hi n hành). 2. Trách nhi m c th : a) S Giao thông v n t i: Qu n lý Nhà nư c đ i v i t t c các tuy n đư ng trên đ a bàn t nh (tr các đo n tuy n n m trong đô th , th tr n và đư ng thu c ph m vi trung tâm huy n); đ ng th i qu n lý khai thác, s d ng và b o trì các tuy n đư ng t nh, đư ng Qu c l đư c y quy n qu n lý. Ph i h p v i các ngành, đ a phương trong t nh l p và trình y ban nhân dân t nh phê duy t quy ho ch phát tri n k t c u h t ng giao thông đư ng b trên đ a bàn t nh. Ch đ o Thanh tra Giao thông t nh thanh, ki m tra vi c ch p hành quy đ nh c a pháp lu t đ i v i các t ch c và cá nhân v b o v an toàn giao thông và k t c u h t ng đư ng b c a đ a phương và Qu c l đư c y quy n qu n lý. Tham mưu cho y ban nhân dân t nh v công tác an toàn giao thông, x lý ho c ki n ngh c p có th m quy n x lý các vi ph m v tr t t an toàn giao thông trên t t c các tuy n đư ng c a đ a phương. Hư ng d n, đôn đ c, ki m tra, giám sát các đơn v đư c giao qu n lý khai thác và b o trì k t c u h t ng đư ng b tuân th các tiêu chu n k thu t, đ nh m c, các quy đ nh v công tác qu n lý, b o trì đư ng b theo quy đ nh c a B Giao thông v n t i; th m đ nh các d án đ u tư s a ch a, c i t o, nâng c p, xây d ng m i, duy tu liên quan đ n k t c u h t ng đư ng b theo phân c p. C p, thu h i gi y phép thi công, đình ch ho t đ ng gây m t an toàn giao thông, an toàn công trình đư ng b trong ph m vi b o v k t c u h t ng giao thông c a các tuy n đư ng đư c phân c p. Đ xu t, ki n ngh , làm nhi m v ch đ u tư các d án đ u tư c i t o, nâng c p các tuy n đư ng đư c giao qu n lý khai thác và b o trì. Và m t s công tác khác; b) S Xây d ng: Qu n lý Nhà nư c đ i v i các tuy n đư ng đô th (tr các đo n tuy n Qu c l đi qua đô th do Trung ương qu n lý), các đo n tuy n thu c đư ng t nh và Qu c l đư c y quy n n m trong ph m vi đô th và các tuy n đư ng thu c ph m vi trung tâm hành chính các huy n. Ph i h p v i các ngành, đ a phương trong t nh tham mưu giúp y ban nhân dân t nh th ng nh t qu n lý công tác quy ho ch phát tri n k t c u h t ng giao thông đư ng b . Hư ng d n, đôn đ c, ki m tra, giám sát các đơn v liên quan th c hi n theo quy trình, quy ph m xây d ng liên quan đ n công trình đư ng b trong đô th ; th m đ nh các d án đ u tư s a ch a, c i t o, nâng c p, xây d ng m i, duy tu liên quan đ n đư ng b . Ch đ o Thanh tra Xây d ng ti n hành thanh, ki m tra đ i v i các t ch c và cá nhân trong vi c tuân th quy ho ch đô th đư c duy t; đ ng th i ph i h p v i l c lư ng Thanh tra Giao thông t nh th c hi n nhi m v đ m b o an toàn giao thông và b o v k t c u h t ng giao thông trong đô th . C p, thu h i gi y phép thi công, gi y phép xây d ng, đình ch các ho t đ ng gây m t an toàn giao thông, an toàn công trình đư ng b trong ph m vi b o v k t c u h t ng giao thông và h t ng đô th c a các tuy n đư ng đư c phân c p; c) y ban nhân dân các huy n, thành ph : Qu n lý khai thác, s d ng và b o trì k t c u h t ng các tuy n đư ng huy n, đư ng xã, đư ng đô th thu c đ a gi i hành chính huy n, thành ph .
  5. T ch c tuyên truy n, ph bi n và giáo d c nhân dân các quy đ nh v ph m vi đ t giành cho đư ng b , b o v k t c u h t ng giao thông đư ng b trên đ a bàn huy n, thành ph . Qu n lý, b o trì đư ng b , bao g m theo dõi, ki m tra, b o dư ng thư ng xuyên, s a ch a đ nh kỳ, đ t xu t các hư h ng, c p nh t các s li u có liên quan đ n công trình. T ch c c m m c l gi i xác đ nh ph m vi đ t dành cho đư ng b và giao cho y ban nhân dân c p xã qu n lý; ph i h p v i cơ quan qu n lý đư ng b c a t nh b o v công trình đư ng b trên đ a bàn; qu n lý, s d ng đ t trong và ngoài hành lang an toàn giao thông đư ng b , đ c bi t là vi c giao đ t, c p gi y phép xây d ng d c theo đư ng b trên đ a bàn huy n, thành ph . Ch đ o th c hi n các bi n pháp ngăn ch n, phòng ng a các hành vi vi ph m v k t c u h t ng và hành lang an toàn đư ng b trên đ a bàn, t ch c gi i to các công trình vi ph m và x lý theo quy đ nh c a pháp lu t các vi ph m v b o v hành lang đư ng b và k t c u h t ng giao thông đư ng b trong ph m vi c a huy n, thành ph ; Ph i h p v i cơ quan qu n lý đư ng b huy đ ng l c lư ng, v t tư, thi t b đ b o đ m khôi ph c giao thông k p th i khi b thiên tai, đ ch ho ; Đ xu t, ki n ngh , làm nhi m v ch đ u tư các d án đ u tư c i t o, nâng c p các tuy n đư ng đư c giao qu n lý khai thác, s d ng và b o trì. Gi i quy t tranh ch p, khi u n i và t cáo liên quan đ n công trình giao thông đư ng b trong ph m vi đ a phương theo quy đ nh c a pháp lu t; d) y ban nhân dân c p xã, phư ng, th tr n: Ph i h p v i cơ quan qu n lý đư ng b c a huy n, t nh th c hi n nhi m v b o v k t c u h t ng các công trình đư ng b trên đ a bàn xã, phư ng, th tr n theo ch c trách và th m quy n. T ch c tuyên truy n, ph bi n và giáo d c nhân dân các quy đ nh v ph m vi đ t giành cho đư ng b , b o v k t c u h t ng giao thông đư ng b . Qu n lý vi c s d ng đ t trong và ngoài hành lang an toàn giao thông đư ng b theo các quy đ nh c a pháp lu t, đ c bi t là vi c giao đ t, c p gi y phép xây d ng d c theo đư ng b . Ph i h p v i cơ quan qu n lý đư ng b và các l c lư ng có liên quan huy đ ng l c lư ng, v t tư, thi t b đ khôi ph c giao thông k p th i khi b thiên tai, đ ch ho . Ph i h p v i cơ quan liên quan gi i quy t tranh ch p, khi u n i và t cáo liên quan đ n công trình giao thông đư ng b trong ph m vi đ a phương theo quy đ nh c a pháp lu t; đ) Các ch th khác khai thác, s d ng và b o trì các đư ng chuyên dùng do mình t đ u tư và khai thác theo các quy đ nh c a Nhà nư c. Đi u 6. Tùy theo kh năng và đi u ki n th c t , y ban nhân dân t nh b trí v n h ng năm; đ ng th i b trí biên ch phù h p đ các ch th đư c phân c p qu n lý và b o v h t ng k t c u đư ng b (tr các tuy n đư ng chuyên dùng do các ch đ u tư t đ m nhi m) th c hi n nhi m v đư c giao theo các quy đ nh hi n hành. Chương 3: T CH C TH C HI N Đi u 7. Xác đ nh ph m vi qu n lý. Các ch th đư c giao qu n lý trư c đây và các ch th đư c giao qu n lý theo quy đ nh này th c hi n vi c phân đ nh ranh gi i và ph m vi tuy n đư ng đư c giao qu n lý ngay sau khi quy đ nh này có hi u l c. T ch c bàn giao và ti p nh n công tác qu n lý theo quy đ nh đ b t đ u th c hi n trong quý I/2008. Đi u 8. Trách nhi m c a các cơ quan liên quan. 1. Các cơ quan đư c giao qu n lý và b o v k t c u h t ng đư ng b l p k ho ch t ch c th c hi n t đ u năm 2008, bao g m ki n toàn b máy, l p k ho ch qu n lý, b o trì đư ng b h ng năm, trình y ban nhân dân t nh xem xét, phê duy t. 2. Giao S N i v ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan tham mưu cho y ban nhân dân t nh phê duy t hình th c t ch c, biên ch b ph n làm nhi m v qu n lý, b o v k t c u h t ng đư ng b tr c thu c các cơ quan đư c giao qu n lý đư ng b .
  6. 3. Giao S Tài chính ch trì ph i h p v i các cơ quan có liên quan tham mưu cho y ban nhân dân t nh b trí v n h ng năm cho công tác qu n lý, b o trì đư ng b đ phân b cho các ngành, các đ a phương th c hi n. 4. Các s , ngành, đ a phương có liên quan theo ch c năng nhi m v có trách nhi m t ch c th c hi n t t quy đ nh này. Trư ng h p vư ng m c, báo cáo (b ng văn b n) g i v S Giao thông v n t i và S Xây d ng đ k p th i tham mưu đi u ch nh cho phù h p. Giao S Giao thông v n t i, S Xây d ng (theo ph m vi qu n lý c a ngành) t ng h p báo cáo y ban nhân dân t nh nh ng vư ng m c phát sinh trong quá trình th c hi n đ k p th i đi u ch nh, b sung cho phù h p v i tình hình th c t c a đ a phương./. Kèm theo: Ph l c phân lo i, phân c p qu n lý đư ng b t nh. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phu luc
Đồng bộ tài khoản