Quyết định số 37-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định số 37-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 37-CP về việc thành lập cơ quan xuất bản của Nhà nước do Hội Đồng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 37-CP

  1. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 37-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 1961 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CƠ QUAN XUẤT BẢN CỦA NHÀ NƯỚC HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Phủ Thủ tướng và ông Chủ nhiệm văn phòng Văn giáo Phủ Thủ tướng; Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp Thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 7 tháng 11 năm 1960, QUYẾT ĐNNH: Điều 1: - Nhà xuất bản Sự thật, từ nay trở đi là cơ quan xuất bản của Nhà nước trực thuộc Phủ Thủ tướng. Điều 2: - Nhiệm vụ chung của Nhà xuất bản Sự thật là phổ biến chủ nghĩa Mác-Lê nin, đường lối, chính sách của Đảng Lao động Việt Nam và của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, góp phần giáo dục tư tưởng xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế vô sản. Nhiệm vụ cụ thể của Nhà xuất bản Sự thật là: a) Xuất bản những tác phNm kinh điển về chủ nghĩa Mác-Lê-nin, những văn kiện của Đảng Lao động Việt N am và của N hà nước Việt N am dân chủ cộng hòa. b) Xuất bản những sách giới thiệu các Đảng cộng sản và Công nhân trên thế giới, những kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, những sách giới thiệu phong trào công nhân và nhân dân thế giới đấu tranh cho độc lập dân tộc, dân chủ, chủ nghĩa xã hội và hoà bình thế giới; những sách vạch rõ bản chất thối nát và con đường diệt vong của chủ nghĩa đế quốc. c) Xuất bản những sách phổ thông về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, những sách giải thích đường lối, chính sách của Đảng Lao động Việt N am và của N hà nước Việt N am dân chủ cộng hòa, những sách chính trị thưởng thức. d) Xuất bản những sách nghiên cứu về chính trị và khoa học xã hội đã được chọn lọc kỹ đúng với lập trường và quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê nin, đường lối, chính sách của Đảng lao động Việt N am và của N hà nước Việt N am dân chủ cộng hòa.
  2. Điều 3: - N hà xuất bản Sự thật là một đơn vị cơ sở trực tiếp với Bộ N ội vụ về mặt quản lý cán bộ, với Uỷ ban kế hoạch N hà nước về mặt kế hoạch và với Bộ Tài chính về mặt tài chính. Điều 4: - N hà xuất bản Sự thật do một Giám đốc phụ trách và có một hoặc nhiều Phó Giám đốc giúp việc. Điều 5: - Điều lệ tổ chức của N hà xuất bản Sự thật do ông Bộ trưởng Phủ Thủ tướng quy định. Điều 6: - Ông Bộ trưởng Phủ Thủ tướng và ông Chủ nhiệm Văn phòng Văn giáo Phủ Thủ tướng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. T.M HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Phạm Văn Đồng
Đồng bộ tài khoản