Quyết định số 37-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 37-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 37-HĐBT về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn huyện Yên Thanh và huyện Nghi Lộc thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 37-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 37-H BT Hà N i, ngày 04 tháng 4 năm 1986 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 37- H BT NGÀY 4-4-1986 V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH M T S XÃ, THN TR N HUY N YÊN THÀNH VÀ HUY N NGHI L C THU C T NH NGH TĨNH H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 18- 12-1980; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Căn c Quy t nh s 214-CP c a H i ng Chính ph ngày 21-11-1970; Căn c Quy t nh s 64B-H BT c a H i ng B trư ng ngày 12-9-1981; Xét ngh c a U ban Nhân dân t nh Ngh Tĩnh và Ban t ch c c a Chính ph , QUY T NNH: i u 1. - Nay i u ch nh a gi i m t s xã, th tr n c a huy n Yên Thành, và huy n Nghi L c thu c t nh Ngh Tĩnh như sau: A. Huy n Yên Thành: Thành l p th tr n Yên Thành (th tr n huy n l huy n Yên Thành) trên cơ s 40 hécta di n tích t nhiên v i 661 nhân khNu c a xã Hoa Thành và 69,15 hécta di n tích t nhiên v i 1.089 nhân khNu c a xã Tăng Thành cùng 2.725 nhân khNu là cán b công nhân viên c a các cơ quan trong khu v c này. Th tr n Yên Thành có t ng di n tích t nhiên 109,15 hécta v i 4.475 nhân khNu. a gi i th tr n yên Thành phía ông giáp xã Hoa Thành; phía tây giáp xã Xuân Thành; phía nam giáp xã Tăng Thành; phía b c giáp xã Văn Thành. - Sau khi i u ch nh a gi i, xã Hoa Thành có di n tích t nhiên 424 hécta v i 3.448 nhân khNu. a gi i xã Hoa Thành phía ông giáp xã Hoa Thành; phía tây giáp th tr n Yên Thành; phía nam giáp xã Tăng Thành và H p Thành; phía b c giáp xã Văn Thành. Xã Tăng Thành có di n tích t nhiên 1.145,85 hécta v i 3.667 nhân khNu.
  2. a gi i xã Tăng Thành phía ông giáp xã Văn Thành và th tr n Yên Thành; phía tây giáp xã Xuân Thành và xã ông Thành; phía nam giáp xã Xuân Thành; phía b c giáp xã Văn Thành. B. Huy n Nghi L c: 1. Thành l p th tr n Quán Hành (th tr n huy n l huy n Nghi L c) trên cơ s 26,15 hécta di n tích t nhiên c a xã Nghi Trung; 10,08 hécta di n tích t nhiên c a xã Nghi Hoa và 11,35 hécta di n tích t nhiên c a xã Nghi Long. Th tr n Quán Hành có t ng di n tích t nhiên 48,3 hécta v i 2.973 nhân khNu. a gi i th tr n Quán Hành phía ông giáp xã Nghi Trung và xã Nghi Long; phía tây giáp xã Nghi Trung và xã Nghi Hoa; phía nam giáp xã Nghi Trung; phía b c giáp xã Nghi Hoa. Sau khi i u ch nh a gi i, xã Nghi Trung còn 851,08 hécta di n tích t nhiên, xã Nghi Hoa còn 577,15 hécta di n tích t nhiên. 2. Thành l p th tr n C a Lò (th tr n c ng và du l ch) trên cơ s di n tích, dân s c a hai xã Nghi Tân và Nghi Thu cùng 82 hécta di n tích t nhiên c a xã Nghi Thu và 15 hécta di n tích t nhiên c a xã Nghi H p. Th tr n C a Lò có t ng di n tích t nhiên 249,58 hécta v i 14.532 nhân khNu. a gi i th tr n C a Lò phía ông giáp bi n ông; phía tây giáp xã Nghi Quang; phía nam giáp xã Nghi Hương, Nghi Thu và nghi Khánh; phía b c giáp xã Nghi Thi t. Sau khi i u ch nh a gi i, xã Nghi Thu còn 316,57 hécta di n tích t nhiên và xã Nghi H p còn 333,65 hécta di n tích t nhiên. i u 2. - U ban Nhân dân t nh Ngh Tĩnh và Ban T ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. oàn Tr ng Truy n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản