Quyết định số 3705/QĐ-BGTVT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
63
lượt xem
3
download

Quyết định số 3705/QĐ-BGTVT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3705/QĐ-BGTVT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3705/QĐ-BGTVT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 3705/Q -BGTVT Hà N i, ngày 05 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N, CƠ C U T CH C C A TRƯ NG CÁN B QU N LÝ GIAO THÔNG V N T I B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 51/N -CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Xét ngh c a Hi u trư ng Trư ng Cán b qu n lý giao thông v n t i và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Trư ng Cán b qu n lý giao thông v n t i (trong Quy t nh này vi t t t là Trư ng) tr c thu c B Giao thông v n t i, là ơn v s nghi p ào t o, ch u s qu n lý nghi p v c a các cơ quan Nhà nư c có liên quan. Trư ng có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c, có tr s chính t t i thành ph Hà N i. i u 2. Trư ng có ch c năng, nhi m v ch y u sau ây: 1. ào t o cán b , công ch c và viên ch c ngành Giao thông v n t i theo phân c p trong h th ng ào t o cán b , công ch c và viên ch c, g m: a. ào t o, b i dư ng thi tuy n cán b , công ch c và viên ch c ngành Giao thông v n t i. b. ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c ngành Giao thông v n t i nâng ng ch ho c b nhi m vào các ch c v lãnh o. c. ào t o ti n công v ; b i dư ng, b túc, t p hu n nâng cao ki n th c v qu n lý hành chính nhà nư c, qu n ký kinh t , pháp lu t có liên quan n chuyên môn, nghi p v c a công ch c, viên ch c phù h p v i yêu c u qu n lý và ph m vi trách nhi m ư c giao.
  2. 2. ào t o, b i dư ng nâng cao trình , năng l c v chính tr , ngo i ng , tin h c cho cán b , công ch c, viên ch c ngành Giao thông v n t i theo phân c p trong h th ng ào t o cán b , công ch c, viên ch c hi n hành. 3. ào t o, b i dư ng ki n th c qu n lý nhà nư c v kinh t , qu n tr kinh doanh cho cán b làm công tác qu n lý và i u hành doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t ho t ng trong lĩnh v c giao thông v n t i. 4. T ch c ào t o trung c p lý lu n chính tr ; ph i h p v i H c vi n Chính tr - Hành chính qu c gia H Chí Minh ào t o, b i dư ng c nhân và cao c p lý lu n chính tr , qu n lý hành chính theo tiêu chuNn qu c gia. Ph i h p v i các t ch c ào t o trong nư c và nư c ngoài ào t o ngu n nhân l c ngành Giao thông v n t i. 5. Nghiên c u và h p tác nghiên c u v i các t ch c trong nư c và nư c ngoài v khoa h c qu n lý ngành Giao thông v n t i, khoa h c ào t o cán b qu n lý trong s nghi p i m i, áp ng tình hình, nhi m v phát tri n c a ngành Giao thông v n t i. 6. Xây d ng n i dung chương trình, giáo trình, phương pháp ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c ngành Giao thông v n t i trình B Giao thông v n t i và cơ quan qu n lý ngành có liên quan phê duy t. 7. Qu n lý và c p các văn b ng, ch ng ch do Trư ng ư c phân c p th c hi n theo quy nh hi n hành. 8. T ch c ào t o và c p b ng các b c h c khác khi ư c cơ quan có thNm quy n cho phép. 9. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao và t ch c th c hi n ngân sách ư c phân b theo quy nh c a pháp lu t; t ch c thu các lo i phí, l phí theo quy nh c a pháp lu t. 10. Qu n lý cán b , viên ch c c a Trư ng theo quy nh hi n hành và phân c p qu n lý c a B Giao thông v n t i. Thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo trong ơn v theo quy nh hi n hành. 11. Th c hi n các nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t và phân công c a B trư ng. i u 3. Cơ c u t ch c c a Trư ng 1. Ban Giám hi u. 2. Các Phòng chuyên môn, nghi p v : - Phòng ào t o và Qu n lý khoa h c; - Phòng Tài chính k toán; - Phòng T ch c – Hành chính;
  3. - Phòng Qu n tr thi t b ; - Phòng Công tác h c sinh. 3. Các Khoa: - Khoa Cơ b n; - Khoa Qu n lý nhà nư c; - Khoa Qu n lý doanh nghi p. 4. Trung tâm ào t o phía Nam, t t i thành ph H Chí Minh Biên ch cán b , viên ch c c a Trư ng do B trư ng B Giao thông v n t i phê duy t hàng năm. i u 4. Lãnh o Trư ng 1. Trư ng Cán b qu n lý giao thông v n t i có Hi u trư ng là ngư i ng u, ch u trách nhi m trư c B trư ng B Giao thông v n t i và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Trư ng; giúp vi c cho Hi u trư ng có các Phó Hi u trư ng, ch u trách nhi m trư c Hi u trư ng và trư c pháp lu t v nhi m v ư c Hi u trư ng phân công. 2. Hi u trư ng do B trư ng B Giao thông v n t i b nhi m, mi n nhi m. 3. Các Phó Hi u trư ng, K toán trư ng do B trư ng B Giao thông v n t i b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Hi u trư ng. 4. Các Trư ng, Phó Phòng, Khoa, Trung tâm do Hi u trư ng b nhi m, mi n nhi m. i u 5. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký; bãi b Quy t nh 3159/1998/Q -BGTVT ngày 27 tháng 11 năm 1998 c a B trư ng B Giao thông v n t i quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Trư ng ào t o, b i dư ng cán b , công ch c giao thông v n t i. 2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng các V , Hi u trư ng Trư ng Cán b qu n lý giao thông v n t i. Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như kho n 2 i u 5; - B trư ng; - Các Th trư ng; - Công oàn GTVT Vi t Nam;
  4. - ng y Cơ quan b ; - Công oàn Cơ quan b ; H Nghĩa Dũng - Website B GTVT ; - Lưu: VT, TCCB(5)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản