Quyết định số 371/1999/QĐ-NHNN1

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
31
lượt xem
4
download

Quyết định số 371/1999/QĐ-NHNN1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 371/1999/QĐ-NHNN1 về việc ban hành Quy chế phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 371/1999/QĐ-NHNN1

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 371/1999/QĐ-NHNN1 Hà N i, ngày 19 tháng 10 năm 1999 QUY T Đ NH C A TH NG Đ C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 371/1999/ QĐ-NHNN1 NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH QUY CH PHÁT HÀNH, S D NG VÀ THANH TOÁN TH NGÂN HÀNG TH NG Đ C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t nam s 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997; Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 02 tháng 03 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh s 91/CP ngày 25 tháng 11 năm 1993 c a Chính ph v T ch c thanh toán không dùng ti n m t; Theo đ ngh c a V trư ng V Chính sách ti n t , QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy ch phát hành, s d ng và thanh toán th ngân hàng. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 11 năm 1999 và thay th các quy đ nh v th t i các văn b n c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c như sau: 1. Đi u 2 kho n 1.2 c a Quy t đ nh s 162/QĐ- NH2 ngày 19 tháng 08 năm 1993 v vi c thu phí d ch v thanh toán qua Ngân hàng; Đi u 24 c a Th l thanh toán không dùng ti n m t ban hành kèm theo Quy t đ nh s 22/QĐ- NH1 ngày 21 tháng 02 năm 1994; Ph n II m c G c a Thông tư s 08/TT-NH2 ngày 02 tháng 06 năm 1994 hư ng d n th c hi n th l thanh toán không dùng ti n m t. 2. Các văn b n khác do Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c ban hành trư c ngày Quy t đ nh này có hi u l c trái v i quy đ nh Quy t đ nh này đ u h t hi u l c thi hành. Đi u 3. Chánh văn phòng; V trư ng v Chính sách ti n t ; th trư ng đơn v tr c thu c Ngân hàng Nhà nư c; giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph ; Ch t ch H i đ ng qu n tr và T ng Giám đ c (giám đ c) ngân hàng thương m i, ngân hàng phát tri n, ngân hàng đ u tư, ngân hàng chính sách, ngân hàng h p tác và các lo i hình ngân hàng khác; các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Dương Thu Hương
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. (Đã ký) QUY CH PHÁT HÀNH, S D NG VÀ THANH TOÁN TH NGÂN HÀNG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 371/1999/QĐ-NHNN1 ngày 19 tháng 10 năm 1999) Chương 1 NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh và đ i tư ng áp d ng 1. Quy ch này đi u ch nh các ho t đ ng phát hành, s d ng và thanh toán th ngân hàng t i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 2. Đ i tư ng áp d ng c a Quy ch này là các đơn v , cá nhân có liên quan đ n vi c phát hành, s d ng và thanh toán th ngân hàng t i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t nam. Đi u 2. Gi i thích t ng Trong Quy ch này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. "Th ngân hàng" (dư i đây g i t t là "th "): Là công c thanh toán do ngân hàng phát hành th c p cho khách hàng s d ng theo h p đ ng ký k t gi a ngân hàng phát hành th và ch th . 2. "Th n i đ a": Là th do ngân hàng phát hành th t i Vi t Nam phát hành, đư c s d ng và thanh toán t i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 3. "Th qu c t ": Là th do ngân hàng phát hành th t i Vi t nam phát hành, đư c s d ng, thanh toán trong và ngoài lãnh th Vi t Nam ho c th đư c phát hành nư c ngoài nhưng s d ng, thanh toán t i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t nam. 4. "Ch th ": Là ngư i đư c ngân hàng phát hành th c p th đ s d ng, bao g m Ch th chính và Ch th ph . 5. " Ch th chính": Là ngư i đ ng tên xin đư c c p th và đư c ngân hàng phát hành th c p th đ s d ng. 6. "Ch th ph ": Là ngư i đư c c p th theo đ ngh c a Ch th chính. 7. "Các đơn v có liên quan đ n vi c phát hành, s d ng và thanh toán th ngân hàng": là ngân hàng thương m i, ngân hàng phát tri n, ngân hàng đ u tư, ngân hàng chính sách, ngân hàng h p tác, các lo i hình ngân hàng khác và các đơn v ch p nh n th .
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 8. "Ngân hàng phát hành th " (vi t t t là NHPHT): Là ngân hàng đư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép th c hi n nghi p v phát hành th , c p th cho các ch th là cá nhân s d ng, ch u trách nhi m thanh toán và cung c p các d ch v liên quan đ n th đó. 9. "Ngân hàng thanh toán th " (vi t t t là NHTTT): Là ngân hàng đư c ngân hàng phát hành th u quy n th c hi n d ch v thanh toán th theo h p đ ng; ho c là thành viên chính th c ho c thành viên liên k t c a m t T ch c th qu c t , th c hi n d ch v thanh toán theo tho ư c ký k t v i T ch c th qu c t đó. Ngân hàng thanh toán th ký h p đ ng tr c ti p v i các đơn v ch p nh n th đ ti p nh n và x lý các giao d ch th t i Đơn v ch p nh n th , cung c p các d ch v h tr , hư ng d n cho Đơn v ch p nh n th . 10. "Đơn v ch p nh n th " (vi t t t là ĐVCNT): Là t ch c ho c cá nhân ch p nh n thanh toán hàng hoá ho c d ch v b ng th theo h p đ ng ký k t v i ngân hàng phát hành th ho c v i ngân hàng thanh toán th . 11. "Máy rút ti n t đ ng" (ATM): Là thi t b mà Ch th có th s d ng đ rút ti n m t ho c ti p nh n m t s d ch v khác do ngân hàng phát hành th ho c/và ngân hàng thanh toán th cung c p. 12. "Giao d ch th ": Là vi c Ch th s d ng th đ thanh toán ti n hàng hoá, d ch v cho ĐVCNT ho c/và đ rút ti n m t. 13. " Mã s xác đ nh Ch th " (PIN): Là mã s m t cá nhân do NHPHT n đ nh cho m i th và đư c s d ng trong m t s lo i hình giao d ch th . 14. "Tài kho n th ": Là tài kho n c a Ch th chính do ngân hàng phát hành th m và qu n lý, Ch th ph s d ng cùng m t tài kho n th v i Ch th chính. Đi u 3. Các quy đ nh chung v lo i th , Ch th và y u t trên th 1. Th áp d ng trong Quy ch này bao g m các lo i sau: a. Th thanh toán: Là lo i th đư c Ch th s d ng đ thanh toán ti n hàng hoá, d ch v , rút ti n m t trong ph m vi s dư trên tài kho n ti n g i c a mình t i NHPHT. b. Th tín d ng: Là lo i th cho phép Ch th thanh toán ti n hàng hoá, d ch v , rút ti n m t trong h n m c tín d ng đư c NHPHT ch p thu n theo h p đ ng. 2. NHPHT ch đư c c p th cho các Ch th là cá nhân (Ch th chính và Ch th ph ). NHPHT không c p th cho các Ch th là t ch c. 3. Th ph i có đ các y u t sau: a. Tên Ch th ; b. Tên NHPHT; c. S th ;
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. d. Nhãn hi u thương m i; đ. Th i h n s d ng th . NHPHT có quy n quy đ nh thêm các y u t khác không trái pháp lu t. Đi u 4. Các quy đ nh chung v cho vay đ i v i Ch th tín d ng 1. Khi c p th tín d ng NHPHT xem xét và c p cho Ch th m t h n m c tín d ng nh t đ nh. Ch th không đư c chi vư t h n m c tín d ng đã đư c NHPHT ch p thu n trong h p đ ng. Trong trư ng h p mu n s d ng vư t h n m c ph i tho thu n trong h p đ ng v i NHPHT. 2. H n m c tín d ng c a th tín d ng cho m t khách hàng n m trong t ng m c cho vay chung đ i v i khách hàng đó và t ng m c cho vay chung này không đư c vư t quá gi i h n cho vay t i đa c a ngân hàng đ i v i m t khách hàng theo quy đ nh c a pháp lu t. 3. Dư n tín d ng th đư c tính vào t ng m c dư n cho vay chung c a NHPHT. 4. NHPHT quy đ nh th i h n tr n và m c tr n t i thi u tính trên dư n tín d ng th cho các Ch th tín d ng. Ch th ph i thanh toán đ y đ , đúng h n m c tr n t i thi u đư c NHPHT quy đ nh. N u quá th i h n quy đ nh, Ch th tín d ng không tr đư c n thì NHPHT s x lý theo các quy đ nh c a pháp lu t hi n hành. 5. Ch th ph i tr lãi cho NHPHT trên s dư n tín d ng th chưa đư c thanh toán đúng h n. Lãi su t do NHPHT quy đ nh và không trái v i các quy đ nh hi n hành c a Ngân hàng Nhà nư c v lãi su t cho vay. Đi u 5. Đ ng ti n thanh toán trên th 1. Trong giao d ch th t i ĐVCNT, NHTTT và NHPHT: a. Th n i đ a: Th n i đ a ch giao d ch b ng đ ng Vi t Nam. b. Th qu c t : b.1. Th qu c t do các NHPHT t i Vi t Nam phát hành, đư c giao d ch trong và ngoài lãnh th Vi t Nam: - T i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam : Th qu c t giao d ch b ng đ ng Vi t Nam. Ch th ch đư c s d ng th đ th c hi n các giao d ch b ng ngo i t v i các t ch c và cá nhân đư c phép thu ngo i t theo quy đ nh hi n hành c a pháp lu t v qu n lý ngo i h i. - Ngoài nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam: Ch th là cá nhân ngư i cư trú và không cư trú ch đư c s d ng th đ th c hi n các giao d ch b ng ngo i t ngoài lãnh th Vi t Nam khi đư c NHPHT t i Vi t Nam cho phép. M c ngo i t đư c s d ng cho m i l n ch th ra nư c ngoài trong th qu c t ph i phù h p v i các m c quy đ nh hi n hành c a pháp lu t v qu n lý ngo i h i.
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b.2. Th qu c t phát hành nư c ngoài, đư c giao d ch trong lãnh th Vi t Nam: - Ch th đư c s d ng th đ th c hi n các giao d ch t i các ĐVCNT b ng đ ng Vi t Nam và đư c s d ng th đ th c hi n các giao d ch b ng ngo i t v i các t ch c và cá nhân đư c phép thu ngo i t theo quy đ nh hi n hành c a pháp lu t v qu n lý ngo i h i. - Ch th ch đư c rút đ ng Vi t Nam b ng ti n m t t i các NHTTT đư c phép ho t đ ng ngo i h i. Trư ng h p s d ng th đ rút ngo i t ti n m t theo các quy đ nh hi n hành c a pháp lu t v qu n lý ngo i h i ch đư c th c hi n t i các qu y giao d ch c a NHPHT, NHTTT. 2. Trong thanh toán th gi a NHTTT và ĐVCNT: Vi c thanh toán gi a NHTTT v i ĐVCNT ch đư c th c hi n b ng đ ng Vi t Nam. Chương 2 PHÁT HÀNH TH Đi u 6. Đi u ki n phát hành th Ngân hàng Nhà nư c cho phép th c hi n nghi p v phát hành th khi ngân hàng xin phát hành th có đ các đi u ki n sau: 1. Đ i v i phát hành th n i đ a. Ngân hàng xin phát hành th có đ các đi u ki n sau: a. Có năng l c tài chính, không vi ph m pháp lu t; b. Đ m b o h th ng trang thi t b c n thi t phù h p v i tiêu chu n và đ m b o an toàn cho ho t đ ng phát hành, thanh toán th . Có đ i ngũ cán b đ năng l c chuyên môn đ v n hành và qu n lý h th ng này theo thông l qu c t ; c. Ch ng minh đư c s c n thi t, hi u qu kinh doanh và tính kh thi c a vi c đ u tư vào h th ng phát hành và thanh toán th . d. Báo cáo và cung c p đ y đ , chính xác các thông tin và tài li u có liên quan theo yêu c u c a Ngân hàng Nhà nư c khi xét đơn xin phát hành th . 2. Đ i v i phát hành th qu c t . Ngoài các đi u ki n quy đ nh t i đi u 6 kho n 1 ngân hàng xin phát hành th qu c t còn ph i có đi u ki n sau: Ngân hàng xin phát hành th ph i đư c Ngân hàng Nhà nư c c p gi y phép ho t đ ng ngo i h i và cho phép th c hi n d ch v thanh toán qu c t , đ ng th i ph i là h i viên chính th c c a T ch c th qu c t . Đi u 7. H sơ xin phát hành th
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. H sơ xin phát hành th bao g m: 1. Đ i v i phát hành th n i đ a. a. Đơn xin phép th c hi n nghi p v phát hành th ; b. B n sao gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh c a ngân hàng xin phát hành th c. B n sao gi y phép thành l p và ho t đ ng c a ngân hàng xin phát hành th ; d. Văn b n ch ng minh đ y đ v h th ng trang thi t b ph c v cho vi c phát hành và thanh toán th ; đ. Phương án ho t đ ng c a h th ng phát hành và thanh toán th . Phương án ph i ch ng minh đư c s c n thi t, hi u qu kinh doanh và tính kh thi c a vi c th c hi n nghi p v phát hành th ; e. Các tài li u khác có liên quan theo yêu c u c a Ngân hàng Nhà nư c nh m làm rõ các đi u ki n đ m b o th c hi n nghi p v phát hành th theo quy đ nh t i đi u 6 Quy ch này. 2. Đ i v i phát hành th qu c t : Ngoài các h sơ quy đ nh t i đi u 7 kho n 1 h sơ xin phát hành th qu c t còn bao g m: a. Gi y phép ho t đ ng ngo i h i và th c hi n thanh toán qu c t ; b. Tho ư c c p gi y phép làm h i viên đư c ký k t gi a ngân hàng xin phát hành th và t ch c th qu c t . Chương 3 S D NG TH Đi u 8. Đi u ki n đ s d ng th 1. Đ i v i Ch th chính, ph i có đ các đi u ki n sau: - Có năng l c hành vi dân s đ y đ theo quy đ nh c a pháp lu t; - Là Ch tài kho n ti n g i cá nhân m t i NHPHT (n u s d ng th thanh toán); - Đáp ng các đi u ki n v đ m b o tín d ng và các đi u ki n khác do NHPHT quy đ nh (n u s d ng th tín d ng). 2. Đ i v i Ch th ph , ph i có đ các đi u ki n sau: - Có năng l c hành vi dân s đ y đ theo quy đ nh c a pháp lu t;
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Đư c Ch th chính cam k t đ m b o thanh toán toàn b các kho n ti n thanh toán, lãi và phí phát sinh khi s d ng th ; - Đáp ng các đi u ki n khác c a NHPHT. Đi u 9. H p đ ng s d ng th gi a NHPHT v i Ch th Vi c s d ng th ph i đư c l p thành văn b n dư i hình th c h p đ ng s d ng th theo m u do NHPHT quy đ nh, bao g m các n i dung sau: a. Ngày tháng năm ký k t h p đ ng; tên ngư i đ i di n h p pháp c a NHPHT; h , tên, đ a ch c a Ch th ; b. Lo i th , các d ch v đư c nh n khi s d ng th ; ph m vi, th i h n s d ng th ; c. Các h n m c khi s d ng th ; d. M c phí, lo i phí và hình th c thu phí đ i v i Ch th ; đ. Quy n, nghĩa v c a các bên; e. Trách nhi m do vi ph m h p đ ng, hu h p đ ng; g. Th i h n hi u l c c a h p đ ng; h. Các quy đ nh ho c tho thu n khác. Kèm theo h p đ ng có th có các b n ph l c h p đ ng đ chi ti t và c th hoá các đi u kho n cu h p đ ng. Đi u 10. Ph m vi s d ng th 1. Th đư c s d ng đ tr ti n hàng hoá, d ch v t i ĐVCNT ho c rút Đ ng Vi t Nam b ng ti n m t t i NHPHT, NHTTT , t i các ATM và nh n các d ch v khác do NHPHT cung c p. Trong trư ng h p đư c NHPHT ho c NHTTT cho phép, th có th đư c s d ng đ rút Đ ng Vi t Nam b ng ti n m t t i ĐVCNT. 2. Vi c s d ng th đ thanh toán ti n hàng và chi tr d ch v b ng ngo i t ch đư c th c hi n ngoài lãnh th Vi t Nam ho c t i các t ch c và cá nhân trong nư c đư c phép thu ngo i t . Các NHPHT và NHTTT ch cho phép Ch th rút ti n m t ngo i t t i các qu y giao d ch c a NHPHT ho c NHTTT theo các quy đ nh hi n hành c a pháp lu t v qu n lý ngo i h i; NHPHT và NHTTT không đư c cho phép Ch th s d ng th đ rút ngo i t ti n m t t i các ATM trong nư c. Đi u 11. Th i h n s d ng th Th i h n s d ng th do NHPHT quy đ nh. Riêng đ i v i th tín d ng t i đa không quá ba (03) năm k t khi th đư c phát hành. Đi u 12. Phí
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ch th ph i tr phí cho NHPHT. M c phí và lo i phí do NHPHT quy đ nh tùy thu c vào lo i th s d ng, d ch v mà Ch th đư c cung c p khi s d ng th phù h p v i quy đ nh pháp lu t. Đi u 13. Thông báo m t th ho c l PIN 1. Ch th có trách nhi m b o qu n th , không giao th cho ngư i khác s d ng, gi bí m t PIN c a th . N u Ch th làm m t th ho c đ l ho c nghi ng đ l PIN c a th cho ngư i khác bi t có th d n đ n s l i d ng, Ch th ph i thông báo ngay cho NHPHT và chính th c xác nh n l i thông báo này b ng văn b n g i cho NHPHT (n u trư c đó thông báo b ng các hình th c khác). Ch th ph i ch u phí theo các quy đ nh trên h p đ ng tho thu n v i NHPHT. 2. NHPHT có trách nhi m xác nh n ngay cho Ch th v vi c NHPHT đã nh n đư c thông báo b ng văn b n vi c m t th ho c l PIN c a Ch th . 3. Trư ng h p Ch th làm m t th ho c l PIN c a th đ ngư i khác l i d ng trư c khi NHPHT có xác nh n, Ch th ph i hoàn toàn ch u thi t h i và b i thư ng thi t h i do vi c đ th b l i d ng gây ra. 4. Trư ng h p th b l i d ng sau khi NHPHT có xác nh n v vi c nh n đư c thông báo m t th ho c l PIN c a Ch th , NHPHT ch u hoàn toàn thi t h i do vi c th b l i d ng gây ra theo đúng tho thu n trong h p đ ng s d ng th . 5. NHPHT đư c mua b o hi m cho nghi p v th (n u có) ho c trích l p d phòng r i ro đ bù đ p cho các r i ro phát sinh t nghi p v phát hành th c a ngân hàng. Chương 4 THANH TOÁN TH Đi u 14. Thanh toán gi a Ch th và NHPHT Theo đ nh kỳ NHPHT l p và g i b ng kê các giao d ch th và b ng tính các kho n tín d ng, lãi (n u có) và phí cho Ch th . Ch th ph i thanh toán các kho n tín d ng, lãi và phí trên b ng kê theo quy đ nh c a NHPHT. Ch th có th u quy n cho NHPHT trích tài kho n c a mình đ thanh toán các kho n vay, lãi và phí phát sinh khi s d ng th . Vi c u quy n th c hi n theo tho thu n b ng văn b n. Đi u 15. T ch c thanh toán th 1. Đ i v i th n i đ a, NHPHT ký H p đ ng thanh toán th v i NHTTT và NHTTT ký h p đ ng thanh toán th v i ĐVCNT tho thu n v vi c t ch c thanh toán gi a các bên liên quan đ n giao d ch th . Trư ng h p NHPHT đ ng th i là NHTTT, NHPHT ký h p đ ng thanh toán th tr c ti p v i ĐVCNT.
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trư ng h p NHTTT và NHPHT thu c cùng m t h th ng ngân hàng, vi c t ch c thanh toán trong n i b h th ng do T ng Giám đ c ngân hàng đó quy t đ nh. 2. Đ i v i th qu c t , vi c t ch c thanh toán th th c hi n theo nguyên t c: - Trong trư ng h p đi u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t nam ký k t ho c tham gia có quy đ nh khác v i quy đ nh c a Quy ch này, thì áp d ng quy đ nh c a đi u ư c qu c t đó. - Các bên tham gia t ch c thanh toán th có th tho thu n áp d ng t p quán qu c t , n u t p quán đó không trái v i pháp lu t c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t nam. Đi u 16. H p đ ng thanh toán th 1. H p đ ng thanh toán th ph i đư c l p thành văn b n và bao g m các n i dung cơ b n sau: a. Ngày, tháng, năm ký k t h p đ ng; Tên, đ a ch c a các bên, H , tên ngư i đ i di n theo pháp lu t; b. Đ i tư ng c a H p đ ng; N i dung công vi c; D ch v th đư c th c hi n; c. Các bi n pháp đ m b o an toàn trong d ch v thanh toán th ; d. Phí và hình th c thu phí có liên quan đ n d ch v th ; đ. Phương th c thanh toán gi a các bên; e.Quy n, nghĩa v c a các bên; f. Trách nhi m do vi ph m h p đ ng, hu h p đ ng; g. Th i h n có hi u l c c a h p đ ng; h. Các tho thu n khác. 2. Kèm theo h p đ ng có th có các b n ph l c h p đ ng đ chi ti t và c th hoá các đi u kho n c a h p đ ng. Đi u 17. Thông báo t ch i thanh toán th 1. NHPHT thông báo và yêu c u NHTTT ho c ĐVCNT t ch i thanh toán đ i v i các trư ng h p: a. Th gi ho c th có liên quan đ n giao d ch gi m o; b. Th đã đư c Ch th thông báo b m t ho c b l PIN; c. Tài kho n th đã t t toán;
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. d. Ch th không thanh toán đ y đ , đúng h n các kho n tín d ng, lãi ho c phí theo quy đ nh; đ. Ch th không th c hi n đúng các quy đ nh khác v s d ng th do NHPHT công b . e. Ch th vi ph m quy đ nh thanh toán th c a các t ch c th qu c t và c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t nam. 2. Các thông báo này có hi u l c ngay sau khi các bên liên quan nh n đư c thông báo . 3. Sau khi thông báo này có hi u l c, đơn v đã nh n đư c thông báo nhưng v n đ x y ra trư ng h p th b l i d ng gây thi t h i thì đơn v đó ph i ch u hoàn toàn thi t h i, tr trư ng h p các bên liên quan có tho thu n khác. Chương 5 QUY N VÀ TRÁCH NHI M C A CÁC BÊN M C I. QUY N VÀ TRÁCH NHI M C A NGÂN HÀNG PHÁT HÀNH TH Đi u 18. Quy n c a NHPHT 1. Đ i v i Ch th : a. Quy đ nh v lo i th và ph m vi s d ng th ; quy đ nh th i h n s d ng th ; quy đ nh các đi u ki n s d ng th phù h p v i đi u 8 Quy ch này; gia h n s d ng th ho c đ i th ; b. Yêu c u Ch th cung c p đ y đ các thông tin và tài li u c n thi t nh m làm rõ các đi u ki n s d ng th c a khách hàng khi xin s d ng th và trong quá trình s d ng th ; c. T ch i c p th n u khách hàng không đáp ng đ y đ các đi u ki n s d ng th ; quy t đ nh thu h i th trong quá trình s d ng n u Ch th không th c hi n đ y đ các đi u kho n và đi u ki n trong h p đ ng s d ng th và Ch th ph i ch u hoàn toàn thi t h i do vi c thu h i th này gây ra; d. Tăng ho c gi m h n m c tín d ng đ i v i Ch th ; Quy t đ nh thu h i s ti n NHPHT cho Ch th vay trên tài kho n th ; Qui đ nh các hình th c đ m b o tín d ng cho vi c s d ng th ; Qui đ nh lo i lãi, m c lãi cho vay đ i v i Ch th phù h p v i qui đ nh hi n hành c a Ngân hàng Nhà nư c và lo i phí, m c phí; đ. Thu th p thông tin v Ch th t các t ch c khác; e. Các quy n khác theo h p đ ng s d ng th . 2. Đ i v i NHTTT, ĐVCNT:
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a. Yêu c u NHTTT, ĐVCNT th c hi n các bi n pháp c n thi t nh m đ m b o an toàn trong thanh toán th và không ph i ch u trách nhi m v các thi t h i do vi c không tuân th các yêu c u này c a NHTTT và ĐVCNT gây ra; b. Yêu c u NHTTT, ĐVCNT cung c p các thông tin c n thi t liên quan đ n giao d ch th c a Ch th t i NHTTT và t i ĐVCNT có liên quan; c. Yêu c u NHTTT, ĐVCNT hoàn tr ti n trong trư ng h p giao d ch th th c hi n không theo h p đ ng thanh toán đã ký k t; d. Các quy n khác theo h p đ ng thanh toán th . Đi u 19. Trách nhi m c a NHPHT 1. Tuân th các quy đ nh v phát hành th c a t ch c th qu c t và c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t nam. 2. Đăng ký m u th và nhãn hi u thương m i in trên th t i Ngân hàng Nhà nư c; 3. Gi i quy t ho c tr l i các khi u n i c a Ch th có liên quan đ n vi c s d ng và thanh toán th ; 4. Thanh toán đ y đ , k p th i cho NHTTT, ĐVCNT đ i v i các giao d ch th đư c th c hi n đúng h p đ ng; 5. Hư ng d n NHTTT th c hi n quy trình k thu t, nghi p v và b o m t liên quan đ n các giao d ch th đ i v i Ch th và yêu c u NHTTT hư ng d n l i các quy trình này cho ĐVCNT; 6. Các trách nhi m khác theo h p đ ng s d ng th và h p đ ng thanh toán th . M C II. QUY N VÀ TRÁCH NHI M C A CH TH Đi u 20. Quy n c a Ch th 1. S d ng th đ thanh toán ti n hàng hoá, d ch v mà không b phân bi t giá so v i trư ng h p thanh toán b ng ti n m t và không ph i tr thêm ti n ho c ph phí cho ĐVCNT; 2. S d ng th đ rút ti n m t t i ATM, t i NHTTT và t i ĐVCNT n u đư c NHPHT ho c NHTTT cho phép; 3. Khi u n i NHPHT trong các trư ng h p sau: a. Sai sót ho c nghi ng có sai sót trong b ng kê các giao d ch th do NHPHT l p và g i cho Ch th theo đ nh kỳ; b. ĐVCNT t ch i nh n thanh toán b ng th và yêu c u Ch th thanh toán b ng ti n m t ho c phương ti n thanh toán khác cho các hàng hoá, d ch v cung ng khi Ch th đã xu t trình và s d ng th đúng quy đ nh;
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c. ĐVCNT nâng giá hàng hoá, d ch v ho c phân bi t giá khi nh n thanh toán b ng th so v i trư ng h p thanh toán b ng ti n m t; d. ĐVCNT yêu c u Ch th tr thêm ph phí cho các giao d ch th ; đ. Các vi ph m h p đ ng s d ng th khác c a NHPHT. Khi u n i ph i đư c l p b ng văn b n và g i cho NHPHT trong vòng 7 ngày làm vi c k t ngày NHPHT g i b ng kê cho Ch th (đ i v i trư ng h p a) ho c t ngày quy n và l i ích c a Ch th b vi ph m (đ i v i trư ng h p b, c, d, đ). 4. Các quy n khác theo h p đ ng s d ng th . Đi u 21. Trách nhi m c a Ch th 1. Cung c p đ y đ và chính xác các thông tin c n thi t theo yêu c u c a NHPHT khi xin phát hành th và trong quá trình s d ng th ; 2. Thanh toán đ y đ , đúng h n cho NHPHT các kho n vay, lãi và phí phát sinh do vi c s d ng th theo quy đ nh c a NHPHT; Thanh toán cho NHPHT toàn b s ti n NHPHT cho vay trên tài kho n th theo đúng tho thu n t i h p đ ng s d ng th ; 3. Khi th h t th i h n s d ng ho c khi Ch th không mu n ti p t c s d ng th , Ch th có trách nhi m hoàn tr l i th cho NHPHT; 4. Ch th chính và Ch th ph cùng ch u trách nhi m chung và m i ngư i ch u trách nhi m cá nhân trong vi c th c hi n các đi u kho n và đi u ki n trong h p đ ng s d ng th gi a Ch th và NHPHT. Ch th chính là ngư i có nghĩa v thanh toán cho NHPHT t t c các giao d ch thanh toán hàng hoá d ch v và rút ti n m t có ch ký c a ch th trên hoá đơn cũng như có s d ng s PIN. Trư ng h p Ch th chính b ch t, m t tích, ho c m t năng l c hành vi thì vi c thanh toán cho NHPHT đư c th c hi n theo quy đ nh cu pháp lu t. M C III. QUY N VÀ TRÁCH NHI M C A NGÂN HÀNG THANH TOÁN TH Đi u 22. Quy n c a NHTTT 1. Yêu c u NHPHT thanh toán đ y đ , k p th i đ i v i các giao d ch th đư c th c hi n theo đúng h p đ ng s d ng th ; 2. Yêu c u ĐVCNT hoàn tr ti n đ i v i các giao d ch th th c hi n không đúng h p đ ng s d ng th ; 3. Yêu c u ĐVCNT cung c p các thông tin c n thi t liên quan đ n các giao d ch th c a Ch th t i ĐVCNT; 4. Thu gi th theo quy đ nh t i đi u 28 Quy ch này; 5. Các quy n khác theo h p đ ng thanh toán th .
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 23. Trách nhi m c a NHTTT 1. Hư ng d n các bi n pháp, quy trình k thu t nghi p v và b o m t trong thanh toán th đ i v i ĐVCNT, Ngân hàng đ i lý thanh toán th theo quy đ nh c a NHPHT. NHTTT ph i ch u trách nhi m v các thi t h i gây ra do NHTTT không th c hi n đúng quy đ nh này; 2. Thông báo l i yêu c u c a NHPHT cho ĐVCNT; 3. Th c hi n các yêu c u c a NHPHT đ i v i các giao d ch th c a Ch th t i ĐVCNT có liên quan; 4. Các trách nhi m khác theo h p đ ng thanh toán th . M C VI. QUY N VÀ TRÁCH NHI M C A ĐƠN V CH P NH N TH Đi u 24. Quy n c a ĐVCNT 1. Yêu c u NHPHT, NHTTT thanh toán đ y đ , k p th i các giao d ch th đư c th c hi n đúng h p đ ng; 2. Ki m tra tính hi u l c c a th ho c tiêu chu n th theo quy đ nh c a NHPHT ho c NHTTT và t ch i ch p nh n th khi th không còn hi u l c ho c không đ tiêu chu n quy đ nh; 3. Thu gi th theo quy đ nh t i đi u 28 Quy ch này; 4. Các quy n khác theo h p đ ng thanh toán th . Đi u 25. Trách nhi m c a ĐVCNT 1. Th c hi n đ y đ các quy trình k thu t nghi p v liên quan đ n các giao d ch th c a Ch th đư c NHTTT ho c NHPHT yêu c u và hư ng d n; ph i ch u trách nhi m v các thi t h i n u ĐVCNT không th c hi n đúng các yêu c u c a NHPHT ho c NHTTT; 2. Gi bí m t các thông tin liên quan đ n th và Ch th , tr trư ng h p cung c p thông tin: a. Theo yêu c u c a Ch th ; b. Theo yêu c u c a NHTTT ho c NHPHT; c. Theo quy đ nh c a pháp lu t. 3. Các trách nhi m khác theo h p đ ng thanh toán th . Chương 6 H CH TOÁN, BÁO CÁO
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 26. H ch toán Vi c h ch toán, k toán t i NHPHT, NHTTT liên quan đ n các giao d ch th th c hi n theo h th ng k toán do Ngân hàng Nhà nư c ban hành. Đi u 27. Báo cáo 1. Theo đ nh kỳ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, NHPHT, NHTTT có trách nhi m báo cáo ho t đ ng nghi p v phát hành và thanh toán th theo các ch tiêu c th do Ngân hàng Nhà nư c quy đ nh. 2. Ngoài nh ng báo cáo đ nh kỳ, NHPHT, NHTTT có trách nhi m báo cáo v i Ngân hàng Nhà nư c trong các trư ng h p sau: a. Đ ph c v cho các m c tiêu c th trong t ng th i kỳ c a Ngân hàng Nhà nư c khi th c hi n ch c năng c a mình; b. Khi có phát sinh di n bi n b t thư ng trong ho t đ ng phát hành, thanh toán và thu n đ i v i các Ch th có th làm nh hư ng đ n tình hình ho t đ ng c a ngân hàng. Chương 7 X LÝ VI PH M Đi u 28. Thu gi th NHPHT, NHTTT, ĐVCNT và các cơ quan pháp lu t có quy n thu gi th trong các trư ng h p sau: 1. Th gi ; 2. Ngư i s d ng th không ch ng minh đư c mình là Ch th ; 3. Ch th không th c hi n đúng các qui đ nh c a NHPHT (ho c c a T ch c th qu c t mà th đó mang nhãn hi u thương m i) v s d ng th ; 4. Theo yêu c u c a NHPHT (ho c c a T ch c th qu c t mà th đó mang nhãn hi u thương m i). Đi u 29. Hành vi b nghiêm c m 1. Làm, s d ng và lưu hành th gi ; 2. Ch th chuy n như ng th cho ngư i khác; 3. S d ng th không ph i do NHPHT c p cho chính mình; 4. C tình khai báo sai chi ti t cá nhân ho c gi m o gi y t khi xin s d ng th ho c trong quá trình s d ng th ;
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5. C tình s d ng th đã thông báo không đư c phép lưu hành; 6. Xâm nh p ho c tìm cách xâm nh p trái phép vào chương trình ho c cơ s d li u trong m ng máy vi tính c a h th ng phát hành và thanh toán th ; 7. Th c hi n các giao d ch th gi m o. Đi u 30. X lý vi ph m T ch c, cá nhân vi ph m các quy đ nh trong Quy ch này thì tuỳ theo tính ch t và m c đ vi ph m s b x lý vi ph m hành chính, trư ng h p nghiêm tr ng thì b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy đ nh c a pháp lu t. Chương 8 ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 31. M i s a đ i, b sung Quy ch này do Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c quy t đ nh.
Đồng bộ tài khoản