Quyết định số 371/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
2
download

Quyết định số 371/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 371/QĐ-TTg về tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 371/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 371/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế (Tờ trình số 1084/TTr-BYT ngày 06 tháng 12 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 327/TTr- BTĐKT ngày 21 tháng 3 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 10 cá nhân thuộc Bộ Y tế (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Bộ Y tế; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - BTCN VPCP; - Website Chính phủ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b). Nguyễn Sinh Hùng DANH SÁCH
  2. ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 10/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ) 01. Phòng Hành chính Tổng hợp thuộc Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế; 02. PGS.TS Nguyễn Thị Bích Liên, Phó Trưởng khoa Khoa Y tế công cộng thuộc Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế; 03. PGS.TS Nguyễn Thị Thu, Phó Trưởng khoa Khoa Y tế công cộng thuộc Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế; 04. PGS.TS Nguyễn Nhược Kim, Trưởng khoa Khoa Y học cổ truyền thuộc Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế; 05. PGS.TS Phạm Văn Thịnh, Phó Trưởng khoa Khoa Y học cổ truyền thuộc Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế; 06. PGS.TS Pham Thị Thu Anh, nguyên Phó Trưởng Bộ môn Sinh lý bệnh thuộc Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế; 07. GS.TS Nguyễn Xuân Nghiên, Trưởng Bộ môn Phục hồi chức năng thuộc Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế; 08. PGS.TS Phan Anh, nguyên Trưởng Bộ môn Hóa-Hóa sinh thuộc Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế; 09. PGS.TS Trần Văn Hợp, Trưởng Bộ môn Giải phẫu bệnh thuộc Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế; 10. PGS.TS Phạm Duy Tường, Trưởng Bộ môn Dinh dưỡng thuộc Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế; 11. PGS.TS Nguyễn Duy Huề, Trưởng Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh thuộc Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế./.
Đồng bộ tài khoản