Quyết định số 3711/2000/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
1
download

Quyết định số 3711/2000/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3711/2000/QĐ-BGTVT về việc giao nhiệm vụ quản lý sông cho Cục Đường sông Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3711/2000/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 3711/2000/Q -BGTVT Hà N i, ngày 05 tháng 12 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 3711/2000/Q -BGTVT NGÀY 5 THÁNG 12 NĂM 2000 V VI C GIAO NHI M V QU N LÝ SÔNG CHO C C Ư NG SÔNG VI T NAM B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i: Xét: ngh c a Ông C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam t i Công văn s 2205/C S- QL S ngày 27/11/2000 v vi c công b b sung tuy n ư ng thu n i a do Trung ương qu n lý, nh m gi m chi phí và tăng cư ng năng l c v n t i thu n i a gi a c m c ng nư c sâu Th V i v i ng b ng sông C u Long: ngh c a Ông V trư ng V Pháp ch QUY T NNH i u 1. Giao cho C c ư ng sông Vi t Nam t ch c qu n lý hai tuy n ư ng thu n i a t c m c ng Th V i i ng b ng sông C u Long: Tuy n s I: T ngã ba r ch Ông Trúc v i sông Th V i, i theo r ch Ông Trúc 1,6 km, qua t c Nha Phương 1,7 km, qua sông ng Kho 7 km, qua t c Ông Trung 3,4 km, qua sông ng Tranh 14,6 km, qua sông Lòng Tàu 5 km (C c Hàng h i Vi t Nam ang qu n lý), qua t c Ông Nghĩa 3,3 km, qua kênh Bà T ng 3,2 km, qua sông Soài R p 5 km (C c Hàng h i Vi t Nam ang qu n lý), qua sông C n Giu c 10 km (C c ư ng sông Vi t Nam ang qu n lý), qua kênh Nư c M n 2 km, qua sông Vàm C 26 km (C c ư ng sông Vi t Nam ang qu n lý), qua R ch Lá 10 km (C c ư ng sông Vi t Nam ang qu n lý), ti p n vào kênh Ch G o. Tuy n s II: T ngã ba sông Gò Gia v i sông Th V i, theo sông Gò Gia 6,3 km, qua t c Bài và t c Ông Cu 7,5 km, qua sông ng Tranh 6,5 km, qua r ch T c R i 7,4 km, qua sông Gi a 0,5 km, qua sông Lòng Tàu 11 km (C c Hàng h i Vi t Nam ang qu n lý), qua t c Ông Nghĩa 3,3 km, qua kênh Bà T ng 3,2 km, qua sông Soài R p 5 km, qua sông C n Giu c 10 km, qua kênh Nư c M n 2 km, qua sông Vàm C 26 km, qua R ch Lá 10 km, ti p vào kênh Ch G o
  2. i u 2. Các sông, kênh công b t i i u 1 ư c ngân sách Trung ương c p các lo i v n theo ch hi n hành. i u 3. Các sông, kênh C c Hàng h i và C c ư ng sông ang qu n lý v n th c hi n theo các Quy t nh hi n hành. i u 4. Quy t nh này b sung cho Quy t nh 1731/Q /PC-VT ngày 10/7/1997 c a B trư ng B GTVT công b danh m c sông kênh thu c Trung ương qu n lý. i u 5. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có các sông, kênh nêu trong i u 1: các ông Chánh văn phòng B ; C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, Th trư ng các V , Ban tham mưu và các cơ quan có liên quan tr c thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Quang Tuy n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản