Quyết định số 3721/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
19
lượt xem
2
download

Quyết định số 3721/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3721/QĐ-BCT về việc thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Công thương do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3721/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 3721/Q -BCT Hà N i, ngày 01 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH V VI C THÀNH L P T CÔNG TÁC TH C HI N ÁN 30 V ƠN GI N HÓA TH T C HÀNH CHÍNH C A B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công thương; Căn c Quy t nh s 30/Q -TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 – 2010; Căn c Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 – 2010; Th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 3335/VPCP-TCCV ngày 22 tháng 5 năm 2008 v vi c th c hi n án 30 và Ngh nh s 20/2008/N - CP; Xét ngh c a Chánh Văn phòng B , QUY T NNH: i u 1. Thành l p T công tác th c hi n án 30 v ơn gi n hóa th t c hành chính c a B Công thương (sau ây g i t t là T công tác), g m các thành viên sau: 1. Ông Nguy n Ti n V , Chánh Văn phòng B , T trư ng. 2. Ông Nguy n Tr ng Phong, Phó Văn phòng B , T phó. 3. Ông Ph m Trư ng Th nh, Trư ng phòng C i cách hành chính và Tuyên truy n, Chuyên gia pháp lý và thư ký n i dung. 4. Ông Nguy n Như Di m, Trư ng phòng Hành chính, Thư ký hành chính. 5. Bà Nguy n Th Phư ng, Chuyên viên phòng C i cách hành chính và Tuyên truy n, Cán b h tr . i u 2. T công tác có trách nhi m rà soát t t c các th t c hành chính, m u ơn, m u t khai hành chính liên quan n các lĩnh v c kinh doanh và các lĩnh v c khác theo ch o c a Chính ph , Th tư ng Chính ph thu c thNm quy n, ph m vi qu n lý theo m u bi u và hư ng d n c a T công tác chuyên trách c a Th tư ng Chính ph v c i cách hành chính.
  2. i u 3. Kinh phí ho t ng c a T công tác ư c b o m t ngu n ngân sách nhà nư c và các ngu n tài tr cho án 30 theo quy nh c a pháp lu t. T công tác t gi i th sau khi hoàn thành nhi m v . i u 4. Các Thành viên chuyên trách c a T công tác ư c hư ng h s trách nhi m 0,6 trong th i gian làm vi c t i T công tác. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 6. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng thu c B , Th trư ng các ơn v có liên quan và các Thành viên T công tác ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 6; - VPCP, B N i v ( b/c); - Phòng K toán – Văn phòng B ; - Lưu: VT, VP. Vũ Huy Hoàng
Đồng bộ tài khoản