Quyết định số 3759/QĐ-BVHTTDL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
79
lượt xem
4
download

Quyết định số 3759/QĐ-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3759/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3759/QĐ-BVHTTDL

 1. B VĂN HOÁ TH THAO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ DU LNCH NAM ------ c l p-T do-H nh phúc ------------- S : 3759/Q -BVHTTDL Hà N i, ngày 03 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH PHÂN C P QU N LÝ CÔNG TÁC T CH C CÁN B B TRƯ NG B VĂN HOÁ, TH THAO VÀ DU LNCH Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 185/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hoá, Th thao và Du L ch; Căn c Ngh nh s 116/2003/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v vi c tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các ơn v s nghi p c a Nhà nư c và Ngh nh sô 121/2006/N -CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 c a Chính ph s a i m t s i u c a Ngh nh s 116/2003/N -CP; Căn c Ngh nh s 117/2003/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v vi c tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c, trong các cơ quan nhà nư c và Ngh nh s 09/2007/N -CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 c a Chính ph s a i m t s i u c a Ngh nh s 117/2003/N -CP; Căn c Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 c a Chính ph Quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p; Căn c Ngh nh s 35/2005/N -CP ngày 17 tháng 03 năm 2005 c a Chính ph v vi c s lý k lu t cán b , công ch c; Căn c Ngh nh s 143/2007/N -CP ngày 10 tháng 09 năm 2007 c a Chính ph Quy nh v th t c th c hi n ngh hưu i v i cán b , công ch c i u ki n ngh hưu; Xét Ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH i u 1. Ban hành kem theo Quy t nh này “Quy nh phân c p qu n lý công tác t ch c cán b ” c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 63/Q -BVHTT ngày 10 tháng 01 năm 2007 c a B trư ng B Văn hoá-Thông tin (nay là B Văn hoá, Th thao và Du l ch) , Quy t nh s 190/2006/Q -UBTDTT ngày 07 tháng 02 năm 2006 c a B trư ng-Ch nhi m U ban Th d c th thao (nay là T ng c c Th d c th thao) và Quy t nh s 100/Q -
 2. TCDL ngày 09 tháng 02 năm 2006 c a T ng c c trư ng T ng c c Du l ch và các quy nh khác trái v i Quy t nh này. i u 3. V T ch c cán b có trách nhi m ôn c, hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này. i u 4. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b và Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - B trư ng; - Các Th trư ng; - Lưu V TCCB, VT, S150. Hoàng Tu n Anh QUY NNH PHÂN C P QU N LÝ CÔNG TÁC T CH C CÁN B C A B VĂN HOÁ, TH THAO VÀ DU LNCH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 3759/Q -BVHTTDL, ngày 03 tháng 09 năm 2008 c a B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch) Chương I. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi, i tư ng i u ch nh 1. Quy nh này phân c p trách nhi m qu n lý công tác t ch c cán b i v i các T ng c c, Ban Qu n lý Làng Văn hoá-Du l ch các dân t c Vi t Nam (sau ây g i chung là T ng c c), Thanh tra B , Văn phòng B , Cơ quan i di n c a B t i thành ph H Chí Minh; các ơn v s nghi p thu c B , các doanh nghi p nhà nư c100% v n nhà nư c thu c B ; các t ch c s nghi p tr c thu c C c, tr c thu c ơn v s nghi p có con d u , tài kho n riêng d toán c p III i u ki n quy nh t i i u 4 Quy nh này; 2. i tư ng i u ch nh t i Quy nh này bao g m cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng (sau ây g i chung là cán b , công ch c) làm vi c t i các cơ quan, ơn v thu c B Văn hoá, Th thao và Du l ch. i u 2. Nguyên t c 1. B trư ng th ng nh t ch o, qu n lý toàn di n công tác t ch c cán b ;
 3. 2. V T ch c cán b B Văn hoá, Th thao và Du l ch (sau ây g i là V T ch c cán b ) là cơ quan tham mưu giúp B trư ng th c hi n nhi m v qu n lý công tác t ch c cán b . V trư ng V T ch c cán b ư c B trư ng giao gi i quy t các công vi c v t ch c cán b theo Quy nh này; 3. V T ch c cán b tr c thu c T ng c c là cơ quan tham mưu giúp T ng c c trư ng th c hi n nhi m v qu n lý công tác t ch c cán b c a T ng c c ng th i ch u s ch o v chuyên môn c a V T ch c cán b B Văn hoá, Th thao và Du l ch. 4. Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B có nghĩa v nghiêm ch nh ch p hành và ch u trách nhi m trư c B trư ng v qu n lý công tác t ch c cán b c a cơ quan, ơn v mình; 5. Ch phân c p i v i các cơ quan, ơn v có i u ki n quy nh. i v i các cơ quan, ơn v chưa ư c phân c p, V trư ng V T ch c cán b giúp B trư ng th c hi n qu n lý công tác t ch c cán b . i u 3 . N i dung phân c p qu n lý công tác t ch c cán b 1. Công tác t ch c 1.1 Ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c; 1.2 Quy ch t ch c và ho t ng, làm vi c ho c i u l t ch c và ho t ng (sau ây g i chung là Quy ch t ch c và ho t ng); 1.3 Nh ng n i dung khác có liên quan n công tác t ch c. 2. Công tác cán b 2.1 Tuy n d ng cán b , công ch c; 2.2 Ti p nh n, i u ng, b trí, phân công công tác i v i cán b , công ch c; 2.3 Quy ho ch, ào t o, b i dư ng cán b , công ch c; 2.4 B nhi m, mi n nhi m, cách ch c cán b , công ch c; 2.5 Qu n lý, nh n xét, ánh giá, khen thư ng, k lu t cán b , công ch c. 3. Công tác ch , chính sách 3.1 Th c hi n ch v ti n lương; 3.2 Th c hi n ch hưu trí và các ch , chính sách khác i v i cán b , công ch c theo quy nh c a pháp lu t. 4. Ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo v công tác t ch c cán b
 4. i u 4. i u ki n ư c phân c p Các cơ quan, ơn v có i u ki n dư i ây ư c phân c p qu n lý công tác t ch c cán b : 1. Th trư ng cơ quan, ơn v ư c b nhi m ch c v : T ng c c trư ng, Trư ng Ban, C c trư ng, Chánh thanh tra B , Chánh Văn phòng B , Vi n trư ng, T ng Biên t p, Hi u trư ng, Giám c và các ch c danh tương ương. 2. Có b ph n làm công tác t ch c cán b chuyên trách; 3. ã hoàn thành Quy ch t ch c và ho t ng; 4. ã ban hành tiêu chuNn ch c danh cán b qu n lý c p trư ng phòng, ban, khoa; phó trư ng phòng. ban, khoa và tương ương; 5. ư c B thông báo b ng văn b n. Chương II. TRÁCH NHI M QU N LÝ CÔNG TÁC T CH C i u 5. Ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các cơ quan, ơn v thu c B 1. B trư ng trình Th tư ng Chính ph phương án thành l p m i, sáp nh p, chia tách, gi i th , i tên các cơ quan, ơn v thu c B ; quy t nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c các cơ quan, ơn v thu c B (c 3 khu v c: qu n lý nhà nư c, s nghi p và doanh nghi p) theo các quy nh hi n hành; 2. Th trư ng cơ quan, ơn v tr c thu c B xây d ng phương án v ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c c a cơ quan, ơn v mình; V T ch c cán b thNm nh trình B trư ng phê duy t và hư ng d n th c hi n; theo dõi, phát hi n, ki n ngh , v ki n toàn h th ng t ch c c a B ; 3. Th trư ng các T ng c c; các C c, V tr c thu c B ; Thanh tra B , Văn phòng B , Cơ quan i di n c a B t i thành ph H Chí Minh xây d ng phương án thành l p m i, sáp nh p, chia tách, gi i th , i tên các t ch c c p phòng, ban ho c tương ương, V T ch c cán b thNm nh, trình B trư ng trình Th tư ng ho c quy t nh theo thNm quy n; 4. Th trư ng các ơn v s nghi p do ngân sách nhà nư c b o m toàn b chi phí ho t ng, các ơn v s nghi p t b o m m t ph n chi phí ho t ng có trách nhi m xây d ng phương án thành l p m i, sáp nh p, chia tách, gi i th , i tên các t ch c s nghi p tr c thu c (tr nh ng t ch c thu c thNm quy n B trư ng theo quy nh c a pháp lu t), V T ch c cán b thNm nh, trình B trư ng xem xét quy t nh;
 5. 5. Th trư ng các ơn v s nghi p t m b o toàn b chi phí ho t ng ư c thành l p, sáp nh p, gi i th các t ch c s nghi p tr c thu c (tr nh ng t ch c thu c thNm quy n B trư ng theo quy nh c a pháp lu t). i u 6. V t ch c và ho t ng c a t ng công ty, doanh nghi p 100% v n nhà nư c thu c B 1.Th trư ng t ng công ty, doanh nghi p 100% v n nhà nư c thu c B có trách nhi m xây d ng i u l v t ch c và ho t ng c a t ng công ty, doanh nghi p, V T ch c cán b thNm nh trình B trư ng ban hành và ki m tra th c hi n; 2. Th trư ng t ng công ty, doanh nghi p 100% v n nhà nư c thu c B có trách nhi m t ch c th c hi n và i u hành ho t ng theo Lu t Doanh nghi p và i u l v t ch c ho t ng c a t ng công ty, doanh nghi p ã ư c ban hành. i u 7. Biên ch i v i các cơ quan, ơn v 1. B trư ng quy t nh biên ch hành chính i v i các cơ quan: T ng c c Du l ch, T ng c c Th d c th thao, Ban Qu n lý Làng Văn hoá-Du l ch các dân t c Vi t Nam; các C c, V tr c thu c B ; Thanh tra B , Văn phòng B , Cơ quan i di n c a B t i thành ph H Chí Minh trên cơ s ch tiêu biên ch Nhà nư c giao; quy t nh biên ch i v i các ơn v s nghi p thu c B ho t ng b ng ngu n ngân sách Nhà nư c. i v i Ban Qu n lý Làng Văn hoá-Du l ch các dân t c Vi t Nam, Trư ng Ban t quy t nh biên ch s nghi p thu c quy n qu n lý; 2. V T ch c cán b giúp B trư ng giao ch tiêu biên ch và qu n lý biên ch công ch c, viên ch c c a các cơ quan, ơn v s nghi p quy nh t i kho n 1 i u này (tr Ban Qu n lý Làng Văn hoá-Du l ch các dân t c Vi t Nam) trên cơ s biên ch B trư ng ã quy t nh; 3. B trư ng giao V trư ng V T ch c cán b hư ng d n nh m c biên ch i v i ơn v s nghi p tr c thu c B t b o m toàn b chi phí ho t ng; 4. B trư ng giao T ng c c trư ng hư ng d n nh m c biên ch i v i các ơn v s nghi p tr c thu c T ng c c t b o m toàn b chi phí ho t ng; 5. Th trư ng các ơn v s nghi p t b o m toàn b chi phí ho t ng quy t nh biên ch c a ơn v trên cơ s th ng nh t c a t p th lãnh o và Ban ch p hành công oàn; 6. Th trư ng các ơn v s nghi p căn c ch c năng, nhi m v , cơ c u t ch c xây d ng chi tiêu biên ch c a ơn v theo quy nh hi n hành, trình c p có thNm quy n xem xét quy t nh. Chương III. TRÁCH NHI M QU N LÝ CÔNG TÁC CÁN B
 6. i u 8. Tuy n d ng công ch c, viên ch c 1. Vi c tuy n d ng công ch c, viên ch c vào các cơ quan qu n lý nhà nư c, các ơn v s nghi p ph i căn c ch tiêu biên ch ư c B giao và ph i qua thi tuy n ho c xét tuy n theo quy nh hi n hành; 2. B trư ng giao V trư ng V T ch c cán b t ch c thi tuy n công ch c và các cơ quan qu n lý nhà nư c thu c B và t ch c thi tuy n viên ch c cho các ơn v s nghi p tr c thu c B không i u ki n t t ch c thi tuy n; 3. B trư ng giao T ng c c trư ng t ch c thi tuy n viên ch c cho các ơn v s nghi p tr c thu c T ng c c; 4. B trư ng giao Th trư ng các ơn v s nghi p tr c thu c B căn c ch tiêu biên ch ư c giao, l p k ho ch thi tuy n viên ch c, d ki n thành ph n H i ng thi tuy n báo cáo B (qua V T ch c cán b trình B trư ng); 5. B trư ng phê duy t k ho ch thi tuy n và quy t nh thành ph n H i ng thi tuy n viên ch c c a các ơn v s nghi p quy nh t i kho n 4 i u này; 6. Vi c xét tuy n công ch c, viên ch c th c hi n theo quy nh hi n hành. i u 9. Ti p nh n, i u ng, b trí, phân công công tác i v i cán b 1. B trư ng quy t nh: i u ng, luân chuy n lãnh o c p trư ng, c p phó các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, doanh nghi p 100% v n nhà nư c tr c thu c B ; 2. B trư ng giao V trư ng V T ch c cán b quy t nh: 2.1 i u ng, luân chuy n k toán trư ng doanh nghi p; k toán trư ng, ph trách k toán, trư ng phòng, phó trư ng phòng, ban, khoa ho c tương ương và công ch c, viên ch c các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p tr c thu c B ; 2.2 Ti p nh n công ch c, viên ch c các cơ quan ngoài B , t các a phương n nh n công tác t i cơ quan, ơn v thu c B trên cơ s nhu c u công tác và chi tiêu biên ch B trư ng giao. 3. B trư ng giao T ng c c trư ng quy t nh: 3.1 i u ng, luân chuy n V trư ng, Phó V trư ng và tương ương; k toán trư ng, ph trách k toán, trư ng phòng, phó trư ng phòng, ban, khoa ho c tương ương các cơ quan, ơn v thu c quy n quan lý; 3.2 i u ng, b chí công tác i v i cán b , công ch c các cơ quan hành chính, viên ch c các ơn v s nghi p thu c thNm quy n qu n lý trên cơ s nhu c u công tác và chi tiêu biên ch ư c B giao.
 7. 4. Th trư ng các ơn v s nghi p căn c nhu c u công tác và chi tiêu biên ch ư c B giao quy t nh tuy n d ng viên ch c theo k t qu thi tuy n (ho c xét tuy n). Ký h p ng lao ng, h p ng làm vi c v i viên ch c, ngư i lao ng thu c ơn v . i u 10. Quy ho ch, ào t o, b i dư ng cán b Căn c các quy nh c a ng, Nhà nư c và hư ng d n c a B Văn hoá, Th thao và Du l ch, Th trư ng các cơ quan, ơn v ph i h p v i t ch c ng, oàn th xây d ng quy ho ch cán b lãnh o qu n lý t c p phòng, ban, khoa ho c tương ương tr lên và công ch c, viên ch c chuyên môn nghi p v c a cơ quan, ơn v ; ch ng xây d ng k ho ch ào t o, b i dư ng; s p x p, s d ng cán b , công ch c theo ch c danh và tiêu chuNn nghi p v ã ban hành. i u 11. B nhi m, mi n nhi m cán b 1. Các ch c danh do B trư ng b nhi m, mi n nhi m và cho ý ki n b nhi m, mi n nhi m: 1.1 B nhi n, mi n nhi m c p trư ng. c p phó các cơ quan qu n lý nhà nư c, bao g m: các T ng c c; các C , V tr c thu c B , Thanh tra B , Văn phòng B , Cơ quan i di n c a B t i thành ph H Chí Minh; 1.2 B nhi m, mi n nhi m ngư i ng u, c p phó c a ngư i ng u các t ch c s nghi p tr c thu c B ; 1.3 B nhi m, mi n nhi m Ch t ch, thành viên H i ng qu n tri, T ng giám c, Phó T ng giám c, K toán trư ng t ng công ty, Giám c, Phó Giám c các doanh nghi p 100% v n nhà nư c tr c thu c B ; 1.4 Cho ý ki n T ng c c trư ng b nhi m c p trư ng, c p phó các v , văn phòng, ban ho c tương ương; ngư i ng u, c p phó c a ngư i ng u các ơn v s nghi p tr c thu c T ng c c; 1.5 Cho ý ki n Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c t ng công ty b nhi m, mi n nhi m Giám c, Phó Giám c các ơn v thành viên; 1.6 Phê duy t k t qu b u Ch t ch H i ng qu n tr công ty c ph n Nhà nư c gi trên 50% v n i u l ; 2. Các ch c danh B trư ng giao và u quy n V trư ng V T ch c cán b b nhi m, mi n nhi m; tho thu n b nhi m, mi n nhi m: 2.1 B nhi m K toán trư ng doanh nghi p 100% v n nhà nư c; k toán trư ng, ph trách k toán cơ quan qu n lý nhà nư c, ơn v s nghi p tr c thu c B ; 2.2 B nhi m C p trư ng, ph trách các t ch c (trung tâm, phân vi n, vi n…) có con d u và tài kho n riêng tr c thu c C c, Văn phòng B , các ơn v s nghi p tr c thu c B ;
 8. 2.3 B nhi m Trư ng phòng, Phó trư ng phòng các V tr c thu c B , Thanh tra B , Văn phòng B ; 2.4 Tho thu n các C c, các ơn v s nghi p tr c thu c B b nhi m c p trư ng phòng, ban, khoa và tương ương. 3. Các ch c danh B trư ng giao và u quy n T ng c c trư ng b nhi m, mi n nhi m và cho ý ki n b nhi m, mi n nhi m: 3.1 B nhi m C p trư ng, c p phó các v , các ban, văn phòng và tương ương thu c thNm quy n qu n lý sau khi có ý ki n ng ý b ng văn b n c a B trư ng; 3.2 B nhi m ngư i ng u, c p phó c a ngư i ng u các ơn v s nghi p tr c thu c sau khi có ý ki n ng ý b ng văn b n c a B trư ng; 3.3 B nhi m K toán trư ng, ph trách k toán văn phòng, các t ch c s nghi p tr c thu c; trư ng phòng, phó trư ng phòng tr c thu c các V , Văn phòng T ng c c; 3.4 B nhi m C p trư ng, ph trách các t ch c (trung tâm, phân vi n, vi n…) có con d u và tài kho n riêng tr c thu c các ơn v s nghi p thu c thNm quy n qu n lý; 3.5 Cho ý ki n Th trư ng các ơn v s nghi p b nhi m c p trư ng phòng, ban và tương ương. 4. Các ch c danh B trư ng giao Th trư ng các C c, Cơ quan i di n c a B t i thành ph H Chí Minh, ơn v s nghi p tr c thu c B b nhi m, mi n nhi m: 4.1 Trư ng phòng, ban, khoa ho c tương ương, c p phó t ch c tr c thu c có con d u và tài kho n riêng. 4.2 Phó trư ng phòng, ban, khoa ho c tương ương, c p phó t ch c tr c thu c có con d u và tài kho n riêng. 5. Các ch c danh B trư ng giao Th trư ng các ơn v s nghi p tr c thu c T ng c c, tr c thu c các C c, tr c thu c các ơn v s nghi p tr c thu c B có con d u , tài kho n riêng d toán c p III b nhi m, mi n nhi m: Trư ng phòng, ban và tương ương tr xu ng. i u 12. B nhi m, mi n nhi m các b c a các t ng công ty, doanh nghi p 100% v n nhà nư c Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c công ty; Giám c các công ty, doanh nghi p 100% v n nhà nư c b nhi m, mi n nhi m các b theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p, i u l t ch c và ho t ng c a công ty, doanh nghi p và quy nh phân c p qu n lý công tác t ch c, cán b c a B . i u 13. Qu n lý cán b
 9. 1. B trư ng qu n lý toàn di n cán b lãnh o c p trư ng, c p phó các cơ quan, ơn v tr c thu c B (giao V trư ng V T ch c cán b qu n lý h sơ g c). 2. B trư ng qu n lý danh sách (giao V trư ng V T ch c cán b qu n lý sơ y u lý l ch) các cán b , công ch c có ch c danh: 2.1 Cán b ho t ng trư c cách m ng tháng 8 năm 1945; 2.2 Giáo sư, Phó Giáo sư, Ti n s Khoa h c, Nhà giáo nhân dân, Ngh s nhân dân; 2.3 C p trư ng các t ch c có con d u và tài kho n riêng tr c thu c các cơ quan, ơn v (tr các cơ quan, ơn v tr c thu c T ng c c); 2.4 Cán b , công ch c các ng ch cao c p lo i A3 và các ng ch công ch c, viên ch c lo i A2 có h s lương t 5,76 tr lên (tr các cơ quan, ơn v tr c thu c T ng c c); 2.5 k toán trư ng, ph trách k toán các cơ quan, ơn v tr c thu c B ; 2.6 Công ch c các V tr c thu c B (giao V trư ng V T ch c cán b qu n lý h sơ g c). 3. B trư ng qu n lý danh sách (giao T ng c c trư ng qu n lý h sơ g c) các cán b , công ch c có ch c danh: 3.1 C p trư ng, c p phó các cơ quan, ơn v tr c thu c T ng c c; 3.2 Công ch c, viên ch c các ng ch cao c p lo i A3 và các ng ch công ch c, viên ch c lo i A2 có h s lương t 5,76 tr lên c a các cơ quan, ơn v tr c thu c T ng c c; 3.3 K toán trư ng, ph trách k toán các cơ quan, ơn v tr c thu c T ng c c; 3.4 Công ch c các v , ban, văn phòng tr c thu c T ng c c. 4. Th trư ng các cơ quan, ơn v qu n lý toàn di n các cán b , công ch c ngoài các i tư ng quy nh t i các kho n 1, 2 và 3 i u này (bao g m c h sơ g c c a cán b , công ch c). i u 14. Qu n lý h sơ cán b , h sơ n i v 1. Qu n lý h sơ cán b , công ch c và h sơ n i v ph i th c hi n úng v i hư ng d n c a B và quy nh hi n hành; 2. Quy nh qu n lý, lưu tr h sơ g c v i cán b , công ch c, th c hi n như quy nh phân c p qu n lý cán b , công ch c; 3. Th trư ng các cơ quan, ơn v nh kỳ hàng năm th c hi n b sung h sơ lý l ch cán b , công ch c theo hư ng d n c a B ;
 10. 4. i v i cán b lãnh o thu c di n B trư ng qu n lý toàn di n, tháng 12 hàng năm ph i g i b sung lý l ch theo m u quy nh v B (V T ch c cán b ). i u 15. Khen thư ng Th trư ng các cơ quan, ơn v có trách nhi m th c hi n và ngh th c hi n các ch khen thư ng i v i t t c cán b , công ch c c a ơn v theo quy nh hi n hành. i u 16. K lu t 1. B trư ng quy t nh các hình th c k lu t i v i cán b thu c di n B trư ng qu n lý toàn di n quy nh t i kho n 1 i u 13 và cán b , công ch c có các ch c danh quy nh t i kho n 2 i u 13 Quy nh này; 2. B trư ng giao T ng c c trư ng quy t nh các hình th c k lu t i v i các ch c danh quy nh t i kho n 3 i u 13 Quy nh này; 3. B trư ng giao các V trư ng V T ch c cán b quy t nh các hình th c k lu t i v i k toán trư ng doanh nghi p; k toán trư ng, ph trách k toán các cơ quan qu n lý nhà nư c; trư ng phòng phó trư ng phòng các V tr c thu c B , Thanh tra B , Văn phòng B ; các ơn v s nghi p tr c thu c B ; 4. B trư ng giao các V trư ng tr c thu c B quy t nh các hình th c k lu t i v i cán b , công ch c thu c thNm quy n. 5. Th Trư ng các cơ quan, ơn v ư c phân c p quy t nh các hình th c k lu t i v i cán b , công ch c thu c thNm quy n; 6. Riêng i v i hình th c k lu t cách ch c, bu c thôi vi c và sa th i, Th trư ng cơ quan, ơn v , ngư i ư c B trư ng u quy n ph i báo cáo và ch ký quy t nh ban hành sau khi ư c B trư ng ng ý b ng văn b n. Chương IV. TRÁCH NHI M QU N LÝ CÔNG TÁC CH , CHÍNH SÁCH i u 17. Th c hi n ch v ti n lương 1. Các ch c danh thu c thNm quy n c a B trư ng: 1.1 B trư ng ngh Ban T ch c Trung ương nâng lương i v i Th trư ng, Chuyên gia cao c p; 1.2 B trư ng ngh B n i N i v b nhi m ng ch lương công ch c, viên ch c ng ch chính (lo i A2) lên ng ch cao c p (lo i A3) i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c B ; 1.3 B trư ng quy t nh nâng lương n niên h n, trư c th i h n, nâng ph c p thâm niên vư t khung i v i c p trư ng, c p phó T ng c c, các cơ quan, ơn v thu c B và công ch c, viên ch c ng ch cao c p (lo i A3);
 11. 1.4 B trư ng quy t nh b nhi m vào ng ch chính i v i công ch c, vi n ch c ư c hư ng lương ng ch chính (lo i A2). 2. B trư ng giao V trư ng V T ch c cán b quy t nh: 2.1 B nhi m công ch c, viên ch c lo i A1; nâng lương n niên h n, trư c th i h n, nâng ph c p thâm liên v t khung cho lãnh o, công ch c, viên ch c ng ch chính (lo i A2) c a các cơ quan, ơn v tr c thu c B và công ch c lo i A1 tr xu ng c a các V tr c thu c B ; 2.2 X p lương vào ng ch công ch c, viên ch c lo i A1 tr xu ng cho công ch c, viên ch c c a các cơ quan, ơn v tr c thu c B ; 2.3 Nâng lương n niên h n, trư c th i h n, nâng ph c p thâm niên vư t khung cho lãnh o cơ quan, ơn v s nghi p, doanh nghi p tr c thu c B có ng ch lương tương ương ng ch chính (lo i A2) tr xu ng. 3. B trư ng giao T ng c c trư ng quy t nh: 3.1 B nhi m công ch c, viên ch c lo i A1; nâng lương n niên h n, trư c th i h n, nâng ph c p thâm niên vư t khung cho công ch c, viên ch c ng ch chính (lo i A2) c a các cơ quan, ơn v tr c thu c T ng c c và công ch c lo i A1 c a các v , văn phòng, ban tr c thu c; 3.2 X p lương vào ng ch công ch c, viên ch c lo i A1 cho công ch c, viên ch c c a các cơ quan, ơn v tr c thu c T ng c c; 3.3 Nâng lương n niên h n, trư c th i h n, nâng ph c p thâm niên vư t khung cho lãnh o cơ quan, ơn v tr c thu c T ng c c có ng ch lương tương ương ng ch chính (lo i A2) tr xu ng . 4. Th trư ng các cơ quan, ơn v s nghi p tr c thu c B quy t nh nâng lương n niên h n, trư c th i h n, nâng ph c p thâm niên vư t khung cho công ch c, viên ch c t lo i A1 tr xu ng theo quy nh hi n hành. Quý I hàng năm báo cáo danh sách công ch c, viên ch c ư c nâng lương trong năm k ho ch v B (V T ch c cán b ). i u 18. Th c hi n ch ti n lương trong các t ng công ty và doanh nghi p 100% v n nhà nư c Th trư ng các t ng công ty va doanh nghi p 100% v n nhà nư c thu c B quy t nh v lương i v i cán b , viên ch c, ngư i lao ng trong t ng công ty và doanh nghi p theo quy nh hi n hành. Quý I hàng năm ơn v báo cáo danh sách cán b , viên ch c, ngư i lao ng ư c nâng ng ch, nâng lương trong năm k ho ch v B (V T ch c cán b ). i u 19. Th c hi n ch ngh hưu 1. B trư ng ngh Th tư ng Chính ph quy t nh ngh hưu i v i Th trư ng và Chuyên gia cao c p;
 12. 2. B trư ng thông báo và quy t nh ngh hưu: 2.1 Thông báo ngh hưu i v i: Th trư ng, Chuyên gia cao c p, T ng c c trư ng, C c trư ng; Giám c Cơ quan i di n c a B t i thành ph H Chí Minh, c p trư ng, c p phó các V , Thanh tra B , Văn phòng B , Ngư i ng u các ơn v s nghi p, Ch t ch, u viên H i ng qu n tr , T ng giám c, Phó T ng giám c T ng công ty, Giám c doanh nghi p 100% v n nhà nư c tr c thu c B , ngư i i di n ph n v n nhà nư c doanh nghi p c ph n; 2.2 Quy t nh ngh hưu i v i: C p trư ng, c p phó các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p tr c thu c B , Ch t ch, u viên H i ng qu n tr T ng giám c, Phó T ng giám c T ng công ty, Giám c, Phó giám c doanh nghi p 100% v n nhà nư c tr c thu c B , ngư i i di n ph n v n nhà nư c doanh nghi p c ph n; 3. V trư ng, V T ch c cán b thông báo và quy t nh ngh hưu: 3.1 Thông báo ngh hưu i v i: Trư ng phòng, Phó trư ng phòng, công ch c các V tr c thu c B . 3.2 Quy t nh ngh hưu i v i: K toán trư ng doanh nghi p 100% v n nhà nư c, k toán trư ng, ph trách k toán các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p tr c thu c B ; c p trư ng các t ch c (Trung tâm, Phân Vi n, Vi n…) có con d u, tài kho n riêng tr c thu c các cơ quan, ơn v tr c thu c B ; công ch c các V tr c thu c B . 4. T ng c c trư ng thông báo và quy t nh ngh hưu: 4.1 Thông báo ngh hưu i v i: Phó t ng c c trư ng, c p trư ng, c p phó các V , Văn phòng, c p trư ng các ơn v s nghi p tr c thu c; 4.2 Quy t nh ngh hưu i v i: C p trư ng, c p phó, k toán trư ng các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p tr c thu c, c p trư ng các t ch c s nghi p có con d u, tài kho n riêng tr c thu c các ơn v s nghi p thu c quy n qu n lý. 5. Th trư ng các C c, Cơ quan i di n c a B t i thành ph H Chí Minh: 5.1 Thông báo ngh hưu i v i:
 13. Phó C c trư ng, Phó Giám c Cơ quan i di n c a B t i thành ph H Chí Minh, k toán trư ng, ph trách k toán, Trư ng phòng, Phó trư ng phòng và tương ương, cán b công ch c thu c quy n qu n lý; 5.2. Quy t nh ngh hưu i v i: Trư ng phòng, Phó trư ng phòng và tương ương, cán b công ch c thu c quy n qu n lý. 6. Chánh văn phòng B , Chánh Thanh tra B thông báo và Quy t nh ngh hưu i v i: 6.1. Thông báo ngh hưu i v i trư ng, phó trư ng phòng, công ch c, viên ch c, ngư i lao ng thu c quy n qu n lý; 6.2 Quy t nh ngh hưu i v i công ch c, viên ch c, ngư i lao ng thu c quy n qu n lý. 7. Th trư ng các ơn v s nghi p thu c B : 7.1. C p phó; k toán trư ng, ph trách k toán, Trư ng phòng, ban, khoa; Phó trư ng phòng, ban, khoa và tương ương, viên ch c và ngư i lao ng thu c quy n qu n lý; 7.2 Quy t nh ngh hưu i v i: Trư ng phòng, ban, khoa; Phó trư ng phòng, ban, khoa và tương ương, viên ch c và ngư i lao ng thu c quy n qu n lý. 8. Ch t ch H i ng qu n tr , T ng Giám c t ng công ty, Giám c doanh nghi p 100% v n nhà nư c thông báo và quy t nh ngh hưu i v i: Giám c, Phó giám c công ty thành viên, trư ng phòng, phó trư ng phòng và tương ương, viên ch c và ngư i lao ng thu c quy n qu n lý. i u 20. H sơ b o hi m xã h i, gi i quy t các ch chính sách khác 1. Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B có trách nhi m l p h sơ, làm s B o hi m xã h i và gi i quy t các ch chính sách khác cho t t c cán b , công ch c (bao g m i tư ng B trư ng qu n lý và i tư ng do th trư ng cơ quan, ơn v qu n lý); 2. Trư ng h p cán b , công ch c c a cơ quan, ơn v n tu i ngh hưu, do nhu c u công tác c n kéo dài thêm th i gian ph i th c hi n theo quy nh c a Nhà nư c và báo cáo B trư ng. Sau khi ư c B trư ng ng ý b ng văn b n m i ư c th c hi n. Chương V. T CH C TH C HI N i u 21. T ch c th c hi n
 14. 1. Ch m nh t 60 ngày sau khi Quy nh này có hi u l c, Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B có trách nhi m chuNn b các i u ki n quy nh t i i u 4 Quy nh này th c hi n vi c phân c p qu n lý công tác t ch c cán b ; 2. Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B ph i thư ng xuyên c ng c ki n toàn cán b qu n lý, xây d ng quy ch ho t ng, ph i h p v i t ch c ng, oàn th và phân công cán b có phNm ch t, năng l c làm công tác t ch c, cán b ; 3. Nh ng văn b n v t ch c cán b thu c thNm quy n quy t nh c a th trư ng cơ quan, ơn v thu c B ph i g i 01 b n v B (V T ch c cán b ); 4. V T ch c cán b có trách nhi m ôn c, hư ng d n, theo dõi và ki m tra th c hi n phân c p qu n lý công tác t ch c cán b t i Quy nh này. i u 22. Trách nhi m thi hành Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B có trách nhi m th c hi n y quy nh phân c p qu n lý công tác t ch c cán b c a B trư ng. Trong quá trình th c hi n n u có nh ng i u chưa phù h p ho c m i phát sinh, k p th i ki n ngh B trư ng xem xét s a i, b sung. B TRƯ NG Hoàng Tu n Anh
Đồng bộ tài khoản