Quyết định số 3762/QĐ-BNN-CN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
79
lượt xem
6
download

Quyết định số 3762/QĐ-BNN-CN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3762/QĐ-BNN-CN về việc quản lý chất melamine trong chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3762/QĐ-BNN-CN

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 3762/Q -BNN-CN Hà N i, ngày 28 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C QU N LÝ CH T MELAMINE TRONG CHĂN NUÔI VÀ NUÔI TR NG THU S N B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03/01/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và PTNT; Căn c Pháp l nh ch t lư ng hàng hóa ngày 24/12/1999; Căn c Ngh nh s 179/2004/N -CP ngày 21/10/2004 c a Chính ph quy nh qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n ph m, hàng hóa; Căn c Ngh nh s 15-CP ngày 19/3/1996 c a Chính ph v vi c qu n lý th c th c ăn chăn nuôi và Thông tư s 08/NN-KNKL/TT ngày 17/9/1996 c a B Nông nghi p và PTNT v hư ng d n thi hành Ngh nh s 15-CP; Xét ngh c a C c trư ng C c Chăn nuôi, C c trư ng C c Nuôi tr ng th y s n, QUY T NNH: i u 1. C m nh p khNu, s n xu t kinh doanh và s d ng các lo i nguyên li u và th c ăn chăn nuôi, thu s n nhi m Melamine. M c ch p nh n ư c coi là không có Melamine i v i nguyên li u và th c ăn chăn nuôi, thu s n là không l n hơn 2,5mg/kg (≤ 2,5ppm). i u 2. Quy nh các bư c xác nh ch t Melamine trong nguyên li u và th c ăn chăn nuôi, thu s n như sau: Bư c 1: nh tính b ng phương pháp ELISA ho c HPLC - UV v i gi i h n phát hi n < 2,5 ppm. Bư c 2: nh lư ng khi có k t qu dương tính bư c 1 b ng LC/MS ho c GC/MS. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. C c trư ng C c Chăn nuôi, C c trư ng C c Nuôi tr ng th y s n, Th trư ng các ơn v , t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG
  2. Nơi nh n: - Như i u 4; - B trư ng ( b/c); - Văn phòng Chính ph ; - B KHCN; B Công thương; B Y t ; - UBND các t nh, TP. tr c thu c TW; Vũ Văn Tám - T ng c c H i quan (B Tài chính); - Website B NN-PTNT; - Lưu: VT, C c CN, C c NTTS.
Đồng bộ tài khoản