Quyết định số 377/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 377/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 377/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành quy định phạm vi giới hạn hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 377/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH NINH THU N NAM ------- c l p - T do - H nh phúc -------- S : 377/2008/Q -UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 23 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH PH M VI GI I H N HÀNH LANG AN TOÀN Ư NG B TRÊN NA BÀN T NH NINH THU N Y BAN NHÂN DÂN T NH NINH THU N Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Ngh nh s 186/2004/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph quy nh v qu n lý và b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b ; Căn c Thông tư s 13/2005/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2005 c a B Giao thông v n t i hư ng d n m t s i u trong Ngh nh s 186/2004/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph quy nh v qu n lý và b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b ; Theo ngh c a Giám c S Giao thông v n t i t i T trình s 801/TTr-SGTVT ngày 05 tháng 12 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh ph m vi gi i h n hành lang an toàn ư ng b trên a bàn t nh Ninh Thu n; g m 3 Chương, 11 i u. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 (mư i) ngày, k t ngày ký ban hành và thay th Quy t nh s 170/2002/Q ngày 23 tháng 01 năm 2002 c a Ch t ch y ban nhân dân t nh v vi c quy nh hành lang b o v ư ng b trên a bàn t nh Ninh Thu n. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c các S , ngành thu c y ban nhân dân t nh; th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan; Ch t ch y ban nhân dân các huy n, thành ph ; Ch t ch y ban nhân dân các xã, phư ng, th tr n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Hoàng Th Út Lan QUY NNH PH M VI GI I H N HÀNH LANG AN TOÀN Ư NG B TRÊN NA BÀN T NH NINH THU N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 377/2008/Q -UBND ngày 23 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh Ninh Thu n) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi gi i h n hành lang an toàn ư ng b (sau ây vi t t t là hành lang AT B) theo Quy nh này ư c áp d ng i v i các tuy n ư ng; i u ch nh các ho t ng có liên quan n ư ng b c a các cơ quan, t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài trên a bàn t nh Ninh Thu n. i u 2. Vi c quy nh hành lang AT B i v i ư ng b căn c vào c p k thu t ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t trong quy ho ch phát tri n t ng th i kỳ và ư c tính t mép chân mái ư ng p ho c mép nh mái ư ng ào, mép ngoài c a rãnh d c ho c mép ngoài c a rãnh nh c a ư ng tr ra m i bên. i u 3. Nghiêm c m xây d ng nhà , l u quán ho c các công trình khác trong ph m vi hành lang AT B. T ch c, cá nhân có nhu c u ti n hành các ho t ng nh hư ng t i hành lang AT B ph i ư c cơ quan có thNm quy n cho phép. Các trư ng h p vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 4. Nh ng n i dung có liên quan n ư ng b không quy nh trong Quy nh này thì ph i th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 186/2004/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v qu n lý và b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b và các quy nh hi n hành c a B Giao thông v n t i, y ban nhân dân t nh Ninh Thu n. Chương II PH M VI HÀNH LANG AN TOÀN Ư NG B i u 5. Ph m vi gi i h n hành lang AT B i v i các tuy n ư ng ư c quy nh như sau:
  3. 1. i v i ư ng ngoài ô th : a) ư ng cao t c, ư ng c p I, c p II: 20m (hai mươi mét); b) ư ng c p III: 15m (mư i lăm mét); c) ư ng c p IV, c p V: 10m (mư i mét); d) ư ng dư i c p V: 05m (năm mét). (Có b ng quy nh chi ti t hành lang AT B t ng tuy n ư ng kèm theo) 2. i v i ư ng ô th ph m vi gi i h n hành lang an toàn c a ư ng là b r ng tính t mép ư ng n ch gi i xây d ng c a ư ng theo quy ho ch ư c y ban nhân dân t nh phê duy t. 3. i v i ư ng b song song v i sông ngòi, kênh r ch mà hành lang an toàn b ch ng l n thì ph m vi hành lang an toàn ư ng b ư c tính t mép b cao tr v phía ư ng b . 4. i v i ư ng b song song li n k v i ư ng s t mà hành lang an toàn b ch ng l n thì ranh gi i hành lang an toàn gi a ư ng b và ư ng s t ư c xác nh theo Thông tư s 13/2005/TT- BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2005 c a B Giao thông v n t i. i u 6. Gi i h n hành lang AT B i v i c u, c ng th c hi n theo i u 14 Ngh nh s 186/2004/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph và Thông tư s 13/2005/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2005 c a B Giao thông v n t i. i u 7. Gi i h n kho ng cách AT B i v i ph n trên không tính t tim m t ư ng tr lên theo phương th ng ng là 4,75 mét; i v i dây thông tin là 5,5 mét; i v i dây t i i n là kho ng cách AT B c ng v i kho ng cách an toàn phóng i n theo c p i n t i Ngh nh s 106/2005/N -CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t i n l c và b o v an toàn công trình lư i i n cao áp. i u 8. Gi i h n kho ng cách AT B ph n dư i m t t, dư i m t nư c, theo chi u ngang ư ng dây thông tin, ư ng dây t i i n, giao S Giao thông v n t i căn c Ngh nh s 186/2004/N -CP c a Chính ph quy nh i v i t ng công trình c th khi c p phép thi công, phù h p v i yêu c u k thu t, b o m an toàn giao thông, an toàn công trình. Chương III T CH C TH C HI N i u 9. S Giao thông v n t i ch trì, ph i h p S Xây d ng, y ban nhân dân các huy n, thành ph t ch c qu n lý, c m m c l gi i; t ch c thanh tra, ki m tra và x lý vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v qu n lý và b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b , hành lang AT B.
  4. i u 10. y ban nhân dân các huy n, thành ph và y ban nhân dân các xã, phư ng, th tr n qu n lý vi c s d ng t hành lang AT B (k c trong và ngoài hành lang AT B) trên a bàn do mình qu n lý; t ch c ki m tra, phát hi n k p th i và x lý theo thNm quy n các hành vi l n chi m, s d ng trái phép hành lang AT B. i u 11. Các S , ngành, a phương có liên quan căn c ch c năng nhi m v ư c giao t ch c th c hi n nghiêm quy nh này. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c phát sinh thì ph n ánh (b ng văn b n) g i v S Giao thông v n t i ( i v i ư ng ngoài ô th ) ho c S Xây d ng ( i v i ư ng trong ô th ) t ng h p trình y ban nhân dân t nh xem xét, quy t nh./. B NG QUY NNH CHI TI T V GI I H N HÀNH LANG AN TOÀN Ư NG B T NG TUY N Ư NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 377/2008/Q -UBND ngày 23 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh Ninh Thu n) Chi u C p Hàng lang STT TÊN Ư NG dài ư ng quy AT B (Km) ho ch (mét) I Ư NG QU C L (QL) do trung ương qu n lý 1 QL 1A (Km 1525 n Km 1589,5) 64,5 c p II B 20,0 2 QL 27 (Km 206,5 n Km 272,5) 66,0 c p II B 20,0 II Ư NG QU C L (QL) do t nh qu n lý 1 QL 27B (t ngã ba Ninh Bình n a ph n t nh 44,0 Khánh Hoà) theo quy ho ch th ư ng ô - Km 0+000 - Km 1+120 1,1 tr n ư c th phê duy t c p IV 10,0 - Km 1+120 - Km 44+000 42,9 MN III Ư NG T NH ( T) 1 T. 701 (Phú Th - Cà Ná) 42,0 theo quy ư ng ô - o n Phú Th - Mũi Dinh 20,0 ho ch ư c th phê duy t c p IV 10,0 - o n Mũi Dinh - Cà Ná ( ư ng quy ho ch) 22,0 MN 2 T. 702 (Phan Rang - Bình Tiên) 58,0 theo quy ho ch ô - o n thành ph Phan Rang – Tháp Chàm – phía ư ng ô th ư c 6,70 Nam c u Tri Th y th phê duy t - o n Phía Nam c u Tri Th y - Vĩnh Hy 31,30 c p IV 10,0
  5. B c p IV - o n Vĩnh Hy - Bình Tiên ( ư ng quy ho ch) 20,00 10,0 MN 3 T. 703 8,94 theo quy ư ng ô ho ch ô - o n ư ng T c 0,56 th th ư c phê duy t c p IV - o n c u Móng - Phư c Dân 7,72 10,0 B theo quy ư ng ô ho ch ô - o n th tr n Phư c Dân 0,66 th th ư c phê duy t 4 T. 704 (ngã ba Cà ú - Bưu i n Ninh H i) 5,65 c p III B 15,0 c p IV 5 T. 705 (Lương Cách - ng Mé) 22,0 10,0 B 6 T. 706 (Du Long - Phư c Thành) 17,0 10,0 c p IV - o n Du Long - Phư c Chi n 10,0 10,0 MN c p IV - o n Phư c Chi n - Phư c Thành (quy ho ch) MN 7 T.707 (Ninh Bình - Phư c Bình) 39,6 c p IV - o n 1: Km0+00 n Km 19+00 19,0 10,0 MN c p VI - o n 2: Km19+00 n Km 39+600 20,6 5,0 MN 8 T. 708 (Phư c Khánh - Hoà Sơn) 32,0 c p IV - o n QL1A (Phư c Khánh) - Liên Sơn 18,0 10,0 MN c p VI - o n Liên Sơn - Hoà Sơn ( ư ng quy ho ch) 14,0 5,0 MN 9 T. 709 (Quán Th - Qu ng Sơn) 65,0 c p IV - o n Quán Th - Phư c Hà 16,0 10,0 MN c p VI - o n Phư c Hà - Ma N i 33,0 5,0 MN c p III - o n Ma N i - QL 27 16,0 15,0 MN
  6. T. 710 (An Long - Thành Tín - B u Ng - T c p IV 10 13,0 10,0 Thi n) B IV Ư NG HUY N ( H) A Huy n Ninh H i c p IV 1 Tri Th y - B nh Nghĩa 7,0 10,0 MN 2 B nh Nghĩa- M Tân 12,0 c pV 10,0 3 QL1A - Phư c Nhơn 3,5 c pV 10,0 4 Ven mN i 10,0 c pV 10,0 B Huy n Thu n B c 1 L i H i - Phư c Kháng 6,0 theo quy ho ch th ư ng ô - o n QL1A - Bà Râu 1,5 tr n ư c th phê duy t - o n Bà Râu - Phư c Kháng 4,5 c pV 10,0 c p IV 2 QL 1A (Ki n Ki n) - B nh Nghĩa 7,0 10,0 MN 3 B nh Nghĩa - Xóm B ng 3,5 c pV 10,0 C Huy n Ninh Phư c c p IV 1 Phú Quý - Phư c Thái - Phư c H u 17,3 10,0 MN 2 M Nghi p - T Tâm - Thành Tín - Nam Cương 9 c pV 10,0 3 An Long - Tu n Tú - Nam Cương 5,2 c pV 10,0 4 Văn Lâm - Sơn H i 15 c p III B 15,0 c p IV 5 Mông c - Phư c Hà 17,0 10,0 MN Huy n Ninh Sơn c p IV 1 QL 27 - Lương Tri 4,3 10,0 B 2 èo C u - An Hoà 11,0 c pV 10,0 3 Tân M - Phư c Ti n 15,0 c pV 10,0 4 Tri u Phong - Vư n Tr u 8,0 c pV 10,0 5 Tân Sơn - Tân Hi p 3,0 câp VI 5,0 6 Tân L p - Tân Hi p 5,0 c p VI 5,0 7 Lâm Sơn - Phư c Hoà 11,0 c p VI 5,0 Huy n Bác Ái
  7. 1 Phư c i - Phư c Trung 18,2 c pV 10,0 2 Km 17 QL27 - Phư c Chính 3,0 c p VI 5,0 3 Phư c Ti n - Phư c Tân 5,4 c p VI 5,0 4 Phư c Ti n - Phư c Hoà 12,0 c p VI 5,0 ư ng Xã, ư ng thôn xóm và ư ng n i khu dân dư i c p V cư: là các ư ng còn l i, không có trong danh m c 5,0 V ư ng t nh, ư ng huy n, ư ng ô th
Đồng bộ tài khoản