Quyết định số 3777/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
48
lượt xem
4
download

Quyết định số 3777/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3777/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 1, quận 8 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3777/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH --------- ------- S : 3777/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 03 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) C A PHƯ NG 1, QU N 8 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n 8 t i T trình s 7961/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2007 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 6664/TTr-TNMT-KH ngày 18 tháng 8 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a phư ng 1, qu n 8 v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha Năm 2005 Năm 2010 TT LO I T Di n Cơ c u Di n tích Cơ c u tích (%) (ha) (%) (ha) (1) (2) (3) (4) (5) (6) T NG DI N TÍCH TT 48,65 100,00 48,65 100,00 NHIÊN 1 T NÔNG NGHI P 0,09 0,18 1.1 t s n xu t nông nghi p 1.1.1 t tr ng cây hàng năm
  2. Trong ó: t tr ng lúa 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 1.2 t lâm nghi p 1.2.1 t r ng s n xu t 1.2.2 t r ng phòng h 1.2.3 t r ng c d ng 1.3 t nuôi tr ng th y s n 0,09 100,00 1.4 t làm mu i 1.5 t nông nghi p khác 2 T PHI NÔNG NGHI P 48,56 99,82 48,65 100,00 2.1 t 27,40 56,43 27,00 55,50 2.1.1 t t i nông thôn 2.1.2 t t i ô th 27,40 100,00 27,00 100,00 2.2 t chuyên dùng 10,26 21,13 10,94 22,49 t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 0,15 1,46 0,14 1,28 nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh 0,50 4,87 0,50 4,57 t s n xu t, kinh doanh phi nông 2.2.3 1,36 13,26 0,87 7,95 nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p 2.2.3.2 t cơ s s n xu t, kinh doanh 1,36 100,00 0,87 100,00 2.2.3.3 t cho ho t ng khoáng s n t s n xu t v t li u xây d ng, 2.2.3.4 g ms 2.2.4 t có m c ích công c ng 8,25 80,41 9,43 86,20 2.2.4.1 t giao thông 7,76 94,06 8,49 90,03 2.2.4.2 t th y l i 0,01 0,12 0,01 0,11 t chuy n d n năng lư ng, 2.2.4.3 truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa 0,07 0,85 0,10 1,06 2.2.4.5 t cơ s y t 0,02 0,21 2.2.4.6 t cơ s giáo d c - ào t o 0,41 4,97 0,77 8,17 2.2.4.7 t cơ s th d c - th thao 2.2.4.8 t ch
  3. 2.2.4.9 t có di tích, danh th ng 0,04 0,42 2.2.4.10 t bãi th i, x lý ch t th i 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 0,20 0,41 0,16 0,33 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a t sông r ch và m t nư c chuyên 2.5 10,70 22,03 10,55 21,69 dùng 2.6 t phi nông nghi p khác 3 T CHƯA S D NG b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th Lo i t Di n tích t (1) (2) (3) 1 T NÔNG NGHI P CHUY N SANG PHI NÔNG NGHI P 0,09 1.1 t s n xu t nông nghi p 1.1.1 t tr ng cây hàng năm 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 1.2 t lâm nghi p 1.3 t nuôi tr ng th y s n 0,09 1.4 t làm mu i 1.5 t nông nghi p khác CHUY N I CƠ C U S D NG T TRONG N I B T 2 NÔNG NGHI P T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU TI N S D NG T 3 CHUY N SANG T PHI NÔNG NGHI P CÓ THU TI N S 0,01 D NG T KHÔNG PH I T 3.1 t tr s cơ quan 0,01 3.2 t công trình s nghi p không kinh doanh 3.3 t qu c phòng, an ninh 3.4 t công c ng không thu ti n s d ng t 0,00 3.5 t nghĩa trang, nghĩa a 3.6 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG PH I T CHUY N 4 0,70 SANG T
  4. 4.1 t chuyên dùng 0,55 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p 4.1.2 t qu c phòng, an ninh 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p 4.1.4 t có m c ích công c ng 0,55 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a 4.4 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng 0,15 4.5 t phi nông nghi p khác c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha TT LO I T PH I THU H I Di n tích (1) (2) (3) 1 T NÔNG NGHI P 0,09 1.1 t s n xu t nông nghi p 1.1.1 t tr ng cây hàng năm Trong ó: t chuyên tr ng lúa nư c 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 1.2 t lâm nghi p 1.3 t nuôi tr ng th y s n 0,09 1.4 t làm mu i 1.5 t nông nghi p khác 2 T PHI NÔNG NGHI P 9,08 2.1 t 7,90 2.1.1 t t i nông thôn 2.1.2 t t i ô th 7,90 2.2 t chuyên dùng 1,14 2.2.1 t tr s cơ quan công trình s nghi p 0,01 2.2.2 t qu c phòng, an ninh 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p 0,49 2.2.4 t có m c ích công c ng 0,64 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 0,04
  5. 2.3 t nghĩa trang, nghĩa a 2.3 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng 2.4 t phi nông nghi p khác 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i và di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 (t l 1/1.000) c a phư ng 1, qu n 8 do y ban nhân dân qu n 8 l p ngày 28 tháng 7 năm 2008 và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 1, qu n 8 do y ban nhân dân qu n 8 l p ngày 24 tháng 10 năm 2007. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 1, qu n 8 v i các ch tiêu ch y u sau: a) Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch ơn v tính: ha Các năm trong kỳ k ho ch Năm TT Lo i t 2005 Năm2006 Năm2007 Năm2008 Năm2009 Năm2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) T NG DI N TÍCH 48,65 48,65 48,65 48,65 48,65 48,65 T T NHIÊN 1 T NÔNG NGHI P 0,09 t s n xu t nông 1.1 nghi p t tr ng cây hàng 1.1.1 năm Trong ó: t tr ng lúa 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 1.2 t lâm nghi p 1.3 t nuôi tr ng th y s n 0,09 1.4 t làm mu i 1.5 t nông nghi p khác T PHI NÔNG 2 48,56 48,65 48,65 48,65 48,65 48,65 NGHI P 2.1 t 27,40 27,49 27,97 27,74 27,59 27,00 2.1.1 t t i nông thôn
  6. 2.2.2 t t i ô th 27,40 27,49 27,97 27,74 27,59 27,00 2.2 t chuyên dùng 10,26 10,30 9,97 10,20 10,35 10,94 t tr s cơ quan, 2.2.1 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 công trình s nghi p t qu c phòng, an 2.2.2 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 ninh t s n xu t, kinh 2.2.3 1,36 1,36 1,36 0,90 0,90 0,87 doanh phi nông nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p t cơ s s n xu t, 2.2.3.2 1,36 1,36 1,36 0,90 0,90 0,87 kinh doanh t cho ho t ng 2.2.3.3 khoáng s n t s n xu t v t li u 2.2.3.4 xây d ng, g m s t có m c ích công 2.2.4 8,25 8,29 7,96 8,65 8,80 9,43 c ng 2.2.4.1 t giao thông 7,76 7,76 7,44 7,64 7,79 8,49 2.2.4.2 t th y l i 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 t chuy n d n 2.2.4.3 năng lư ng, truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa 0,07 0,07 0,09 0,10 0,10 0,10 2.2.4.5 t cơ s y t 0,02 0,02 0,02 t cơ s giáo d c - 2.2.4.6 0,41 0,41 0,38 0,84 0,84 0,77 ào t o t cơ s th d c - th 2.2.4.7 thao 2.2.4.8 t ch t có di tích, danh 2.2.4.9 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 th ng t bãi th i, x lý ch t 2.2.4.10 th i t tôn giáo, tín ngư- 2.3 0,20 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 ng t nghĩa trang, nghĩa 2.4 a 2.5 t sông r ch và m t 10,70 10,70 10,55 10,55 10,55 10,55
  7. nư c chuyên dùng t phi nông nghi p 2.6 khác T CHƯA S 3 D NG b) K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Di n Chia ra các năm tích Th Ch tiêu chuy n t M SD Năm2006 Năm2007 Năm2008 Năm2009 Năm2010 trong kỳ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) T NÔNG NGHI P 1 CHUY N SANG 0,09 0,09 PHI NÔNG NGHI P t s n xu t nông 1.1 nghi p t tr ng cây hàng 1.1.1 năm Trong ó: t chuyên tr ng lúa nư c t tr ng cây lâu 1.1.2 năm 1.2 t lâm nghi p t nuôi tr ng 1.3 0,09 0,09 th y s n 1.4 t làm mu i t nông nghi p 1.5 khác CHUY N I CƠ C U S D NG T 2 TRONG N I B T NÔNG NGHI P
  8. T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU TI N S D NG T CHUY N SANG 3 0,01 0 0,01 T PHI NÔNG NGHI P CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG PH I T 3.1 t tr s cơ quan 0,01 0,01 t công trình s 3.2 nghi p không kinh doanh t qu c phòng, 3.3 an ninh t có m c ích công c ng không 3.4 thu ti n s d ng t t nghĩa trang, 3.5 nghĩa a t sông r ch và 3.6 m t nư c chuyên dùng T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG 4 PH I T 0,70 0,52 0,18 0,00 CHUY N SANG T 4.1 t chuyên dùng 0,55 0,37 0,18 0,00 t tr s cơ quan, 4.1.1 công trình s nghi p t qu c phòng, 4.1.2 an ninh t s n xu t, kinh 4.1.3 doanh phi nông nghi p t có m c ích 4.1.4 0,55 0,37 0,18 0,00 công c ng t tôn giáo, tín 4.2 ngư ng
  9. t nghĩa trang, 4.3 nghĩa a t sông r ch và 4.4 m t nư c chuyên 0,15 0,15 dùng t phi nông 4.5 nghi p khác c) K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Chia ra các năm Di n tích Th Năm Năm Năm Năm Năm Ch tiêu thu h i t trong kỳ 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 T NÔNG NGHI P 0,09 0,09 1.1 t s n xu t nông nghi p 1.1.1 t tr ng cây hàng năm Trong ó: t chuyên tr ng lúa nư c 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 1.2 t lâm nghi p 1.3 t nuôi tr ng th y s n 0,09 0,09 1.4 t làm mu i 1.5 t nông nghi p khác 2 T PHI NÔNG NGHI P 9,08 0,04 3,42 3,21 0,15 2,26 2.1 t 7,90 3,03 2,57 0,15 2,15 2.1.1 t t i nông thôn 2.1.2 t t i ô th 7,90 3,03 2,57 0,15 2,15 2.2 t chuyên dùng 1,14 0,39 0,64 0,11 t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 0,01 0,01 nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh t s n xu t, kinh doanh phi nông 2.2.3 0,49 0,46 0,03 nghi p 2.2.4 t có m c ích công c ng 0,64 0,39 0,18 0,07
  10. 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 0,04 0,04 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a t sông r ch và m t nư c chuyên 2.5 dùng 2.6 t phi nông nghi p khác i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t t i Quy t nh này, y ban nhân dân qu n 8 có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 8 và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 1, qu n 8 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản