Quyết định số 3779/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
30
lượt xem
3
download

Quyết định số 3779/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3779/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 3, quận 8 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3779/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 3779/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 03 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) C A PHƯ NG 3, QU N 8 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n 8 t i T trình s 7969/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2007 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 6665/TTr-TNMT- KH ngày 18 tháng 8 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a phư ng 3, qu n 8 v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha Năm 2005 Năm 2010 TT LO I T Di n tích Cơ c u Di n tích Cơ c u (ha) (%) (ha) (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) T NG DI N TÍCH TT 51,00 100,00 51,00 100,00 NHIÊN 1 T NÔNG NGHI P 1.1 t s n xu t nông nghi p 1.1.1 t tr ng cây hàng năm Trong ó: t tr ng lúa
  2. 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 1.2 t lâm nghi p 1.3 t nuôi tr ng th y s n 1.4 t làm mu i 1.5 t nông nghi p khác 2 T PHI NÔNG NGHI P 51,00 100,00 51,00 100,00 2.1 t 28,94 56,75 27,22 53,37 2.1.1 t t i nông thôn 2.1.2 t t i ô th 28,94 100,00 27,22 100,00 2.2 t chuyên dùng 17,51 34,33 19,47 38,18 t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 0,09 0,51 0,14 0,72 nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh 0,97 5,54 0,80 4,11 t s n xu t, kinh doanh phi nông 2.2.3 0,97 5,54 0,91 4,67 nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p 2.2.3.2 t cơ s s n xu t, kinh doanh 0,97 100,00 0,91 100,00 2.2.3.3 t cho ho t ng khoáng s n t s n xu t v t li u xây d ng, g m 2.2.3.4 s 2.2.4 t có m c ích công c ng 15,48 88,41 17,62 90,50 2.2.4.1 t giao thông 10,18 65,76 10,63 60,33 2.2.4.2 t th y l i t chuy n d n năng lư ng, 2.2.4.3 truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa 0,33 2,13 2,05 11,63 2.2.4.5 t cơ s y t 4,11 26,55 4,00 22,70 2.2.4.6 t cơ s giáo d c - ào t o 0,79 5,10 0,87 4,94 2.2.4.7 t cơ s th d c - th thao 2.2.4.8 t ch 2.2.4.9 t có di tích, danh th ng 2.2.4.10 t bãi th i, x lý ch t th i 0,07 0,45 0,07 0,40 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 0,21 0,41 0,21 0,41 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a
  3. t sông r ch và m t nư c chuyên 2.5 4,34 8,51 4,10 8,04 dùng 2.6 t phi nông nghi p khác 3 T CHƯA S D NG b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t. ơn v tính: ha Th Lo i t Di n tích t (1) (2) (3) 1 T NÔNG NGHI P CHUY N SANG PHI NÔNG NGHI P CHUY N I CƠ C U S D NG T TRONG N I B T 2 NÔNG NGHI P T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU TI N S D NG T 3 CHUY N SANG T PHI NÔNG NGHI P CÓ THU TI N S 0,41 D NG T KHÔNG PH I T 3.1 t tr s cơ quan 3.2 t công trình s nghi p không kinh doanh 3.3 t qu c phòng, an ninh 0,17 3.4 t công c ng không thu ti n s d ng t 3.5 t nghĩa trang, nghĩa a 3.6 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng 0,24 T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG PH I T CHUY N SANG 4 0,02 T 4.1 t chuyên dùng 0,02 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p 0,01 4.1.2 t qu c phòng, an ninh 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p 4.1.4 t có m c ích công c ng 0,01 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a 4.4 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng 4.5 t phi nông nghi p khác c) Di n tích t ph i thu h i
  4. ơn v tính: ha TT LO I T PH I THU H I Di n tích (1) (2) (3) 1 T NÔNG NGHI P 2 T PHI NÔNG NGHI P 2,36 2.1 t 1,74 2.1.1 t t i nông thôn 2.1.2 t t i ô th 1,74 2.2 t chuyên dùng 0,62 2.2.1 t tr s cơ quan công trình s nghi p 0,01 2.2.2 t qu c phòng, an ninh 0,17 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p 0,06 2.2.4 t có m c ích công c ng 0,38 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 2.3 t nghĩa trang, nghĩa a 2.3 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng 2.4 t phi nông nghi p khác 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i và di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 (t l 1/1.000) c a phư ng 3, qu n 8 do y ban nhân dân qu n 8 l p ngày 28 tháng 7 năm 2008 và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 3, qu n 8 do y ban nhân dân qu n 8 l p ngày 24 tháng 10 năm 2007. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 3, qu n 8 v i các ch tiêu ch y u sau: a) Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Các năm trong kỳ k ho ch Năm TT Lo i t Năm Năm Năm Năm Năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) T NG DI N TÍCH T 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 T NHIÊN
  5. 1 T NÔNG NGHI P 1.1 t s n xu t nông nghi p 1.1.1 t tr ng cây hàng năm Trong ó: t tr ng lúa 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 1.2 t lâm nghi p 1.3 t nuôi tr ng th y s n 1.4 t làm mu i 1.5 t nông nghi p khác 2 T PHI NÔNG NGHI P 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 2.1 t 28,94 28,94 28,69 28,70 27,22 27,22 2.1.1 t t i nông thôn 2.2.2 t t i ô th 28,94 28,94 28,69 28,70 27,22 27,22 2.2 t chuyên dùng 17,51 17,51 17,76 17,76 19,47 19,47 t tr s cơ quan, công 2.2.1 0,09 0,09 0,15 0,14 0,14 0,14 trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh 0,97 0,97 0,97 0,97 0,80 0,80 t s n xu t, kinh doanh 2.2.3 0,97 0,97 0,91 0,91 0,91 0,91 phi nông nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p t cơ s s n xu t, kinh 2.2.3.2 0,97 0,97 0,91 0,91 0,91 0,91 doanh t cho ho t ng khoáng 2.2.3.3 s n t s n xu t v t li u xây 2.2.3.4 d ng, g m s t có m c ích công 2.2.4 15,48 15,48 15,73 15,74 17,62 17,62 c ng 2.2.4.1 t giao thông 10,18 10,18 10,33 10,33 10,63 10,63 2.2.4.2 t th y l i t chuy n d n năng 2.2.4.3 lư ng, truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa 0,33 0,33 0,34 0,37 2,05 2,05 2.2.4.5 t cơ s y t 4,11 4,11 4,10 4,10 4,00 4,00 t cơ s giáo d c - ào 2.2.4.6 0,79 0,79 0,89 0,87 0,87 0,87 t o
  6. t cơ s th d c - th 2.2.4.7 thao 2.2.4.8 t ch 2.2.4.9 t có di tích, danh th ng t bãi th i, x lý ch t 2.2.4.10 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 th i 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a t sông r ch và m t 2.5 4,34 4,34 4,34 4,33 4,10 4,10 nư c chuyên dùng 2.6 t phi nông nghi p khác 3 T CHƯA S D NG b) K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Di n tích Chia ra các năm Th chuy n Năm Năm Năm Năm Năm Ch tiêu t M SD trong kỳ 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) T NÔNG NGHI P 1 CHUY N SANG PHI NÔNG NGHI P CHUY N I CƠ C U S 2 D NG T TRONG N I B T NÔNG NGHI P T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU TI N S D NG T CHUY N 3 SANG T PHI NÔNG 0,41 0,01 0,40 NGHI P CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG PH I T 3.1 t tr s cơ quan t công trình s nghi p 3.2 không kinh doanh 3.3 t qu c phòng, an ninh 0,17 0,17 3.4 t có m c ích công c ng
  7. không thu ti n s d ng t 3.5 t nghĩa trang, nghĩa a t sông r ch và m t nư c 3.6 0,24 0,01 0,23 chuyên dùng T PHI NÔNG NGHI P 4 KHÔNG PH I T 0,02 0,01 0,01 CHUY N SANG T 4.1 t chuyên dùng 0,02 0,01 0,01 t tr s cơ quan, công trình 4.1.1 0,01 0,01 s nghi p 4.1.2 t qu c phòng, an ninh t s n xu t, kinh doanh phi 4.1.3 nông nghi p 4.1.4 t có m c ích công c ng 0,01 0,01 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a t sông r ch và m t nư c 4.4 chuyên dùng 4.5 t phi nông nghi p khác c) K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Di n Chia ra các năm tích thu Th Năm Năm Năm Năm Năm Ch tiêu h i t trong kỳ 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 T NÔNG NGHI P 1.1 t s n xu t nông nghi p 1.1.1 t tr ng cây hàng năm Trong ó: t chuyên tr ng lúa nư c 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 1.2 t lâm nghi p 1.3 t nuôi tr ng th y s n 1.4 t làm mu i
  8. 1.5 t nông nghi p khác 2 T PHI NÔNG NGHI P 2,36 0,34 0,03 1,99 0,00 2.1 t 1,74 0,26 1,48 2.1.1 t t i nông thôn 2.1.2 t t i ô th 1,74 0,26 1,48 2.2 t chuyên dùng 0,62 0,08 0,03 0,51 0,00 t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 0,01 0,01 nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh 0,17 0,17 t s n xu t, kinh doanh phi nông 2.2.3 0,06 0,06 nghi p 2.2.4 t có m c ích công c ng 0,38 0,02 0,02 0,34 0,00 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a t sông r ch và m t nư c chuyên 2.5 dùng 2.6 t phi nông nghi p khác i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t t i Quy t nh này, y ban nhân dân qu n 8 có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 8 và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 3, qu n 8 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C
  9. Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản