Quyết định số 3780/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
40
lượt xem
6
download

Quyết định số 3780/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3780/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 4, quận 8 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3780/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 3780/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 03 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) C A PHƯ NG 4, QU N 8 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n 8 t i T trình s 7970/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2007 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 6666/TTr-TNMT- KH ngày 18 tháng 8 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a phư ng 4, qu n 8 v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha Năm 2005 Năm 2010 TT LO I T Di n Di n tích Cơ c u Cơ c u tích (ha) (%) (%) (ha) (1) (2) (3) (4) (5) (6) T NG DI N TÍCH T T 144,75 100,00 144,75 100,00 NHIÊN 1 T NÔNG NGHI P 11,12 7,68 5,32 3,68 1.1 t s n xu t nông nghi p 2,17 19,51 1.1.1 t tr ng cây hàng năm 2,17 100,00
  2. Trong ó: t tr ng lúa 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 1.2 t lâm nghi p 1.3 t nuôi tr ng th y s n 8,95 80,49 5,32 100,00 1.4 t làm mu i 1.5 t nông nghi p khác 2 T PHI NÔNG NGHI P 133,63 92,32 139,43 96,32 2.1 t 57,67 43,16 50,04 35,89 2.1.1 t t i nông thôn 2.1.2 t t i ô th 57,67 100,00 50,04 100,00 2.2 t chuyên dùng 56,93 42,60 71,34 51,17 t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 0,93 1,63 0,35 0,49 nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh 0,02 0,04 0,03 0,04 t s n xu t, kinh doanh phi nông 2.2.3 26,25 46,11 19,20 26,91 nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p 2.2.3.2 t cơ s s n xu t, kinh doanh 26,25 100,00 19,20 100,00 2.2.3.3 t cho ho t ng khoáng s n t s n xu t v t li u xây d ng, g m 2.2.3.4 s 2.2.4 t có m c ích công c ng 29,73 52,22 51,76 72,55 2.2.4.1 t giao thông 22,51 75,71 24,74 47,80 2.2.4.2 t th y l i 0,03 0,10 0,03 0,06 t chuy n d n năng lư ng, 2.2.4.3 0,01 0,03 0,01 0,02 truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa 1,22 4,10 19,64 37,94 2.2.4.5 t cơ s y t 1,08 3,63 0,92 1,78 2.2.4.6 t cơ s giáo d c - ào t o 3,84 12,92 5,31 10,26 2.2.4.7 t cơ s th d c - th thao 2.2.4.8 t ch 0,40 1,35 0,40 0,77 2.2.4.9 t có di tích, danh th ng 0,07 0,14 2.2.4.10 t bãi th i, x lý ch t th i 0,64 2,15 0,64 1,24 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 0,90 0,67 0,80 0,57
  3. 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a 0,82 0,61 0,35 0,25 t sông r ch và m t nư c chuyên 2.5 17,31 12,95 16,90 12,12 dùng 2.6 t phi nông nghi p khác 3 T CHƯA S D NG b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th t Lo i t Di n tích (1) (2) (3) 1 T NÔNG NGHI P CHUY N SANG PHI NÔNG NGHI P 5,80 1.1 t s n xu t nông nghi p 2,17 1.1.1 t tr ng cây hàng năm 2,17 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 1.2 t lâm nghi p 1.3 t nuôi tr ng th y s n 3,63 1.4 t nông nghi p khác CHUY N I CƠ C U S D NG T TRONG N I B 2 T NÔNG NGHI P T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU TI N S D NG 3 T CHUY N SANG T PHI NÔNG NGHI P CÓ THU 1,23 TI N S D NG T KHÔNG PH I T 3.1 t tr s cơ quan 0,68 3.2 t công trình s nghi p không kinh doanh 3.3 t qu c phòng, an ninh 0,01 3.4 t công c ng không thu ti n s d ng t 0,00 3.5 t nghĩa trang, nghĩa a 0,36 3.6 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng 0,18 T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG PH I T CHUY N 4 0,91 SANG T 4.1 t chuyên dùng 0,57 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p 4.1.2 t qu c phòng, an ninh 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p 0,23 4.1.4 t có m c ích công c ng 0,34
  4. 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a 0,11 4.4 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng 0,23 4.5 t phi nông nghi p khác c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha TT LO I T PH I THU H I Di n tích (1) (2) (3) 1 T NÔNG NGHI P 5,80 1.1 t s n xu t nông nghi p 2,17 1.1.1 t tr ng cây hàng năm 2,17 Trong ó: t chuyên tr ng lúa nư c 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 1.2 t lâm nghi p 1.3 t nuôi tr ng th y s n 3,63 1.4 t làm mu i 1.5 t nông nghi p khác 2 T PHI NÔNG NGHI P 23,00 2.1 t 12,60 2.1.1 t t i nông thôn 2.1.2 t t i ô th 12,60 2.2 t chuyên dùng 9,83 2.2.1 t tr s cơ quan công trình s nghi p 0,68 2.2.2 t qu c phòng, an ninh 0,01 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p 7,05 2.2.4 t có m c ích công c ng 2,09 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 0,10 2.3 t nghĩa trang, nghĩa a 0,47 2.3 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng 2.4 t phi nông nghi p khác 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i và di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng ư c xác nh theo b n
  5. quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 (t l 1/1.000) c a phư ng 4, qu n 8 do y ban nhân dân qu n 8 l p ngày 28 tháng 7 năm 2008 và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 4, qu n 8 do y ban nhân dân qu n 8 l p ngày 24 tháng 10 năm 2007. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 4, qu n 8 v i các ch tiêu ch y u sau: a) Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Các năm trong kỳ k ho ch Năm TT Lo i t Năm Năm Năm Năm 2005 Năm 2008 2006 2007 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) T NG DI N TÍCH TT 144,75 144,75 144,75 144,75 144,75 144,75 NHIÊN 1 T NÔNG NGHI P 11,12 5,83 5,62 5,57 5,50 5,32 1.1 t s n xu t nông nghi p 2,17 1.1.1 t tr ng cây hàng năm 2,17 Trong ó: t tr ng lúa 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 1.2 t lâm nghi p 1.3 t nuôi tr ng th y s n 8,95 5,83 5,62 5,57 5,50 5,32 1.4 t làm mu i 1.5 t nông nghi p khác 2 T PHI NÔNG NGHI P 133,63 138,92 139,13 139,18 139,25 139,43 2.1 t 57,67 53,33 51,04 50,03 49,95 50,04 2.1.1 t t i nông thôn 2.2.2 t t i ô th 57,67 53,33 51,04 50,03 49,95 50,04 2.2 t chuyên dùng 56,93 66,92 69,64 70,78 71,02 71,34 t tr s cơ quan, công 2.2.1 0,93 0,32 0,37 0,35 0,35 0,35 trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 t s n xu t, kinh doanh 2.2.3 26,25 19,93 19,32 19,31 19,31 19,20 phi nông nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p
  6. t cơ s s n xu t, kinh 2.2.3.2 26,25 19,93 19,32 19,31 19,31 19,20 doanh t cho ho t ng khoáng 2.2.3.3 s n t s n xu t v t li u xây 2.2.3.4 d ng, g m s 2.2.4 t có m c ích công c ng 29,73 46,65 49,92 51,09 51,33 51,76 2.2.4.1 t giao thông 22,51 21,13 22,91 24,06 24,30 24,74 2.2.4.2 t th y l i 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 t chuy n d n năng 2.2.4.3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 lư ng, truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa 1,22 19,52 19,62 19,64 19,64 19,64 2.2.4.5 t cơ s y t 1,08 1,08 0,96 0,93 0,93 0,92 t cơ s giáo d c - ào 2.2.4.6 3,84 3,84 5,35 5,31 5,31 5,31 t o 2.2.4.7 t cơ s th d c - th thao 2.2.4.8 t ch 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 2.2.4.9 t có di tích, danh th ng 0,07 0,07 0,07 2.2.4.10 t bãi th i, x lý ch t th i 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 0,90 0,90 0,87 0,80 0,80 0,80 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a 0,82 0,46 0,45 0,44 0,35 0,35 t sông r ch và m t nư c 2.5 17,31 17,31 17,13 17,13 17,13 16,90 chuyên dùng 2.6 t phi nông nghi p khác 3 T CHƯA S D NG b) K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Di n tích Chia ra các năm Th chuy n Ch tiêu Năm Năm Năm Năm Năm t M SD trong kỳ 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) T NÔNG NGHI P 1 CHUY N SANG PHI NÔNG 5,80 5,29 0,21 0,05 0,07 0,18 NGHI P
  7. 1.1 t s n xu t nông nghi p 2,17 2,17 1.1.1 t tr ng cây hàng năm 2,17 2,17 Trong ó: t chuyên tr ng lúa nư c 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 1.2 t lâm nghi p 1.3 t nuôi tr ng th y s n 3,63 3,12 0,21 0,05 0,07 0,18 1.4 t làm mu i 1.5 t nông nghi p khác CHUY N I CƠ C U S 2 D NG T TRONG N I B T NÔNG NGHI P T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU TI N S D NG T CHUY N SANG 3 1,23 0,97 0,24 0,02 0,00 T PHI NÔNG NGHI P CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG PH I T 3.1 t tr s cơ quan 0,68 0,61 0,05 0,02 0,00 t công trình s nghi p không 3.2 kinh doanh 3.3 t qu c phòng, an ninh 0,01 0,01 t có m c ích công c ng 3.4 không thu ti n s d ng t 3.5 t nghĩa trang, nghĩa a 0,36 0,36 t sông r ch và m t nư c 3.6 0,18 0,18 chuyên dùng T PHI NÔNG NGHI P 4 KHÔNG PH I T 0,91 0,12 0,12 0,04 0,21 0,42 CHUY N SANG T 4.1 t chuyên dùng 0,57 0,12 0,11 0,03 0,12 0,19 t tr s cơ quan, công trình 4.1.1 s nghi p 4.1.2 t qu c phòng, an ninh t s n xu t, kinh doanh phi 4.1.3 0,23 0,12 0,11 nông nghi p 4.1.4 t có m c ích công c ng 0,34 0,11 0,03 0,12 0,08 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng
  8. 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a 0,11 0,01 0,01 0,09 t sông r ch và m t nư c 4.4 0,23 0,23 chuyên dùng 4.5 t phi nông nghi p khác c) K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Di n Chia ra các năm tích thu Th Ch tiêu h i Năm Năm Năm Năm Năm t trong 2006 2007 2008 2009 2010 kỳ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 T NÔNG NGHI P 5,80 5,29 0,21 0,05 0,07 0,18 1.1 t s n xu t nông nghi p 2,17 2,17 1.1.1 t tr ng cây hàng năm 2,17 2,17 Trong ó: t chuyên tr ng lúa nư c 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 1.2 t lâm nghi p 1.3 t nuôi tr ng th y s n 3,63 3,12 0,21 0,05 0,07 0,18 1.4 t làm mu i 1.5 t nông nghi p khác 2 T PHI NÔNG NGHI P 23,00 13,13 4,41 2,77 1,75 0,94 2.1 t 12,60 4,46 3,32 2,54 1,54 0,74 2.1.1 t t i nông thôn 2.1.2 t t i ô th 12,60 4,46 3,32 2,54 1,54 0,74 2.2 t chuyên dùng 9,83 8,31 1,05 0,15 0,12 0,20 t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 0,68 0,61 0,05 0,02 0,00 nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh 0,01 0,01 t s n xu t, kinh doanh phi 2.2.3 7,05 6,32 0,61 0,01 0,11 nông nghi p 2.2.4 t có m c ích công c ng 2,09 1,38 0,38 0,12 0,12 0,09 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 0,10 0,03 0,07 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a 0,47 0,36 0,01 0,01 0,09
  9. t sông r ch và m t nư c 2.5 chuyên dùng 2.6 t phi nông nghi p khác i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t t i Quy t nh này, y ban nhân dân qu n 8 có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 8 và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 4, qu n 8 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản