Quyết định số 3781/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
36
lượt xem
3
download

Quyết định số 3781/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3781/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 5, quận 8 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3781/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 3781/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 03 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) C A PHƯ NG 5, QU N 8 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n 8 t i T trình s 7971/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2007 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 6667/TTr-TNMT- KH ngày 18 tháng 8 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a phư ng 5, qu n 8 v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha Năm 2005 Năm 2010 TT LO I T Di n Cơ c u Di n tích Cơ c u tích (%) (ha) (%) (ha) (1) (2) (3) (4) (5) (6) T NG DI N TÍCH TT 162,05 100,00 162,05 100,00 NHIÊN 1 T NÔNG NGHI P 4,44 2,74 1.1 t s n xu t nông nghi p 0,02 0,45 1.1.1 t tr ng cây hàng năm 0,02 100,00
  2. Trong ó: t tr ng lúa 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 1.2 t lâm nghi p 1.3 t nuôi tr ng th y s n 4,42 99,55 1.4 t làm mu i 1.5 t nông nghi p khác 2 T PHI NÔNG NGHI P 157,61 97,26 162,05 100,00 2.1 t 77,65 49,27 80,13 49,45 2.1.1 t t i nông thôn 2.1.2 t t i ô th 77,65 100,00 80,13 100,00 2.2 t chuyên dùng 61,02 38,72 63,67 39,29 t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 6,11 10,01 6,44 10,11 nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh 2,20 3,61 2,13 3,35 t s n xu t, kinh doanh phi nông 2.2.3 13,07 21,42 9,09 14,28 nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p 2.2.3.2 t cơ s s n xu t, kinh doanh 13,07 100,00 9,09 100,00 2.2.3.3 t cho ho t ng khoáng s n t s n xu t v t li u xây d ng, 2.2.3.4 g ms 2.2.4 t có m c ích công c ng 39,64 64,96 46,01 72,26 2.2.4.1 t giao thông 27,10 68,37 29,10 63,25 2.2.4.2 t th y l i t chuy n d n năng lư ng, 2.2.4.3 0,09 0,23 0,09 0,20 truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa 0,97 2,45 4,45 9,67 2.2.4.5 t cơ s y t 0,01 0,03 0,21 0,46 2.2.4.6 t cơ s giáo d c - ào t o 6,56 16,55 6,85 14,89 2.2.4.7 t cơ s th d c - th thao 4,76 12,01 4,76 10,35 2.2.4.8 t ch 0,15 0,38 0,35 0,76 2.2.4.9 t có di tích, danh th ng 0,15 0,33 2.2.4.10 t bãi th i, x lý ch t th i 0,05 0,11 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 0,90 0,57 0,76 0,47
  3. 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a 0,14 0,09 0,11 0,07 t sông r ch và m t nư c chuyên 2.5 17,90 11,36 17,38 10,73 dùng 2.6 t phi nông nghi p khác 3 T CHƯA S D NG b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th Lo i t Di n tích t (1) (2) (3) 1 T NÔNG NGHI P CHUY N SANG PHI NÔNG NGHI P 4,44 1.1 t s n xu t nông nghi p 0,02 1.1.1 t tr ng cây hàng năm 0,02 Trong ó: t chuyên tr ng lúa nư c 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 1.2 t lâm nghi p 1.3 t nuôi tr ng th y s n 4,42 1.4 t làm mu i 1.5 t nông nghi p khác CHUY N I CƠ C U S D NG T TRONG N I B T 2 NÔNG NGHI P T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU TI N S D NG T 3 CHUY N SANG T PHI NÔNG NGHI P CÓ THU TI N S 0,24 D NG T KHÔNG PH I T 3.1 t tr s cơ quan 0,17 3.2 t công trình s nghi p không kinh doanh 3.3 t qu c phòng, an ninh 0,07 3.4 t công c ng không thu ti n s d ng t 0,00 3.5 t nghĩa trang, nghĩa a 3.6 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG PH I T CHUY N SANG 4 5,55 T 4.1 t chuyên dùng 5,00 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p
  4. 4.1.2 t qu c phòng, an ninh 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p 3,14 4.1.4 t có m c ích công c ng 1,86 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a 0,03 4.4 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng 0,52 4.5 t phi nông nghi p khác c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha TT LO I T PH I THU H I Di n tích (1) (2) (3) 1 T NÔNG NGHI P 4,44 1.1 t s n xu t nông nghi p 0,02 1.1.1 t tr ng cây hàng năm 0,02 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 1.2 t lâm nghi p 1.3 t nuôi tr ng th y s n 4,42 1.4 t làm mu i 1.5 t nông nghi p khác 19,80 2 T PHI NÔNG NGHI P 13,11 2.1 t 2.1.1 t t i nông thôn 13,11 2.1.2 t t i ô th 6,52 2.2 t chuyên dùng 0,17 2.2.1 t tr s cơ quan công trình s nghi p 0,07 2.2.2 t qu c phòng, an ninh 3,98 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p 2,30 2.2.4 t có m c ích công c ng 0,14 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 0,03 2.3 t nghĩa trang, nghĩa a 2.3 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng 2.4 t phi nông nghi p khác 4,44
  5. 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i và di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 (t l 1/1.000) c a phư ng 5, qu n 8 do y ban nhân dân qu n 8 l p ngày 28 tháng 7 năm 2008 và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 5, qu n 8 do y ban nhân dân qu n 8 l p ngày 24 tháng 10 năm 2007. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 5, qu n 8 v i các ch tiêu ch y u sau: a) Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Các năm trong kỳ k ho ch Năm TT Lo i t Năm Năm Năm Năm Năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) T NG DI N TÍCH TT 162,05 162,05 162,05 162,05 162,05 162,05 NHIÊN 1 T NÔNG NGHI P 4,44 2,77 2,21 0,24 0,00 1.1 t s n xu t nông nghi p 0,02 0,02 0,02 1.1.1 t tr ng cây hàng năm 0,02 0,02 0,02 Trong ó: t tr ng lúa 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 1.2 t lâm nghi p 1.3 t nuôi tr ng th y s n 4,42 2,75 2,19 0,24 0,00 1.4 t làm mu i 1.5 t nông nghi p khác 2 T PHI NÔNG NGHI P 157,61 159,28 159,84 161,81 162,05 162,05 2.1 t 77,65 79,98 79,69 82,45 80,06 80,13 2.1.1 t t i nông thôn 2.2.2 t t i ô th 77,65 79,98 79,69 82,45 80,06 80,13 2.2 t chuyên dùng 61,02 60,36 61,34 61,07 63,74 63,67 t tr s cơ quan, công trình 2.2.1 6,11 6,11 6,44 6,44 6,44 6,44 s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh 2,20 2,20 2,13 2,13 2,13 2,13 t s n xu t, kinh doanh phi 2.2.3 13,07 13,07 13,07 13,07 13,07 9,09 nông nghi p
  6. 2.2.3.1 t khu công nghi p 2.2.3.2 t cơ s s n xu t, kinh doanh 13,07 13,07 13,07 13,07 13,07 9,09 2.2.3.3 t cho ho t ng khoáng s n t s n xu t v t li u xây d ng, 2.2.3.4 g ms 2.2.4 t có m c ích công c ng 39,64 38,98 39,70 39,43 42,10 46,01 2.2.4.1 t giao thông 27,10 25,89 26,31 25,99 28,61 29,10 2.2.4.2 t th y l i t chuy n d n năng lư ng, 2.2.4.3 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa 0,97 0,97 0,92 0,92 0,92 4,45 2.2.4.5 t cơ s y t 0,01 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 2.2.4.6 t cơ s giáo d c - ào t o 6,56 6,91 6,91 6,91 6,96 6,85 2.2.4.7 t cơ s th d c - th thao 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 2.2.4.8 t ch 0,15 0,15 0,35 0,35 0,35 0,35 2.2.4.9 t có di tích, danh th ng 0,15 0,15 0,15 0,15 2.2.4.10 t bãi th i, x lý ch t th i 0,05 0,05 0,05 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 0,90 0,90 0,80 0,80 0,76 0,76 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a 0,14 0,14 0,11 0,11 0,11 0,11 t sông r ch và m t nư c 2.5 17,90 17,90 17,90 17,38 17,38 17,38 chuyên dùng 2.6 t phi nông nghi p khác 3 T CHƯA S D NG b) K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Di n tích Chia ra các năm Th chuy n Năm Năm Năm Năm Năm Ch tiêu t M SD trong kỳ 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) T NÔNG NGHI P 1 CHUY N SANG PHI NÔNG 4,44 1,67 0,56 1,97 0,24 0,00 NGHI P 1.1 t s n xu t nông nghi p 0,02 0,02
  7. 1.1.1 t tr ng cây hàng năm 0,02 0,02 Trong ó: t chuyên tr ng lúa nư c 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 1.2 t lâm nghi p 1.3 t nuôi tr ng th y s n 4,42 1,67 0,56 1,95 0,24 0,00 1.4 t làm mu i 1.5 t nông nghi p khác CHUY N I CƠ C U S 2 D NG T TRONG N I B T NÔNG NGHI P T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU TI N S D NG T CHUY N SANG 3 0,24 0,24 T PHI NÔNG NGHI P CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG PH I T 3.1 t tr s cơ quan 0,17 0,17 t công trình s nghi p không 3.2 kinh doanh 3.3 t qu c phòng, an ninh 0,07 0,07 t có m c ích công c ng 3.4 không thu ti n s d ng t 3.5 t nghĩa trang, nghĩa a t sông r ch và m t nư c 3.6 chuyên dùng T PHI NÔNG NGHI P 4 KHÔNG PH I T 5,55 1,21 0,11 1,01 0,08 3,14 CHUY N SANG T 4.1 t chuyên dùng 5,00 1,21 0,08 0,49 0,08 3,14 t tr s cơ quan, công trình 4.1.1 s nghi p 4.1.2 t qu c phòng, an ninh t s n xu t, kinh doanh phi 4.1.3 3,14 3,14 nông nghi p 4.1.4 t có m c ích công c ng 1,86 1,21 0,08 0,49 0,08 0,00 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a 0,03 0,03
  8. t sông r ch và m t nư c 4.4 0,52 0,52 chuyên dùng 4.5 t phi nông nghi p khác c) K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Di n Chia ra các năm tích thu Th Năm Năm Năm Năm Năm Ch tiêu h i t trong kỳ 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 T NÔNG NGHI P 4,44 1,67 0,56 1,97 0,24 0,00 1.1 t s n xu t nông nghi p 0,02 0,02 1.1.1 t tr ng cây hàng năm 0,02 0,02 Trong ó: t chuyên tr ng lúa nư c 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 1.2 t lâm nghi p 1.3 t nuôi tr ng th y s n 4,42 1,67 0,56 1,95 0,24 0,00 1.4 t làm mu i 1.5 t nông nghi p khác 2 T PHI NÔNG NGHI P 19,80 1,76 2,03 5,46 3,11 7,44 2.1 t 13,11 0,55 1,53 4,97 2,99 3,07 2.1.1 t t i nông thôn 2.1.2 t t i ô th 13,11 0,55 1,53 4,97 2,99 3,07 2.2 t chuyên dùng 6,52 1,21 0,37 0,49 0,08 4,37 t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 0,17 0,17 nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh 0,07 0,07 t s n xu t, kinh doanh phi 2.2.3 3,98 3,98 nông nghi p 2.2.4 t có m c ích công c ng 2,30 1,21 0,13 0,49 0,08 0,39 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 0,14 0,10 0,04 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a 0,03 0,03 2.5 t sông r ch và m t nư c
  9. chuyên dùng 2.6 t phi nông nghi p khác i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t t i Quy t nh này, y ban nhân dân qu n 8 có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 8 và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 5, qu n 8 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản