Quyết định số 3782/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
27
lượt xem
4
download

Quyết định số 3782/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3782/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 6, quận 8 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3782/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 3782/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 03 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) C A PHƯ NG 6, QU N 8 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n 8 t i T trình s 7972/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2007 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 6668/TTr-TNMT- KH ngày 18 tháng 8 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a phư ng 6, qu n 8 v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha Năm 2005 Năm 2010 TT LO I T Di n tích Cơ c u Di n tích Cơ c u (ha) (%) (ha) (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) T NG DI N TÍCH TT 146,85 100,00 146,85 100,00 NHIÊN 1 T NÔNG NGHI P 17,62 12,00 5,25 3,58 1.1 t s n xu t nông nghi p 6,29 35,70 1,81 34,48 1.1.1 t tr ng cây hàng năm 5,91 93,96 1,53 84,53 Trong ó: t tr ng lúa
  2. 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 0,38 6,04 0,28 15,47 1.2 t lâm nghi p 1.3 t nuôi tr ng th y s n 11,33 64,30 3,44 65,52 1.4 t làm mu i 1.5 t nông nghi p khác 2 T PHI NÔNG NGHI P 129,23 88,00 141,60 96,42 2.1 t 55,69 43,09 63,72 45,00 2.1.1 t t i nông thôn 2.1.2 t t i ô th 55,69 100,00 63,72 100,00 2.2 t chuyên dùng 53,10 41,09 58,16 41,07 t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 0,31 0,58 0,72 1,24 nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh 1,75 3,30 1,79 3,08 t s n xu t, kinh doanh phi nông 2.2.3 26,43 49,77 17,56 30,19 nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p 2.2.3.2 t cơ s s n xu t, kinh doanh 26,43 100,00 17,56 100,00 2.2.3.3 t cho ho t ng khoáng s n t s n xu t v t li u xây d ng, 2.2.3.4 g ms 2.2.4 t có m c ích công c ng 24,61 46,35 38,09 65,49 2.2.4.1 t giao thông 21,00 85,33 29,39 77,16 2.2.4.2 t th y l i 0,18 0,73 0,18 0,47 t chuy n d n năng lư ng, 2.2.4.3 0,83 3,37 0,83 2,18 truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa 0,18 0,73 3,85 10,11 2.2.4.5 t cơ s y t 0,02 0,08 0,02 0,05 2.2.4.6 t cơ s giáo d c - ào t o 1,32 5,36 3,18 8,35 2.2.4.7 t cơ s th d c - th thao 0,26 1,06 0,26 0,68 2.2.4.8 t ch 0,51 2,07 0,07 0,18 2.2.4.9 t có di tích, danh th ng 2.2.4.10 t bãi th i, x lý ch t th i 0,31 1,26 0,31 0,81 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 1,98 1,53 1,98 1,40 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a 1,31 1,01 0,59 0,42
  3. t sông r ch và m t nư c chuyên 2.5 17,15 13,27 17,15 12,11 dùng 2.6 t phi nông nghi p khác 3 T CHƯA S D NG b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th t Lo i t Di n tích (1) (2) (3) 1 T NÔNG NGHI P CHUY N SANG PHI NÔNG NGHI P 12,37 1.1 t s n xu t nông nghi p 4,48 1.1.1 t tr ng cây hàng năm 4,38 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 0,10 1.2 t lâm nghi p 1.3 t nuôi tr ng th y s n 7,89 1.4 t làm mu i 1.5 t nông nghi p khác CHUY N I CƠ C U S D NG T TRONG N I B T 2 NÔNG NGHI P T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU TI N S D NG T 3 CHUY N SANG T PHI NÔNG NGHI P CÓ THU TI N S 0,53 D NG T KHÔNG PH I T 3.1 t tr s cơ quan 3.2 t công trình s nghi p không kinh doanh 3.3 t qu c phòng, an ninh 0,02 3.4 t công c ng không thu ti n s d ng t 0,44 3.5 t nghĩa trang, nghĩa a 0,07 3.6 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG PH I T CHUY N 4 7,35 SANG T 4.1 t chuyên dùng 6,70 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p 4.1.2 t qu c phòng, an ninh 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p 6,39 4.1.4 t có m c ích công c ng 0,31
  4. 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a 0,65 4.4 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng 4.5 t phi nông nghi p khác c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha TT LO I T PH I THU H I Di n tích (1) (2) (3) 1 T NÔNG NGHI P 12,37 1.1 t s n xu t nông nghi p 4,48 1.1.1 t tr ng cây hàng năm 4,38 Trong ó: t chuyên tr ng lúa nư c 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 0,10 1.2 t lâm nghi p 1.3 t nuôi tr ng th y s n 7,89 1.4 t làm mu i 1.5 t nông nghi p khác 2 T PHI NÔNG NGHI P 17,14 2.1 t 6,22 2.1.1 t t i nông thôn 2.1.2 t t i ô th 6,22 2.2 t chuyên dùng 10,20 2.2.1 t tr s cơ quan công trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh 0,02 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p 9,43 2.2.4 t có m c ích công c ng 0,75 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 2.3 t nghĩa trang, nghĩa a 0,72 2.3 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng 2.4 t phi nông nghi p khác 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i và di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng ư c xác nh theo b n
  5. quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 (t l 1/1.000) c a phư ng 6, qu n 8 do y ban nhân dân qu n 8 l p ngày 28 tháng 7 năm 2008 và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 6, qu n 8 do y ban nhân dân qu n 8 l p ngày 24 tháng 10 năm 2007. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 6, qu n 8 v i các ch tiêu ch y u sau: a) Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Các năm trong kỳ k ho ch Năm TT Lo i t Năm Năm Năm Năm Năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) T NG DI N TÍCH TT 146,85 146,85 146,85 146,85 146,85 146,85 NHIÊN 1 T NÔNG NGHI P 17,62 17,15 16,37 11,27 7,56 5,25 1.1 t s n xu t nông nghi p 6,29 5,82 5,32 3,37 2,32 1,81 1.1.1 t tr ng cây hàng năm 5,91 5,44 4,94 2,99 1,94 1,53 Trong ó: t tr ng lúa 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,28 1.2 t lâm nghi p 1.3 t nuôi tr ng th y s n 11,33 11,33 11,05 7,90 5,24 3,44 1.4 t làm mu i 1.5 t nông nghi p khác 2 T PHI NÔNG NGHI P 129,23 129,70 130,48 135,58 139,29 141,60 2.1 t 55,69 55,53 56,47 58,94 60,69 63,72 2.1.1 t t i nông thôn 2.2.2 t t i ô th 55,69 55,53 56,47 58,94 60,69 63,72 2.2 t chuyên dùng 53,10 53,73 53,57 56,26 58,88 58,16 t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 0,31 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh 1,75 1,81 1,81 1,81 1,79 1,79 t s n xu t, kinh doanh phi 2.2.3 26,43 26,43 26,43 25,06 20,61 17,56 nông nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p
  6. 2.2.3.2 t cơ s s n xu t, kinh doanh 26,43 26,43 26,43 25,06 20,61 17,56 2.2.3.3 t cho ho t ng khoáng s n t s n xu t v t li u xây d ng, 2.2.3.4 g ms 2.2.4 t có m c ích công c ng 24,61 24,77 24,61 28,67 35,76 38,09 2.2.4.1 t giao thông 21,00 21,16 20,95 23,69 28,89 29,39 2.2.4.2 t th y l i 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 t chuy n d n năng lư ng, 2.2.4.3 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa 0,18 0,18 0,23 1,99 3,85 3,85 2.2.4.5 t cơ s y t 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 2.2.4.6 t cơ s giáo d c - ào t o 1,32 1,32 1,32 1,32 1,35 3,18 2.2.4.7 t cơ s th d c - th thao 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 2.2.4.8 t ch 0,51 0,51 0,51 0,07 0,07 0,07 2.2.4.9 t có di tích, danh th ng 2.2.4.10 t bãi th i, x lý ch t th i 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a 1,31 1,31 1,31 1,25 0,59 0,59 t sông r ch và m t nư c 2.5 17,15 17,15 17,15 17,15 17,15 17,15 chuyên dùng 2.6 t phi nông nghi p khác 3 T CHƯA S D NG b) K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Di n Chia ra các năm tích Th Năm Năm Năm Năm Năm Ch tiêu chuy n t M SD trong kỳ 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) T NÔNG NGHI P CHUY N 1 12,37 0,47 0,78 5,10 3,71 2,31 SANG PHI NÔNG NGHI P 1.1 t s n xu t nông nghi p 4,48 0,47 0,50 1,95 1,05 0,51 1.1.1 t tr ng cây hàng năm 4,38 0,47 0,50 1,95 1,05 0,41 Trong ó: t chuyên tr ng lúa
  7. nư c 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 0,10 0,10 1.2 t lâm nghi p 1.3 t nuôi tr ng th y s n 7,89 0,28 3,15 2,66 1,80 1.4 t làm mu i 1.5 t nông nghi p khác CHUY N I CƠ C U S 2 D NG T TRONG N I B T NÔNG NGHI P T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU TI N S D NG T CHUY N SANG T PHI 3 0,53 0,45 0,08 NÔNG NGHI P CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG PH I T 3.1 t tr s cơ quan t công trình s nghi p không 3.2 kinh doanh 3.3 t qu c phòng, an ninh 0,02 0,02 t có m c ích công c ng không 3.4 0,44 0,44 thu ti n s d ng t 3.5 t nghĩa trang, nghĩa a 0,07 0,01 0,06 t sông r ch và m t nư c chuyên 3.6 dùng T PHI NÔNG NGHI P 4 KHÔNG PH I T CHUY N 7,35 0,21 0,66 4,45 2,03 SANG T 4.1 t chuyên dùng 6,70 0,21 0,61 3,85 2,03 t tr s cơ quan, công trình s 4.1.1 nghi p 4.1.2 t qu c phòng, an ninh t s n xu t, kinh doanh phi nông 4.1.3 6,39 0,61 3,78 2,00 nghi p 4.1.4 t có m c ích công c ng 0,31 0,21 0,07 0,03 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a 0,65 0,05 0,60 t sông r ch và m t nư c chuyên 4.4 dùng
  8. 4.5 t phi nông nghi p khác c) K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Di n Chia ra các năm Th tích thu Ch tiêu Năm Năm Năm Năm Năm t h i trong kỳ 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 T NÔNG NGHI P 12,37 0,47 0,78 5,10 3,71 2,31 1.1 t s n xu t nông nghi p 4,48 0,47 0,50 1,95 1,05 0,51 1.1.1 t tr ng cây hàng năm 4,38 0,47 0,50 1,95 1,05 0,41 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 0,10 0,10 1.2 t lâm nghi p 1.3 t nuôi tr ng th y s n 7,89 0,28 3,15 2,66 1,80 1.4 t làm mu i 1.5 t nông nghi p khác T PHI NÔNG 2 17,14 0,16 0,73 3,89 8,21 4,15 NGHI P 2.1 t 6,22 0,16 0,52 1,46 3,01 1,07 2.1.1 t t i nông thôn 2.1.2 t t i ô th 6,22 0,16 0,52 1,46 3,01 1,07 2.2 t chuyên dùng 10,20 0,21 2,37 4,54 3,08 t tr s cơ quan, công 2.2.1 trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh 0,02 0,02 t s n xu t, kinh doanh 2.2.3 9,43 1,93 4,45 3,05 phi nông nghi p t có m c ích công 2.2.4 0,75 0,21 0,44 0,07 0,03 c ng 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a 0,72 0,06 0,66 t sông r ch và m t 2.5 nư c chuyên dùng 2.6 t phi nông nghi p khác
  9. i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t t i Quy t nh này, y ban nhân dân qu n 8 có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 8 và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 6, qu n 8 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản