Quyết định số 3786/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 3786/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3786/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 10, quận 8 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3786/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ NAM MINH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 3786/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 03 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) C A PHƯ NG 10, QU N 8 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n 8 t i T trình s 7976/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2007 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 6673/TTr-TNMT-KH ngày 18 tháng 8 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a phư ng 10, qu n 8 v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha Năm 2005 Năm 2010 TT LO I T Di n Di n tích Cơ c u Cơ c u tích (ha) (%) (%) (ha) (1) (2) (3) (4) (5) (6) T NG DI N TÍCH TT 25,24 100,00 25,24 100,00 NHIÊN 1 T NÔNG NGHI P 1.1 t s n xu t nông nghi p 1.1.1 t tr ng cây hàng năm
  2. Trong ó: t tr ng lúa 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 1.2 t lâm nghi p 1.3 t nuôi tr ng th y s n 1.4 t làm mu i 1.5 t nông nghi p khác 2 T PHI NÔNG NGHI P 25,24 100,00 25,24 100,00 2.1 t 15,09 59,79 11,64 46,12 2.1.1 t t i nông thôn 2.1.2 t t i ô th 15,09 100,00 11,64 100,00 2.2 t chuyên dùng 9,90 39,22 13,38 53,01 t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 0,49 4,95 0,46 3,44 nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh 0,01 0,10 0,02 0,15 t s n xu t, kinh doanh phi nông 2.2.3 0,67 6,77 0,65 4,86 nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p 2.2.3.2 t cơ s s n xu t, kinh doanh 0,67 100,00 0,65 100,00 2.2.3.3 t cho ho t ng khoáng s n t s n xu t v t li u xây d ng, g m 2.2.3.4 s 2.2.4 t có m c ích công c ng 8,73 88,18 12,25 91,55 2.2.4.1 t giao thông 8,57 98,17 11,38 92,90 2.2.4.2 t th y l i t chuy n d n năng lư ng, 2.2.4.3 0,01 0,11 0,01 0,08 truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa 0,56 4,57 2.2.4.5 t cơ s y t 0,02 0,16 2.2.4.6 t cơ s giáo d c - ào t o 0,07 0,80 0,17 1,39 2.2.4.7 t cơ s th d c - th thao 2.2.4.8 t ch 0,08 0,92 0,08 0,65 2.2.4.9 t có di tích, danh th ng 0,03 0,24 2.2.4.10 t bãi th i, x lý ch t th i 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 0,25 0,99 0,22 0,87
  3. 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a t sông r ch và m t nư c chuyên 2.5 dùng 2.6 t phi nông nghi p khác 3 T CHƯA S D NG b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th Lo i t Di n tích t (1) (2) (3) 1 T NÔNG NGHI P CHUY N SANG PHI NÔNG NGHI P 1.1 t s n xu t nông nghi p 1.1.1 t tr ng cây hàng năm Trong ó: t chuyên tr ng lúa nư c 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 1.2 t lâm nghi p 1.3 t nuôi tr ng th y s n 1.4 t làm mu i 1.5 t nông nghi p khác CHUY N I CƠ C U S D NG T TRONG N I B T 2 NÔNG NGHI P T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU TI N S D NG T 3 CHUY N SANG T PHI NÔNG NGHI P CÓ THU TI N S 0,05 D NG T KHÔNG PH I T 3.1 t tr s cơ quan 0,05 3.2 t công trình s nghi p không kinh doanh 3.3 t qu c phòng, an ninh 3.4 t công c ng không thu ti n s d ng t 3.5 t nghĩa trang, nghĩa a 3.6 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG PH I T CHUY N SANG 4 T 4.1 t chuyên dùng 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p
  4. 4.1.2 t qu c phòng, an ninh 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p 4.1.4 t có m c ích công c ng 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a 4.4 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng 4.5 t phi nông nghi p khác c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha TT LO I T PH I THU H I Di n tích (1) (2) (3) 1 T NÔNG NGHI P 1.1 t s n xu t nông nghi p 1.1.1 t tr ng cây hàng năm Trong ó: t chuyên tr ng lúa nư c 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 1.2 t lâm nghi p 1.3 t nuôi tr ng th y s n 2 T PHI NÔNG NGHI P 4,61 2.1 t 4,36 2.1.1 t t i nông thôn 2.1.2 t t i ô th 4,36 2.2 t chuyên dùng 0,22 2.2.1 t tr s cơ quan công trình s nghi p 0,05 2.2.2 t qu c phòng, an ninh 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p 0,05 2.2.4 t có m c ích công c ng 0,12 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 0,03 2.3 t nghĩa trang, nghĩa a 2.3 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng 2.4 t phi nông nghi p khác
  5. 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i và di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 (t l 1/1.000) c a phư ng 10, qu n 8 do y ban nhân dân qu n 8 l p ngày 28 tháng 7 năm 2008 và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 10, qu n 8 do y ban nhân dân qu n 8 l p ngày 24 tháng 10 năm 2007. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 10, qu n 8 v i các ch tiêu ch y u sau: a) Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Các năm trong kỳ k ho ch Năm TT Lo i t Năm Năm Năm Năm Năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) T NG DI N TÍCH T 25,24 25,24 25,24 25,24 25,24 25,24 T NHIÊN 1 T NÔNG NGHI P 1.1 t s n xu t nông nghi p 1.1.1 t tr ng cây hàng năm Trong ó: t tr ng lúa 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 1.2 t lâm nghi p 1.3 t nuôi tr ng th y s n 1.4 t làm mu i 1.5 t nông nghi p khác 2 T PHI NÔNG NGHI P 25,24 25,24 25,24 25,24 25,24 25,24 2.1 t 15,09 15,09 14,15 14,14 13,45 11,64 2.1.1 t t i nông thôn 2.2.2 t t i ô th 15,09 15,09 14,15 14,14 13,45 11,64 2.2 t chuyên dùng 9,90 9,90 10,84 10,88 11,57 13,38 t tr s cơ quan, công 2.2.1 0,49 0,50 0,49 0,49 0,48 0,46 trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 t s n xu t, kinh doanh phi 2.2.3 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,65 nông nghi p
  6. 2.2.3.1 t khu công nghi p t cơ s s n xu t, kinh 2.2.3.2 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,65 doanh t cho ho t ng khoáng 2.2.3.3 s n t s n xu t v t li u xây 2.2.3.4 d ng, g m s 2.2.4 t có m c ích công c ng 8,73 8,72 9,66 9,70 10,40 12,25 2.2.4.1 t giao thông 8,57 8,57 9,49 9,50 9,92 11,38 2.2.4.2 t th y l i t chuy n d n năng 2.2.4.3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 lư ng, truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa 0,01 0,01 0,01 0,16 0,56 2.2.4.5 t cơ s y t 0,02 0,02 0,02 0,02 2.2.4.6 t cơ s giáo d c - ào t o 0,07 0,05 0,05 0,05 0,18 0,17 2.2.4.7 t cơ s th d c - th thao 2.2.4.8 t ch 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 2.2.4.9 t có di tích, danh th ng 0,03 0,03 0,03 2.2.4.10 t bãi th i, x lý ch t th i 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 0,25 0,25 0,25 0,22 0,22 0,22 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a t sông r ch và m t nư c 2.5 chuyên dùng 2.6 t phi nông nghi p khác 3 T CHƯA S D NG b) K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Di n Chia ra các năm tích Th t Ch tiêu chuy n Năm Năm Năm Năm Năm M SD 2006 2007 2008 2009 2010 trong kỳ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) T NÔNG NGHI P CHUY N 1 SANG PHI NÔNG NGHI P
  7. 1.1 t s n xu t nông nghi p 1.1.1 t tr ng cây hàng năm 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 1.2 t lâm nghi p 1.3 t nuôi tr ng th y s n 1.4 t làm mu i 1.5 t nông nghi p khác CHUY N I CƠ C U S 2 D NG T TRONG N I B T NÔNG NGHI P T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU TI N S D NG T CHUY N SANG T PHI 3 0,05 0,01 0,01 0,01 0,02 NÔNG NGHI P CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG PH I T 3.1 t tr s cơ quan 0,05 0,01 0,01 0,01 0,02 t công trình s nghi p không 3.2 kinh doanh 3.3 t qu c phòng, an ninh t có m c ích công c ng không 3.4 thu ti n s d ng t 3.5 t nghĩa trang, nghĩa a t sông r ch và m t nư c chuyên 3.6 dùng T PHI NÔNG NGHI P 4 KHÔNG PH I T CHUY N SANG T 4.1 t chuyên dùng t tr s cơ quan, công trình s 4.1.1 nghi p 4.1.2 t qu c phòng, an ninh t s n xu t, kinh doanh phi nông 4.1.3 nghi p 4.1.4 t có m c ích công c ng 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a 4.4 t sông r ch và m t nư c chuyên
  8. dùng 4.5 t phi nông nghi p khác c) K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Di n Chia ra các năm tích Th Ch tiêu thu h i Năm Năm Năm Năm Năm t trong 2006 2007 2008 2009 2010 kỳ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 T NÔNG NGHI P 1.1 t s n xu t nông nghi p 1.1.1 t tr ng cây hàng năm Trong ó: t chuyên tr ng lúa nư c 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 1.2 t lâm nghi p 1.3 t nuôi tr ng th y s n 1.4 t làm mu i 1.5 t nông nghi p khác 2 T PHI NÔNG NGHI P 4,61 0,03 0,95 0,95 0,73 1,95 2.1 t 4,36 0,94 0,92 0,69 1,81 2.1.1 t t i nông thôn 2.1.2 t t i ô th 4,36 0,94 0,92 0,69 1,81 2.2 t chuyên dùng 0,22 0,03 0,01 0,04 0,14 t tr s cơ quan, công trình 2.2.1 0,05 0,01 0,01 0,01 0,02 s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh 0,00 0,00 t s n xu t, kinh doanh phi 2.2.3 0,05 0,03 0,02 nông nghi p 2.2.4 t có m c ích công c ng 0,12 0,02 0,10 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 0,03 0,03 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a t sông r ch và m t nư c 2.5 chuyên dùng
  9. 2.6 t phi nông nghi p khác i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t t i Quy t nh này, y ban nhân dân qu n 8 có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 8 và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 10, qu n 8 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản