Quyết định số 3789/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
43
lượt xem
5
download

Quyết định số 3789/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3789/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 13, quận 8 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3789/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 3789/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 03 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T5 NĂM (2006 - 2010) C A PHƯ NG 13, QU N 8 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n 8 t i T trình s 7979/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2007 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 6674/TTr-TNMT-KH ngày 18 tháng 8 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a phư ng 13, qu n 8 v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha Năm 2005 Năm 2010 TT LO I T Di n tích Cơ c u Di n tích Cơ c u (ha) (%) (ha) (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) T NG DI N TÍCH TT NHIÊN 25,58 100,00 25,58 100,00 1 T NÔNG NGHI P 1.1 t s n xu t nông nghi p 1.1.1 t tr ng cây hàng năm Trong ó: t tr ng lúa 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 1.2 t lâm nghi p 1.3 t nuôi tr ng th y s n 1.4 t làm mu i 1.5 t nông nghi p khác 2 T PHI NÔNG NGHI P 25,58 100,00 25,58 100,00
  2. 2.1 t 9,48 37,06 9,41 36,79 2.1.1 t t i nông thôn 2.1.2 t t i ô th 9,48 100,00 9,41 100,00 2.2 t chuyên dùng 15,99 62,51 16,12 63,02 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p 0,34 2,13 0,28 1,74 2.2.2 t qu c phòng, an ninh 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p 4,85 30,33 3,56 22,08 2.2.3.1 t khu công nghi p 2.2.3.2 t cơ s s n xu t, kinh doanh 4,85 100,00 3,56 100,00 2.2.3.3 t cho ho t ng khoáng s n 2.2.3.4 t s n xu t v t li u xây d ng, g m s 2.2.4 t có m c ích công c ng 10,80 67,54 12,28 76,18 2.2.4.1 t giao thông 6,36 58,89 7,19 58,55 2.2.4.2 t th y l i 4,00 37,04 4,00 32,57 t chuy n d n năng lư ng, truy n 2.2.4.3 thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa 0,11 1,02 0,15 1,22 2.2.4.5 t cơ s y t 0,11 1,02 0,14 1,14 2.2.4.6 t cơ s giáo d c - ào t o 0,20 1,85 0,72 5,86 2.2.4.7 t cơ s th d c - th thao 0,02 0,19 0,02 0,16 2.2.4.8 t ch 2.2.4.9 t có di tích, danh th ng 0,06 0,49 2.2.4.10 t bãi th i, x lý ch t th i 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 0,11 0,43 0,05 0,20 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a 2.5 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng 2.6 t phi nông nghi p khác 3 T CHƯA S D NG b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th t Lo i t Di n tích (1) (2) (3) 1 T NÔNG NGHI P CHUY N SANG PHI NÔNG NGHI P 1.1 t s n xu t nông nghi p 1.1.1 t tr ng cây hàng năm Trong ó: t chuyên tr ng lúa nư c
  3. 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 1.2 t lâm nghi p 1.3 t nuôi tr ng th y s n 1.4 t làm mu i 1.5 t nông nghi p khác 2 CHUY N I CƠ C U S D NG T TRONG N I B T NÔNG NGHI P T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU TI N S D NG T CHUY N SANG 3 0,10 T PHI NÔNG NGHI P CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG PH I T 3.1 t tr s cơ quan 0,10 3.2 t công trình s nghi p không kinh doanh 3.3 t qu c phòng, an ninh 3.4 t công c ng không thu ti n s d ng t 0,00 3.5 t nghĩa trang, nghĩa a 3.6 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng 4 T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG PH I T CHUY N SANG T 0,59 4.1 t chuyên dùng 0,59 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p 0,01 4.1.2 t qu c phòng, an ninh 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p 0,56 4.1.4 t có m c ích công c ng 0,02 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a 4.4 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng 4.5 t phi nông nghi p khác c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha TT LO I T PH I THU H I Di n tích (1) (2) (3) 1 T NÔNG NGHI P 1.1 t s n xu t nông nghi p 1.1.1 t tr ng cây hàng năm 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 1.2 t lâm nghi p 1.3 t nuôi tr ng th y s n 1.4 t nông nghi p khác 2 T PHI NÔNG NGHI P 4,11
  4. 2.1 t 2,66 2.1.1 t t i nông thôn 2.1.2 t t i ô th 2,66 2.2 t chuyên dùng 1,45 2.2.1 t tr s cơ quan công trình s nghi p 0,11 2.2.2 t qu c phòng, an ninh 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p 1,29 2.2.4 t có m c ích công c ng 0,05 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 2.3 t nghĩa trang, nghĩa a 2.3 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng 2.4 t phi nông nghi p khác 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i và di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 (t l 1/1.000) c a phư ng 13, qu n 8 do y ban nhân dân qu n 8 l p ngày 28 tháng 7 năm 2008 và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 13, qu n 8 do y ban nhân dân qu n 8 l p ngày 24 tháng 10 năm 2007. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 13, qu n 8 v i các ch tiêu ch y u sau: a) Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Các năm trong kỳ k ho ch Năm TT Lo i t Năm Năm Năm Năm Năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) T NG DI N TÍCH TT NHIÊN 25,58 25,58 25,58 25,58 25,58 25,58 1 T NÔNG NGHI P 1.1 t s n xu t nông nghi p 1.1.1 t tr ng cây hàng năm Trong ó: t tr ng lúa 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 1.2 t lâm nghi p 1.3 t nuôi tr ng th y s n 1.4 t làm mu i 1.5 t nông nghi p khác 2 T PHI NÔNG NGHI P 25,58 25,58 25,58 25,58 25,58 25,58 2.1 t 9,48 9,48 9,47 9,45 9,41 9,41
  5. 2.1.1 t t i nông thôn 2.2.2 t t i ô th 9,48 9,48 9,47 9,45 9,41 9,41 2.2 t chuyên dùng 15,99 16,05 16,06 16,08 16,12 16,12 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p 0,34 0,28 0,27 0,29 0,29 0,28 2.2.2 t qu c phòng, an ninh 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p 4,85 4,85 4,71 3,56 3,56 3,56 2.2.3.1 t khu công nghi p 2.2.3.2 t cơ s s n xu t, kinh doanh 4,85 4,85 4,71 3,56 3,56 3,56 2.2.3.3 t cho ho t ng khoáng s n 2.2.3.4 t s n xu t v t li u xây d ng, g m s 2.2.4 t có m c ích công c ng 10,80 10,92 11,08 12,23 12,27 12,28 2.2.4.1 t giao thông 6,36 6,36 6,40 7,15 7,19 7,19 2.2.4.2 t th y l i 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 t chuy n d n năng lư ng, truy n 2.2.4.3 thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa 0,11 0,11 0,14 0,15 0,15 0,15 2.2.4.5 t cơ s y t 0,11 0,11 0,13 0,13 0,13 0,14 2.2.4.6 t cơ s giáo d c - ào t o 0,20 0,26 0,33 0,72 0,72 0,72 2.2.4.7 t cơ s th d c - th thao 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 2.2.4.8 t ch 2.2.4.9 t có di tích, danh th ng 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 2.2.4.10 t bãi th i, x lý ch t th i 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 0,11 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a t sông r ch và m t nư c chuyên 2.5 dùng 2.6 t phi nông nghi p khác 3 T CHƯA S D NG b) K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Di n tích Chia ra các năm chuy n Th t Ch tiêu Năm Năm Năm Năm Năm M SD trong kỳ 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) T NÔNG NGHI P CHUY N SANG 1 PHI NÔNG NGHI P 1.1 t s n xu t nông nghi p
  6. 1.1.1 t tr ng cây hàng năm 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 1.2 t lâm nghi p 1.3 t nuôi tr ng th y s n 1.4 t làm mu i 1.5 t nông nghi p khác CHUY N I CƠ C U S D NG T 2 TRONG N I B T NÔNG NGHI P T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU TI N S D NG T CHUY N 3 SANG T PHI NÔNG NGHI P CÓ 0,10 0,06 0,03 0,01 THU TI N S D NG T KHÔNG PH I T 3.1 t tr s cơ quan 0,10 0,06 0,03 0,01 t công trình s nghi p không kinh 3.2 doanh 3.3 t qu c phòng, an ninh t có m c ích công c ng không thu ti n 3.4 s d ng t 3.5 t nghĩa trang, nghĩa a 3.6 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG 4 0,59 0,03 0,56 PH I T CHUY N SANG T 4.1 t chuyên dùng 0,59 0,03 0,56 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p 0,01 0,01 4.1.2 t qu c phòng, an ninh 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p 0,56 0,56 4.1.4 t có m c ích công c ng 0,02 0,02 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a 4.4 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng 4.5 t phi nông nghi p khác c) K ho ch thu h i t ơn v tính: ha Chia ra các năm Di n tích thu Th t Ch tiêu Năm Năm Năm Năm Năm h i trong kỳ 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 T NÔNG NGHI P
  7. 1.1 t s n xu t nông nghi p 1.1.1 t tr ng cây hàng năm Trong ó: t chuyên tr ng lúa nư c 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 1.2 t lâm nghi p 1.3 t nuôi tr ng th y s n 1.4 t làm mu i 1.5 t nông nghi p khác 2 T PHI NÔNG NGHI P 4,11 0,06 0,23 3,77 0,04 0,01 2.1 t 2,66 0,04 2,58 0,04 2.1.1 t t i nông thôn 2.1.2 t t i ô th 2,66 0,04 2,58 0,04 2.2 t chuyên dùng 1,45 0,06 0,19 1,19 0,01 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p 0,11 0,06 0,01 0,03 0,01 2.2.2 t qu c phòng, an ninh 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p 1,29 0,14 1,15 2.2.4 t có m c ích công c ng 0,05 0,04 0,01 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a 2.5 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng 2.6 t phi nông nghi p khác i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t t i Quy t nh này, y ban nhân dân qu n 8 có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 8 và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 13, qu n 8 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C
  8. Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản