Quyết định số 3791/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
38
lượt xem
3
download

Quyết định số 3791/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3791/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 15, quận 8 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3791/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ NAM MINH c l p – T do - H nh phúc ------- ---------- S : 3791/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 03 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) C A PHƯ NG 15, QU N 8 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n 8 t i T trình s 7981/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2007 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 6675/TTr-TNMT-KH ngày 18 tháng 8 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a phư ng 15, qu n 8 v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha Năm 2005 Năm 2010 TT LO I T Di n Cơ c u Di n tích Cơ c u tích (%) (ha) (%) (ha) (1) (2) (3) (4) (5) (6) T NG DI N TÍCH TT 153,31 100,00 153,31 100,00 NHIÊN 1 T NÔNG NGHI P 5,69 3,71 2,79 1,82 1.1 t s n xu t nông nghi p 4,53 79,61 1,98 70,97 1.1.1 t tr ng cây hàng năm 3,89 85,87 1,38 69,70
  2. Trong ó: t tr ng lúa 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 0,64 14,13 0,60 30,30 1.2 t lâm nghi p 1.3 t nuôi tr ng th y s n 1,16 20,39 0,81 29,03 2 T PHI NÔNG NGHI P 147,62 96,29 150,52 98,18 2.1 t 76,46 51,80 76,24 50,65 2.1.1 t t i nông thôn 2.1.2 t t i ô th 76,46 100,00 76,24 100,00 2.2 t chuyên dùng 68,21 46,21 71,33 47,39 t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 1,68 2,46 1,48 2,07 nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh 1,59 2,33 1,38 1,93 t s n xu t, kinh doanh phi nông 2.2.3 3,48 5,10 2,70 3,79 nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p 2.2.3.2 t cơ s s n xu t, kinh doanh 3,48 100,00 2,70 100,00 2.2.3.3 t cho ho t ng khoáng s n t s n xu t v t li u xây d ng, g m 2.2.3.4 s 2.2.4 t có m c ích công c ng 61,46 90,10 65,77 92,21 2.2.4.1 t giao thông 34,67 56,41 34,05 51,77 2.2.4.2 t th y l i 22,36 36,38 22,36 34,00 t chuy n d n năng lư ng, 2.2.4.3 truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa 0,19 0,31 2,70 4,11 2.2.4.5 t cơ s y t 0,15 0,24 0,15 0,23 2.2.4.6 t cơ s giáo d c - ào t o 3,40 5,53 5,55 8,44 2.2.4.7 t cơ s th d c - th thao 0,59 0,96 0,59 0,90 2.2.4.8 t ch 0,10 0,16 0,37 0,56 2.2.4.9 t có di tích, danh th ng 2.2.4.10 t bãi th i, x lý ch t th i 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 2,05 1,39 2,05 1,36 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a 0,90 0,61 0,90 0,60 t sông r ch và m t nư c chuyên 2.5 dùng
  3. 2.6 t phi nông nghi p khác 3 T CHƯA S D NG b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th Lo i t Di n tích t (1) (2) (3) 1 T NÔNG NGHI P CHUY N SANG PHI NÔNG NGHI P 2,90 1.1 t s n xu t nông nghi p 2,55 1.1.1 t tr ng cây hàng năm 2,51 Trong ó: t chuyên tr ng lúa nư c 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 0,04 1.2 t lâm nghi p 1.3 t nuôi tr ng th y s n 0,35 1.4 t làm mu i 1.5 t nông nghi p khác CHUY N I CƠ C U S D NG T TRONG N I B T 2 NÔNG NGHI P T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU TI N S D NG T 3 CHUY N SANG T PHI NÔNG NGHI P CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG PH I T 3.1 t tr s cơ quan 3.2 t công trình s nghi p không kinh doanh 3.3 t qu c phòng, an ninh 3.4 t công c ng không thu ti n s d ng t 3.5 t nghĩa trang, nghĩa a 3.6 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG PH I T CHUY N SANG 4 1,06 T 4.1 t chuyên dùng 1,06 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p 0,20 4.1.2 t qu c phòng, an ninh 0,21 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p 0,22 4.1.4 t có m c ích công c ng 0,43
  4. 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a 4.4 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng 4.5 t phi nông nghi p khác c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha TT LO I T PH I THU H I Di n tích (1) (2) (3) 1 T NÔNG NGHI P 2,90 1.1 t s n xu t nông nghi p 2,55 1.1.1 t tr ng cây hàng năm 2,51 Trong ó: t chuyên tr ng lúa nư c 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 0,04 1.2 t lâm nghi p 1.3 t nuôi tr ng th y s n 0,35 1.4 t làm mu i 1.5 t nông nghi p khác 2 T PHI NÔNG NGHI P 8,30 2.1 t 5,65 2.1.1 t t i nông thôn 2.1.2 t t i ô th 5,65 2.2 t chuyên dùng 2,65 2.2.1 t tr s cơ quan công trình s nghi p 0,20 2.2.2 t qu c phòng, an ninh 0,21 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p 1,16 2.2.4 t có m c ích công c ng 1,08 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 2.3 t nghĩa trang, nghĩa a 2.3 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng 2.4 t phi nông nghi p khác 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i và di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng ư c xác nh theo b n
  5. quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 (t l 1/2.000) c a phư ng 15, qu n 8 do y ban nhân dân qu n 8 l p ngày 28 tháng 7 năm 2008 và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 15, qu n 8 do y ban nhân dân qu n 8 l p ngày 24 tháng 10 năm 2007. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 15, qu n 8 v i các ch tiêu ch y u sau: a) Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Các năm trong kỳ k ho ch Năm TT Lo i t Năm Năm Năm Năm Năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) T NG DI N TÍCH T 153,31 153,31 153,31 153,31 153,31 153,31 T NHIÊN 1 T NÔNG NGHI P 5,69 5,69 2,85 2,79 2,79 2,79 1.1 t s n xu t nông nghi p 4,53 4,53 2,04 1,98 1,98 1,98 1.1.1 t tr ng cây hàng năm 3,89 3,89 1,44 1,38 1,38 1,38 Trong ó: t tr ng lúa 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 0,64 0,64 0,60 0,60 0,60 0,60 1.2 t lâm nghi p 1.3 t nuôi tr ng th y s n 1,16 1,16 0,81 0,81 0,81 0,81 1.4 t làm mu i 1.5 t nông nghi p khác 2 T PHI NÔNG NGHI P 147,62 147,62 150,46 150,52 150,52 150,52 2.1 t 76,46 76,08 79,49 79,66 78,43 76,24 2.1.1 t t i nông thôn 2.2.2 t t i ô th 76,46 76,08 79,49 79,66 78,43 76,24 2.2 t chuyên dùng 68,21 68,59 68,02 67,91 69,14 71,33 t tr s cơ quan, công 2.2.1 1,68 1,68 1,68 1,48 1,48 1,48 trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh 1,59 1,59 1,59 1,38 1,38 1,38 t s n xu t, kinh doanh phi 2.2.3 3,48 3,86 2,70 2,70 2,70 2,70 nông nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p
  6. t cơ s s n xu t, kinh 2.2.3.2 3,48 3,86 2,70 2,70 2,70 2,70 doanh 2.2.3.3 t cho ho t ng khoáng s n t s n xu t v t li u xây 2.2.3.4 d ng, g m s 2.2.4 t có m c ích công c ng 61,46 61,46 62,05 62,35 63,58 65,77 2.2.4.1 t giao thông 34,67 34,67 34,30 34,30 34,13 34,05 2.2.4.2 t th y l i 22,36 22,36 22,36 22,36 22,36 22,36 t chuy n d n năng 2.2.4.3 lư ng, truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa 0,19 0,19 0,43 0,43 0,43 2,70 2.2.4.5 t cơ s y t 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 2.2.4.6 t cơ s giáo d c - ào t o 3,40 3,40 3,85 4,15 5,55 5,55 2.2.4.7 t cơ s th d c - th thao 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 2.2.4.8 t ch 0,10 0,10 0,37 0,37 0,37 0,37 2.2.4.9 t có di tích, danh th ng 2.2.4.10 t bãi th i, x lý ch t th i 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 t sông r ch và m t nư c 2.5 chuyên dùng 2.6 t phi nông nghi p khác 3 T CHƯA S D NG b) K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Di n tích Chia ra các năm chuy n Th t Ch tiêu M SD Năm Năm Năm Năm Năm trong kỳ 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) T NÔNG NGHI P CHUY N 1 2,90 2,84 0,06 SANG PHI NÔNG NGHI P 1.1 t s n xu t nông nghi p 2,55 2,49 0,06 1.1.1 t tr ng cây hàng năm 2,51 2,45 0,06 Trong ó: t chuyên tr ng lúa
  7. nư c 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 0,04 0,04 1.2 t lâm nghi p 1.3 t nuôi tr ng th y s n 0,35 0,35 CHUY N I CƠ C U S 2 D NG T TRONG N I B T NÔNG NGHI P T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU TI N S D NG T CHUY N SANG T PHI 3 NÔNG NGHI P CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG PH I T 3.1 t tr s cơ quan t công trình s nghi p không 3.2 kinh doanh 3.3 t qu c phòng, an ninh t có m c ích công c ng không 3.4 thu ti n s d ng t 3.5 t nghĩa trang, nghĩa a t sông r ch và m t nư c 3.6 chuyên dùng T PHI NÔNG NGHI P 4 KHÔNG PH I T 1,06 0,65 0,41 CHUY N SANG T 4.1 t chuyên dùng 1,06 0,65 0,41 t tr s cơ quan, công trình s 4.1.1 0,20 0,20 nghi p 4.1.2 t qu c phòng, an ninh 0,21 0,21 t s n xu t, kinh doanh phi 4.1.3 0,22 0,22 nông nghi p 4.1.4 t có m c ích công c ng 0,43 0,43 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a t sông r ch và m t nư c 4.4 chuyên dùng 4.5 t phi nông nghi p khác c) K ho ch thu h i t:
  8. ơn v tính: ha Di n Chia ra các năm tích thu Th Ch tiêu h i Năm Năm Năm Năm Năm t trong 2006 2007 2008 2009 2010 kỳ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 T NÔNG NGHI P 2,90 2,84 0,06 1.1 t s n xu t nông nghi p 2,55 2,49 0,06 1.1.1 t tr ng cây hàng năm 2,51 2,45 0,06 Trong ó: t chuyên tr ng lúa nư c 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 0,04 0,04 1.2 t lâm nghi p 1.3 t nuôi tr ng th y s n 0,35 0,35 1.4 t làm mu i 1.5 t nông nghi p khác 2 T PHI NÔNG NGHI P 8,30 0,38 3,42 0,65 1,51 2,34 2.1 t 5,65 0,38 1,61 0,24 1,23 2,19 2.1.1 t t i nông thôn 2.1.2 t t i ô th 5,65 0,38 1,61 0,24 1,23 2,19 2.2 t chuyên dùng 2,65 1,81 0,41 0,28 0,15 t tr s cơ quan, công trình 2.2.1 0,20 0,20 s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh 0,21 0,21 t s n xu t, kinh doanh phi 2.2.3 1,16 1,16 nông nghi p 2.2.4 t có m c ích công c ng 1,08 0,65 0,28 0,15 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a t sông r ch và m t nư c 2.5 chuyên dùng 2.6 t phi nông nghi p khác i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t t i Quy t nh này, y ban nhân dân qu n 8 có trách nhi m:
  9. 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 8 và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 15, qu n 8 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản