Quyết định số 3795/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
31
lượt xem
5
download

Quyết định số 3795/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3795/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi B, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3795/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 3795/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG T L 1/2000 KHU DÂN CƯ TH NH M L I B, PHƯ NG TH NH M L I, QU N 2 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng ô th ; Căn c Quy t nh s 1570/Q -TTg ngày 27 tháng 11 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u ch nh quy ho ch thành ph H Chí Minh n năm 2020; Căn c Quy t nh s 6577/Q -UB-QL T ngày 07 tháng 12 năm 1998 c a y ban nhân dân thành ph v vi c phê duy t quy ho ch chung qu n 2, thành ph H Chí Minh n năm 2020; Căn c Quy t nh s 2089/Q -UBND ngày 08 tháng 5 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v duy t nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng Khu dân cư Th nh M L i B, phư ng Th nh M L i, qu n 2; Xét ngh c a S Quy ho ch - Ki n trúc t i T trình s 2274/TTr-SQHKT ngày 24 tháng 6 năm 2008 v phê duy t quy ho ch chi ti t xây d ng Khu dân cư Th nh M L i B, phư ng Th nh M L i, qu n 2 kèm h sơ nhi m v án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 Khu dân cư Th nh M L i B, phư ng Th nh M L i, qu n 2; do Công ty u tư và Xây d ng Thanh niên xung phong (Cinco) l p, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch chi ti t xây d ng Khu dân cư Th nh M L i B, phư ng Th nh M L i, qu n 2 v i các n i dung chính như sau: ( ính kèm h sơ l p quy ho ch chi ti t). 1. V quy mô di n tích và ranh gi i quy ho ch: T ng di n tích quy ho ch: 178,8411ha thu c a bàn p Bình L i, phư ng Th nh M L i, qu n 2 (ranh gi i và di n tích ư c xác nh theo b n v trí do chi nhánh Trung tâm tư v n và d ch v k thu t tr c a b n t i thành ph H Chí Minh l p ngày 06 tháng 01 năm 2006). Ph m vi ranh gi i: - Phía ông B c: Giáp khu dân cư Th nh M L i A; - Phía Tây B c: Giáp sông Sài Gòn; - Phía Tây Nam: Giáp sông Sài Gòn và ư ng vành ai phía ông d ki n. 2. Tính ch t, ch c năng quy ho ch: - Là khu dân cư ô th m i hi n i ng b , k thu t hoàn ch nh và các di n tích h t ng xã h i ph c v dân cư sinh s ng, h c t p, làm vi c và ho t ng xã h i, th thao vui chơi gi i trí; áp ng yêu c u v quy ho ch phát tri n ô th lâu dài.
  2. - Xây d ng khu công viên cây xanh t p trung vui chơi gi i trí, th d c th thao ph c v cho cư dân n sinh s ng t i ây cũng như khu v c lân c n. 3. Quy mô dân s : Dân s quy ho ch: 21.500 ngư i. 4. Cơ c u s d ng t, các ch tiêu quy ho ch - ki n trúc, h t ng k thu t: 4.1. Cơ c u s d ng t: T ng di n tích khu t: 178,8411ha, bao g m: + t khu : 68,2507ha, chi m t l 38,16%. ( t : 63,3107ha, t công trình công c ng ơn v : 4,94ha). + t công trình công c ng: 9,0692ha, chi m t l 5,07%. (Công trình công c ng c p khu : 2,4875ha, công trình công c ng c p ô th : 6,5817ha). + t công viên cây xanh: 13,0077ha, chi m t l 7,27%. + t giao thông: 39,8375ha, chi m t l 22,28%. (Bãi xe: 4,876ha, ư ng giao thông 34,9615ha). + t khác: 48,676ha, chi m t l 27,22%. ( t giao thông i ngo i: 4,3572ha, t công trình h t ng k thu t: công viên cây xanh - vui chơi - th d c th thao: 33,1848ha, cây xanh cách ly 8,71ha, m t nư c: 2,034ha). 4.2. Ch tiêu quy ho ch - ki n trúc: - t khu : 31,74 m2/ngư i. - t công trình công c ng: 4,22 m2/ngư i. - t công viên cây xanh - th d c th thao: 6,05 m2/ngư i. - t giao thông khu v c: 18,53 m2/ngư i. - T ng cao xây d ng : 2 - 4 t ng ( i v i khu nhà th p t ng). : 5 - 25 t ng ( i v i khu nhà chung cư). : 1 - 15 t ng ( i v i khu công trình công c ng). -M t xây d ng : 40 - 60% ( i v i khu nhà th p t ng). : 20 - 45% ( i v i khu nhà chung cư). : 25 - 40% ( i v i khu công trình công c ng). 4.3. Ch tiêu v h t ng k thu t chính:
  3. + i v i khu dân d ng: - Ch tiêu c p i n sinh ho t: 1.500 kWh/ngư i/năm - Ch tiêu c p nư c sinh ho t: 200 lít/ngư i/ngày êm - Ch tiêu thoát nư c: 200 lít/ngư i/ngày êm - Ch tiêu rác th i: 1,2 kg/ngư i/ngày êm. 5. B c c phân khu ch c năng: 5.1. Khu : 5.1.1. t : di n tích 63,31907ha. trong ó: - t xây d ng nhà (chung cư) 49,1511ha, chi m t l 77,63% +M t xây d ng: 25 - 40% + T ng cao xây d ng: 5 - 25 t ng + H s s d ng t: 2,5 - 3,5 - t xây d ng nhà th p t ng (nhà bi t th , liên k vư n): 14,1596ha, chi m t l 22,36%. +M t xây d ng: 40 - 60% + T ng cao xây d ng: 2 - 4 t ng + H s s d ng t: 1,25 - 2,1 5.1.2. t khu công trình công c ng ơn v : - Trư ng m m non: di n tích 1,4075 ha. +M t xây d ng: 25 - 30% + T ng cao xây d ng: 1 - 2 t ng + H s s d ng t: kho ng 0,9 - Trư ng ti u h c: di n tích 1,9144ha. +M t xây d ng: 25 - 30% + T ng cao xây d ng: 2 - 4 t ng + H s s d ng t: kho ng 0,8 - Trư ng trung h c cơ s : di n tích 1,6181ha. +M t xây d ng: 25 - 30%
  4. + T ng cao xây d ng: 2 - 4 t ng + H s s d ng t: kho ng 1,2 5.2. Khu công trình công c ng: 5.2.1. Công trình công c ng khu : - Trư ng trung h c ph thông: di n tích 1,7055ha. +M t xây d ng: 25 - 30% + T ng cao xây d ng: 2 - 4 t ng + H s s d ng t: kho ng 1,2 - Khu hành chính: di n tích t 0,782ha. +M t xây d ng: 30 - 40% + T ng cao xây d ng: 2 - 4 t ng + H s s d ng t: kho ng 1,5 5.2.2. Công trình công c ng ô th : - B nh vi n: di n tích t 2,0918ha. +M t xây d ng: 25 - 30% + T ng cao xây d ng: 5 - 12 t ng + H s s d ng t: kho ng 2,7 - Trung tâm thương m i - d ch v - văn phòng: di n tích t 2,9274ha. +M t xây d ng: 40% + T ng cao xây d ng: 3 - 15 t ng + H s s d ng t: kho ng 3,6 - Câu l c b th d c th thao: di n tích t 1,6174ha. +M t xây d ng: 30% + T ng cao xây d ng: 2 - 4 t ng + H s s d ng t: kho ng 0,9 - Công trình văn hóa: di n tích t 0,5451ha. +M t xây d ng: 30%
  5. + T ng cao xây d ng: 2 - 5 t ng + H s s d ng t: kho ng 1,0 5.3. Khu công viên cây xanh: di n tích: 13,0077ha. +M t xây d ng t i a: 5% Ngoài ra, còn có công viên cây xanh t p trung l n phía Nam ư ng vành ai, khu công viên cây xanh d c sông Sài Gòn…. 6. T ch c không gian ki n trúc c nh quan: + Vi c t ch c không gian ki n trúc các công trình v i xu hư ng cao nh t khu v c trung tâm c a khu dân cư (khu v c gi a c m trư ng h c và khu thương m i d ch v ). - Các công trình nhà th p t ng d ng bi t th , liên k vư n ư c b trí ch y u d c theo sông Sài Gòn, r ch hi n h u gi l i và t i khu v c u c u Phú M . - Các công trình nhà chung cư t 13 n 25 t ng ư c b trí khu trung tâm c a khu . - Các công trình nhà chung cư t 5 n 15 t ng ư c b trí ch y u m t ti n ư ng vành ai phía ông. + Khu v c trung tâm c a ô th bao g m các công trình ph c v công c ng (thương m i, d ch v , hành chính, b nh vi n…) v i t ng cao t 2 n 15 t ng ư c b trí khu v c trung tâm c a khu t và k t h p v i khu chung cư cao t ng góp ph n t o nên không gian ki n trúc c nh quan khu trung tâm, ng th i m b o bán kính ph c v t t cho nhu c u dân cư trong ô th . 6. Quy ho ch h th ng h t ng k thu t: 6.1. Quy ho ch giao thông: + ư ng s 03 l gi i 40m. + ư ng s 09, 10, 11, 18 l gi i 30m. + ư ng s 01, 05 l gi i 25m. + ư ng s 02, 04, 07, 08 l gi i 24m. + ư ng s 06 l gi i 21m. + ư ng s 12, 13 l gi i 20m. + ư ng s 15, 16 l gi i 16m. + ư ng s 17 l gi i 15m. + ư ng s 19 l gi i 12m. - Lưu ý: + i v i d án c u Phú M và ư ng vành ai phía ông, ch u tư ch u trách nhi m v vi c c p nh t chính xác m c t a thi t k vào án.
  6. + Các m t c t ngang c th các tuy n ư ng s ư c xác nh theo d án. + Ch u tư ch u trách nhi m k t n i v i m ng lư i giao thông xung quanh khu v c. + Ch gi i xây d ng s ư c xác nh c th trong các bư c thi t k ô th và trong các d án u tư xây d ng công trình t l 1/500. 6.2. Quy ho ch chuNn b k thu t t xây d ng: * Quy ho ch chi u cao (san n n): + Th ng nh t gi i pháp p n n t o m t b ng xây d ng, m b o cao kh ng ch chung toàn thành ph . + Cao n n xây d ng l a ch n: Hxd ≥ 2,20m - H cao VN 2000. + Cao thi t k t i các i m giao c t ư ng (th hi n trong b n v ) sơ b tính cho ph n mép ư ng th p nh t và có giá tr bi n i t 2,20m ÷ 3,00m. * Quy ho ch thoát nư c mưa: + Gi i pháp quy ho ch thoát nư c v i nh ng nh hư ng như sau: • S d ng h th ng thoát riêng nư c bNn và mưa, c ng thoát nư c t ng m, kích thư c c ng tính toán theo chu kỳ tràn c ng T = 3 năm. • xu t quy ho ch m i h th ng c ng thoát nư c d c các tr c ư ng giao thông trong khu v c và t p trung theo các ti u lưu v c d n x ra h th ng kênh r ch bao quanh khu v c. • Ngu n thoát nư c: thoát x tr c ti p ra các r ch g m r ch Ng n Ngay, r ch N2 và sông Sài Gòn. + Các thông s k thu t m ng lư i: • Th ng nh t v i quy mô lưu v c và kích thư c xu t thi t k cho các tuy n c ng trong khu v c quy ho ch. Kích thư c c ng bi n i t Æ600mm n Æ1.500mm. • sâu chôn c ng t i thi u Hc ≥ 0,60m; d c c ng t i thi u m b o kh năng t làm s ch c ng. - Lưu ý: + V i khu v c t công viên cây xanh giáp sông Sài Gòn không b trí các công trình xây d ng khuy n cáo ch nên san l p n cao 2,00m. + Lưu ý trong các giai o n thi t k ti p theo c n ánh giá c th v nh ng nh hư ng c a o n sông Sài Gòn ch y qua khu v c có gi i pháp k thu t b o v phù h p cho khu v c (như xây d ng kè ch n, ê bao…). + V i ư ng d c ranh phía ông khu v c: ngh lưu ý khi tri n khai c n ph i h p v i d án giáp ranh có cao k t n i phù h p. 6.3. Quy ho ch c p i n: + Ch tiêu c p i n: 1.800 ÷ 2.500 kWh/ngư i/năm.
  7. + Ngu n c p i n giai o n u cho khu quy ho ch ư c l y t tr m 110/15-22kV Cát Lái. Giai o n sau xây d ng m i 1 tr m bi n áp trung gian 110/15-22kV v i công su t 25MVA. + Xây d ng m i các tr m bi n áp phân ph i 15-22/0,4kV, công su t ơn v ≥ 400kVA. + M ng trung th xây d ng m i s d ng cáp ng 3M240mm2 b c cách i n XLPE/24kV chôn ng m. + M ng h th s d ng cáp ng ti t di n phù h p, b c cách i n XLPE, chôn ng m. + Chi u sáng giao thông dùng èn cao áp Sodium 250W-220V g n trên tr thép cao 8m ÷ 9m. - Lưu ý: + i v i tr m bi n áp phân ph i xây d ng m i dùng ki u tr m phòng theo nh hư ng quy ho ch phát tri n i n l c qu n 2. + Theo nh hư ng quy ho ch c p i n c a thành ph , tr m bi n áp trung gian 110/15-22kV xây d ng m i g n v i tr m bi n áp tr m trung gian 110/15-22kV Cát Lái 2. 6.4. Quy ho ch c p nư c: + Ngu n c p nư c l y t nhà máy nư c c a thành ph . + Ch tiêu c p nư c: • C p nư c sinh ho t: 200 lít/ngư i/ngày. • C p nư c ch a cháy 15 lít/s/1 ám cháy, s ám cháy x y ra ng th i là 2 ám cháy. • T ng lưu lư ng nư c c p l n nh t toàn khu: Qmax = 9.000 m3/ngày. + Phương án c p nư c: u n i m ng lư i bên trong khu quy ho ch v i ư ng ng c p nư c quy ho ch c a thành ph trên ư ng vành ai phía ông. Thi t k m ng lư i theo d ng vòng khép kín bao trùm các khu tiêu th . - Lưu ý: + Trong thuy t minh c n trình bày thêm v h th ng c p nư c ch a cháy. Bán kính ph c v c a tr c u h a là 100m - 150m. 6.5. Quy ho ch thoát nư c bNn, rác th i và v sinh môi trư ng: a) Thoát nư c bNn: + Ch tiêu thoát nư c bNn: • Thoát nư c sinh ho t: 200 lít/ngư i/ngày. • T ng lư ng nư c bNn l n nh t toàn khu: Qmax = 7.200 m3/ngày. + Phương án thoát nư c bNn: xây d ng h th ng thoát nư c bNn riêng. Nư c th i ư c x lý sơ b 3 ngăn trư c khi x vào c ng thoát nư c bNn. • Giai o n u: Nư c th i t p trung v tr m x lý nư c th i c c b khu quy ho ch. Nư c th i sau khi x lý ph i t tiêu chuNn lo i B theo TCVN 5945-2005 trư c khi thoát ra sông Sài Gòn.
  8. • Giai o n dài h n: Nư c th i s ư c t p trung và ưa v tr m x lý nư c th i qu n 2. b) Rác th i và v sinh môi trư ng: + Ch tiêu rác th i sinh ho t: 1 kg/ngư i/ngày và t ng lư ng rác th i sinh ho t: 21,5 t n/ngày. + Rác th i ph i ư c phân lo i t ng h dân và thu gom v tr m trung chuy n rác (bô rác). Sau ó s d ng xe chuyên dùng ch rác n công trư ng x lý rác theo quy ho ch. 6.6. B n t ng h p ư ng dây, ư ng ng: Vi c b trí các h th ng h t ng k thu t có th thay i trong các bư c tri n khai thi t k ti p theo (thi t k cơ s , thi t k k thu t thi công c a d án) m b o theo yêu c u k thu t. 7. M t s lưu ý: Ch u tư c n liên h S Giao thông v n t i xác nh mép b cao sông Sài Gòn, hư ng d n vi c n n ch nh, c i t o sông r ch và xây d ng h i u ti t theo n i dung Công văn s 63/SGTCC-CTN ngày 24 tháng 01 năm 2008 c a S Giao thông - Công chính (nay là S Giao thông v n t i). i u 2. Trên cơ s n i dung quy ho ch chi ti t xây d ng Khu dân cư Th nh M L i B, phư ng Th nh M L i, qu n 2 ư c duy t, Công ty u tư và Xây d ng Thanh niên xung phong tri n khai th c hi n nghiên c u án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 Khu dân cư Th nh M L i B, phư ng Th nh M L i, qu n 2 và trình duy t theo quy nh. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Xây d ng, Giám c S Giao thông v n t i, Ch t ch y ban nhân dân qu n 2 và Giám c Công ty u tư và Xây d ng Thanh niên xung phong (Cinco) ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản