Quyết định số 38/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 38/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 38/2004/QĐ-UB về việc thu phí thư viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 38/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 38/2004/Q -UB Hà N i, ngày 15 tháng 03 năm 2004 QUY T NH V VI C THU PHÍ THƯ VI N TRÊN A BÀN THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I "Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh phí và l phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/08/2001 c a U ban Thư ng v Qu c h i; Căn c Ngh nh 57/2002/N -CP ngày 03/06/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/9/2003 c a Chính ph qui nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 c a B Tài chính Hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 71/2003/TT-BTC ngày 30/07/2003 c a B Tài chính Hư ng d n v phí thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Thông tư s 06/2004/TT-BTC ngày 4/2/2004 c a B Tài chính Hư ng d n th c hi n Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/9/2003 c a Chính ph qui nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Ngh quy t s 49/2003/NQ-H ngày 18/12/2003 c a H i ng nhân dân thành ph khoá 12 kỳ h p th 11; Xét ngh c a liên ngành Tài chính - Thu - Kho b c Nhà nư c - Văn hoá thông tin t i T trình s 95870 TTr/LN ngày 31/12/2003, QUY T NH i u 1. i tư ng n p phí : Các cá nhân làm th c, th mư n tài li u c a thư vi n tr c thu c Thành ph và các Qu n, Huy n ph i n p phí thư vi n. i u 2. M c thu phí ư c quy nh c th như sau: STT N i dung Thư vi n Hà N i Các thư vi n qu n, huy n 1 Phí th c, th mư n tài li u:
  2. w Ngư i l n 20.000 /th /năm 10.000 /th /năm 8.000 /th /quí 4.000 /th /quí w Tr em t 15 tu i tr xu ng 10.000 /th /năm 5.000 /th /năm 4.000 /th /quí 3.000 /th /quí 2 Phí s d ng phòng c a phương ti n: w Ngư i l n 40.000 /th /năm 20.000 /th /năm 15.000 /th /quí 8.000 /th /quí w Tr em t 15 tu i tr xu ng 20.000 /th /năm 10.000 /th /năm 8.000 /th /quí 4.000 /th /quí i u 3. ơn v thu phí Thư vi n thu c Thành ph và các thư vi n qu n, huy n ư c t ch c thu phí thư vi n. ơn v thu phí có trách nhi m niêm y t ho c thông báo công khai m c thu phí t i a i m thu phí. Khi thu ti n phí ph i c p ch ng t thu phí cho i tư ng n p phí theo quy nh. i u 4. Qu n lý, s d ng ti n phí thu ư c : Các ơn v thu phí n p Ngân sách 10% và ư c l i 90% t ng s phí thu ư c và ph i qu n lý, s d ng s ti n phí ư c l i theo úng hư ng d n t i m c C ph n III Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 c a B Tài chính. i u 5. Ch ng t thu phí : ơn v thu phí thư vi n s d ng biên lai thu phí do C c Thu phát hành. i u 6. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Các trư ng h p vi ph m s b x lý theo Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/9/2003 c a Chính ph và Thông tư s 06/2004/TT-BTC ngày 4/2/2004 c a B Tài chính qui nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí. i u 7. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và U ban nhân dân Thành ph ; Giám c các S : Tài chính và Văn hoá thông tin; C c trư ng C c Thu Hà N i; Giám c Kho b c Nhà nư c Hà N i; Ch t ch U ban nhân dân các qu n, huy n và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I
  3. K/T CH T CH PHÓ CH T CH Vũ Văn Ninh
Đồng bộ tài khoản