Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND-GL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
61
lượt xem
3
download

Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND-GL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND-GL về việc chia tách một số thôn thuộc các xã Nghĩa Hưng, Ia Ly,Nghĩa Hoà, Ia Ka và Ia Khươl, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND-GL

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH GIA LAI c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 38/2006/Q -UBND-GL Pleiku, ngày 26 tháng 05 năm 2006 QUY T NNH V VI C CHIA TÁCH M T S THÔN THU C CÁC XÃ NGHĨA HƯNG, IA LY, NGHĨA HOÀ, IA KA VÀ IA KHƯƠL, HUY N CHƯ PĂH, T NH GIA LAI Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c i u 95 Lu t T ch c H ND và UBND năm 2003; Căn c Quy t nh s 13/2002/Q -BNV ngày 06/12/2002 c a B trư ng B N i v v vi c ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a thôn và t dân ph ; Căn c Quy t nh s 480/Q -UB ngày 20/5/1997 c a y ban nhân dân t nh Gia Lai v vi c Quy nh t m th i vi c thành l p, sáp nh p, chia tách và t tên thôn, t dân ph c a các xã, phư ng, th tr n trong t nh; Xét T trình s 15/TT-UBND ngày 28/4/2006 c a y ban nhân dân huy n Chư Păh v vi c chia tách thôn; Theo ngh c a Giám c S N i v , QUY T NNH: i u 1. 1. Chia thôn 7 thu c xã Nghĩa Hưng, huy n Chư Păh thành 03 thôn là thôn 7, thôn 10 và thôn 11: a. Thôn 7 (m i): g m 104 h , 454 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp thôn 6 (Qu c l 14); phía Tây giáp thôn 10 ( ư ng lô); phía Nam giáp thôn 5 ( ư ng liên thôn); phía B c giáp thôn 11 ( ư ng t). b. Thôn 10: g m 85 h , 351 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp thôn 7 và thôn 11 ( ư ng lô); phía Tây giáp t Xí nghi p chè Bi n H ; phía Nam giáp thôn 5 ( ư ng liên thôn); phía B c giáp thôn 8 ( ư ng b th a). c Thôn 11: g m 91 h , 398 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp thôn 6 (Qu c 1 14); phía Tây giáp thôn 10 ( ư ng lô); phía Nam giáp thôn 7 ( ư ng t); phía B c giáp thôn 8 ( ư ng b th a).
  2. 2. Chia thôn Ia Ly thu c xã Ia Ly, huy n Chư Păh thành 02 thôn là thôn Ia Ly và thôn Ri Ninh: a. Thôn Ia Ly (m i): g m 360 h , 897 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp thôn Bloi (cánh ng lúa); phía Tây giáp thôn Mun ( ư ng lô cà phê); phía Nam giáp thôn Ri Ninh ( ư ng nh a); phía B c giáp thôn Ia Ping ( ư ng nh a). b. Thôn Ri Ninh: g m 253 h , 753 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp thôn Bloi (cánh ng lúa); phía Tây giáp thôn Mun ( ư ng lô cà phê); phía Nam giáp thôn Ia Lâm ( ư ng t nh ); phía B c giáp thôn Ia Ly ( ư ng nh a). 3. Chia thôn Ia Ping thu c xã Ia Ly, huy n Chư Păh thành 02 thôn là thôn Ia Ping và thôn Ia San: a. Thôn Ia Ping (m i): g m 243 h , 916 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp thôn Bloi (cánh ng lúa); phía Tây giáp thôn Ia San ( ư ng nh a); phía Nam giáp thôn Ia Ly ( ư ng nh a); phía B c giáp h Ia Ly. b. Thôn Ia San: g m 262 h , 932 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp thôn Ia Ping ( ư ng nh a); phía Tây giáp thôn Mun ( ư ng lô cà phê); phía Nam giáp thôn Ia Ly ( ư ng nh a); phía B c nhà máy thu i n Ia Ly. 4. Chia thôn 2 thu c xã Nghĩa Hòa, huy n Chư Păh thành 02 thôn là thôn 2 và thôn 7: a. Thôn 2 (m i): g m 129 h , 575 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp thôn 1 ( ư ng t và b ru ng); phía Tây giáp thôn 7 ( ư ng t); phía Nam giáp su i Ia San; phía B c giáp thôn 4 ( ư ng t) b. Thôn 7: g m 100 h , 420 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp thôn 2 ( ư ng t); phía Tây giáp thôn 5 ( ư ng t nghĩa a); phía Nam giáp su i Ia Sao; phía B c giáp thôn 4 (b ru ng). 5. Chia thôn Ia Boong thu c xã Ia Ka, huy n Chư Păh thành 02 thôn là thôn 1 và thôn 2: a. Thôn 1: g m 215 h , 770 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp thôn Mrông Ngó 4 ( ư ng lô cao su); phía Tây giáp thôn Jruăng ( ư ng t); phía Nam giáp thôn 2 ( ư ng t); phía B c giáp thôn Mrông Ngó 3 ( ư ng lô cao su).
  3. b. Thôn 2: g m 144 h , 532 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp thôn Mrông Ngó 4 ( ư ng t); phía Tây giáp thôn Jruăng ( ư ng t l n) và thôn Bui (giao thông hào cao su); phía Nam giáp xã Ia Nhin; phía B c giáp thôn 1 ( ư ng t). 6. Chia thôn i An thu c xã Ia Khươl, huy n Chư Păh thành 02 thôn là thôn i An I và thôn i An II: a. Thôn i An 1: g m 92 h , 399 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp thôn i An II ( ư ng t); phía Tây giáp r ng; phía Nam giáp thôn Pôk (b ru ng) và thôn Tân L p (su i); phía B c giáp r ng. b. Thôn i An2: g m 103 h , 475 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp thôn Tơ Vơn I và Tơ Vơn II (b ru ng và su i); phía Tây giáp thôn i An I ( ư ng t); phía Nam giáp r ng; phía B c giáp thôn Tơ Vơn I (b ru ng) và r ng. i u 2. y ban nhân dân huy n Chư Păh có trách nhi m hư ng d n cho y ban nhân dân các xã Nghĩa Hưng, Ia Ly, Nghĩa Hòa, Ia Ka và Ia Khươl tri n khai th c hi n, s m n nh t ch c, nhân s và m i ho t ng c a khu dân cư. i u 3. Chánh văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S N i v , Giám c S Tài chính, Ch t ch y ban nhân dân huy n Chư Păh và Ch t ch y ban nhân dân các xã Nghĩa Hưng, Ia Ly, Nghĩa Hòa, Ia Ka và Ia Khươl ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Ph m Th Dũng
Đồng bộ tài khoản