Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
34
lượt xem
4
download

Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quận 9 năm 2009 do Ủy ban nhân dân quận 9 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN QU N 9 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 38/2008/Q -UBND Qu n 9, ngày 29 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH K HO CH CH O, I U HÀNH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I, QU C PHÒNG - AN NINH QU N 9 NĂM 2009 Y BAN NHÂN DÂN QU N 9 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 47/2008/NQ-H ND ngày 17 tháng 12 năm 2008 c a H i ng nhân dân qu n v nhi m v kinh t - xã h i, qu c phòng - an ninh năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này K ho ch ch o, i u hành phát tri n kinh t - xã h i, qu c phòng - an ninh qu n năm 2009. i u 2. Th trư ng các phòng, ban, ơn v , công ty tr c thu c qu n, Ch t ch y ban nhân dân 13 phư ng căn c ch c năng, nhi m v và n i dung K ho ch này xây d ng chương trình hành ng c th , nh m th c hi n t hi u qu cao nh t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 07 (b y) ngày, k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, Th trư ng các phòng, ban, ơn v , công ty tr c thu c qu n và Ch t ch y ban nhân dân 13 phư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lê Th Tám K HO CH
 2. CH O, I U HÀNH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I, QU C PHÒNG - AN NINH NĂM 2009 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 38/2008/Q -UBND ngày 29 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n) Năm 2009, là năm có ý nghĩa quy t nh vi c th c hi n th ng l i k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 05 năm (2005 - 2010); ngh quy t i h i ng các c p. tri n khai th c hi n t t Ngh quy t s 06/2008/NQ-H ND ngày 05 tháng 12 năm 2008 c a H i ng nhân dân thành ph và Ngh quy t s 47/2008/NQ-H ND ngày 17 tháng 12 năm 2008 c a H i ng nhân dân qu n v nhi m v kinh t - xã h i, qu c phòng - an ninh năm 2009; phát huy nh ng thành qu c a năm 2008 v phát tri n kinh t - xã h i, qu c phòng - an ninh; t ch c th c hi n ch “Năm 2009 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ”, hoàn thành th ng l i nhi m v , ch tiêu năm 2009, góp ph n cùng v i Thành ph ngăn ch n suy gi m kinh t , m b o an sinh xã h i, gi v ng n nh chính tr , tr t t an toàn xã h i. Ti p t c th c hi n có hi u qu cu c v n ng “H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh”; th c hi n công tác c i cách hành chính, công tác phòng, ch ng tham nhũng và th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. ng th i t p trung Ny nhanh ti n th c hi n các chương trình, công trình tr ng tâm th c hi n ngh quy t i h i ng b qu n l n th III. y ban nhân dân qu n xây d ng K ho ch ch o, i u hành phát tri n kinh t - xã h i, qu c phòng - an ninh năm 2009 v i nh ng gi i pháp như sau: I. KINH T : T o môi trư ng u tư thu n l i cho các doanh nghi p phát tri n các ho t ng s n xu t - kinh doanh. Ti p t c t ch c th c hi n có hi u qu chương trình chuy n i cơ c u cây tr ng, v t nuôi giai o n 2006 - 2010. Ti p t c duy trì t c tăng trư ng kinh t , ph n u t ng doanh s bán c a ngành thương m i - d ch v tăng 16%; t ng giá tr s n xu t công nghi p - ti u th công nghi p tăng 10%. 1. Phòng Kinh t ch trì ph i h p các ngành liên quan: - T p trung i u ch nh quy ho ch ngành ngh nh y c m n năm 2015 phù h p v i i u ki n phát tri n, trình y ban nhân dân thành ph phê duy t. - Tăng cư ng h tr ho t ng c a H i Doanh nghi p qu n, qua ó khuy n khích các doanh nghi p i m i công ngh , nâng cao ch t lư ng và kh năng c nh tranh c a các s n phNm, gi m chi phí s n xu t, h giá thành s n phNm, nh t là các m t hàng thi t y u. ng th i, có k ho ch ki m tra sau ăng ký kinh doanh theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p. - Tăng cư ng công tác qu n lý th trư ng, làm t t công tác ch ng hàng gian, hàng gi , hàng kém ch t lư ng, t o môi trư ng bình ng cho các doanh nghi p phát tri n. - Khuy n khích t o i u ki n các thành ph n kinh t u tư chuy n i công năng ch Tân Phú, nâng c p ch Phư c Bình. T p trung các gi i pháp h tr nâng cao ch t
 3. lư ng ho t ng kinh doanh các ch Phú H u, Trư ng Th nh. Th c hi n t t công tác gi i t a các i m kinh doanh t phát, l n, chi m lòng, l ư ng. - Tri n khai th c hi n có hi u qu k ho ch phát tri n kinh t t p th giai o n 2008 - 2010; chương trình chuy n i cơ c u cây tr ng, v t nuôi và chương trình phát tri n hoa, cây ki ng, cá c nh. T p trung làm t t công tác khuy n nông, gi i thi u các nhà cung c p gi ng cây tr ng, v t nuôi và th c hi n t t vi c cho vay v n có h tr lãi su t vay cho các h dân theo Quy t nh s 105/Q -UBND. T ch c nhân r ng các mô hình s n xu t nông nghi p có hi u qu kinh t . Tri n khai th c hi n thí i m 20ha vư n cây ăn trái g n v i du l ch sinh thái. 2. Ban Qu n lý d án t p trung th c hi n hoàn thành h th ng th y l i khu v c quy ho ch 100ha cây ăn trái t i phư ng Long Phư c. 3. Công ty Qu n lý và Phát tri n ô th ph i h p v i Ban B i thư ng Gi i phóng m t b ng qu n Ny nhanh ti n hoàn thành công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng và tri n khai xây d ng h t ng Khu s n xu t v t li u xây d ng Long Sơn - Long Bình. II. T P TRUNG B I DƯ NG VÀ PHÁT TRI N CÁC NGU N THU, QU N LÝ CHI TIÊU TH C HÀNH TI T KI M, CH NG LÃNG PHÍ: D toán thu ngân sách nhà nư c là 319 t ng b ng 150,42% so v i d toán năm 2008 và b ng 96,63% so v i ư c th c hi n năm 2008. T ng chi thư ng xuyên ngân sách a phương 196,666 t ng b ng 136,72% so v i d toán năm 2008 và b ng 122,55% so v i ư c th c hi n năm 2008; trong ó t ng chi thư ng xuyên ngân sách qu n 191,316 t ng b ng 138,94% so v i d toán năm 2008 và b ng 123,80% so v i ư c th c hi n năm 2008. m b o cân i thu, chi ngân sách, có m c k t dư ngân sách t 3% trên t ng chi thư ng xuyên. 1. Chi c c Thu : - Ph i h p Phòng Tư pháp tri n khai th c hi n t t các Lu t Thu thu nh p cá nhân, Lu t Thu giá tr gia tăng, Lu t Thu thu nh p doanh nghi p và các ngh nh, thông tư hư ng d n th c hi n Lu t. - Ph i h p các ngành, y ban nhân dân 13 phư ng tăng cư ng các bi n pháp qu n lý ngu n thu và b i dư ng ngu n thu. Tích c c gi i quy t các vư ng m c trong lĩnh v c thu , t o i u ki n giúp các cơ s s n xu t kinh doanh th c hi n t t nghĩa v thu . Ny m nh công tác thanh tra, ki m tra thu ; phân lo i n thu và x lý theo quy nh c a Lu t Qu n lý thu . 2. Phòng Tài chính - K ho ch tham mưu y ban nhân dân qu n: - Tăng cư ng ki m tra, qu n lý chi tiêu ngân sách, m b o quá trình i u hành ngân sách n nh, h n ch th p nh t vi c b sung d toán nhi u l n trong năm. - Ph i h p Phòng Tư pháp tri n khai th c hi n t t Lu t Qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c.
 4. - Ph i h p Phòng Tài nguyên - Môi trư ng, y ban nhân dân 13 phư ng ti p t c rà soát, khai thác t t các ngu n l c t t ai s d ng chưa hi u qu . - y ban nhân dân các phư ng ch ng th c hi n ng b các gi i pháp Ny m nh phát tri n kinh t trên a bàn, t o ngu n thu cho ngân sách. Ti p t c th c hi n có hi u qu các bi n pháp th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong qu n lý chi tiêu ngân sách. III. TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC U TƯ XÂY D NG CƠ B N: 1. Phòng Tài chính - K ho ch ch trì: - Công khai các danh m c u tư t ngu n ngân sách qu n năm 2009. T p trung ngu n v n ưu tiên b trí cho các công trình tr ng i m và các công trình có kh năng hoàn thành ưa vào s d ng trong năm 2009. - Ưu tiên b trí v n các danh m c do y ban nhân dân 13 phư ng làm ch u tư th c hi n các công trình v n ng nhân dân tham gia óng góp kinh phí, hi n t m ư ng, làm h m ã hoàn t t các th t c u tư. 2. Ban Qu n lý d án: - T p trung th c hi n hoàn thành công tác gi i ngân, thanh quy t toán các công trình chuy n ti p. KhNn trương th c hi n các th t c u tư, thi công các công trình năm 2009. - Ph i h p M t tr n T qu c, các oàn th và y ban nhân dân 13 phư ng t ch c t t công tác giám sát c a c ng ng i v i các công trình xây d ng trên a bàn. IV. CÔNG TÁC QU N LÝ Ô THN - NHÀ T - MÔI TRƯ NG: 1. Phòng Qu n lý ô th ch trì ph i h p các ngành th c hi n: - Ny nhanh ti n l p quy ho ch chi ti t 1/2000. Tăng cư ng qu n lý nhà nư c sau quy ho ch i v i nh ng khu v c có quy ho ch chi ti t. - Theo dõi, hư ng d n, t o i u ki n các ch u tư tri n khai Ny nhanh ti n th c hi n chương trình xây d ng 2.000 căn h và 02 chung cư ph c v tái nh cư và nhà cho i tư ng có thu nh p th p. - Xây d ng k ho ch và tri n khai th c hi n duy tu k p th i các tuy n ư ng do qu n qu n lý ã xu ng c p. ng th i, ch ng xu t Khu Qu n lý Giao thông ô th s 2 ph i h p gi i quy t duy tu, nâng c p ư ng giao thông, h th ng thoát nư c do thành ph qu n lý. - Ph i h p Công ty Chi u sáng thành ph , Phòng Kinh t và i n l c Th Thiêm xu t gi i quy t các danh m c chi u sáng công c ng và chi u sáng dân l p trên các tuy n ư ng.
 5. - Xây d ng và tri n khai th c hi n t t phương án phòng, ch ng bão, l t; chuNn b s n sàng các phương ti n, v t tư, nhân l c c n thi t k p th i i phó khi x y ra bão, lũ. T p trung gi i quy t thoát nư c, ch ng ng p nư c trong mùa mưa. - Phòng Qu n lý ô th ph i h p Công ty Qu n lý và Phát tri n ô th , y ban nhân dân các phư ng liên quan ti p t c th c hi n công tác bán nhà s h u Nhà nư c. 2. Phòng Tài nguyên - Môi trư ng ch trì: - Ph i h p y ban nhân dân 13 phư ng tri n khai l p quy ho ch - k ho ch s d ng t năm 2011 n năm 2020 và hoàn thành công tác c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t trên a bàn. - Ph i h p S , ngành thành ph thư ng xuyên rà soát, ki m tra vi c s d ng t theo quy ho ch và ki m tra ti n xây d ng các d án ã có quy t nh giao, thuê t nhưng chưa tri n khai ho c th c hi n không úng m c ích ư c giao ngh thành ph x lý nh m phát huy hi u qu s d ng t. - Tăng cư ng công tác th c hi n x lý môi trư ng c a T Công tác liên ngành. Ch ng ph i h p S Tài nguyên và Môi trư ng trong vi c thanh, ki m tra các cơ s ô nhi m môi trư ng trên a bàn và có l trình ki m tra vi c kh c ph c c a ơn v , ra gi i pháp x lý kiên quy t i v i cơ s c tình vi ph m. 3. Phòng Th ng kê ph i h p các ngành và y ban nhân dân 13 phư ng t ch c th c hi n hoàn thành công tác t ng i u tra dân s - nhà năm 2009 v i yêu c u chính xác, m b o ti n quy nh. 4. Thanh tra Xây d ng qu n th c hi n ki m tra ngăn ch n k p th i các vi ph m trong lĩnh v c xây d ng, tr t t ô th , t ai... theo Ngh nh s 180/2007/N -CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph và Quy t nh s 133/2007/Q -UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph . Ph i h p v i Khu ư ng sông ki m tra, ngăn ch n tình tr ng khai thác cát trái phép, l n chi m sông r ch. 5. Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng ch trì: - Ph i h p y ban nhân dân các phư ng, rà soát n m ch c tình hình i s ng các h dân thu c di n gi i t a thu h i t trên a bàn. - Ph i h p các ngành, M t tr n T qu c, các oàn th tăng cư ng công tác tuyên truy n sâu r ng ngư i dân n m k p th i các chính sách n bù, gi i t a, nh m Ny nhanh ti n th c hi n công tác b i thư ng, h tr thi t h i, thu h i m t b ng các d án tr ng i m thành ph và qu n. V. T P TRUNG CÁC BI N PHÁP THÚC Y CÔNG TÁC XÃ H I HÓA GIÁO D C, Y T , VĂN HÓA, TH THAO. PHÁT TRI N TOÀN DI N GIÁO D C, CHĂM SÓC S C KH E NHÂN DÂN, TH C HI N T T CHÍNH SÁCH XÃ H I: 1. Phòng Giáo d c và ào t o ch trì th c hi n:
 6. - T p trung ch o các trư ng nâng cao ch t lư ng gi ng d y, ph n u năm h c 2008 - 2009 hi u su t ào t o ti u h c 98%; hi u su t ào t o trung h c cơ s 90%. - Ph i h p các ngành, y ban nhân dân 13 phư ng gi v ng thành qu hoàn thành công tác ph c p giáo d c b c trung h c ph thông trên a bàn. Ti p t c phát tri n và nâng cao ch t lư ng ho t ng các trung tâm h c t p c ng ng, t o ra xã h i h c t p góp ph n nâng cao dân trí. - Tri n khai quy ho ch chi ti t m ng lư i trư ng h c. Tăng cư ng u tư xây d ng cơ s , trang thi t b , ph n u 03 trư ng (M m non Trư ng Th nh, M m non Vàng Anh, Ti u h c Nguy n Minh Quang) t chuNn qu c gia. - Ph i h p y ban nhân dân các phư ng tăng cư ng trách nhi m hư ng d n, qu n lý các cơ s giáo d c ngoài công l p theo phân c p qu n lý. 2. Trung tâm Y t D phòng, B nh vi n qu n duy trì công tác giáo d c chính tr , tư tư ng, nâng cao o c ngh nghi p và tinh th n trách nhi m c a cán b , nhân viên y t . Tăng cư ng công tác ào t o chuyên môn áp ng yêu c u nhi m v . T p trung u tư trang thi t b và liên k t các b nh vi n th c hi n các ca ph u thu t, qua ó nâng cao ch t lư ng khám, i u tr b nh. - Trung tâm Y t D phòng ph i h p ch t ch v i y ban nhân dân 13 phư ng tri n khai th c hi n t t các chương trình m c tiêu y t qu c gia, chăm sóc s c kh e ban u cho nhân dân. Tăng cư ng tuyên truy n, v n ng nhân dân phòng ng a d ch b nh, kh ng ch không d ch b nh x y ra. T p trung c ng c ho t ng Tr m Y t 13 phư ng và phát tri n m ng lư i nhân viên s c kh e c ng ng. Th c hi n t t ch trương xã h i hóa các ho t ng y t . Ph n u có 6 phư ng t chuNn qu c gia v y t . - Phòng Y t xây d ng k ho ch và tri n khai các t thanh tra y dư c tư nhân. Tăng cư ng công tác ki m tra vi c th c hi n v sinh an toàn th c phNm t i các cơ s s n xu t, ch bi n, kinh doanh th c phNm, h n ch th p nh t tình tr ng x y ra ng ct p th . T p trung c ng c , ki n toàn t ch c b máy làm công tác dân s - k ho ch hóa gia ình qu n và phư ng. Ti p t c Ny m nh công tác v n ng và giáo d c, ph bi n các ch trương, chính sách, pháp lu t dân s , k ho ch hóa gia ình. Ph n u h t l tăng dân s t nhiên dư i 1,27%. - y ban nhân dân các phư ng ưa công tác dân s , gia ình, tr em vào thành n i dung quan tr ng trong k ho ch kinh t - xã h i; cán b , ng viên, công ch c ph i gương m u th c hi n k ho ch hóa gia ình. 3. Phòng Văn hóa Thông tin ph i h p Trung tâm Văn hóa và các cơ quan, ơn v : - Tăng cư ng công tác thông tin tuyên truy n k ni m các ngày l l n, các ngày truy n th ng c a t nư c. u tư nâng cao hi u qu ho t ng văn hóa văn ngh . Ti p t c th c hi n có hi u qu cu c v n ng “H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh”, thông qua h c và làm theo n i dung “Tư tư ng và t m gương o c H Chí Minh v nâng cao ý th c trách nhi m, h t lòng, h t s c ph c v T qu c, ph c v nhân dân” g n v i k ni m 40 năm th c hi n Di chúc c a Ch t ch H Chí Minh.
 7. - T p trung các gi i pháp nâng cao ch t lư ng phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa”. Ph n u gi v ng danh hi u Phư ng văn hóa Phư c Bình; ngh Thành ph công nh n phư ng Hi p Phú t danh hi u Phư ng văn hóa và có thêm 01 phư ng ư c ghi nh n phư ng văn hóa; 42 khu ph ư c công nh n danh hi u văn hóa; 80% h gia ình t gia ình văn hóa, 70% công s “Văn minh - S ch p - An toàn”. - Tăng cư ng công tác thanh ki m tra, x lý vi ph m, nh t là i v i các cơ s kinh doanh d ch v văn hóa, th thao, du l ch. 4. Trung tâm Th d c - Th thao ch trì: T p trung u tư phong trào th d c, th thao phát tri n v s lư ng l n ch t lư ng. Ny m nh phong trào luy n t p th d c th thao thư ng xuyên trong nhân dân t 23% và phong trào rèn luy n thân th t 98%. Ch ng ào t o năng khi u v n ng viên các môn th thao nh cao; chuNn b t t l c lư ng hu n luy n viên và v n ng viên nâng cao thành tích thi u các gi i thành ph và qu c gia. Tăng cư ng qu n lý, khai thác hi u qu các cơ s th d c th thao ã ư c u tư. Ny m nh xã h i hóa trong u tư ho t ng th thao t i cơ s . T ch c thành công i h i Th d c Th thao c p qu n, phư ng. 5. Trung tâm D y ngh tăng cư ng nâng cao ch t lư ng d y ngh , a d ng hóa các lo i hình ào t o, Ny m nh ào t o ngh các ngành ngh phù h p v i yêu c u phát tri n c a qu n. Ph n u ào t o ngh 4.500 ngư i. 6. Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì ph i h p các ngành, M t tr n T qu c, oàn th qu n và y ban nhân dân 13 phư ng: - T p trung v n ng toàn xã h i tham gia các ho t ng n ơn áp nghĩa. T ch c th c hi n t t các ch , chính sách cho di n gia ình chính sách và dân nghèo. - Ti p t c tri n khai th c hi n Quy t nh s 156/2006/Q -UBND c a y ban nhân dân thành ph v h tr ào t o và gi i quy t vi c làm cho ngư i có t b thu h i và Quy t nh s 157/Q -TTg v m r ng các hình th c cho h c sinh, sinh viên nghèo vay v n h c t p. Tăng cư ng công tác qu n lý ngu n lao ng, ph n u gi i thi u gi i quy t vi c làm cho 4.000 lao ng có vi c làm n nh. - Ph i h p Liên oàn Lao ng qu n, hư ng d n và theo dõi vi c chi tr ti n lương, ti n thư ng cho ngư i lao ng, n m ch c tình hình i s ng, sinh ho t c a công nhân; ph i h p gi i quy t k p th i và nhanh chóng các v ình công, lãn công không nh hư ng n tình hình s n xu t, kinh doanh c a các doanh nghi p và an ninh tr t t trên a bàn. - Xây d ng và tri n khai th c hi n có hi u qu án “Gi m h nghèo - Tăng h khá”. Ph n u ưa ra kh i chương trình 500 h nghèo có m c thu nh p 12 tri u ng/ngư i/năm và nâng chuNn 1.200 h nghèo có m c thu nh p dư i 8 tri u ng/ ngư i/năm lên trên 8 tri u ng/ngư i/năm. Ph n u kéo gi m t l n quá h n xu ng dư i 4%/năm.
 8. - Tăng cư ng công tác ki m tra, qu n lý trên a bàn không x y ra tình tr ng ngư c ãi, hành h , ánh p tr em. Ti p t c u tư xây d ng các phư ng ư c công nh n “Phư ng phù h p v i tr em”. - Ti p t c th c hi n chương trình 3 gi m. u tư nâng cao ch t lư ng ho t ng T Cán s tình nguy n xã h i. H tr Câu l c b “S c s ng m i” ho t ng có hi u qu . Qu n lý, hư ng d n t o i u ki n cho ngư i sau cai nghi p tái hòa nh p c ng ng ư c vay v n, h c ngh , gi i thi u vi c làm… nh m gi m th p t l tái nghi n. VI. TI P T C TH C HI N CÓ HI U QU “NĂM TH C HI N N P S NG VĂN MINH Ô THN”: Ngay t u năm 2009, Phòng Văn hóa Thông tin ch trì ph i h p các ngành, M t tr n T qu c, các oàn th và y ban nhân dân 13 phư ng xây d ng các gi i pháp căn cơ, thi t th c, ưa n i dung ch : “Th c hi n n p s ng văn minh ô th ” i vào chi u sâu. Trong ó t p trung vào n i dung: - Tri n khai th c hi n nghiêm quy nh c a y ban nhân dân thành ph v qu n lý và s d ng lòng ư ng, v a hè trên a bàn. Ph i h p Thanh tra Giao thông tăng cư ng ki m tra x ph t kiên quy t các vi ph m pháp lu t v an toàn giao thông. Thư ng xuyên ki m tra vi c tái l p m t ư ng sau thi công góp ph n gi m ùn t c giao thông và gi m ô nhi m môi trư ng. - Ti p t c tuyên truy n giáo d c cán b , công ch c và ngư i dân nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t v tr t t an toàn giao thông, pháp lu t b o v môi trư ng, gi gìn v sinh nơi và không x rác nơi công c ng; th c hi n văn hóa ng x văn minh l ch s nơi công c ng, công s và trong sinh ho t hàng ngày. VII. TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC QU C PHÒNG - AN NINH: Ti p t c gi v ng n nh chính tr , m b o qu c phòng - an ninh, tr t t an toàn xã h i trên a bàn, c bi t trong các ngày l l n. 1. Ban Ch huy Quân s ch trì: - T p trung c ng c , ki n toàn và nâng cao hi u qu ho t ng c a H i ng Giáo d c qu c phòng - an ninh qu n. Nâng cao ch t lư ng giáo d c qu c phòng - an ninh trong các t ng l p nhân dân. Ti p t c tri n khai th c hi n t t Pháp l nh Dân quân t v , Pháp l nh L c lư ng d b ng viên. - Ph i h p các ngành, M t tr n T qu c, các oàn th qu n và phư ng th c hi n hoàn thành 100% công tác tuy n sinh quân s , tuy n ch n và g i công dân nh p ngũ c 2 c p v i ch t lư ng cao. Xây d ng và tri n khai t ch c hu n luy n, di n t p sát v i th c t , ch t lư ng và nâng cao thành tích h i thi - h i thao. - Ph i h p các cơ quan, ơn v , phư ng t ch c th c hi n t t công tác h u phương quân i. T p trung th c hi n toàn di n, chính xác vi c gi i quy t ch chính sách cho các i tư ng theo Quy t nh s 188/Q -TTg và 142/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph . T p trung các bi n pháp nâng cao i s ng v t ch t cho cán b , chi n sĩ l c lư ng vũ trang.
 9. 2. Công an qu n ch trì, ph i h p các ngành, M t tr n T qu c, oàn th và y ban nhân dân 13 phư ng ti p t c tri n khai th c hi n t t Chương trình qu c gia phòng, ch ng t i ph m và ngày h i toàn dân b o v an ninh T qu c. Ny m nh công tác u tranh chuy n hóa a bàn, kéo gi m t i ph m và t n n xã h i t 7% tr lên và nâng cao hi u qu công tác i u tra phá án trên 65%. 3. Ban Ch o Phòng cháy, ch a cháy xây d ng và tri n khai các bi n pháp phòng cháy, ch a cháy. Thư ng xuyên có k ho ch ki m tra, x ph t nghiêm các trư ng h p vi ph m an toàn phòng cháy, ch a cháy. VIII. TI P T C Y M NH CÔNG TÁC C I CÁCH HÀNH CHÍNH: 1. Ban Ch o C i cách hành chính tham mưu y ban nhân dân qu n tri n khai th c hi n t t Chương trình c i cách hành chính năm 2009. - Ti p t c tri n khai th c hi n nghiêm túc Quy ch văn hóa cơ s t i cơ quan, ơn v và Quy t c ng x c a cán b , công ch c, g n th c hi n có hi u qu cu c v n ng “H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh”, nh t là tích c c h c t p và n l c làm theo “S a i l i làm vi c” c a Bác. - Tri n khai m r ng áp d ng cơ ch “M t c a liên thông”; tăng cư ng ng d ng công ngh thông tin và ng d ng H th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn ISO 9001:2000 m b o ch t lư ng ho t ng ng b . Thư ng xuyên rà soát các quy trình, th t c hành chính có liên quan n nhân dân và m i quan h công v gi a các cơ quan, phòng, ban, nh m kh c ph c các sơ h trong qu n lý, ngăn ng a tiêu c c, nhũng nhi u gây phi n hà nhân dân. 2. Th trư ng các cơ quan, phòng, ban căn c ch c năng, nhi m v ch ng tích c c xu t y ban nhân dân qu n ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t thu c lĩnh v c qu n lý c a ngành theo phân c p. Phòng Tư pháp là cơ quan ch u trách nhi m tham mưu, thNm nh d th o các văn b n quy ph m pháp lu t trình y ban nhân dân qu n, giúp y ban nhân dân qu n tri n khai, theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n c a các phòng, ban trong vi c xu t Chương trình l p quy năm 2009. 3. Phòng N i v nghiên c u, xu t c ng c , tăng cư ng t ch c b máy và nâng cao hi u qu ho t ng t i m t s phòng, ban chuyên môn. Ti p t c th c hi n công tác luân chuy n cán b theo Ngh nh s 158/N -CP, nh m ào t o kinh nghi m th c ti n cho cán b và t o ngu n cán b cơ s . 4. Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân; Th trư ng phòng, ban qu n và Ch t ch y ban nhân dân 13 phư ng tăng cư ng g p g i tho i v i công dân; gi i quy t nhanh các ơn khi u n i thu c thNm quy n, không t n ng ơn quá h n. c bi t là gi i quy t t t các nguyên nhân khi u ki n, khi u n i, không phát sinh các i m nóng trên a bàn. 5. Cơ quan Thanh tra Xây d ng xây d ng k ho ch t ch c th c hi n các quy t nh gi i quy t tranh ch p, khi u n i ã có hi u l c pháp lu t m t cách kiên quy t, tri t , nh m m b o quy n và l i ích h p pháp c a công dân, nâng cao hi u l c qu n lý nhà nư c c a chính quy n.
 10. 6. Phòng Tư pháp ch trì ph i h p M t tr n T qu c, các oàn th và y ban nhân dân 13 phư ng tăng cư ng công tác tuyên truy n pháp lu t sâu r ng n t dân ph và ngư i dân. Trong ó chú ý n hình th c, n i dung tuyên truy n phù h p i u ki n th c ti n ngư i dân n m b t k p th i các ch trương c a Nhà nư c. 7. Th trư ng các cơ quan, Ch t ch y ban nhân dân 13 phư ng ch p hành nghiêm túc ch thông tin, báo cáo theo quy nh, nh m b o m thông tin thông su t, k p th i, ph c v có hi u qu ho t ng qu n lý, ch o, i u hành. IX. TI P T C TH C HI N KIÊN QUY T VÀ NG B CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG THAM NHŨNG; TH C HÀNH TI T KI M, CH NG LÃNG PHÍ: 1. Th trư ng các cơ quan, ơn v ti p t c th c hi n có hi u qu Lu t Phòng, ch ng tham nhũng, Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí theo Chương trình hành ng c a Qu n y và k ho ch c a y ban nhân dân qu n. 2. Thanh tra qu n ch trì, tham mưu giúp y ban nhân dân qu n tri n khai th c hi n t t chương trình công tác thanh tra năm 2009. Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra và xu t x lý các v vi c tiêu c c, tham nhũng ã phát hi n. T ch c 05 cu c thanh tra thu c lĩnh v c: thu, chi ngân sách, qu n lý tài s n công, u tư xây d ng cơ b n, s d ng t ai, g n v i vi c thanh tra th c thi ch c trách công v iv im ts lĩnh v c mà nhân dân quan tâm. Tham mưu y ban nhân dân qu n thành l p các oàn thanh tra, ki m tra trách nhi m th c hi n Lu t Khi u n i, t cáo c a Th trư ng các cơ quan, Ch t ch y ban nhân dân 13 phư ng k p th i ch n ch nh nh ng sai sót. 3. Phòng Tài chính - K ho ch ph i h p Phòng N i v ti p t c tri n khai th c hi n khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i các cơ quan qu n lý nhà nư c t qu n n phư ng theo Ngh nh s 130/2005/N -CP và Ngh nh s 43/2006/N -CP c a Chính ph i v i các ơn v s nghi p. Tăng cư ng qu n lý chi tiêu ngân sách và tài s n công, m b o ti t ki m, ch ng lãng phí, th t thoát các cơ quan, ơn v thu c qu n. 4. Th trư ng các cơ quan, ơn v và Ch t ch y ban nhân dân 13 phư ng tăng cư ng th c hi n t t quy ch dân ch cơ s , m b o công khai minh b ch các ho t ng kinh t , tài chính. X. T CH C TH C HI N: 1. Trên cơ s K ho ch này, Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân qu n ph trách t ng lĩnh v c ư c phân công, tr c ti p ch o Th trư ng các phòng, ban, Ch t ch y ban nhân dân 13 phư ng l p k ho ch c th , trong ó nêu rõ m c tiêu, nhi m v , gi i pháp, phân công b ph n chuyên môn ph trách và quy nh th i gian th c hi n; hàng tháng, quý có ki m i m ánh giá tình hình th c hi n. 2. Hàng tháng y ban nhân dân qu n t ch c giao ban v i Th trư ng các phòng, ban, Ch t ch y ban nhân dân 13 phư ng và t ch c các bu i làm vi c t i cơ s gi i quy t các v n c p bách, phát sinh trong quá trình th c hi n K ho ch này.
 11. 3. Thư ng tr c Thi ua - Khen thư ng qu n tham mưu y ban nhân dân qu n xây d ng chương trình phát ng phong trào thi ua yêu nư c hoàn thành nhi m v kinh t - xã h i, qu c phòng - an ninh năm 2009 và các t thi ua chào m ng các ngày l l n c a t nư c. Xây d ng thang i m thi ua năm 2009 tương ng v i nhi m v kinh t - xã h i, qu c phòng - an ninh ã giao các ơn v và phư ng năm 2009. Th trư ng các phòng, ban, ơn v , Ch t ch y ban nhân dân 13 phư ng t ch c phát ng các phong trào thi ua t i cơ quan, ơn v mình. 4. Trư c ngày 20 tháng 6 năm 2009 và trư c ngày 15 tháng 12 năm 2009, Th trư ng các phòng, ban, Ch t ch y ban nhân dân 13 phư ng sơ k t, ki m i m tình hình th c hi n k ho ch c a cơ quan, a phương trình Ch t ch y ban nhân dân qu n, ng g i Phòng Tài chính - K ho ch và Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n. Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n t ng h p k t qu th c hi n c a các phòng, ban, y ban nhân dân 13 phư ng và tham mưu y ban nhân dân qu n t ch c sơ, t ng k t tình hình th c hi n K ho ch ch o, i u hành 6 tháng u năm ( u tháng 7 năm 2009) và t ng k t th c hi n K ho ch ch o, i u hành năm 2009 vào cu i tháng 12 năm 2009./.
Đồng bộ tài khoản