Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
79
lượt xem
6
download

Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý Nhà nước đối với hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 38/2008/Q -UBND Hà N i, ngày 22 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V QU N LÝ NHÀ NƯ C I V I HO T NG O C VÀ B N TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t t ai năm 2003; Căn c Ngh quy t s 15/2008/NQ-QH12 ngày 29/5/2008 c a Qu c h i khóa XII v vi c i u ch nh a gi i hành chính Thành ph Hà N i và m t s t nh có liên quan; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; s 12/2002/N -CP ngày 22/01/2002 c a Chính ph v ho t ng o c và b n ; s 30/2005/N -CP ngày 11/3/2005 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong ho t ng o c và b n ; Quy t nh s 33/2008/Q -TTg ngày 27/2/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t chi n lư c phát tri n ngành o c và b n n năm 2020; Căn c Quy t nh s 05/2004/Q -BTNMT ngày 04/5/2004 c a B Tài nguyên và Môi trư ng quy nh v ban hành quy ch ăng ký và c p gi y phép ho t ng o c và b n ; Thông tư 02/2007/TT-BTNMT ngày 12/02/2007 c a B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c hư ng d n ki m tra, th m nh và nghi m thu công trình o c và b n ; Thông tư s 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/7/2008 c a B Tài nguyên và Môi trư ng và B N i v v vi c hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn v tài nguyên và môi trư ng thu c UBND các c p; Xét ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 347/TTr-STNMT ngày 10 tháng 9 năm 2008 và Báo cáo th m nh c a S Tư pháp t i Công văn s 62/STP-VBPQ ngày 25 tháng 8 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v qu n lý Nhà nư c i v i ho t ng o c và b n trên a bàn thành ph Hà N i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c pháp lu t sau 10 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph ; Giám c các S , Ban, Ngành; Ch t ch UBND các qu n, huy n và thành ph tr c thu c (sau ây g i chung là UBND c p huy n); các t ch c, h gia ình, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Th tư ng Chính ph ; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND thành ph ; - /c Ch t ch UBND Thành ph ; ( báo cáo); - Văn phòng Chính ph ; - Các B : TN&MT, XD, TP, TC; Vũ H ng Khanh - Các Phó Ch t ch UBND TP; - Văn phòng Thành y; - Văn phòng H ND và BQHHN;
  2. - Như i u 3; - CPVP, TH, các Phòng CV; - Trung tâm Công báo ( ăng Công báo); - Lưu, Nth (8b), VT (120b) QUY NNH V QU N LÝ NHÀ NƯ C I V I HO T NG O C VÀ B N TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (ban hành kèm theo Quy t nh s 38/2008/Q -UBND, ngày 22 tháng 10 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph Hà N i) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi, i tư ng i u ch nh Quy nh này th ng nh t qu n lý i v i ho t ng o c và b n trên a bàn thành ph Hà N i. T ch c, cá nhân trong nư c, các t ch c, cá nhân nư c ngoài có ch c năng hành ngh o c và b n tham gia ho t ng o c và b n trên a bàn Thành ph ; t ch c, cá nhân trong nư c, các t ch c, cá nhân nư c ngoài s d ng các s n phNm o c và b n liên quan n lĩnh v c qu n lý tài nguyên và môi trư ng trên a bàn thành ph Hà N i có trách nhi m th c hi n Quy nh này (sau ây g i chung là t ch c, cá nhân). i u 2. Gi i thích t ng 1. o c là ho t ng khoa h c k thu t s d ng các thi t b thu nh n thông tin và x lý thông tin nh m xác nh các c trưng hình h c và các thông tin liên quan c a các i tư ng m t t, lòng t, m t nư c, lòng nư c, áy nư c, kho ng không d ng tĩnh ho c bi n ng theo th i gian. Các th lo i o c g m: o c m t t, o c áy nư c, o c tr ng l c, o c nh, o c hàng không, o c v tinh, o c hàng h i, o c thiên văn, o c vũ tr . 2. B n là ho t ng khoa h c k thu t thu nh n và x lý các thông tin, d li u t quá trình o c, kh o sát th c a bi u th b m t trái t dư i d ng mô hình thu nh b ng h th ng ký hi u và màu s c theo quy t c toán h c nh t nh. Các lo i b n bao g m: b n a hình, b n n n, b n a chính, b n hi n tr ng, b n hành chính, b n bi n, b n chuyên ngành và các lo i b n chuyên khác. 3. Công trình xây d ng o c bao g m: các tr m quan tr c v thiên văn, v tinh, tr ng l c, cao, sâu, th i gian; các i m g c o c qu c gia; các cơ s ki m nh tham s thi t b o c; d u m c c a các i m thu c h th ng i m o c cơ s . i u 3. Quy n l i, trách nhi m c a t ch c, cá nhân 1. Quy n l i a) T ch c, cá nhân ư c th c hi n ho t ng o c và b n theo quy nh c a pháp lu t trên a bàn thành ph Hà N i; b) T ch c, cá nhân ư c s d ng các s n phNm o c và b n theo quy nh c a pháp lu t và Quy nh này;
  3. c) Nhà nư c khuy n khích các t ch c, cá nhân tham gia nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh v o c và b n trong ph m vi pháp lu t cho phép. 2. Trách nhi m a) T ch c, cá nhân có trách nhi m gi gìn, b o v các công trình, s n phNm o c và b n theo quy nh c a pháp lu t và Quy nh này; b) T ch c, cá nhân không ư c c n tr ho c gây khó khăn cho ngư i có trách nhi m th c hi n nhi m v v o c và b n ; c) Nghiêm c m các ho t ng o c và b n gây h i ho c có nguy cơ gây h i cho qu c phòng, an ninh và tr t t , an toàn xã h i trên a bàn Thành ph . Chương 2. QU N LÝ NHÀ NƯ C V O C VÀ B N i u 4. Ho t ng o c và b n Ho t ng o c và b n nh m t o ra các công trình, s n phNm o cb n ph c v m c ích chuyên d ng trên a bàn Thành ph , bao g m: 1. Thi t l p h th ng i m o c cơ s chuyên d ng a) Lư i t a a chính c p I và c p II; b) Lư i t a , cao ph c v m c ích chuyên d ng 2. Xây d ng h th ng b n a) B n a chính các t l ph c v công tác qu n lý t ai; b) B n a hình các t l ph c v m c ích chuyên ngành như: t ai, nông nghi p, lâm nghi p, giao thông, th y l i, th y s n, xây d ng, khai thác tài nguyên khoáng s n, tài nguyên nư c, th y văn; c) B n hành chính các qu n, huy n, thành ph tr c thu c; d) H th ng b n chuyên . 3. C m m c gi i: m c a gi i hành chính, m c quy ho ch xây d ng, m c quy ho ch s d ng t, m c l gi i giao thông, tài nguyên khoáng s n, khí tư ng th y văn và các lo i công trình khác theo quy nh c a Nhà nư c. 4. Xây d ng h th ng thông tin a) H th ng thông tin a lý chuyên ngành; b) H th ng thông tin t ai. i u 5. H quy chi u và h t a 1. H th ng i m o c cơ s , h th ng b n , h th ng thông tin quy nh t i kho n 1, 2, 3 và 4, i u 4 c a Quy nh này ph i thi t l p h quy chi u và h t a VN-2000.
  4. 2. Nh ng công trình ang tri n khai h t a HN-72 ư c phép ti p t c th c hi n nhưng ph i chuy n k t qu cu i cùng sang h t a VN-2000. 3. Trư ng h p ư c c p có thNm quy n cho phép l p lư i t a (ho c cao) gi nh ph i có phương án o n i v i h t a , cao nhà nư c ng th i ph i xây d ng m c n nh lâu dài o n i sau này. i u 6. Qu n lý ho t ng o c và b n 1. T ch c, cá nhân khi ti n hành ho t ng o c và b n trên a bàn Thành ph ph i có gi y phép ho t ng ho c B n ăng ký ho t ng v o c và b n theo quy nh t i Quy ch ăng ký và c p gi y phép ho t ng o c và b n ban hành kèm theo Quy t nh s 05/2004/Q -BTNMT ngày 04 tháng 5 năm 2004 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng. 2. i u ki n, trình t , th t c, thNm quy n ăng ký ho t ng ho c ăng ký c p, gia h n, b sung gi y phép ho t ng o c và b n th c hi n theo quy nh t i Chương II, Chương III c a Quy ch ăng ký và c p gi y phép ho t ng o c và b n ban hành kèm theo Quy t nh s 05/2004/Q - BTNMT ngày 04 tháng 5 năm 2004 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng. i u 7. Qu n lý vi c thành l p, xu t b n và ch t lư ng s n ph m o c và b n 1. Qu n lý vi c thành l p, xu t b n T ch c, cá nhân có gi y phép ho t ng ho c b n ăng ký ho t ng v o c và b n khi ti n hành thành l p, xu t b n và phát hành s n phNm b n trên a bàn Thành ph ph i th c hi n theo úng quy nh t i i u 6, Ngh nh s 12/2002/N -CP ngày 22/01/2002 c a Chính ph v ho t ng o c và b n . 2. Qu n lý ch t lư ng s n phNm o c và b n . T ch c, cá nhân khi ti n hành thành l p, xu t b n và phát hành s n phNm o c và b n trên a bàn Thành ph ph i t ch u trách nhi m v ch t lư ng. Các s n phNm o c và b n khi s d ng làm tài li u, h sơ ph c v công tác qu n lý Nhà nư c trong các lĩnh v c ph i ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ki m tra, thNm nh. 3. n phNm b n ph i ghi rõ cơ s pháp lý, cơ s toán h c, ngu n g c xu t x , ư c cơ quan có thNm quy n xác nh n m i ư c lưu hành s d ng. N u xu t b n ph i có gi y phép theo quy nh c a Lu t Xu t b n. Các lo i b n không có gi y phép xu t b n ho c chưa ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n xác nh n thì không ư c s d ng gi i quy t nh ng công vi c mang tính pháp lý. i u 8. Ki m tra, th m nh các s n ph m o c và b n dùng làm tài li u ph c v qu n lý Nhà nư c. 1. i v i các s n phNm o c và b n do các t ch c, cá nhân l p ư c s d ng làm tài li u, h sơ ph c v m c ích qu n lý tài nguyên và môi trư ng thu c thNm quy n UBND Thành ph quy t nh: S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m ki m tra, thNm nh ch t lư ng trư c khi th c hi n các th t c hành chính theo quy nh. i v i công trình s n phNm o c và b n do các ơn v ư c UBND Thành ph giao th c hi n b ng v n ngân sách Thành ph thì ngoài n i dung ki m tra, thNm nh nêu trên. S Tài nguyên và Môi trư ng còn có trách nhi m thNm nh v tiêu chuNn k thu t, nh m c, ơn giá th c hi n. 2. i v i các s n phNm o c và b n do các t ch c, cá nhân l p ư c s d ng làm tài li u, h sơ ph c v m c ích qu n lý tài nguyên và môi trư ng thu c thNm quy n UBND c p huy n quy t nh: Phòng Tài nguyên và Môi trư ng c p huy n có trách nhi m ki m tra, thNm nh v s phù h p v i h sơ qu n lý t ai và hi n tr ng s d ng t ai trư c khi th c hi n các th t c hành chính theo quy nh.
  5. 3. i v i các s n phNm o c và b n do các t ch c, cá nhân l p ư c s d ng làm tài li u, h sơ ph c v m c ích qu n lý tài nguyên và môi trư ng thu c thNm quy n c a UBND phư ng, xã, th tr n (sau ây g i chung là UBND c p xã): y ban nhân dân c p xã có trách nhi m ki m tra, thNm nh v s phù h p v i h sơ qu n lý t ai và hi n tr ng s d ng t ai trư c khi th c hi n các th t c hành chính theo quy nh. 4. Vi c ki m tra, thNm nh ch t lư ng công trình, s n phNm o c b n ph i th c hi n theo các quy nh hư ng d n t i Thông tư s 02/2007/TT-BTNMT ngày 12/2/2007 c a B Tài nguyên và Môi trư ng v qu n lý ch t lư ng công trình s n phNm o c và b n và các quy nh khác v qu n lý công trình s n phNm o c và b n chuyên ngành. 5. T ch c, cá nhân có s n phNm o c và b n ư c cơ quan Nhà nư c ki m tra, thNm nh ch t lư ng s n phNm có trách nhi m n p l phí thNm nh theo quy nh. 6. Khi s d ng các s n phNm o c và b n ã ư c cơ quan qu n lý c p trên ki m tra, thNm nh ch t lư ng thì cơ quan c p dư i không ph i ki m tra, thNm nh l i. i u 9. Qu n lý và b o v các công trình xây d ng o c 1. Công trình xây d ng o c là tài s n c a Qu c gia. y ban nhân dân các c p các trách nhi m b o qu n, gi gìn và tuyên truy n, giáo d c công dân có ý th c b o v các công trình này. 2. M i t ch c, cá nhân khi s d ng các m c i m o c cơ s qu c gia, m c các i m o c chuyên d ng ph i báo cáo v i UBND c p xã s t i; khi s d ng ph i gi gìn, b o v , không làm hư h ng ho c nh hư ng n d u m c o c. 3. Khi hoàn thành vi c xây d ng các d u m c o c, ơn v th c hi n nhi m v o c ph i l p biên b n bàn giao d u m c kèm theo sơ ghi chú v trí m c và tình tr ng m c t i th c a cho cán b a chính c p xã v i s xác nh n c a ch s d ng t nơi t d u m c; khi hoàn thành d án o c, ơn v o c ph i bàn giao toàn b s lư ng d u m c kèm theo b n ghi chú i m cho S Tài nguyên và Môi trư ng. 4. Ch s d ng t và ch s h u công trình khi ti n hành c i t o ho c xây d ng công trình nơi có d u m c o c có trách nhi m b o v d u m c o c ó, ng th i thông báo v i cán b a chính c p xã. i u 10. Lưu tr , cung c p thông tin, tư li u o c và b n 1. Qu n lý, khai thác và s d ng thông tin, tư li u o c và b n th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 102/2008/N -CP ngày 15/9/2008 c a Chính ph v vi c thu th p qu n lý, khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng, các quy nh c a B Tài nguyên và Môi trư ng và UBND Thành ph . 2. Các t ch c, cá nhân khi hoàn thành công trình o c và b n thu c ph m vi i u ch nh c a b n quy nh này, ph i bàn giao 01 (m t) b tài li u, s n phNm cho các ơn v theo phân c p t i kho n 1, 2, 3 i u 8 c a B n quy nh này qu n lý, khai thác và s d ng theo quy nh. Chương 3. T CH C TH C HI N i u 11. S Tài nguyên và Môi trư ng là cơ quan chuyên môn có ch c năng tham mưu, giúp UBND Thành ph th c hi n qu n lý Nhà nư c v lĩnh v c o c và b n trên a bàn Thành ph có trách nhi m: 1. Trình UBND Thành ph quy ho ch, k ho ch 5 năm và hàng năm; chương trình, án, d án v lĩnh v c o c và b n trên a bàn Thành ph ;
  6. 2. Xây d ng các k ho ch, d án t ng th v o c và b n trên a bàn Thành ph m b o ti t ki m, hi u qu , trình UBND Thành ph phê duy t. 3. Xây d ng hư ng d n chi ti t khi tri n khai th c hi n b n Quy nh này. a) Tham mưu cho UBND Thành ph xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t, nh m c kinh t k thu t v lĩnh v c o c và b n trình UBND Thành ph ban hành theo thNm quy n áp d ng chung trên a bàn Thành ph . b) ThNm nh các văn b n quy ph m pháp lu t, nh m c kinh t k thu t có liên quan n lĩnh v c o c và b n do các Ngành thu c thành ph xây d ng trư c khi trình UBND Thành ph ban hành. 4. T ch c ăng ký và xác nh n ăng ký i v i các t ch c, cá nhân ho t ng o c và b n không thu c danh m c các ho t ng ph i c p gi y phép ho t ng o c và b n . ThNm nh h sơ c a t ch c xin c p, gia h n ho c b sung gi y phép ho t ng o c và b n trình B Tài nguyên và Môi trư ng c p gi y phép theo quy nh. 5. Ki m tra t xu t và nh kỳ vi c ch p hành các quy nh pháp lu t v ho t ng o c và b n c a các t ch c, cá nhân ho t ng o c và b n trên a bàn Thành ph . 6. Hư ng d n, ki m tra và t ch c th c hi n vi c i u tra, kh o sát, o c, ánh giá, l p và ch nh lý bi n ng b n a chính, b n hi n tr ng s d ng t và b n quy ho ch s d ng t; th ng kê, ki m kê t ai và xây d ng h th ng thông tin t ai c p thành ph . 7. T ch c, qu n lý vi c tri n khai các ho t ng o c và b n theo quy ho ch, k ho ch; qu n lý ch t lư ng các công trình s n phNm o c và b n ; th ng nh t qu n lý toàn b h th ng tư li u o c và b n t i a phương; qu n lý vi c b o m t, lưu tr , cung c p khai thác s d ng thông tin tư li u o c và b n ; qu n lý vi c b o v các công trình xây d ng o c và b n . 8. Qu n lý và t ch c th c hi n vi c xây d ng, c p nh t, khai thác h th ng cơ s h t ng k thu t o c và b n t i a phương, bao g m: h th ng i m o c cơ s , cơ s d li u n n thông tin a lý, h th ng a danh trên b n , h th ng b n a chính, h th ng b n hành chính, b n n n, b n chuyên ph c v các m c ích chuyên d ng, b n a hình trong ph m vi thành ph . 9. Theo dõi vi c xu t b n, phát hành b n trên a bàn Thành ph và ki n ngh v i cơ quan qu n lý v xu t b n, ình ch phát hành, thu h i các n phNm b n có sai sót v th hi n a gi i hành chính các c p, a danh thu c a phương; n phNm b n có sai sót nghiêm tr ng v k thu t ho c có n i dung vi ph m quy nh c a Lu t Xu t b n. 10. Qu n lý các d u m c o c, m c a gi i, ch gi i, c p t; s d ng và cung c p các tài li u, s li u v h th ng t a , cao thu c thNm quy n c a Thành ph qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. 11. Báo cáo B Tài nguyên và Môi trư ng, UBND Thành ph nh kỳ các ho t ng o c và b n trên a bàn Thành ph . 12. Ch trì ph i h p v i S Tài chính xây d ng quy nh v thu phí ki m tra, thNm nh ch t lư ng s n phNm o c và b n , báo cáo UBND Thành ph xem xét quy t nh và t ch c th c hi n. i u 12. Trách nhi m c a các S , Ban, Ngành có liên quan 1. Căn c tiêu chuNn, nh m c kinh t k thu t v o c và b n chuyên d ng c a B , Ngành ch qu n, các S , Ban, Ngành có liên quan xây d ng văn b n hư ng d n áp d ng phù h p v i i u ki n c a Thành ph , g i S Tài nguyên và Môi trư ng thNm nh trư c khi trình UBND Thành ph ban hành. 2. Các cơ quan có nhu c u o c và b n b ng ngu n v n ngân sách trên a bàn Thành ph ph i l p k ho ch ho c d án g i S Tài nguyên và Môi trư ng thNm nh trư c khi trình UBND Thành ph
  7. phê duy t m b o không ch ng chéo v i các k ho ch, d án c a các ngành, các ơn v v o c và b n , tr các d án liên quan n an ninh, qu c phòng. 3. Cơ quan, t ch c ư c giao k ho ch th c hi n các công trình, s n phNm o c và b n b ng ngu n v n ngân sách c a Thành ph ph i qu n lý k ho ch hàng năm trên cơ s d án ư c l p theo tiêu chuNn, quy chuNn k thu t và nh m c kinh t k thu t do B Tài nguyên và Môi trư ng và UBND Thành ph ban hành. i u 13. Trách nhi m c a UBND c p huy n, c p xã 1. Ch o th c hi n chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c v qu n lý ho t ng o c và b n trên a bàn. 2. Tuyên truy n, ph bi n cho nhân dân tham gia b o v các công trình, s n phNm o c và b n có trên a bàn. 3. Khi phát hi n t ch c, cá nhân vi ph m các quy nh v ho t ng o c và b n , ho c các hành vi xâm h i công trình, s n phNm o c và b n ph i có bi n pháp ngăn ch n và x lý theo thNm quy n, ng th i báo cáo v S Tài nguyên và Môi trư ng b ng văn b n. 4. Ch o cán b chuyên môn thư ng xuyên b sung ch nh lý bi n ng v t ai th c a lên b n cho phù h p v i hi n tr ng i u 14. X lý vi ph m trong ho t ng o c và b n T ch c, cá nhân vi ph m các quy nh v ho t ng o c và b n thì b x ph t theo quy nh t i i u 169, Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai 2003 và Ngh nh s 30/2005/N -CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong ho t ng o c và b n . i u 15. i u kho n thi hành Quy nh này ư c tri n khai th ng nh t trên a bàn Thành ph . Trong quá trình th c hi n, n u phát sinh các vư ng m c, các t ch c, cá nhân có trách nhi m ph n ánh k p th i v S Tài nguyên và Môi trư ng t ng h p, nghiên c u, báo cáo UBND Thành ph ch o gi i quy t. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Vũ H ng Khanh
Đồng bộ tài khoản