Quyết định số 38-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định số 38-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 38-HĐBT về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa huyện An Hải và quận Ngô Quyền thuộc thành phố Hải Phòng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 38-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 38-H BT Hà N i , ngày 17 tháng 2 năm 1987 QUY T NNH V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH GI A HUY N AN H I VÀ QU N NGÔ QUY N THU C THÀNH PH H I PHÒNG H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a hi n pháp Nư c C ng Hoà Xã H i Ch Nghĩa Vi t Nam ngày 18-12-1980; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Căn c Quy t nh s 64b-H BT c a H i ng B trư ng ngày 12-9-1981; Xét ngh c a u ban nhân dân thành ph H i Phòng và Ban T ch c c a Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính gi a huy n An H i và qu n Ngô Quy n thu c thành ph H i Phòng như sau: a) Tách các xã ng Giang và ông Khê c a huy n An H i sáp nh p vào qu n Ngô Quy n; gi i th hai xã này thành l p phư ng ng Giang và phư ng ông Khê. Huy n An H i g m 23 xã, 2 th tr n, có 31.854 hécta t v i 138.783 nhân khNu. a gi i huy n An H i phía ông giáp sông C a C m; phía tây và phía b c giáp qu n Ngô Quy n; phía nam giáp huy n Sơn. Qu n Ngô Quy n g m 12 phư ng có 1.509 hécta t v i 133.409 nhân khNu. a gi i qu n Ngô Quy n phía ông và phía b c giáp sông C a C m và huy n An H i; phía tây giáp các qu n H ng Bàng, Lê Chân và huy n An H i; phía nam giáp huy n Sơn. b) Tách c a phư ng L ch chay thu c qu n Ngô Quy n 7 hécta t v i 1.127 nhân khNu sáp nh p vào phư ng ng Giang; 10,5 hécta t v i 749 nhân khNu sáp nh p vào phư ng ông Khê. - Phư ng ng Giang có 208 hécta t v i 10.027 nhân khNu.
  2. a gi i phư ng ng giang phía ông giáp phư ng ông khê và xã ư ng lâm; phía tây giáp các phư ng L ch Tray và ng Qu c Bình; phía nam giáp xã ng Lâm; phía b c giáp các phư ng Lê L i và Gia Vi n. - Phư ng ông khê có 185 hécta t v i 6.342 nhân khNu. a gi i phư ng ông Khê phía ông giáp xã ông H i; phía tây giáp phư ng ng Giang; phía nam giáp xã ng Lâm; phía b c giáp các phư ng Gia Vi n, L c Viên, C u Tre và V n M . - Phư ng L ch Tray có 150,6 hécta t v i 6.549 nhân khNu. a gi i phư ng L ch Tray phía ông giáp phư ng ng Giang; phía tây giáp qu n Lê Chân; phía nam giáp phư ng ng Qu c Bình; phía b c giáp phư ng Lê L i. i u 2. U ban nhân dân thành ph H i Phòng và Ban t ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Võ Chí Công ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản