Quyết định số 380/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
31
lượt xem
2
download

Quyết định số 380/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 380/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Việt - Đức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 380/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 380/Q -TTg Hà N i, ngày 24 tháng 3 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A TRƯ NG IH C VI T - C TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Giáo d c ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 14/2005/N -CP ngày 02 tháng 11 năm 2005 c a Chính ph v im i cơ b n và toàn di n giáo d c i h c Vi t Nam giai o n 2006 - 2020; Xét ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o; QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a Trư ng i h c Vi t - c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Hi u trư ng Trư ng i h c Vi t – c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; Nguy n Thi n Nhân - Văn phòng Qu c h i, - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - i h c Qu c gia TP HCM; - Trư ng i h c Vi t - c; - Chính ph C ng hòa Liên bang c; - Bang Hessen;
 2. - B Khoa h c và Ngh thu t bang Hessen; - i s quán C ng hòa Liên bang c t i Vi t Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TTÐT, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KGVX (4b). M QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A TRƯ NG I H C VI T - C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 380/Q –TTg ngày 28 tháng 3 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng, ph m vi i u ch nh B n Quy ch này quy nh cơ c u t ch c và ho t ng c a Trư ng i h c Vi t - c. i u 2. V trí pháp lý Trư ng i h c Vi t - c (sau ây g i t t là Trư ng) là trư ng i h c công l p thu c h th ng giáo d c qu c dân ư c thành l p theo “Ý nh thư” ký ngày 21 tháng 5 năm 2007 và “Tuyên b chung v h p tác thành l p Trư ng i h c Vi t - c’’ ký ngày 29 tháng 2 năm 2008 t i Hà N i gi a B Giáo d c và ào t o Vi t Nam và B Khoa h c và Ngh thu t bang Hessen, C ng hòa liên bang c (sau ây vi t t t là c) và Quy t nh s 1169/Q -TTg ngày 01 tháng 9 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Trư ng i h c Vi t - c. Trư ng tr c thu c B Giáo d c và ào t o, ch u s qu n lý nhà nư c v giáo d c - ào t o c a B Giáo d c và ào t o, ch u s qu n lý hành chính theo lãnh th c a U ban nhân dân thành ph H Chí Minh theo quy nh c a pháp lu t, ho t ng theo hi n pháp, pháp lu t c a Vi t Nam. Trư ng có tư cách pháp nhân, có con d u, bi u tư ng và tài kho n riêng. Trư ng ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c Vi t Nam và ngân hàng thương m i. Trư ng ư c quy n t ch và t ch u trách nhi m trong vi c th c hi n nhi m v c a Trư ng. Trư ng có tr s chính t t i thành ph H Chí Minh. i u 3. M c tiêu M c tiêu dài h n c a Trư ng i h c Vi t - c là ph n u tr thành m t trư ng i h c, m t trung tâm ào t o, nghiên c u hàng u Vi t Nam, t trình khu v c và qu c t .
 3. Trư ng i h c Vi t - c ư c t ch c ào t o các chương trình i h c, sau i h c tiên ti n, ch t lư ng cao, c bi t là ào t o nh ng chuyên ngành m nh c a c và phù h p v i nhu c u c a Vi t Nam. Trư ng t ch c nghiên c u nh ng lĩnh v c khoa h c mũi nh n ph c v nhu c u phát tri n kinh t - xã h i c a Vi t Nam. Mô hình t ch c và ho t ng c a Trư ng là mô hình m i, có tính ch t thí i m, có tác d ng t o ng l c thúc Ny i m i h th ng giáo d c i h c Vi t Nam, góp ph n nâng ch t lư ng giáo d c i h c Vi t Nam lên ngang t m ch t lư ng các trư ng tiên ti n trong khu v c và trên th gi i. n giai o n 2020 - 2025, Trư ng ph n u ư c x p h ng trong nhóm 200 trư ng i h c hàng u th gi i. i u 4. Ch c năng, nhi m v Cùng v i vi c th c hi n nh ng ch c năng, nhi m v như i v i trư ng i h c công l p c a Vi t Nam quy nh trong i u l trư ng i h c, Trư ng t p trung vào nh ng nhi m v cơ b n sau: 1. Áp d ng các phương pháp, chương trình ào t o, nghiên c u tiên ti n và ti n hành s d ng các phương ti n, thi t b hi n i có tính th c hành cao và phù h p ào t o ngu n nhân l c ch t lư ng cao, áp ng nhu c u phát tri n kinh t - xã h i c a Vi t Nam. 2. ào t o các ngành ngh tr ng tâm v khoa h c t nhiên, k thu t và công ngh mũi nh n có ch t lư ng ào t o cao nh m áp ng các yêu c u h i nh p v i giáo d c i h c tiên ti n trên th gi i. 3. S d ng ti ng Anh làm ngôn ng chính gi ng d y và h c t p, t ch c h c thêm ti ng c ngư i h c có th chuy n ti p sang h c i h c và sau i h c các trư ng ih cc a c, khuy n khích sinh viên nư c ngoài h c thêm ti ng Vi t thu n ti n trong sinh ho t, h c t p và làm vi c Vi t Nam. 4. Trư ng có trách nhi m thư ng xuyên công b r ng rãi nh ng thông tin v chương trình ào t o, cơ ch tuy n sinh, các ho t ng nghiên c u khoa h c, h th ng m b o ch t lư ng, k t qu th c hi n nh ng nhi m v c a Trư ng thông qua phương ti n truy n thông phù h p. 5. Tăng cư ng s h p tác v i các trư ng i h c, các doanh nghi p và các t ch c khác c a Vi t Nam, c và các nư c khác trên th gi i. 6. Trư ng có trách nhi m th c hi n các nhi m v khác như: - Th c hi n và tăng cư ng bình ng gi i; - T ch c ào t o và b i dư ng nâng cao nghi p v cho i ngũ cán b , gi ng viên, nhân viên c a trư ng; - T o cơ h i h c t p cho sinh viên khuy t t t, sinh viên có hoàn c nh khó khăn và sinh viên ngư i dân t c thi u s ;
 4. - Làm t t công tác xây d ng môi sinh và b o v môi trư ng; - Thu hút sinh viên qu c t n h c t p t i Trư ng; - T ch c các ho t ng văn hóa và th thao cho sinh viên, cán b c a trư ng và gia ình h . 7. Trư ng s d ng có hi u qu cao các ngu n l c con ngư i và tài chính c a Trư ng vì s phát tri n kinh t - xã h i c a Vi t Nam, góp ph n vào s phát tri n c a khu v c và th gi i. Nh ng th a thu n h ng năm gi a Trư ng và B Giáo d c và ào t o v m c tiêu là cơ s cho vi c xây d ng k ho ch và ánh giá ho t ng ào t o, nghiên c u c a Trư ng. 8. Nhà trư ng và cán b , gi ng viên, sinh viên c a Trư ng không ư c s d ng quy n t ch , môi trư ng gi ng d y, h c t p, nghiên c u khoa h c và các ho t ng khác như h i th o, liên k t nghiên c u khoa h c ... nh m m c ích ch ng l i hi n pháp, pháp lu t c a Vi t Nam. i u 5. Quy n t ch Trư ng ư c xây d ng theo nh hư ng cao nguyên t c t ch , t ch u trách nhi m trong ào t o, nghiên c u, g n nghiên c u v i ào t o và t do h c thu t như i v i các trư ng i h c c a c và phù h p v i pháp lu t c a Vi t Nam. Quy n t ch c a Trư ng ư c xác nh như sau: 1. V ho t ng ào t o, nghiên c u khoa h c - công ngh , t ch c b máy, nhân s , tài chính, quan h qu c t Trư ng ư c quy n t quy t nh m i ho t ng i u hành, x lý, quy t nh nh ng công vi c mang tính n i b mà không vi ph m pháp lu t. a) V chi n lư c: Trư ng ư c t xác nh m c tiêu, xây d ng chi n lư c phát tri n, t quy t trong vi c h p tác trong nư c, qu c t th c hi n chi n lư c ã ra. b) V t ch c: Trư ng ư c xây d ng các quy nh riêng v t ch c, quy ch n i b c a Trư ng, quy t nh thành l p các ơn v tr c thu c. c) V nhân s : Trư ng ư c tuy n ch n cán b qu n lý, gi ng viên, nhân viên theo các tiêu chuNn riêng do Trư ng quy nh, t xác nh biên ch , tuy n d ng và sa th i nhân s ; ư c t ch c Hô ng ch c danh giáo sư cơ s và ki n ngh b nhi m ch c danh giáo sư phù h p v i quy nh c a Vi t Nam. d) V s n phNm, d ch v : Trư ng ư c t quy t nh chương trình ào t o và ban hành các quy nh riêng v ào t o, thi c , m c h c phí, vi c tuy n sinh, các ho t ng ào t o nâng cao theo t hàng, các nhi m v nghiên c u. 2. V gi ng d y và nghiên c u: Gi ng viên có quy n t ch v xây d ng n i dung gi ng d y và s d ng phương pháp gi ng d y phù h p n i dung môn h c và chương
 5. trình ngành h c c a Trư ng, t ch trong các ho t ng nghiên c u khoa h c và công b các k t qu nghiên c u mà không có s h n ch nào v i i u ki n m b o ch t lư ng quy nh t i i u 7 c a Quy ch này. 3. V h c thu t: Trư ng khuy n khích và h tr gi ng viên, nghiên c u sinh và sinh viên trong các ho t ng mang n i dung h c thu t nh m t o ra các tri th c m i và trong vi c áp d ng các ti n b khoa h c k thu t tiên ti n. i u 6. Trách nhi m xã h i c a Trư ng 1. Trư ng có nghĩa v thông báo công khai, gi i trình và báo cáo cơ quan ch qu n v : a) Các ho t ng ào t o, nghiên c u, tuy n d ng và sa th i nhân s , s d ng cơ s v t ch t; b) S sinh viên nh p h c, i u ki n, k ho ch và phương th c tuy n sinh hàng năm; vi c t ch c ào t o, ki m tra, thi, c ng nh n t t nghi p và c c quy nh riêng c a trư ng liên quan n h c t p, quy n và nghĩa v c a ngư i h c; c) i u ki n m b o ch t lư ng ào t o, nghiên c u và sinh ho t c a sinh viên, h c viên và nghiên c u sinh t i trư ng; d) Thu chi tài chính, u tư cơ s v t ch t, mua s m trang thi t b và chi tiêu n i b ; ) S li u th ng kê hàng năm v sinh viên t t nghi p, s sinh viên chuy n ti p lên h c sau i h c và s sinh viên có ư c vi c làm phù h p v i ngành ngh ư c ào t o. 2. Trư ng có website riêng, thư ng xuyên c p nh t các thông tin nêu kho n 1 i u này và các thông tin khác v t ch c và ho t ng c a trư ng. 3. Trư ng ch ng ph i h p v i các t ch c chính tr - xã h i, t ch c ngh nghi p, doanh nghi p, k t h p ch t ch gi a nhà trư ng v i doanh nghi p, gia ình và xã h i th c hi n m c tiêu giáo d c toàn di n cho ngư i h c, áp ng nhu c u xã h i; xây d ng nhà trư ng tr thành trung tâm khoa h c, văn hoá. 4. Trư ng có trách nhi m thu hút s tham gia c a xã h i vào vi c xây d ng cơ s v t ch t, h tr kinh phí cho ngư i h c, giám sát các ho t ng giáo d c và xây d ng môi trư ng giáo d c lành m nh, óng góp ý ki n v nh ng v n liên quan n xây d ng nhà trư ng như quy ho ch phát tri n, ngành ngh và trình ào t o. 5. Trư ng có trách nhi m th c hi n và khuy n khích vi c ph bi n, chuy n giao trong c ng ng các tri th c khoa h c, các k t qu nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh . 6. Trư ng có trách nhi m tuân th các quy nh c a pháp lu t hi n hành c a Vi t Nam v vi c qu n lý, s d ng t ai và vi c u tư cơ s v t ch t, mua s m trang thi t b b ng ngu n v n ngân sách nhà nư c. i u 7. Công tác qu n lý ch t lư ng
 6. Trư ng th c hi n cam k t tuân th các tiêu chuNn ch t lư ng cao như sau: 1. Th c hi n vi c ki m nh chương trình giáo d c c a Trư ng theo quy nh và do các cơ quan ki m nh ch t lư ng giáo d c c a c, Vi t Nam ho c c a các nư c tiên ti n ti n hành nh m m b o ch t lư ng ào t o, nghiên c u, h c thu t, qu n lý và d ch v . Ưu tiên s d ng cơ quan ki m nh có uy tín c a c ho c c a qu c t ki m nh chương trình giáo d c c a Trư ng. 2. K t qu ho t ng c a Trư ng v gi ng d y, nghiên c u khoa h c, qu n lý, d ch v và chuy n giao công ngh s ư c ánh giá và ki m nh thư ng xuyên v i s tham gia y c a t t c nh ng t p th có liên quan. Nhà trư ng có trách nhi m quy nh rõ v vi c thu th p, x lý và công b nh ng thông tin cá nhân ph c v m c tiêu ánh giá, ki m nh này. Chương II T CH C VÀ NHÂN S i u 8. Cơ c u t ch c Trư ng có H i ng trư ng, H i ng N i tr , H i ng Tư v n, Ban Giám hi u, các khoa, phòng, ban ch c năng, các ơn v nghiên c u khoa h c, chuy n giao công ngh , các oàn th , t ch c chính tr - xã h i. i u 9. H i ng trư ng 1. H i ng trư ng là cơ quan quy n l c cao nh t c a Trư ng. Thành viên c a H i ng trư ng do B trư ng B Giáo d c và ào t o b nhi m. H i ng trư ng g m 20 thành viên không thu c biên ch c a Trư ng, làm vi c theo ch t nguy n. Thành viên H i ng trư ng g m i di n Chính ph , các nhà khoa h c, các nhà ho t ng xã h i và các doanh nghi p tiêu bi u. Cơ c u thành ph n H i ng trư ng g m: 10 thành viên do B Giáo d c và ào t o Vi t Nam c , 10 thành viên do B Khoa h c và Ngh thu t bang Hessen, c c . M i bên c 2 thành viên danh d trong s 10 thành viên này. Các thành viên danh d không có nhi m v c th nhưng có óng góp quan tr ng cho ho t ng c a Trư ng v v t ch t, trí tu . Nhi m kỳ ho t ng c a H i ng trư ng là 05 năm. Sau m i nhi m kỳ, m i bên b nhi m m i 50% và b nhi m l i 50% s thành viên c a mình. H i ng trư ng h p m i năm ít nh t m t l n. Các cu c h p c a H i ng trư ng ư c coi là h p l khi có ít nh t 2/3 s thành viên tham d . Nh ng thành viên không th d h p vì lý do b t kh kháng có th c ngư i i di n tham d ti p thu n i dung cu c h p, truy n t ý ki n c a mình; ngư i i di n không có quy n bi u quy t. H i ng trư ng ư c phép s d ng các phương ti n truy n thông i n t (như h i ngh qua video, qua i n tho i...) ph c v các cu c h p và áp d ng quy trình bi u quy t t xa.
 7. 2. H i ng trư ng c Thư ng tr c H i ng trư ng v i 12 thành viên trong s 20 thành viên c a H i ng trư ng. Thành ph n c a Thư ng tr c H i ng trư ng g m 06 thành viên c a Vi t Nam và 06 thành viên c a c. V trí và vai trò c a Thư ng tr c H i ng trư ng i v i H i ng trư ng và nhà trư ng do H i ng trư ng quy nh. Thư ng tr c H i ng trư ng ph i t ch c h p ít nh t 02 l n trong m t năm. Thư ng tr c H i ng trư ng ư c phép s d ng các phương ti n truy n thông i n t (như h i ngh qua video, qua i n tho i...) và áp d ng quy trình bi u quy t t xa. 3. H i ng trư ng ch o Trư ng v chi n lư c phát tri n dài h n, chi n lư c tài chính, xác nh nh ng nh hư ng chuyên môn, các m c tiêu và nh hư ng ng d ng các phát ki n khoa h c. H i ng trư ng có các nhi m v sau: a) Phê duy t các n i dung sau do H i ng N i tr trình: - Các quy nh chung, quan träng c a Trư ng; - K ho ch xây d ng và phát tri n Trư ng; - Xây d ng m i, b sung ho c h y b các chương trình ào t o c a Trư ng; - Thành l p, thay i và gi i th các khoa, b môn; - Xác nh tr ng tâm gi ng d y và nghiên c u; - Thành l p Ban c nhân s ư c quy nh t i kho n 2 i u 12 c a Quy ch này; - S lư ng tuy n sinh hàng năm; - Thành l p các ơn v nghiên c u khoa h c và chuy n giao công ngh tr c thu c Trư ng ho c tham gia liên doanh, liên k t v i các doanh nghi p theo Lu t Doanh nghi p Vi t Nam ph c v các nhi m v c a Trư ng. b) Xem xét, thông qua: - Nhân s Hi u trư ng theo kho n 2 i u 12 c a Quy ch này; - Các nhân s Phó Hi u trư ng theo kho n 3 i u 12 c a Quy ch này; - Ki n ngh v vi c bãi nhi m ho c mi n nhi m Hi u trư ng, Phó Hi u trư ng c a H i ng N i tr . - Danh sách các thành viên H i ng Tư v n ư c quy nh t i kho n 2 i u 13 c a Quy ch này. c) Ti p nh n và tư v n v các báo cáo c a Ban Giám hi u. d) Quy t ngh v :
 8. - Các m c tiêu ho t ng c a nhà trư ng; - Quy trình ánh giá ch t lư ng gi ng d y, nghiên c u c a trư ng; - M c h c phí; - Cơ ch qu n lý tài chính c a Trư ng; - Chuy n giao công ngh và tri th c. ) Thông báo v : - K ho ch ngân sách; - Các báo cáo v gi ng d y và nghiên c u. 4. H i ng trư ng có trách nhi m xem xét, th o lu n v các k ho ch phát tri n dài h n và các cam k t v ch t lư ng v i Hi u trư ng nhà trư ng; trao i v i Hi u trư ng các ho t ng c a Trư ng phù h p v i truy n th ng và i u ki n kinh t c a t nư c; ký k t th a thu n hàng năm v m c tiêu ào t o, nghiên c u c a Trư ng v i B Giáo d c và ào t o làm cơ s xây d ng k ho ch và ánh giá hi u qu ho t ng c a Trư ng. 5. Các Quy t nh c a H i ng trư ng có hi u l c khi có t i thi u 11 thành viên tán thành; các Quy t nh c a Thư ng tr c H i ng trư ng có hi u l c khi có t i thi u 07 thành viên tán thành. i u 10. Ch t ch H i ng trư ng 1. Ch t ch H i ng trư ng là thành viên H i ng trư ng, do B trư ng B Giáo d c và ào t o quy t nh công nh n trên cơ s k t qu b u c a H i ng trư ng. Trong 02 nhi m kỳ u, Ch t ch H i ng trư ng là 01 lãnh o B Giáo d c và ào t o. B trư ng B Giáo d c và ào t o ch nh Giám c (ho c Phó Giám c) i h c Qu c gia thành ph H Chí Minh và 01 i di n c a bang Hessen, c làm Phó Ch t ch H i ng trư ng. 2. Ch t ch H i ng trư ng có quy n h n và nhi m v : a) Ch o, t ch c ho t ng c a H i ng trư ng theo quy nh t i Quy ch này; t ch c theo dõi và giám sát vi c th c hi n các quy t nh c a H i ng trư ng. b) T ch c xây d ng, phê duy t, ban hành Quy ch ho t ng và các văn b n liên quan n ho t ng c a H i ng trư ng. c) Tri u t p và t ch c các cu c h p c a H i ng trư ng. i u 11. H i ng N i tr 1. H i ng N i tr g m các thành viên có quy n bi u quy t và các thành viên không có quy n bi u quy t nhưng có vai trò tư v n.
 9. a) Các thành viên có quy n bi u quy t g m: Các Ch nhi m khoa, ít nh t 04 thành viên i di n cho t p th giáo sư và phó giáo sư, 02 thành viên i di n cho t p th các cán b khoa h c (không ph i là Giáo sư, Phó Giáo sư), 01 thành viên i di n cho t p th các nhân viên và 01 thành viên i di n cho t p th sinh viên c a trư ng. Các thành viên c a H i ng N i tr (tr các Ch nhi m khoa) ư c các t p th tương ng b u thông qua b u c t do, công b ng, tr c ti p và b phi u kín. Trong trư ng h p quy mô trư ng m r ng, s lư ng thành viên i di n cho t p th giáo sư, cán b khoa h c, nhân viên và sinh viên có th tăng thêm. b) Các thành viên không có quy n bi u quy t nhưng có vai trò tư v n g m: Hi u trư ng, các Phó Hi u trư ng, 02 thành viên c a H i ng trư ng và 02 thành viên c a H i ng Tư v n quy nh t i i u 13 c a Quy ch này. 2. H i ng N i tr có nhi m v tư v n cho Ban Giám hi u v các v n liên quan n ào t o, nghiên c u khoa h c, gi ng d y và h c t p ho c các v n khác liên quan n ho t ng c a nhà trư ng. 3. H i ng N i tr có thNm quy n quy t nh nh ng v n sau ây: a) Ban hành ho c s a i các quy nh c a nhà trư ng trên cơ s các quy nh c a H i ng trư ng; b) X lý nh ng khi u n i c a Hi u trư ng; c) xu t thành l p các ban b u c ư c quy nh t i kho n 2 i u 12 c a Quy ch này; d) Tham gia vào vi c l a ch n Hi u trư ng và b u ch n các Phó Hi u trư ng theo quy nh t i kho n 2 và 3 i u 12 c a Quy ch này; ) Tham gia vào vi c gi i thi u các thành viên c a H i ng Tư v n trình H i ng Trư ng thông qua theo quy nh t i kho n 2 i u 13 c a Quy ch này; 4. xu t v i H i ng trư ng: - K ho ch phát tri n nhà trư ng; - Thành l p các d án và ch nh ban i u hành; - Xây d ng m i ho c h y b các chương trình ào t o; - Tr ng tâm gi ng d y và nghiên c u; - K ho ch ngân sách; - Vi c bãi nhi m, mi n nhi m Hi u trư ng, Phó Hi u trư ng; - Nhân s các Ch nhi m, Phó Ch nhi m khoa Hi u trư ng b nhi m; - Thành l p các H i ng b nhi m ch c danh;
 10. - Thành l p, thay i, gi i th các khoa, b môn; - Quy mô tuy n sinh h ng năm; - Quy ch thi và các quy nh v ào t o i v i các khoa; - Nhi m v i v i các cán b khoa h c; 5. Ch t ch H i ng N i tr c a Trư ng là Hi u trư ng; trư ng h p Hi u trư ng v ng m t thì Hi u trư ng u quy n cho 01 Phó Hi u trư ng m nhi m trách nhi m Ch t ch H i ng N i tr . H i ng N i tr c a Trư ng th c hi n vi c ra quy t nh theo nguyên t c b phi u tán thành v i a s phi u. i u 12. Ban giám hi u 1. Ban Giám hi u a) Ban Giám hi u g m Hi u trư ng và các Phó Hi u trư ng do B trư ng B Giáo d c và ào t o quy t nh b nhi m trên cơ s ngh c a H i ng trư ng. Ban Giám hi u có trách nhi m i u hành m i ho t ng c a Trư ng và ch u trách nhi m v m i v n liên quan n h at ng c a Trư ng theo quy nh t i Quy ch này. Thành viên Ban Giám hi u ho t ng theo trách nhi m và quy n h n ư c th ng nh t phân công trong Ban Giám hi u theo xu t c a Hi u trư ng. Khi c n thi t có th phân công l i nhi m v c a t ng thành viên trên cơ s ng ý c a H i ng trư ng. Trong nhi m kỳ 5 năm u, Ban Giám hi u g m Hi u trư ng ã ư c b nhi m và 4 Phó Hi u trư ng, trong ó có 02 Phó Hi u trư ng do phía c xu t và 02 Phó Hi u trư ng do phía Vi t Nam xu t. Giai o n ti p theo s có ánh giá, quy nh l i vi c b nhi m Ban giám hi u theo ngh c a H i ng trư ng. b) Ban Giám hi u ph i báo cáo v ho t ng c a mình trư c H i ngh i bi u cán b , viên ch c c a Trư ng và H i ng trư ng trư c ngày 31 tháng 8 hàng năm. Ban Giám hi u ph i ch u trách nhi m v các k ho ch, báo cáo tài chính hàng năm và các quy t nh v phương hư ng, n i dung phát tri n, công tác ào t o và thu chi tài chính c a Trư ng. c) Ban Giám hi u làm vi c theo ch dân ch , t p trung. M i quy t nh c a Ban Giám hi u s có giá tr thi hành khi có s nh t trí c a Hi u trư ng và ít nh t c a 02 Phó Hi u trư ng. d) Thành viên trong Ban Giám hi u s b mi n nhi m khi có ít nh t hai ph n ba thành viên H i ng trư ng ngh . 2. Hi u trư ng Hi u trư ng là ngư i ng u, là ngư i ch u trách nhi m cao nh t v vi c qu n lý nhân s c a Trư ng, là ngư i i di n cao nh t c a Trư ng theo pháp lu t. Hi u
 11. trư ng do H i ng N i tr b u ra d a trên danh sách các ng viên do Ban c nhân s xu t. Ban c g m có 02 i di n c a H i ng N i tr và 04 i di n c a H i ng trư ng. Nhi m kỳ c a Hi u trư ng là 05 năm và có th ư c b u l i nhưng không quá hai nhi m kỳ liên ti p. Hi u trư ng có trách nhi m lãnh o, qu n lý và i u hành m i ho t ng c a trư ng theo ch th trư ng, ch u trách nhi m trư c pháp lu t và H i ng trư ng v toàn b các ho t ng c a Trư ng và v vi c thi hành nhi m v c a cán b , gi ng viên, h c viên, sinh viên c a Trư ng theo quy nh c a pháp lu t. Hi u trư ng có quy n trình ý ki n riêng c a mình v nh ng quy t nh c a H i ng N i tr lên H i ng trư ng, nh t là nh ng ý ki n ph n i và nh ng quy t nh không h p pháp c a H i ng N i tr , ng th i có trách nhi m trong vi c s a sai. 3. Phó Hi u trư ng Giúp vi c cho Hi u trư ng có các Phó Hi u trư ng do H i ng N i tr b u ch n theo xu t c a Hi u trư ng, ư c H i ng trư ng thông qua và ư c B trư ng B Giáo d c và ào t o ra quy t nh b nhi m. Nhi m kỳ c a Phó Hi u trư ng là 05 năm, theo nhi m kỳ c a Hi u trư ng và có th ư c b u l i. i u 13. H i ng Tư v n 1. H i ng Tư v n có nhi m v tư v n các v n quan tr ng v phát tri n nhà trư ng. 2. H i ng Tư v n bao g m 12 thành viên ư c l a ch n trong s nh ng ngư i quan tâm, óng góp tích c c cho Trư ng và ho t ng các lĩnh v c kinh t , khoa h c, xã h i và chính tr . 05 trong s 12 thành viên có th ư c b nhi m là thành viên danh d d a trên nh ng óng góp c bi t c a h i v i s phát tri n c a Trư ng. H i ng Tư v n do Hi u trư ng b nhi m sau khi ư c H i ng Trư ng thông qua danh sách thành viên. 3. Sau 02 năm ho t ng, H i ng Trư ng s xem xét l i s lư ng và các thành viên c a H i ng Tư v n sau khi trao i th ng nh t v i Ban Giám hi u và H i ng N i tr . i u 14. H i ng Khoa 1. H i ng khoa g m các thành viên có quy n bi u quy t và các thành viên không có quy n bi u quy t. a) Các thành viên có quy n bi u quy t g m: 02 thành viên i di n cho các giáo sư và phó giáo sư c a khoa, 01 thành viên i di n cho cán b khác c a khoa và 01 thành viên i di n cho sinh viên. Các thành viên này ư c b u t do và tr c ti p b ng phi u kín theo t ng nhóm thành ph n tương ng. b) Các thành viên không có quy n bi u quy t nhưng có vai trò tư v n, g m: Ch nhi m khoa và các Phó Ch nhi m khoa.
 12. c) Ch nhi m khoa là Ch t ch H i ng khoa. 2. Sau khi thành l p khoa, H i ng N i tr ch nh m t H i ng khoa cho n khi ti n hành b u ư c H i ng khoa theo quy nh t i kho n 1 c a i u này. 3. H i ng khoa có các nhi m v sau: a) Ban hành các quy nh v gi ng d y và thi c c a khoa; b) Xác nh cơ c u t ch c c a khoa; c) ưa ra các quy t nh v : - Thành l p và gi i th các ơn v nghiên c u khoa h c, các nhóm công tác c a khoa; - xu t danh sách b nhi m giáo sư, phó giáo sư c a khoa lên H i ng b nhi m ch c danh giáo sư c a Trư ng; d) Quy nh v vi c qu n lý, s d ng các trang thi t b t i khoa; ) Thông qua các án nghiên c u c a khoa; e) ưa ra các xu t v xây d ng m i và h y b các chương trình ào t o c a khoa. i u 15. Ban ch nhi m khoa 1. Ban Ch nhi m khoa g m: Ch nhi m khoa và 02 Phó ch nhi m khoa, trong ó 01 Phó Ch nhi m khoa ph trách tài chính, cơ s v t ch t và 01 Phó Ch nhi m khoa ph trách ào t o và sinh viên. Ch nhi m khoa là ngư i có trách nhi m cao nh t lãnh o Ban Ch nhi m khoa và khoa. Trong trư ng h p Ch nhi m khoa v ng m t thì có th y quy n cho 01 Phó Ch nhi m khoa lãnh o khoa. 2. Ch nhi m khoa là ngư i i di n cho khoa, có trách nhi m ch o, phân công, giám sát i ngũ gi ng viên, nhân viên th c hi n nhi m v gi ng d y, nghiên c u khoa h c và các nhi m v khác theo quy nh, t ch c ki m tra, ánh giá k t qu các ho t ng c a khoa theo úng quy nh c a trư ng, t ch c ph i h p th c hi n vi c nghiên c u khoa h c v i s tham gia c a các ơn v nghiên c u khác ngoài khoa. Ch nhi m khoa do H i ng khoa b u ch n trong s giáo sư ang gi ng d y trong ho c ngoài khoa trên cơ s thông báo tuy n d ng r ng rãi. Vi c c danh sách H i ng khoa b u ch n Ch nhi m khoa ph i ư c Hi u trư ng thông qua. Căn c k t qu b u ch n c a H i ng khoa, Hi u trư ng Quy t nh b nhi m Ch nhi m khoa. Nhi m kỳ c a Ch nhi m khoa là 05 năm và có th ư c b u l i nhưng m i cá nhân không ư c b nhi m quá hai nhi m kỳ liên ti p. 3. Giúp vi c cho Ch nhi m khoa có các Phó Ch nhi m khoa. Quy n h n và nhi m v c a Phó Ch nhi m khoa do Ch nhi m khoa phân công. Các Phó Ch nhi m khoa do H i ng khoa b u ch n theo c c a Ch nhi m khoa và
 13. ư c H i ng N i tr thông qua. Hi u trư ng Quy t nh b nhi m Phó Ch nhi m khoa. Nhi m kỳ c a Phó Ch nhi m khoa theo nhi m kỳ c a Ch nhi m khoa. i u 16. H i ng ch c danh giáo sư, phó giáo sư 1. Trư ng ư c thành l p H i ng ch c danh giáo sư, phó giáo sư. Thành ph n c a H i ng và quy trình b nhi m ch c danh giáo sư, phó giáo sư th c hi n theo các quy nh c a H i ng Ch c danh giáo sư Nhà nư c. 2. Khoa ư c thành l p H i ng b nhi m ch c danh giáo sư, phó giáo sư theo ch nh c a Ban Ch nhi m khoa trên cơ s nh t trí c a H i ng khoa. H i ng b nhi m ch c danh giáo sư, phó giáo sư c a khoa có trách nhi m c ngư i tiêu chuNn c p có thNm quy n quy t nh b nhi m ch c danh giáo sư, phó giáo sư t i khoa theo quy nh. Các cá nhân là ng viên b nhi m không ư c tham gia H i ng b nhi m ch c danh. i u 17. Các phòng, ban ch c năng Các phòng, ban ch c năng c a Trư ng do Hi u trư ng ra quy t nh thành l p có nhi m v tham mưu và giúp Hi u trư ng v các ho t ng c a Trư ng. i u 18. Các ơn v nghiên c u khoa h c - công ngh , d ch v Hi u trư ng ư c quy t nh thành l p các ơn v nghiên c u khoa h c - công ngh , d ch v , ho t ng trong lĩnh v c nghiên c u và chuy n giao công ngh phù h p. i u 19. Các t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i trong Trư ng Trư ng ư c thành l p các t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i ngh nghi p trong Trư ng theo quy nh c a Pháp lu t. Các t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i trong Trư ng có nhi m v tham gia, góp ph n th c hi n m c tiêu giáo d c c a Trư ng, phù h p v i quy nh c a Lu t Giáo d c. Chương III GI NG VIÊN VÀ SINH VIÊN, H C VIÊN, NGHIÊN C U SINH i u 20. Gi ng viên 1. Gi ng viên c a Trư ng ư c tuy n ch n theo tiêu chí tuy n ch n do Trư ng quy nh nh m áp ng yêu c u cao v chuyên môn, năng l c nghi p v , phNm ch t o c và không trái v i quy nh v tiêu chuNn gi ng viên c a Lu t Giáo d c. Gi ng viên c a Trư ng ph i có trình , chuyên môn cao, có năng l c t t trang b cho sinh viên phương pháp tư duy sáng t o, cách gi i quy t v n và có nh hư ng ng d ng th c t thông qua chương trình, n i dung, phương pháp ào t o tiên ti n. Gi ng viên c a Trư ng có trách nhi m tuân th lu t pháp Vi t Nam và các quy nh c a Trư ng. 2. Giáo sư, phó giáo sư c a Trư ng ph i có trình ti n s , có năng l c gi ng d y và nghiên c u áp ng quy nh c a Trư ng.
 14. 3. Gi ng viên c a Trư ng ư c quy n t ch trong gi ng d y và nghiên c u, ư c quy n t do h c thu t theo quy nh t i kho n 2 i u 5 c a Quy ch này. 4. Vi c tuy n ch n gi ng viên cu Trư ng do Hi u trư ng quy t nh. 5. Gi ng viên c a Trư ng ư c tuy n d ng theo ch h p ng ng n h n ho c dài h n. 6. Trư ng có trách nhi m th c hi n ánh giá nh kỳ v hi u qu làm vi c c a gi ng viên theo quy nh c a Trư ng s p x p công vi c phù h p cho gi ng viên nh m áp ng yêu c u cao c a Trư ng v ào t o và nghiên c u khoa h c. i u 21. Sinh viên, h c viên và nghiên c u sinh 1. Công dân Vi t Nam, công dân c, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài và công dân các qu c t ch khác có o c t t, có h c l c gi i ho c xu t s c và tiêu chuNn, i u ki n theo quy nh v tuy n sinh c a Trư ng u ư c ăng ký d tuy n, xét tuy n, thi tuy n vào trư ng. 2. Nhi m v và quy n c a sinh viên, h c viên và nghiên c u sinh ư c quy nh t i i u 85 và i u 86 c a Lu t Giáo d c. Ngoài ra, sinh viên, h c viên và nghiên c u sinh c a Trư ng còn có các nhi m v , quy n l i và trách nhi m sau: a) Th c hi n quy ch ào t o c a Trư ng; b) T nguy n th c hi n nghĩa v óng h c phí và các kho n khác theo quy nh c a nhà trư ng; c) Sinh viên, h c viên, nghiên c u sinh ngư i Vi t Nam ư c hư ng các chính sách ưu ãi theo lu t pháp c a Vi t Nam. d) Các sinh viên, h c viên và nghiên c u sinh xu t s c ư c Trư ng khuy n khích, có ch ưu tiên riêng trong h c t p, nghiên c u, ào t o. Chương IV CƠ C U T CH C C A TRƯ NG TRONG NH NG NĂM U XÂY D NG i u 22. Giai o n u xây d ng 1. Giai o n u xây d ng Trư ng ư c xác nh là giai o n t khi có Quy t nh s 1169/Q -TTg ngày 01 tháng 9 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Trư ng i h c Vi t - c n h t năm 2012. Căn c vào i u ki n th c t , H i ng trư ng có th quy t nh Ny nhanh ti n tri n khai, hoàn thành nh ng nhi m v cơ b n rút ng n giai o n xây d ng trư ng. Quy ch này s ư c xem xét, ánh giá l i vào cu i giai an này và có s i u ch nh c n thi t. 2. Cơ c u t ch c c a trư ng trong giai o n u xây d ng Trư ng
 15. a) H i ng trư ng, Thư ng tr c H i ng trư ng có trách nhi m v các v n ư c quy nh t i i u 9 c a Quy ch này. Hi u trư ng có trách nhi m ph i h p v i H i ng trư ng hoàn thi n cơ c u t ch c c a Trư ng. b) H i ng N i tr ư c thành l p trong giai o n này g m có Hi u trư ng, các Phó Hi u trư ng, các Ch nhi m khoa, 04 thành viên i di n cho t p th giáo sư, phó giáo sư, 01 thành viên i di n cho t p th cán b . Vi c b nhi m thành viên c a H i ng N i tr do Hi u trư ng xu t và ư c H i ng trư ng thông qua. Hi u trư ng và các Phó Hi u trư ng là thành viên không có quy n bi u quy t. Quy n h n c a H i ng N i tr ư c quy nh t i kho n 2, kho n 3 và kho n 4 i u 11 c a Quy ch này. H i ng N i tr ư c b u trư c ngày 31 tháng 12 năm 2009 theo quy nh t i i u 11 c a Quy ch này. c) Hi u trư ng ư c B Giáo d c và ào t o b nhi m t i Quy t nh s 892/Q - BGD T ngày 29 tháng 02 năm 2008 ch u trách nhi m hoàn toàn trong vi c ch o ho t ng và lãnh o Trư ng. d) B n Phó Hi u trư ng ư c phân công ch u trách nhi m qu n lý, lãnh o trong các lĩnh v c “Hành chính”, “ ào t o, nghiên c u, và h p tác qu c t ”, “Công tác sinh viên và ào t o năm th nh t”, "Tài chính và xây d ng" ư c B trư ng B Giáo d c và ào t o quy t nh b nhi m trư c tháng 6 năm 2009 trên cơ s ngh c a Hi u trư ng và sau khi ư c H i ng trư ng thông qua. Nhi m kỳ c a các Phó Hi u trư ng n 31/12/2010. Hi u trư ng có quy n i u ch nh phân công nhi m v và quy n h n c a các Phó hi u trư ng n u c n. Các Phó Hi u trư ng có th ư c b nhi m cho nhi m kỳ ti p theo. ) Các Ch nhi m khoa i v i các ngành ư c tri n khai ào t o t năm h c 2008 - 2009, Trư ng ph i xác nh thành l p các khoa. Trên cơ s ý ki n thông qua c a H i ng trư ng, Hi u trư ng quy t nh b nhi m các Ch nhi m khoa trư c Quý III năm 2009. Các Ch nhi m khoa th c hi n trách nhi m, quy n h n ư c quy nh t i u 14 n i u 16 c a Quy ch này. Các Phó Ch nhi m khoa ư c b u theo quy nh t i i u 15 c a Quy ch này và ph i ư c b nhi m trư c Quý IV năm 2010. Trong giai o n u xây d ng trư ng, Hi u trư ng và H i ng trư ng chuNn b vi c thành l p các ơn v chính c a trư ng theo quy nh t i các i u t i u9 n i u 19 c a Quy ch này. i u 23. Quan h gi a Trư ng v i i h c Qu c gia Th tư ng Chính ph giao i h c Qu c gia thành ph H Chí Minh làm u m i và i tác ch y u c a Vi t Nam trong giai o n u xây d ng Trư ng i h c Vi t - c. Chương V TÀI CHÍNH VÀ TÀI S N
 16. i u 24. Các ngu n tài chính c a Trư ng Các ngu n tài chính c a Trư ng bao g m: 1. Kinh phí ngân sách nhà nư c c p: a) Kinh phí chi u tư phát tri n: Nhà trư ng ư c ngân sách nhà nư c c p chi u tư xây d ng m i và ng b cơ s v t ch t, trang thi t b tiên ti n m b o ch t lư ng gi ng d y và nghiên c u khoa h c; b) Kinh phí chi thư ng xuyên: Nhà trư ng ư c ngân sách nhà nư c m b o 60% nhu c u chi thư ng xuyên hàng năm trong giai o n 2009-2012; c) Kinh phí chi th c hi n các nhi m v nghiên c u khoa h c và công ngh ; d) Kinh phí th c hi n chương trình ào t o, b i dư ng cán b , viên ch c; ) Kinh phí th c hi n nhi m v t xu t c c p có thNm quy n giao; e) V n u tư xây d ng cơ b n, kinh phí mua s m trang thi t b , s a ch a l n tài s n c nh ph c v ho t ng s nghi p theo d án ư c c p có thNm quy n phê duy t trong ph m vi d toán ư c giao hàng năm; g) V n i ng th c hi n các d án có ngu n v n nư c ngoài ư c c p có thNm quy n phê duy t; h) Kinh phí khác (n u có). 2. H c phí: Trư ng i h c Vi t c t quy nh m c h c phí m b o t ng bư c bù p chi phí thư ng xuyên. Nhà nư c h tr 50% m c thu h c phí cho nhà trư ng trong năm h c 2008-2009 và năm h c 2009-2010. 3. Ngu n vi n tr c a Chính ph C ng hoà Liên bang c. Ngu n tài chính h tr c a Chính ph C ng hoà Liên bang c ư c dùng chi tr lương c c giáo sư và cán b qu n lý ngư i c và các kho n chi theo cam k t gi a Chính ph hai nư c. 4. Ngu n thu khác c a Trư ng g m: thu t ho t ng s nghi p, ho t ng d ch v ; ngu n vi n tr , tài tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c… i u 25. N i dung chi c a Trư ng N i dung chi c a Trư ng bao g m: 1. Ti n lương, ti n công: a) Ti n lương cho cán b qu n lý, gi ng viên ngư i c và gi ng viên ngư i nư c ngoài: do Chính ph C ng hoà Liên bang c chi tr theo cam k t gi a hai nư c. b) Ti n lương, ti n công cho cán b qu n lý, gi ng viên và nhân viên ngư i Vi t Nam: Nhà trư ng ư c quy t nh m c thu nh p cho gi ng viên, cán b qu n lý và nhân
 17. viên căn c vào trình , năng l c chuyên môn, k t qu làm vi c và kh năng cân i ngu n tài chính c a Trư ng. 2. Chi m b o các ho t ng theo ch c năng nhi m v ư c giao. 3. Chi ph c v cho công tác thu phí và l phí. 4. Chi cho các ho t ng d ch v (k c chi th c hi n nghĩa v v i ngân sách nhà n- ư c, trích kh u hao tài s n c nh theo quy nh…). 5. Chi th c hi n các nhi m v nghiên c u khoa h c và công ngh . 6. Chi th c hi n chương trình ào t o b i dư ng cán b , viên ch c. 7. Chi v n i ng th c hi n các d án có v n nư c ngoài. 8. Chi th c hi n các nhi m v t xu t ư c c p có thNm quy n giao. 9. Chi u tư xây d ng cơ b n, mua s m tài s n trang thi t b , s a ch a l n tài s n c nh th c hi n các d án ư c c p có thNm quy n phê duy t. 10. Chi th c hi n các d án t ngu n vi n tr ngoài nư c. 11. Các kho n chi khác. i u 26. Qu n lý tài chính và tài s n Trư ng ho t ng theo cơ ch c thù do Th tư ng Chính ph quy nh. Trư ng là ơn v s nghi p công l p, t ch và t ch u trách nhi m v ho t ng tài chính. Trư ng ư c Nhà nư c giao ho c cho thuê t, giao ho c cho thuê cơ s v t ch t theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. Hi u trư ng có trách nhi m xây d ng Quy ch chi tiêu n i b trình H i ng trư ng quy t nh. 1. Trư ng th c hi n ch k toán i v i ơn v s nghi p công l p; th c hi n ch d toán và quy t toán hàng năm v i B Giáo d c và ào t o và th c hi n ki m toán c l p hàng năm. 2. Quy ch chi tiêu n i b c a Trư ng là căn c cơ quan qu n lý nhà nư c theo dõi, giám sát và là căn c Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch ki m soát chi. 3. S d ng và qu n lý tài s n theo úng m c ích, nhi m v ư c giao. B o toàn và phát tri n tài s n nhà nư c giao. Th c hi n b o dư ng, s a ch a b o v tài s n theo ch quy nh. L p và qu n lý h sơ tài s n nhà nư c; h ch toán; ghi chép tài s n; báo cáo tình hình qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c ư c giao theo úng quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 4. Th c hi n nghĩa v tài chính v i nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. Chương VI
 18. I U KHO N THI HÀNH i u 27. Quy ch này có giá tr hi u l c trong 5 năm, là cơ s pháp lý thí i m mô hình m i. Sau 5 năm, B Giáo d c và ào t o ti n hành t ng k t, rút kinh nghi m, báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Trư ng i h c Vi t - c ch u trách nhi m th c hi n theo quy nh t i Quy ch này. Trư ng i h c Vi t - c có trách nhi m c th hóa các quy nh c a Quy ch này tri n khai th c hi n trong các ho t ng c a nhà trư ng. i u 28. Trong quá trình th c hi n, n u có phát sinh khó khăn, vư ng m c, H i ng trư ng có trách nhi m xu t v i B trư ng B Giáo d c và ào t o xem xét ho c B Giáo d c và ào t o k t h p v i H i ng trêng xu t ki n ngh Th tư ng Chính ph i u ch nh, b sung, s a i Quy ch này./.
Đồng bộ tài khoản