Quyết định số 3807/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định số 3807/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3807/2007/QĐ-UBND về việc ban hành “Quy định Gia đình hiếu học, Gia đình hiếu học tiêu biểu, Dòng họ hiếu học, Khu dân cư hiếu học và thẩm quyền công nhận các danh hiệu đó” do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3807/2007/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH THANH HOÁ NAM ***** Đ c l p – T do – H nh phúc ******* Thanh Hoá, ngày 06 tháng 12 năm 2007 S : 3807/2007/QĐ-UBND QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH “QUY Đ NH GIA ĐÌNH HI U H C, GIA ĐÌNH HI U H C TIÊU BI U, DÒNG H HI U H C, KHU DÂN CƯ HI U H C VÀ TH M QUY N CÔNG NH N CÁC DANH HI U ĐÓ” U BAN NHÂN DÂN T NH THANH HOÁ Căn c Lu t T ch c HĐND và UBND các c p ngày 26/11/2003; Căn c Lu t giáo d c năm 2005; Căn c Ch th 11 CT/TW ngày 13/4/2007 c a B Chính tr “v tăng cư ng s lãnh đ o c a Đ ng đ i v i công tác khuy n h c, khuy n tài, xây d ng xã h i h c t p”; Căn c Quy t đ nh s 112/2005/QĐ-TTg ngày 18/05/2005 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t đ án Xây d ng đ án xây d ng XHHT; Căn c Ch th s 02- CT/TU ngày 28-2-2006 c a Ban Thư ng v T nh u Thanh Hoá “V tăng cư ng s lãnh đ o c a Đ ng đ i v i vi c xây d ng xã h i h c t p trong th i kỳ đ y m nh CNH-HĐH”; Theo đ ngh c a Liên ngành: S Giáo d c và Đào t o, H i Khuy n h c t nh t i T trình s 71 LN/SGD&ĐT-HKH ngày 03/8/2007 và văn b n th m đ nh s : 661/STP-VB ngày 10/8/2007 c a S Tư pháp, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy đ nh Gia đình hi u h c, Gia đình hi u h c tiêu bi u, Dòng h hi u h c, Khu dân cư hi u h c và th m quy n công nh n các danh hi u đó”. Đi u 2. Giao Giám đ c S Giáo d c và Đào t o ph i h p v i H i Khuy n h c t nh và các ngành, các đ a phương có liên quan t ch c tri n khai và ti n hành theo dõi, ki m tra, sơ k t, t ng k t đánh giá, rút kinh nghi m t rong quá trình th c hi n, báo cáo UBND t nh theo quy đ nh. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám đ c các S , th trư ng các ban, ngành, đoàn th c p t nh, Ch t ch UBND các huy n, th , thành ph và Ch t ch UBND các xã, phư ng, th tr n trong t nh ch u t rách nhi m t hi hành Quy t đ nh này./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH T CH PHÓ CH T CH Nơi nh n: - VP CP (đ báo cáo); - Ban TG TW (đ B/C); - B GD&ĐT, B TP, H i KHVN; - TT TU, HĐND, UBND, UBMTTQ t nh; - VP T nh u , HĐND, UBND t nh; - Như Đi u 3 QĐ; - Lưu: VT,VX. Vương Văn Vi t QUY Đ NH V GIA ĐÌNH HI U H C, GIA ĐÌNH HI U H C TIÊU BI U, DÒNG H HI U H C, KHU DÂN CƯ HI U H C VÀ TH M QUY N CÔNG NH N CÁC DANH HI U ĐÓ (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 3807/2007/QĐ-UBND ngày 06/12/2007 c a UBND t nh Thanh Hóa) Đi u 1. Vai trò c a Gia đình hi u h c, khu dân cư và dòng h hi u h c. Gia đình hi u h c là t bào và là thành t c a xã h i h c t p. Vi c xây d ng Gia đình hi u h c, khu dân cư và dòng h hi u h c nh m p hát huy truy n t h ng hi u h c c a dân t c, t o cơ s b n v ng cho phát tri n s nghi p g iáo d c và xây d ng xã h i h c t p. Đi u 2. Các tiêu chí Gia đình hi u h c. Các Gia đinh đăng ký ph n đ u gia đình hi u h c n u đ ng th i đ t c 3 tiêu chí sau đây thì đư c công nh n là Gia đình hi u h c c p cơ s (xã, phư ng, th t r n). 1. T t c con em trong gia đình tu i đi h c (tr tr em tàn t t n ng ho c b m t trí) đ u đư c đ n t rư ng h c t p và h c liên t c đ đ t ph c p b c trung h c (THPT, THBT, THCN) ho c t t nghi p THCS ph i đư c đào t o ngh , đ t k t qu t trung bình tr lên, đ o đ c đ t lo i khá ho c t t, không m c t n n xã h i và vi ph m p háp lu t. 2. Ngư i l n tu i trong gia đình (tr ngư i già y u, m đau) đ u có k ho ch, n i dung và hình th c h c t p phù h p, thư ng xuyên có hi u qu đ không ng ng nâng cao trình đ h c v n, chuyên môn, nghi p v , tay ngh , nâng cao ch t lư ng cu c s ng. 3. Các thành viên trong gia đình tích c c tham gia công tác khuy n h c, v n đ ng ngư i khác h c t p, không tham gia vào các tiêu c c trong thi c , có quan h t t v i c ng đ ng và ch p hành t t chính sách pháp lu t; xây d ng gia đình hoà thu n, h nh phúc, ti n b . Khái ni m gia đình nói trong văn b n này bao g m b m và các con.
  3. Đi u 3. Các tiêu chí công nh n gia đình hi u h c tiêu bi u c p huy n. Nh ng gia đình đã đư c công nh n là Gia đình hiêú h c c p cơ s n u đ t m t trong các tiêu chí sau đây thì đư c công nh n Gia đình hi u h c tiêu bi u c p huy n. 1. Gia đình hi u h c s n xu t, kinh doanh gi i: là các gia đình hi u h c bi t v n d ng ki n th c h c t p đư c vào s n xu t kinh doanh và tr thành gia đình s n xu t, kinh doanh gi i, đư c công nh n là gia đình s n xu t kinh doanh gi i c p huy n t r lên ho c h đ t m c thu nh p 50 tri u đ ng/năm/h tr lên. 2. Gia đình hi u h c sáng t o: Là gia đình nh vi c h c t p mà có ki n th c đ sáng t o k t hu t, có sáng ki n kinh nghi m có giá tr đem l i hi u qu t t, đư c c p huy n tr lên công nh n. 3. Gia đình tú tài: Là gia đình hi u h c có t t c các thành viên (tr ngư i già y u, m đau, tàn t t) đ u t t nghi p b c Trung h c (THPT, TCCN, THBT), đ o đ c t t; sau khi t t nghi p b c trung h c ti p t c đư c đào t o ngh nghi p. 4. Gia đình c nhân: là gia đình hi u h c có các thành viên (tr ngư i g ià, ngư i t àn t t ho c m đau) đ u h c xong b c đ i h c, cao đ ng, đ o đ c t t. 5. Gia đình ti n sĩ: là gia đình có ít nh t m t ngư i có b ng ti n s ; các thành viên còn l i c a gia đình có b ng c nhân và th c s (tr ngư i g ià, m đau, tàn t t). 6. Gia đình hi u h c vư t khó thành đ t: Là gia đình trư c đây thu c di n có hoàn c nh khó khăn, đói nghèo nhưng do nh n th c đúng v vi c h c, bi t vư t qua khó khăn v kinh t , b nh t t nuôi chí h c t p và thành đ t; các thành viên đư c đào t o ngh , đ o đ c t t. Nay gia đình đã thoát kh i đói nghèo; đ i s ng đã n đ nh, v ng vàng. Đi u 4. Các tiêu chí công nh n g ia đình hi u h c tiêu bi u c p t nh. Nh ng gia đình đã đư c công nh n là Gia đình hiêú h c tiêu bi u c p huy n n u đ t m t trong các tiêu chí sau đây thì đư c công nh n Gia đình hi u h c tiêu bi u c p t nh. 1. Gia đình hi u h c s n xu t kinh doanh gi i: Là gia đình bi t đem k t qu vi c h c đ s n xu t, kinh doanh có hi u qu , thu nh p t 70 tri u/năm tr lên ho c đư c công nh n là gia đình s n xu t gi i c p t nh. 2. Gia đình hi u h c sáng t o: Là gia đình có thành viên bi t đem k t qu vi c h c đ sáng t o và ng d ng k thu t vào s n xu t, đ i s ng đư c các ngành ch c năng, các t ch c kinh t xã h i t c p t nh tr lên công nh n. Các thành viên khác trong gia đình đ u có trình đ ngh nghi p và có ý th c lao đ ng sáng t o. 3. Gia đình c nhân:
  4. T t c các thành viên trong gia đình (tr ngư i g ià, y u, tàn t t, b nh t t) đã t t nghi p đ i h c, đ o đ c t t. 4. Gia đình Ti n s : H u h t các thành viên c a gia đình đ u có b ng Ti n s ho c ít nh t có 2/3 s thành viên c a gia đình (tr ngư i cao tu i, tàn t t, b nh t t) có b ng ti n s . S thành viên còn l i có b ng c nhân và th c s . 5) Các Gia đình hi u h c vư t khó thành đ t: Là gia đình xu t phát đi m r t nghèo khó và có nh ng hoàn c nh đ c bi t, nhưng do ph n đ u, n l c h c t p, tu dư ng mà thành đ t, các thành viên đã đư c đào t o t trình đ trung c p chuyên nghi p ngh t r lên (tr ngư i già, b nh t t), đ o đ c t t, có vi c làm n đ nh, thoát đư c đói nghèo, thu nh p khá. Đi u 5. Các tiêu chí công nh n dòng h hi u h c. Các Dòng h đã đăng ký xây d ng Dòng h hi u h c và đã đ t đ ng th i c 5 t iêu chí sau đây thì đư c công nh n là Dòng h hi u h c. 1. H u h t các thành viên trong dòng h (kho ng 90% s h tr lên) nh n th c t t vi c h c và chăm lo giáo d c con cháu, xây d ng truy n th ng hi u h c và tham gia t t công tác khuy n h c. Có s giúp đ l n nhau trong vi c h c, nh t là các gia đình nghèo, chăm lo cho con cháu h c hành thành đ t. Có chi h i ho c ban khuy n h c dòng h ho t đ ng toàn di n, thư ng xuyên, có hi u qu t t. 2 H u h t các con cháu trong dòng h (trên 95% s cháu trong đ tu i, tr ngư i tàn t t n ng và m t trí) đ u h c liên t c đ t ph c p b c trung h c ho c đào t o ngh sau THCS. S h c sinh gi i t ăng, s h c sinh đ u vào các trư ng ngh , TCCN, CĐ, ĐH liên t c tăng, không có con cháu m c t n n xã h i, vi ph m p háp lu t và tiêu c c trong thi c . S con cháu do h c t p mà có ngh nghi p, vi c làm n đ nh, thành đ t ngày càng nhi u. 3. Có trên 70% s ngư i l n đ i h c các TTHTCĐ ho c l a ch n hình th c h c t p h u ích, góp s c xây d ng TTHTCĐ. 4. S gia đình đăng ký và s h đư c công nh n Gia đình hi u h c tăng qua t ng năm; ít nh t có trên 50% s h trong dòng h đăng ký xây d ng GĐHH và có ít nh t 50% s h đã đăng ký đư c công nh n g ia đình hi u h c. Chi h i ho c ban khuy n h c dòng h có s vàng truy n th ng hi u h c ghi danh các gia đình hi u h c 5. Có qu khuy n h c ngày càng t ăng. Đ n năm 2010 ph i đ t m c 11.000đ ng/khâ (mi n xuôi); 8.000 đ/kh u (mi n núi th p), 6000đ/kh u (mi n núi cao) tr lên. Dòng h có nhi u hình th c tôn vinh ngư i h c gi i và ngư i t hành đ t. Đi u 6. Các tiêu chí công nh n Khu dân cư hi u h c (làng, b n, khu ph ).
  5. Các Khu dân cư đăng ký xây d ng Khu dân cư hi u h c và đ t đ ng th i c 5 tiêu chí sau đây thì đư c công nh n là Khu dân cư hi u h c. 1. H u h t các h gia đình trong khu dân cư (thôn xóm, làng b n, khu ph ...) nh n t h c t t v vi c h c, chăm lo giáo d c con cháu; bi t g n vi c h c v i xây d ng đ i s ng văn hoá và phát tri n k inh t ; đ ng lòng xây d ng truy n t h ng hi u h c và tham gia t t công tác khuy n h c. Khu dân cư có chi h i khuy n h c ho t đ ng toàn di n, thư ng xuyên và có hi u qu . Th c hi n t hành n n n p, linh ho t các ho t đ ng qu n lý, giáo d c h c sinh khu dân cư: các gia đình có góc h c t p cho h c sinh; có ti ng tr ng, ti ng k ng báo gi h c bu i t i; t ch c sinh ho t văn hoá, th thao, các ho t đ ng xã h i h u ích trong d p hè và ngày l , t t; có t sách cho h c sinh đ c; có các hình th c giáo d c tr em v đ o đ c, l i s ng; không có h c sinh m c TNXH và vi ph m pháp lu t (n u t rư c đây đã có thì giúp đ t hoát kh i TNXH và ti n b v đ o đ c), không có h c sinh tiêu c c trong thi c , có m i liên h t t v i các nhà trư ng đ ph i h p trong vi c giáo d c h c sinh. 2. Có trên 95% s con cháu trong đ tu i (tr tr tàn t t n ng và m t trí) đ u h c liên t c đ đ t trình đ ph c p trung h c ho c h c xong THCS đư c ti p t c h c ngh ; s h c sinh đ u vào các trư ng ngh , TCCN, CĐ, ĐH qua các năm liên t c tăng và s thanh niên có vi c làm ngày càng nhi u. 3. Có trên 70% s ngư i l n t u i t ham gia h c t p h u ích t i các TTHTCĐ ho c l a ch n hình th c h c t p phù h p; ph i h p v i trung tâm t ch c t t các l p h c khu dân cư, góp ph n xây d ng TTHTCĐ c a xã, phư ng, th tr n. 4. S gia đình đăng ký đ t danh hi u Gia đình hi u h c tăng qua t ng năm, ít nh t có trên 50 % t ng s h đăng ký xây d ng Gia đình hi u h c và có kho ng trên 1/2 s đã đăng ký đư c công nh n Gia đình hi u h c. Chi h i có s vàng truy n t h ng hi u h c ghi chép đ y đ các Gia đình hi u h c. 5. Có qu khuy n h c ngày càng nhi u; đ n năm 2010 ph i đ t m c trên 11.000 đ ng/ kh u (MX) v i t rên 8000đ/kh u (mi n núi th p) và 6000đ/kh u t r lên (mi n núi cao). S d ng qu khuy n h c đúng m c đích, công khai minh b ch, giúp đ đư c nhi u h c sinh thu c gia đình nghèo vư t qua khó khăn h c t p t t; có các hình th c tôn vinh ngư i h c gi i và thành đ t. Đi u 7. Khu dân cư và Dòng h đã đư c công nh n là Khu dân cư và Dòng h hi u h c, n u đ t m c đ cao hơn các tiêu chí đã nêu đi u 5 và đi u 6 thì đư c công nh n là Khu dân cư và Dòng h hi u h c tiêu bi u. Đi u 8. Th m quy n công nh n và c p g i y công nh n. 1. Ch t ch UBND xã, phư ng, th t r n căn c vào k t qu bình xét c a H i Khuy n h c cơ s và MTTQ đ xét công nh n, c p g i y công nh n, ghi danh s vàng truy n t h ng hi u h c các gia đình hi u h c, dòng h hi u h c và khu dân cư hi u h c m i năm m t l n.
  6. 2. Ch t ch UBND c p huy n căn c vào đ ngh c a Ch t ch UBND c p xã, H i Khuy n h c huy n và Phòng Giáo d c c p huy n đ xét công nh n, c p gi y công nh n gia đình hi u h c tiêu bi u, khu dân cư, dòng h hi u h c tiêu bi u và ghi danh vào s vàng truy n th ng hi u h c c p huy n hai năm m t l n. 3. Ch t ch UBND t nh căn c vào đ ngh c a Ch t ch UBND c p huy n, H i Khuy n h c t nh và S Giáo d c- Đào t o đ xét c p gi y công nh n g ia đình hi u h c tiêu bi u, khu dân cư, dòng h hi u h c tiêu bi u và ghi danh vào truy n t h ng hi u h c c p t nh hai năm m t l n.. 4. Các đ i bi u đư c b u là đ i bi u d đ i h i g ia đình hi u h c tiêu bi u, dòng h và khu dân cư hi u h c tiêu bi u đư c UBND cùng c p xét khen thư ng. Đi u 9. Vi c m Đ i h i gia đình hi u h c, khu dân cư và dòng h hi u h c tiêu bi u. 1. UBND xã, phư ng, th t r n tr c ti p ch đ o vi c t ch c Đ i h i g ia đình hi u h c (ho c gia đình hi u h c tiêu bi u), dòng h hi u h c và khu dân cư hi u h c 3 năm m t l n v i s tham mưu c a H i Khuy n h c và UBMTTQ xã, phư ng, th t r n. 2. UBND huy n, th , t hành ph tr c ti p ch đ o vi c t ch c Đ i h i g ia đình hi u h c tiêu bi u, dòng h hi u h c, khu dân cư hi u h c tiêu bi u 3 năm m t l n v i s t ham mưu c a H i Khuy n h c, Phòng Giáo d c và UBMTTQ huy n, th , t hành ph . 3. UBND t nh tr c ti p ch đ o vi c t ch c Đ i h i gia đình hi u h c tiêu bi u, dòng h hi u h c và khu dân cư hi u h c tiêu bi u 5 năm m t l n v i s tham mưu c a H i Khuy n h c t nh, S Giáo d c và Đào t o và y ban MTTQ t nh. Đi u 10. T ch c th c hi n. 1. H i Khuy n h c các c p ph i h p ch t ch v i U ban M t tr n T qu c cùng c p và các ban, ngành, đoàn th t ch c tuyên truy n, v n đ ng thư ng xuyên đ n các t ng l p nhân dân, các đoàn th , cơ quan, doanh nghi p, l c lư ng vũ t rang v ý nghĩa và t m quan tr ng c a vi c xây d ng gia đình hi u h c, dòng h và khu dân cư hi u h c, các tiêu chí gia đình hi u h c, gia đình hi u h c tiêu bi u, khu dân cư và dòng h hi u h c đ xây d ng XHHT, ch n hưng giáo d c, xã h i hoá giáo d c ph c v cho s nghi p CNH-HĐH t nh nhà. Các báo, đài đ a phương có chuyên m c gi i thi u ch t rương c a Đ ng và Nhà nư c v xây d ng XHHT, gi i thi u các đi n hình v gia đình hi u h c tiêu bi u, khu dân cư và dòng h hi u h c tiêu bi u. 2. Tăng cư ng s lãnh đ o c a c p u , s ch đ o thư ng xuyên c a các c p chính quy n, s ph i h p ch t ch v i UBMTTQ, các đoàn th chính tr - xã h i, ngh nghi p, doanh nghi p, l c lư ng vũ t rang; trong đó H i Khuy n h c gi vai trò nòng c t. 3. T t c các c p chính quy n t rong t nh đ u in gi y công nh n gia đình hi u h c, gia đình hi u h c tiêu bi u, khu dân cư hi u h c, dòng h hi u h c; dòng h , khu dân cư hi u h c tiêu bi u và s vàng truy n t h ng hi u h c theo m u th ng nh t chung cho c t nh.
  7. 4. S Tài chính đưa vào k ho ch d toán ngân sách cho c 3 c p v h tr kinh phí đ in gi y công nh n và s vàng truy n th ng hi u h c; kinh phí m Đ i h i bi u dương báo cáo UBND t nh xem xét, trình HĐND t nh. Đi u 11. Quy đ nh này đư c áp d ng th ng nh t trên đ a bàn toàn t nh. Các đ a phương, các s , ban, ngành, cơ quan, đơn v v n d ng sáng t o phù h p v i t ng nơi nh m đem l i k t qu cao nh t. Hàng năm, Liên ngành H i Khuy n h c t nh và S Giáo d c và Đào t o t ng h p t ình hình th c hi n Quy đ nh này trong toàn t nh báo cáo và đ xu t v i Ch t ch UBND t nh đ b sung nh ng n i dung m i, nh t là các tiêu chí cho phù h p v i s phát tri n c a tình hình th c t t nh ta. Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c c n thông tin tr c ti p v Thư ng tr c H i Khuy n h c t nh đ đư c hư ng d n./. TM. U BAN NHÂN DÂN KT. CH T CH PHÓ CH T CH Vương Văn Vi t
Đồng bộ tài khoản