Quyết định số 381/1999/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
52
lượt xem
1
download

Quyết định số 381/1999/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 381/1999/QĐ-TCHQ về việc ban hành bảng giá tính thuế tối thiểu áp dụng đối với mặt hàng nhập khẩu không thuộc các nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 381/1999/QĐ-TCHQ

 1. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 381/1999/Q -TCHQ Hà N i, ngày 21 tháng 10 năm 1999 QUY T NNH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN S 381/1999/Q -TCHQ NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH B NG GIÁ TÍNH THU T I THI U ÁP D NG I V I M T HÀNG NH P KH U KHÔNG THU C CÁC NHÓM M T HÀNG NHÀ NƯ C QU N LÝ GIÁ TÍNH THU T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c th m quy n và nguyên t c xác nh giá tính thu hàng xu t kh u, hàng nh p kh u quy nh t i i u 7 Ngh nh 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Căn c Thông tư 172/1998/TT/BTC ngày 22 tháng 12 năm 1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993, Ngh nh s 94/1998/N -CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 c a Chính ph ; Căn c Thông tư s 82/1997/TT/BTC ngày 11 tháng 11 năm 1997 c a B Tài chính và Thông tư s 92/1999/TT/BTC ngày 24 tháng 7 năm 1999 c a B Tài chính v vi c hư ng d n th c hi n áp giá tính thu nh p kh u theo h p ng ngo i thương; Căn c ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 143/TB-VPCP ngày 23 tháng 7 năm 1999 c a Văn phòng Chính ph ; Căn c i u 2, i u 3 Quy t nh s 260/1999/Q -TCHQ ngày 26 tháng 7 năm 1999 c a T ng c c Trư ng T ng c c H i quan; Xét ngh c a ông C c trư ng C c Ki m tra thu thu xu t nh p kh u. QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này B ng giá tính thu t i thi u s a i, b sung các b ng giá tính thu ban hành kèm theo Quy t nh s 260/1999/Q -TCHQ ngày 26 tháng 7 năm 1999; Quy t nh s 296/1999/Q -TCHQ ngày 19 tháng 8 năm 1999 do T ng c c trư ng T ng c c H i quan ban hành. i u 2: Giá t i thi u các m t hàng s a i, b sung ban hành kèm theo Quy t nh này thay th giá t i thi u các m t hàng cùng lo i quy nh t i các B ng giá ban hành kèm theo Quy t nh s 260/1999/Q -TCHQ ngày 26 tháng 7 năm 1999; Quy t nh s 296/1999/Q -TCHQ ngày 19 tháng 8 năm 1999 do T ng c c trư ng T ng c c H i quan ban hành. i u 3: S a i i m 1 i u 2 Quy t nh s 260/1999/Q -TCHQ ngày 26 tháng 7 năm 1999 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan như sau: "Nh ng m t hàng nh p khNu không thu c danh m c m t hàng nhà nư c qu n lý giá tính thu có thu su t thu nh p khNu theo bi u thu ưu ãi t 5% tr xu ng và có các i u ki n theo quy
 2. nh t i i m I Thông tư s 92/1999/TT/BTC ngày 24 tháng 7 năm 1999 c a B Tài chính thì giá tính thu ư c xác nh theo giá ghi trên h p ng ho c theo giá kê khai c a doanh nghi p i v i trư ng h p chưa ư c quy nh giá t i thi u t i các b ng giá do T ng c c H i quan ban hành". i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Lê M nh Hùng ( ã ký) B NG GIÁ S A I B SUNG B NG GIÁ 260/1999/Q -TCH & B NG GIÁ 296/1999/Q -TCHQ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 381/1999/Q -TCHQ ngày 21/10/1999 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan) Tên hàng ơn v Giá tính tính thu (USD) Chương 2 * Hu b khung giá th t gà tây tươi ông l nh quy nh t i b ng giá 260/1999/Q - T ng c c H i quan * Th t gà ông l nh kg 1,00 Chương 4 * S a b t thành phNm Trung qu c s n xu t ã óng trong t n 1.500,00 bao bì bán l * Hu b khung giá s a b t nguyên li u lo i khác quy nh t i b ng giá s 296/1999/Q -TCHQ. * B t váng s a t n 650,00 * S a b t g y nguyên li u t n 1.400,00 * S a b t nguyên li u lo i khác t n 1.100,00 Chương 6 * Hoa tươi c t cành các lo i cành 0,15 * Hoa khô các lo i kg 6,00 Chương 7 * u ng t Trung qu c s n xu t kg 0,05 * Rau c i tươi Trung qu c s n xu t kg 0,04 * Hành c khô Trung qu c s n xu t kg 0,02
 3. * M c nhĩ khô kg 3,00 * Ngô h t kg 0,10 *L cv kg 0,05 * N m linh chi d ng khô kg 15,00 * Rau, c , trái ã qua ch bi n ( ng trong h p kim lo i, l thu tinh, h p nh a) - Dưa chu t, dưa c i kg 1,50 - B p non kg 2,00 - B ch hoa kg 2,00 - Trái Olive kg 4,00 Chương 8 * Nho qu tươi Trung qu c + Lo i qu to (tương t nho M , Úc...) kg 1,20 + Lo i qu nh kg 0,20 * Hoa qu do các nư c khác s n xu t + Qu s u riêng kg 1,20 + Qu soài tươi kg 0,50 + Qu năng c t tươi kg 1,20 + Qu v i tươi kg 0,50 + H t sen khô kg 0,50 Chương 11 * Tinh b t b p (maize starch) t n 300,00 * B t Gluten trích t b p (ngô) (Com glten meal) t n 300,00 Chương 12 * H t c i gi ng: + H t c i b p (gi ng lai F1) kg 100,00 + H t c i khác kg 1,20 Chương 15 * Hu b khung giá d u ăn th c v t t i b ng giá 260 * Ch t thay th d u bơ g c ng v t t n 900,00 Chương 16
 4. * Cá ng óng h p kg 1,20 Chương 18 * Hu b khung giá b t ca cao nhão t i BG 260 Chương 19 * Hu b khung giá b t dinh dư ng cho tr em các hi u t i BG 260 * Bún khô, mì khô kg 0,60 * Mì ng kg 0,70 * H dán gi y có ngu n g c t tinh b t kg 0,60 Chương 20 * Bơ u ph ng kg 1,00 * Nư c c t d a lít 0,96 * ay ngâm khô kg 0,20 * Rau câu nư c ăn li n (th ch) kg 0,40 Chương 21 * Tương t lít 0,40 * Mỳ chính (b t ng t) quy nh t i b ng giá 260/1999/Q - TCHQ; b ng giá 296/1999/Q -TCHQ là lo i ã óng gói bán l * Mỳ chính (b t ng t) lo i dùng làm nguyên li u công nghi p th c phNm ( óng trong bao bì t 25 kg tr lên) tính b ng 80% lo i óng gói bán l * Chè sâm linh chi (linhzhi ginseng tea) kg 25,00 * Linh chi d ng c m kg 28,00 Chương 23 * Cám lúa mỳ (ph phNm c a b t mỳ) t n 60,00 * Th c ăn nuôi tôm t n 500,00 * Ch t thay th s a b t dùng làm th c ăn chăn nuôi t n 600,00 (skimmed milk replacer) hi u Lait Ecreme, sowlac ... * Premix các lo i dùng làm th c ăn gia súc: + Premix 10M kg 1,00 + Premix 10V kg 8,00 + Premix 13V kg 10,00
 5. + Premix 34V kg 6,30 + Premix 44V kg 8,80 + Premix 48V kg 5,50 + Premix 51M kg 1,00 + Premix 51V kg 9,00 + Premix 52V kg 4,80 + Premix 66V kg 8,40 Chương 24 * C ng thu c lá do Trung qu c s n xu t t n 250,00 * Lá thu c lá do Campuchia s n xu t + Lo i lá màu vàng t n 600,00 + Lo i lá màu en t n 350,00 Chương 25 * V a ch ng th m d ng b t t n 90,00 * Th ch cao dùng trong s n xu t xi măng t n 25,00 Chương 28, 29 * M c vi t (tr m c bút bi) 100ml 0,03 * Hoá ch t NaOH t n 300,00 * Hoá ch t Sodium, cyclohexylamine sufamate (ch t d n t n 3.000,00 xu t c a amit m ch vòng, ch t làm ng t tương t aspartame) Chương 30 * Thu c b t ng h p (500mg/viên) M s n xu t viên 0,05 * Tân dư c do Asean, ài Loan, Hàn Qu c s n xu t: + Nutroplex SP 120ml/chai chai 0,97 + Nizoral shampoo, 100ml/chai chai 3,98 + Nizoral cream, 5mg/tuýp tuýp 0,87 + Stugeron 25 mg, 250 viên/h p h p 7,90 * Tân dư c do M s n xu t + Vitamin AD, 100viên/chai chai 0,63 + Vitamin C 500mg, 10viên/v v 0,04 Chương 32
 6. * Màu v trên áo, trên v i kg 10,00 * M c bút bi: + Lo i có mùi thơm kg 10,00 + Lo i không có mùi thơm kg 7,00 * Hu b khung giá men màu dùng trong s n xu t g ch men ư c quy nh trong b ng giá 296/1999/Q -TCHQ. Chương 33 1. M phNm DEBON * Nhãn hi u Lacvert + Nư c dư ng da, 150ml/chai chai 5,25 + Nư c làm se l chân lông, 130ml/chai chai 5,46 * Nhãn hi u Assance + Kem ch ng n ng, 110gr/chai chai 2,03 * Nhãn hi u EZ UP + Kem ch ng n ng, 60ml/chai chai 4,30 + S a dư ng da, 120ml/chai chai 2,88 + Tinh d u dư ng da, 60ml/chai chai 2,88 + Kem dư ng da, 60gr/chai chai 2,88 + Nư c se l chân lông, 140ml/chai chai 2,88 * Nhãn hi u OPSY + Kem tNy trang, 300ml/chai chai 1,92 + Nư c tNy trang, 300ml/chai chai 1,80 + S a tNy trang, 200ml/chai chai 1,80 + Kem Massage, 200ml/chai chai 2,14 * Nhãn hi u Eau De Vie + S a dư ng da toàn thân, 200ml/chai chai 4,29 * Body Well + S a dư ng da toàn thân, 250ml/chai chai 1,92 + Nư c hoa toàn thân, 250ml/chai chai 2,69 2. M phNm dành cho tr em +S ar am t lít 4,30
 7. +D ut m lít 3,90 +D ug i u lít 2,00 + Nư c t m lít 1,80 3. Hương li u * Hương d a kg 8,00 * Tinh d u ào kg 14,00 * Tinh d u chocolate kg 17,00 * Băng phi n 100gr 0,10 * Nư c súc mi ng lít 3,00 * Nư c kh mùi cơ th d ng bình x t (body spray), bình 0,60 150ml/bình Chương 34 * Phôi xà phòng t n 550,00 * D u bóng ng trong bình x t (Spray Wax) 0,75 lít/bình bình 1,00 * M bôi trơn: + Lo i không ch u nhi t (dư i 1000 C) kg 1,50 + Lo i ch u nhi t (t 1000 C tr lên) kg 0,85 Chương 37 * Gi y nh màu d ng cu n lo i nh 15,2 cm x 175m tr cu n 38,00 lên/cu n Chương 39 * B ru t x nư c b xí b t ng b b 2,00 * B x lavabo b ng nh a b 0,50 * G ch nh a sàn nư c (30x30)cm t m 0,20 * K 2 t ng ( gi y, dép), 31x17x30)cm chi c 3,00 * Bình ng á b ng nh a - Lo i dư i 3 lít chi c 0,80 - Lo i t 3 lít n dư i 6 lít chi c 1,30 - Lo i t 6 lít n 10 lít chi c 2,30 * T m PP dùng trong xây d ng m2 0,30 * T m PP tr i sàn
 8. - Lo i dày dư i 2mm m2 0,60 - Lo i dày t 2mm tr lên m2 1,00 * Thùng nh a gi l nh: - Lo i 15 lít chi c 10,00 - Lo i 20 lít chi c 15,00 - Lo i 25 lít chi c 20,00 * Ly nh a PET lo i dùng 1 l n (dung tích t 220 ml tr 100 chi c 0,20 xu ng) * Ch i quét b i b ng nh a cái 0,10 * Dép nh a các lo i ôi 0,30 * Kính bơi nh a chi c 0,50 * C n câu cá b ng nh a lo i không quay tay dài 3 mét chi c 3,00 * Xô nh a: + Lo i cao dư i 30 cm chi c 0,30 + Lo i t 30 cm tr lên chi c 0,50 * S i cư c (không dùng an v t c u lông, tennis) kg 2,20 Chương 40 * Bao tay b ng cao su dài 20 cm ôi 0,15 * Qu bóng cao su qu 0,10 Chương 42 * Túi bình s a b ng mouse b c simili - Lo i 1 ngăn (l 12 chi c) l 5,00 - Lo i 2 ngăn (l 12 chi c) l 5,50 Chương 43 * Áo khoác b ng lông hoá h c cho tr em (dư i 16 tu i) chi c 7,00 * Áo khoác b ng lông thú cho ngư i l n chi c 35,00 * V i gi lông thú kh 1m60 m 7,50 Chương 44 * ũa tre, g ôi 0,05 *G d u (N5) Lào s n xu t m3 125,00 * G chò Lào m3 135,00
 9. Chương 46 * B mành b ng cói (kích thư c 1,2m x 2,2m) b = 15 t m b 4,00 Chương 48 * Băng keo gi y d ng cu n kg 1,00 * Gi y dán tư ng gi vân g kg 1,00 * Gi y Duplex t n 480,00 * B t gi y t n 700,00 * Băng v sinh ph n (10 mi ng/gói, 24/thùng) thùng 15,00 + Lo i do Trung Qu c s n xu t tính b ng 50% lo i trên Chương 50, 51, 52, 53... * S i tơ t m Trung Qu c s n xu t kg 18,00 * V i polyester pha s i khác (tr lo i pha len và pha cotton) mét 1,00 kh 1m60 * V i pha len kh 1m60 mét 1,10 * V i u t m, v i v n, v i t n d ng (có dài m i t m kg 0,70 không quá 5 mét) * V i ép dùng trong công nghi p kh 1,6 mét mét 1,00 * Ch thêu kg 2,50 Chương 61, 62, 63... * Áo gió tr em chi c 2,00 + Qu n áo các lo i -- Do G7 s n xu t * Qu n lót nam chi c 0,70 * Qu n lót n chi c 0,50 * Áo ng n chi c 1,00 * Áo lót nam chi c 0,40 * Áo lót (bra) n chi c 0,25 * Áo ng c n : - Lo i có mousse chi c 0,70 - Lo i không có mousse chi c 0,50 * Áo cư i chi c 30,00
 10. -- Do Trung Qu c s n xu t tính b ng 50% lo i do G7 s n xu t -- Do các nư c khác tính b ng 70% lo i do G7 s n xu t * Chăn s i t ng h p dùng cho xeo gi y dày 0,4 cm d ng m2 3,50 cu n Chương 68 * Gi y d u: + Do Trung Qu c s n xu t kg 0,20 + Do các nư c khác s n xu t kg 0,30 Chương 69 * Tư ng s : + Cao t 10 cm n 30 cm chi c 1,00 + Cao t 31 cm n 60cm chi c 2,00 + Cao t 61 cm n 100 cm chi c 3,50 * Lư hương s cao 45 cm chi c 1,00 Chương 70 * V chai thu tinh r ng dùng ng nư c gi i khát dung chi c 0,10 tích t 300 ml tr xu ng * Bông thu tinh làm thành d ng t m (1,2 x 0,60 x 0,3)m t m 0,50 Chương 73 * Phin cà phê inox Trung Qu c s n xu t chi c 0,15 * m pha trà inox Trung Qu c s n xu t chi c 0,90 * Bình l c nư c b ng thép không r : - Lo i 12 lít chi c 10,00 - Lo i 15 lít chi c 11,00 - Lo i 18 lít chi c 12,00 - Lo i 21 lít chi c 13,00 - Lo i 24 lít chi c 14,00 * Long en, lò so, c vít, bu lông các lo i b ng s t thép: + Do Trung Qu c s n xu t kg 0,40 + Do các nư c khác s n xu t kg 0,60 * Bơm không khí i u khi n b ng tay:
 11. + Lo i có ng h chi c 2,00 + Lo i không có ng h chi c 1,00 Chương 76 * B x lavabo b ng ng chi c 2,00 Chương 82 * Kìm: + Do các nư c ngoài Trung Qu c s n xu t: - Kìm thư ng: -- Lo i dài dư i 8 inch (1 inch=2,54cm) chi c 0,70 -- Lo i dài t 8 inch n dư i 14 inch chi c 1,40 -- Lo i dài t 14 inch n dư i 18 inch chi c 2,00 -- Lo i dài t 18 inch n dư i 24 inch chi c 2,50 -- Lo i dài t 24 inch n dư i 30 inch chi c 3,20 -- Lo i dài t 30 inch n dư i 36 inch chi c 4,00 -- Lo i t 36 inch tr lên chi c 5,00 - Kìm c ng l c: -- Lo i dài dư i 24 inch chi c 4,00 -- Lo i dài t 24 inch n dư i 30 inch chi c 5,50 -- Lo i dài t 30 inch n dư i 36 inch chi c 6,00 -- Lo i dài t 36 inch tr lên chi c 6,50 + Lo i do Trung Qu c s n xu t tính b ng 70% lo i trên. * Cân bàn (cơ h c) lo i 500 kg do Trung Qu c s n xu t chi c 50,00 * Cân ng h (cơ h c): + Lo i 2 m t (50 n 150 kg) chi c 100,00 + Lo i m t nghiêng (t 50 n 200 kg) chi c 80,00 + Lo i lò xo (t 15 n 100kg) chi c 17,00 * C t móng tay: + Do Trung Qu c s n xu t chi c 0,10 + Do các nư c khác s n xu t chi c 0,15 * X ng s t chi c 0,50
 12. * Cu c s t chi c 0,50 * C c lư i bóng bàn ôi 1,50 * Hu b khung giá dao c o râu quy nh t i b ng giá 260/1999/Q - T ng c c H i quan * Dao c o râu lo i có cán (Razor) -- Do các nư c ngoài Trung Qu c s n xu t + Lo i b ng kim lo i chi c 1,00 + Lo i b ng nh a: - Lo i không tháo l p ư c (ch dùng 1 l n) chi c 0,10 - Lo i tháo l p ư c chi c 0,15 -- Do Trung Qu c s n xu t tính b ng 70 % lo i trên * Lư i dao c o râu (Razor blade): -- Do các nư c ngoài Trung Qu c s n xu t + D ng lư i r i (lư i lam) chi c 0,02 + D ng lư i li n (có b c nh a xung quanh): - Hi u Gillette chi c 0,10 - Hi u khác chi c 0,04 -- Do Trung Qu c s n xu t tính b ng 70% lo i trên Chương 83 * Khoá móc (bi) + Do Trung Qu c s n xu t - Lo i l n (chi u r ng ngang thân l n hơn 6 cm) chi c 0,25 - Lo i v a (chi u r ng ngang thân t 4 cm n 6 cm) chi c 0,15 - Lo i nh (chi u r ng ngang thân nh hơn 4 cm) chi c 0,05 + Do các nư c khác s n xu t - Lo i l n (chi u r ng ngang thân l n hơn 6 cm) chi c 0,75 - Lo i v a (chi u r ng ngang thân t 4 cm n 6 cm) chi c 0,45 - Lo i nh (chi u r ng ngang thân nh hơn 3 cm) chi c 0,15 * Khoá h c bàn: + Do Trung Qu c s n xu t chi c 0,03 + Do các nư c khác s n xu t chi c 0,10
 13. * Móc áo b ng kim lo i kg 5,00 * Móc qu n b ng kim lo i kg 5,00 * Que hàn i n b ng inox tính b ng 250% que hàn thư ng cùng lo i quy nh t i b ng giá 260/1999/Q - T ng c c H i quan Chương 84 * Máy mài á thao tác b ng tay, ng cơ i n 220v-1800W chi c 100,00 * Máy d t len chi c 100,00 * Máy cưa c m tay ch y xăng cái 50,00 * Máy ti n có chi u cao tâm 250 mm cái 500,00 * Máy làm khô (máy s y) bát ĩa các lo i cái 60,00 * Máy khâu (máy may) dân d ng + Lo i p chân, ng b chi c 15,00 + Lo i ch y i n, ng b : -- Lo i không có ch c năng thêu, rua, ren chi c 20,00 -- Lo i có ch c năng thêu, rua, ren chi c 50,00 + N u hàng nh p r i: -- u máy tính b ng 75% nguyên chi c -- B chân bàn máy tính b ng 25% nguyên chi c * Hu b khung giá máy cày, máy x i t i b ng giá 296/1999/Q -TCHQ và áp d ng khung giá sau: * Máy cày, máy x i: a. Lo i dùng ng cơ Diezel + Lo i 2 bánh: - Lo i công su t t 4HP n 5HP chi c 260,00 - Lo i công su t t trên 5HP n 6HP chi c 320,00 - Lo i công su t t trên 6HP n 8HP chi c 400,00 - Lo i công su t t trên 8HP n 9HP chi c 500,00 + Lo i 4 bánh: - Lo i công su t t trên 9HP n 10HP chi c 600,00 - Lo i công su t t trên 10HP n 11HP chi c 780.00 - Lo i công su t t trên 11HP n 13HP chi c 1.000.00
 14. - Lo i công su t t trên 13HP n 15HP chi c 1.250,00 - Lo i công su t t trên 15HP n 20HP chi c 1.700,00 - Lo i công su t t trên 20HP n 25HP chi c 2.100,00 - Lo i công su t trên 25HP ư c tính trên cơ s qui i công su t c a lo i 25HP b. Lo i ng cơ xăng tính b ng 70% ng cơ Diezel cùng công su t c. N u nh p r i thì ư c xác nh như sau: + ng cơ máy cày, máy x i tính b ng 50% nguyên chi c + Thân máy cày, máy x i tính b ng 30% nguyên chi c + Dàn cày, dàn x i tính theo giá sau: - Dàn cày (lo i ơn) -- Lo i lư i dài 1,6 mét b 80,00 -- Lo i lư i dài 1,8 mét b 100,00 -- Lo i lư i dài 2,0 mét b 120,00 - Dàn x i: -- Lo i 18 lư i b 100,00 -- Lo i 20 lư i b 120,00 -- Lo i 22 lư i b 150,00 * ng cơ xe ô tô (máy xe ô tô) + Xe t i: - Lo i l p cho xe dư i 1 t n chi c 280,00 - Lo i l p cho xe t 1 t n n dư i 2 t n chi c 400,00 - Lo i l p cho xe t 2 t n n dư i 4 t n chi c 500,00 - Lo i l p cho xe t 4 t n n dư i 6 t n chi c 700,00 - Lo i l p cho xe t 6 t n n dư i 8 t n chi c 1.000,00 - Lo i l p cho xe t 8 t n n dư i 12 t n chi c 1.200,00 - Lo i l p cho xe t 12 t n n dư i 15 t n chi c 1.500,00 - Lo i l p cho xe t 15 t n n dư i 20 t n chi c 2.000,00 - Lo i l p cho xe t 20 t n n dư i 30 t n chi c 2.200,00 - Lo i t 30 t n tr lên chi c 2.800,00
 15. + Xe buýt ch khách - Lo i trên 15 ch ng i n 20 ch chi c 1.200,00 - Lo i t 21 ch ng i n 30 ch chi c 2.100,00 - Lo i t 31 ch ng i n 40 ch chi c 2.800,00 - Lo i t 41 ch ng i n 50 ch chi c 3.500,00 - Lo i t 51 ch ng i n 60 ch chi c 4.500,00 + Xe du l ch (t 15 ch tr xu ng) - Lo i công su t dư i 2.0 chi c 850,00 - Lo i công su t t 2.0 n dư i 2.5 chi c 1.100,00 - Lo i công su t t 2.5 n dư i 3.0 chi c 1.400,00 - Lo i công su t t 3.0 n dư i 4.0 chi c 1.750,00 - Lo i công su t t 4.0 tr lên chi c 1.900,00 * Súng phun sơn (g m súng phun, bình phun) b 7,00 Chương 85 * Dinamo máy phát i n do Trung Qu c s n xu t : - Lo i 1,2 pha + Lo i công su t dư i 5 KVA chi c 120,00 + Lo i công su t t 5 KVA n dư i 7 KVA chi c 180,00 + Lo i công su t t 7 KVA n dư i 10 KVA chi c 210,00 + Lo i công su t t 10 KVA n dư i 13 KVA chi c 240,00 + Lo i công su t t 13 KVA n dư i 15 KVA chi c 280,00 + Lo i công su t t 15 KVA n dư i 20 KVA chi c 320,00 + Lo i công su t t 20 KVA n dư i 25 KVA chi c 360,00 + Lo i công su t trên 25 KVA tính qui i theo lo i 25 KVA - Lo i 3 pha tính b ng 110% lo i 1,2 pha * Bloc l nh công nghi p + Do các nư c ngoài Trung Qu c s n xu t: - Lo i dư i 0,5HP chi c 7,00 - Lo i 0,5HP chi c 13,00 - Lo i 0,75 HP chi c 18,00
 16. - Lo i 1HP chi c 35,00 - Lo i trên 1HP n dư i 3HP chi c 60,00 - Lo i t 3HP n dư i 6HP chi c 95,00 - Lo i t 6HP n dư i 10HP chi c 150,00 - Lo i t 10HP n dư i 15HP chi c 175,00 - Lo i t 15HP n dư i 20HP chi c 250,00 - Lo i t 20HP n dư i 25HP chi c 270,00 - Lo i t 25HP n dư i 30HP chi c 300,00 - Lo i t 35HP n dư i 40HP chi c 330,00 - Lo i t 40HP n dư i 45HP chi c 370,00 - Lo i t 45HP n dư i 50HP chi c 400,00 - Lo i t 50HP n dư i 55HP chi c 450,00 - Lo i t 55HP n dư i 60HP chi c 500,00 - Lo i t 60HP n dư i 65HP chi c 550,00 - Lo i t 65HP n dư i 70HP chi c 600,00 - Lo i t 70HP n dư i 75HP chi c 650,00 - Lo i 75HP chi c 700,00 - Lo i trên 75HP chi c 750,00 + Lo i do Trung Qu c s n xu t tính b ng 70% lo i do các nư c s n xu t * Máy nén khí (air compressor) - Lo i 0,5HP chi c 120,00 - Lo i 1HP chi c 150,00 - Lo i trên 1HP n 2HP chi c 200,00 - Lo i l n hơn 2HP quy i theo lo i 2HP * Máy gi t công nghi p công su t 400kg lo i m t h c không chi c 5000,00 s y * N i lNu i n: + Lo i 1,5 lít n 2,5 lít chi c 4,00 + Lo i trên 2,5 lít n 4,5 lít chi c 6,00 - Do Trung Qu c s n xu t tính b ng 70% lo i trên
 17. * H p c u chì 220V chi c 1,50 *H p u dây chi c 0,50 * M hàn i n c m tay 220V chi c 1,50 * Công t c i n t t ng max 1000w chi c 1,20 * ui èn xoáy b ng nh a chi c 0,07 * Pin vuông 6v lo i thư ng không s c + Do Trung Qu c s n xu t viên 0,15 + Do các nư c khác s n xu t viên 0,40 * Balast (tăng phô, ch n lưu) lo i dùng cho èn neon thư ng + Do các nư c ngoài Trung Qu c s n xu t - Lo i t 20W tr xu ng chi c 0,50 - Lo i trên 20 W n 40 W chi c 0,55 * Bóng èn huỳnh quang d ng vòng: + Do các nư c ngoài Trung Qu c s n xu t - Lo i phi 20 cm, (16 W) bóng 0,80 - Lo i phi 30 cm, (32 W) bóng 0,90 * Các lo i bóng èn compact (d ng bóng tròn, d ng thanh tròn) có uôi v n và balast úc li n uôi + Do các nư c ngoài Trung Qu c s n xu t - Lo i dư i 5 W bóng 0,25 - Lo i t 5 W n dư i 10 W bóng 0,50 - Lo i t 10 W n dư i 15 W bóng 0,75 - Lo i t 15 W n dư i 20 W bóng 1,00 Chương 87 * B linh ki n IKD xe g n máy tính b ng 60% giá xe nguyên chi c cùng lo i quy nh t i b ng giá 68/1999/Q /BTC ngày 01/7/99 c a B Tài chính. * Ph tùng xe p: + Hu b khung giá tr c gi a, n i gi a quy nh t i b ng giá 296/1999/Q - T ng c c H i quan - B n i tr c gi a b 0,25 + Vành xe p các lo i (2 cái/b ) b 1,00
 18. * Ph tùng xe máy + Hu b khung giá ch ng ba xe g n máy t i BG 260 + B nan hoa xe g n máy b 3,10 + Xích căm xe g n máy b 1,00 * Ph tùng xe ô tô du l ch do G7 s n xu t + Còi các lo i: - Lo i 6 V chi c 1,00 - Lo i 12 V chi c 1,50 * Ph tùng xe ô tô t i: + Kích (con i): - Lo i t dư i 4 t n tr xu ng chi c 3,00 - Lo i t 4 t n n dư i 6 t n chi c 4,00 - Lo i t 6 t n n dư i 8 t n chi c 5,50 - Lo i t 8 t n n dư i 10 t n chi c 7,20 - Lo i t 10 t n n dư i 12 t n chi c 8,50 - Lo i t 12 t n n dư i 16 t n chi c 10,00 - Lo i t 16 t n n dư i 20 t n chi c 12,00 - Lo i t 20 t n n dư i 30 t n chi c 13,00 - Lo i t 30 t n n dư i 32 t n chi c 15,00 - Lo i t 32 t n n dư i 50 t n chi c 30,00 - Lo i t 50 t n tr lên chi c 40,00 Chương 91 * ng h bơm xăng dùng trong cây xăng cái 50,00 * ng h o nư c: + Lo i ư ng kính dư i 40 mm chi c 2,00 + Lo i ư ng kính t 40 mm n 50 mm chi c 3,50 + Lo i ư ng kính trên 50 mm n 100 mm chi c 5,00 + Lo i ư ng kính trên 100 mm n 250 mm chi c 7,00 Chương 94 * èn ng lo i 220V, 1W b ng nh a do Trung Qu c s n chi c 0,05 xu t
 19. * èn i n xách tay ch y c quy khô 6V chi c 1,00 * V t mu i lo i 3V ch y pin chi c 0,50 * Starter (con chu t) dùng cho èn neon thư ng chi c 0,03 Chương 95 * chơi tr em d ng xe ô tô, mô tô có ng cơ ch y b ng c qui: + Lo i 1 ch ng i chi c 50,00 + Lo i 2 ch ng i chi c 80,00 + Lo i do Trung Qu c s n xu t tính b ng 50% lo i trên * Túi chơi các lo i: ngh làm vư n, hình con thú, x p túi 0,50 hình * Thú nh i bông: + Lo i t 25 cm tr xu ng con 0,70 + Lo i trên 25 cm con 0,90 * ng nhòm d ng chơi chi c 0,50 * Bóng nh a chơi tr em: + Lo i ư ng kính t 10 cm tr xu ng qu 0,10 + Lo i ư ng kính trên 10cm n 20 cm qu 0,15 + Lo i ư ng kính trên 20cm qu 0,30 * V t c u lông tr em b ng nh a ôi 0,40 * D ng c th d c th thao: + Xe p t p chân ch y t i ch cái 30,00 + ĩa xoay eo do Trung Qu c s n xu t chi c 2,00 + Lò xo kéo tay chi c 1,00 + Bóng bàn do Trung Qu c s n xu t qu 0,05 + Ph n thoa u cơ bida kg 1,00 + C u thăng b ng chi c 60,00 + Xà l ch chi c 60,00 + Xà kép chi c 100,00 Chương 96 * Bàn ch i ánh răng
 20. + Lo i dùng cho ngư i l n chi c 0,50 + Lo i dùng cho tr em chi c 0,20 * Lo i do Trung Qu c s n xu t tính b ng 50% lo i trên * u bút bi 1000 4,00 chi c * u bút lông: + Lo i 5 x 4,5 x 36 mm 1000 18,00 chi c + Lo i 4,5 x 3,5 x 30 mm 1000 15,00 chi c + Lo i 4 x 3,3 x 35 mm 1000 13,00 chi c
Đồng bộ tài khoản