Quyết định số 383/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 383/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 383/QĐ-BTC về việc đính chính điểm 2.1c Thông tư số 05/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 383/QĐ-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 383/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH ĐIỂM 2.1C THÔNG TƯ SỐ 05/2009/TT-BTC NGÀY 13/01/2009 CỦA BỘ TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/06/2008; Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Đính chính sai sót điểm 2.1c Thông tư số 05/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính như sau: Đã in Sửa lại “ 2.1… “2.1… c) Không bị xử lý về các hành vi vi phạm c) Không bị xử lý về các hành vi vi phạm khác (bao gồm cả hành vi khai sai dẫn đến khác (bao gồm cả hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được miễn, giảm, hoàn) với mức phạt tiền được miễn, giảm, hoàn) với mức phạt tiền thuộc thẩm quyền xử phạt của Cục trưởng không quá 2 lần vượt thẩm quyền xử phạt Cục hải quan theo quy định của Pháp lệnh của Chi Cục trưởng hải quan theo quy Xử lý vi phạm hành chính; Hoặc không bị định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành xử phạt quá 3 lần với mức phạt tiền thuộc chính”. thẩm quyền của Chi cục trưởng Chi cục hải quan”. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2009. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  2. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Quốc Hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Toà án nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Nhân dân, Sở Tài chính; - Cục Thuế, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Công báo; - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư Pháp); - Website Chính Phủ; - Website Bộ Tài chính; - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố; các đơn vị thuộc TCHQ; - Lưu: VT; TCHQ (05).
Đồng bộ tài khoản