Quyết định số 384-QĐ/TCCB-LĐ

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 384-QĐ/TCCB-LĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 384-QĐ/TCCB-LĐ về việc thành lập Trạm Lâm quản và Thu phí cầu-đường Thăng Long-Nội Bài do Bộ giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 384-QĐ/TCCB-LĐ

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 384-Q /TCCB-L Hà N i, ngày 24 tháng 3 năm 1994 QUY T NNH B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I. Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2-3-1993 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B . Xét ngh c a ông Trư ng Ban qu n lý công trình Thăng Long và ông V trư ng V T ch c cán b Lao ng. QUY T NNH i u 1: Cho phép Ban qu n lý công trình Thăng Long thành l p "Tr m lâm qu n và thu phí C u - ư ng Thăng Long N i Bài", k t ngày ký quy t nh. Tr s c a Tr m lâm qu n và thu phí C u - ư ng Thăng Long-N i Bài óng t i Hà N i. i u 2: Nhi m v ch y u c a Tr m lâm qu n và thu phí C u - ư ng Thăng Long- N i Bài: 2.1. T ch c lâm qu n ư ng Thăng Long - N i Bài. 2.2. T ch c thu phí c u- ư ng Thăng Long - N i Bài 2.3. i u hoà s ph i h p gi a l c lư ng xây d ng cơ b n và l c lư ng khai thác ư ng Thăng Long - N i Bài. 2.4. Qu n lý lưu không hai bên ư ng Thăng Long - N i Bài theo úng lu t ư ng b Vi t Nam. i u 3: Tr m do Tr m trư ng lãnh o, có m t s Phó tr m trư ng và cán b nghi p v giúp vi c. Ngu n kinh phí c a tr m do thu phí c u - ư ng Thăng Long - N i Bài và m t ph n do kinh phí xây d ng cơ b n khác. Tr m là ơn v s nghi p kinh t có thu, chi theo d toán ư c c p trên duy t. Tr m có tư cách pháp nhân theo s u quy n c a ông Trư ng Ban qu n lý công trình Thăng Long, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c, ư c s d ng t riêng (theo i u 3 c a Ngh nh 62/CP ngày 22-9-1993 c a Chính ph ).
  2. T ch c nhi m v c th , cơ ch ho t ng c a tr m do Trư ng Ban qu n lý công trình Thăng Long quy nh. i u 4: Các ông trư ng ban qu n lý công trình Thăng Long, Tr m trư ng lâm qu n và thu phí C u - ư ng Thăng Long-N i Bài, Chánh văn phòng B , V trư ng các V , Ban, Th trư ng các C c chuyên ngành có liên quan căn c vào ph m vi trách nhi m c a mình thi hành quy t nh này. Lê Ng c Hoàn ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản