Quyết định Số: 3852/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
58
lượt xem
4
download

Quyết định Số: 3852/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SỸ THI ĐUA NGÀNH BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 3852/QĐ-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TẢI NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 3852/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SỸ THI ĐUA NGÀNH BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Giao thông vận tải giai đoạn 2006-2008” cho 48 cá nhân thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (có danh sách kèm theo) Đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua ngành Giao thông vận tải giai đoạn 2006-2008 Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 2; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Lưu: VT, TCCB. Ngô Thịnh Đức
  2. DANH SÁCH 48 CÁ NHÂN THUỘC TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “CHIẾN SỸ THI ĐUA NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI GIAI ĐOẠN 2006-2008” (Kèm theo Quyết định số: 3852 /QĐ-BGTVT, ngày 25 tháng 12 năm 2009) 1. Ông Hoàng Văn Cường - Bí thư Đoàn Thanh niên, Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng 2. Ông Nguyễn Văn Hải - Nhân viên, Phòng Hành chính quản trị, Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng 3. Ông Đồng Anh Xuân - Phó Trưởng phòng Quân sự bảo vệ, Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng 4. Ông Đinh Văn Khải - Phó Giám đốc, Xí nghiệp Xếp dỡ và vận tải thuỷ, Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng 5. Ông Phạm Việt Hà - Phó Giám đốc, Xí nghiệp Xếp dỡ và vận tải thuỷ, Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng 6. Ông Nguyễn Văn Đào - Trưởng ban Kế hoạch kinh doanh, Xí nghiệp Xếp dỡ và vận tải thuỷ, Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng 7. Ông Bùi Văn Bình - Chủ tịch Công đoàn, Xí nghiệp Xếp dỡ Chùa Vẽ, Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng 8. Ông Vũ Văn Quang - Trưởng ban Công nghệ thông tin, Xí nghiệp Xếp dỡ Chùa Vẽ, Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng 9. Ông Nguyễn Trọng Chương - Trưởng ban Tài chính kế toán, Xí nghiệp Xếp dỡ Chùa Vẽ, Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng 10. Ông Phạm Văn Đương - Đội trưởng, Đội Container, Xí nghiệp Xếp dỡ Chùa Vẽ, Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng 11. Ông Trần Quang Chám - Giám đốc, Trung tâm Điều độ, Công ty TNHH một thành viên Cảng Quảng Ninh 12. Ông Nguyễn Trọng Thông - Trưởng phòng Quản lý cơ sở hạ tầng và môi trường, Công ty TNHH một thành viên Cảng Quảng Ninh
  3. 13. Bà Đoàn Thị Sáu - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật công nghệ vật tư, Công ty TNHH một thành viên Cảng Quảng Ninh 14. Ông Đào Phú Hoa - Phó Trưởng phòng Kế hoạch thương vụ, Công ty TNHH một thành viên Cảng Quảng Ninh 15. Ông Nguyễn Văn Hân - Đội trưởng, Đội Bốc xếp thủ công, Công ty Xếp dỡ bến 1 Cái Lân, Công ty TNHH một thành viên Cảng Quảng Ninh 16. Ông Vũ Mạnh Hùng - Đội trưởng, Đội Bốc xếp thủ công, Công ty Xếp dỡ Container, Công ty TNHH một thành viên Cảng Quảng Ninh 17. Ông Phạm Văn Toàn - Thuyền trưởng, Tàu Vinaship Gold, Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship 18. Ông Phùng Văn Quyết - Thuyền trưởng, Tàu Mỹ Vượng, Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship 19. Bà Trần Thị Thanh Hương - Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán, Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship 20. Ông Lê Văn Thái - Nhân viên, Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship 21. Ông Lê Xuân Sinh - Giám đốc, Công ty Hàng hải Vinalines Nha Trang 22. Ông Phạm Hữu Tấn, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cảng Cam Ranh 23. Ông Nguyễn Huy Phương, Kế toán trưởng Công ty TNHH một thành viên Cảng Cam Ranh 24. Ông Hoàng Văn Nhượng - Phó Tổng giám đốc, Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn 25. Ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Tổng giám đốc, Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn 26. Ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng giám đốc, Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn 27. Ông Lâm Văn Chánh - Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn
  4. 28. Ông Lê Quang Nhật - Giám đốc, Cảng Nhà Rồng Khánh Hội, Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn 29. Ông Vũ Mạnh Kháng - Giám đốc, Xí nghiệp Xây dựng công trình cảng, Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn 30. Ông Lý Đức Hiếu - Phó Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn 31. Bà Nguyễn Thị Phương Nga - Trưởng phòng Kinh doanh khai thác, Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn 32. Ông Nguyễn Hữu Anh Tài - Trưởng phòng Pháp chế thanh tra, Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn 33. Ông Nguyễn Ngọc Tới - Phó Trưởng phòng Pháp chế thanh tra, Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn 34. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán, Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn 35. Bà Lưu Thị Thanh Hương - Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán, Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn 36. Bà Võ Thị Ngọc Loan - Trưởng phòng Tổ chức tiền lương, Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn 37. Ông Lê Văn Sơn - Uỷ viên thường vụ, Văn phòng Đảng uỷ, Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn 38. Ông Nguyễn Ngọc Đại - Giám đốc, Cảng Hành khách tàu biển, Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn 39. Bà Lê Thị Phi - Phó Trưởng ban Kinh doanh khai thác, Cảng Nhà Rồng Khánh Hội, Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn 40. Ông Phan Hoàng Sơn - Tổ trưởng, Tổ Sửa chữa, Đội Cơ giới, Cảng Nhà Rồng Khánh Hội, Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn 41. Ông Nguyễn Văn Phương - Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh bất động sản Cảng Sài Gòn, Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn 42. Ông Nguyễn Uyên Minh - Giám đốc, Chi nhánh tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn
  5. 43. Ông Dương Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc 44. Ông Trần Hữu Chiều - Phó Tổng giám đốc 45. Ông Vũ Tuấn Dương - Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá 46. Ông Hoàng Văn Chung - Phó Giám đốc, Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá 47. Ông Nguyễn Văn Phú - Phó Giám đốc, Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá 48. Bà Mai Thị Yên Thế - Kế toán trưởng, Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá
Đồng bộ tài khoản