Quyết định số 388/1998/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
60
lượt xem
7
download

Quyết định số 388/1998/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 388/1998/QĐ-TCHQ về việc ban hành mẫu tờ khai hàng hoá xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 388/1998/QĐ-TCHQ

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 388/1998/QĐ-TCHQ Hà N i, ngày 20 tháng 11 năm 1998 QUY T Đ NH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN S 388/1998/QĐ-TCHQ NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 1998 V VI C BAN HÀNH M U T KHAI HÀNG HOÁ XU T NH P KH U T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c Đi u 12 Pháp l nh H i quan ngày 20/2/1990. Căn c Ngh đ nh s 171/HĐBT ngày 27/5/1991 c a H i đ ng B trư ng (nay là Chính ph ) ban hành kèm theo B n quy đ nh th t c H i quan v l phí H i quan. Sau khi th ng nh t v i T ng c c Th ng kê (Công văn s 788 TCTK/TMGC ngày 10/11/1998). Xét đ ngh c a các ông C c trư ng C c Ki m tra thu thu XNK, C c trư ng, C c Giám sát qu n lý và Giám đ c Trung tâm tin h c - th ng k H i quan. QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này m u t khai hàng hoá xu t, nh p kh u ký hi n HQ99-XNK, m u gi y thông báo thu ký hi u TB-99, m u quy t đ nh đi u ch nh s thu ph i n p ký hi u ĐCT-99 (theo m u đính kèm) và b n hư ng d n s d ng t khai h i quan. Đi u 2. Quy t đ nh này thay th Quy t đ nh s 287/TCHQ-KTTT ngày 19/12/1995 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan. Hu b m u gi y thông báo thu ký hi u TB-96. Đi u 3. M u t khai HQ99-XNK và gi y thông báo thu ký hi u TB-99 đư c s d ng t ngày 1/1/1999. M u t khai cũ HQ-96 và m u gi y thông báo thu ký hi u TB-96 ch đư c s d ng h t ngày 31/12/1998. H i quan các t nh, thành ph ki m kê l i toàn b t khai, gi y thông báo thu cũ chưa s d ng đ n h t ngày 31/12/1998 và báo cáo v T ng c c (C c KTTTXNK) đ hư ng d n x lý. Đi u 4. Th trư ng các V , C c và các đơn v thu c cơ quan T ng c c, C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph , các đơn v và cá nhân ho t đ ng xu t nh p kh u có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Phan Văn Dĩnh (Đã ký)
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. H I QUAN VI T NAM HQ-99-XNK Sêri:............. T KH AI H ÀN G H O Á X U T KH U , NH P KH U 1. Ngư i xu t kh u, mã s 2. Ngư i nh p kh u, mã s :
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3. Ngư i u thác, mã s : 4. Phương ti n v n t i 5. Tên, s 6. Ngày kh i hành 7. S v n
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ngày đ n 8. C ng, đ a đi m b c hàng 9. C ng, 11. S h 10. S GP/Ngày c p Ngày h t h n 23. Tên hàng (S lư ng t khai ph l c....) 29. Lo i thu - Mã s tính thu 30. Lư ng Thu XK-NK Thu GTGT/TTĐB Ph thu S ti n b ng ch : 35. Gi y thông báo thu /biên lai thu thu s :..... ngày.... tháng..... năm...... 36. L phí h i quan 37. Ch ng t kèm theo
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ph n ki m hoá 40. Phân công ki m hoá và duy t n i dung ghi chép c a ki m hoá viên: Đ a đi m Th i gian Phương pháp Ki m hoá viên (Ký tên, ngày, tháng, năm) Ph n tính l i c a cơ quan thu h i quan 42. Tính l i thu ph i n p Lý do tính l i thu Nhân viên tính l i thu h i quan (ký tên): 43. S thu đã thông báo (nh ng m t hàng tính l i) 44. S thu ph i n p tăng/gi m: (B ng ch :..................................................................................................................................................... 45. Quy t đ nh đi u ch nh s thu ph i n p:......... ngày...... tháng.... năm.......... 46. Xác nh n tính l i thu c a cơ quan thu h i quan
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. (Ký tên, ngày, tháng, năm) Chú ý: T khai h i quan t y, xoá không có giá tr pháp lý H I QUAN VI T NAM HQ-99-XNK T s :............. PH L C KÈ M T HE O T KH AI H ÀN G H O Á X U T N H P KH U S ........ ngày......... tháng....... năm.......... 23. Tên hàng 24. Mã s 25. Xu t 26. Lư ng và 27. Đơn giá 28. Tr giá nguyên H.S. VN) x đơn v tính nguyên t t 1. 2. 3. 4. 5. 29. Lo i thu - Mã 30. Lư ng 31. Đơn 32. Tr giá tính 33. Thu su t 34. S ti n ph i n s tính thu giá tính thu thu * Thu XK-NK 1. 2. 3. 4.
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5. * Thu GTGT/TTĐB 1. 2. 3. 4. 5. * Ph thu 1. 2. S ti n b ng ch : T ng s : 38. Tôi xin cam đoan và ch u trách nhi m trư c 39. Ghi chép khác c a h i quan: pháp lu t v nh ng n i dung khai báo trên t khai h i quan (Ch hàng ho c ngư i đư c u quy n ký, ghi rõ h tên, đóng d u): Ngày... tháng... năm.... Ph n ki m hoá 41. K t qu ki m hoá: Ki m hoá viên (Ký tên) Ph n tính l i c a cơ quan thu h i quan 42. Tính l i thu ph i n p STT m t Lý do tính l i thu Lo i thu S thu ph i n p (nh ng hàng tính l i)
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nhân viên tính l i thu h i quan C ng: 43. S thu đã thông báo (nh ng m t hàng tính l i): 44. S thu ph i n p tăng/gi m: (B ng ch :................................................................................................................................................................ T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨ VI T NAM C c H i quan:............. Đ c l p - T do - H nh phúc H i quan c a kh u:..... ...................................... ...., ngày.... tháng.... năm...... S : QĐ/ĐC QUY T Đ NH C A.............................. V vi c đi u ch nh thu , ph thu Căn c Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u ngày 26 tháng 12 năm 1991, Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u ngày 5 tháng 7 năm 1993; Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 04/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998; Lu t thu giá tr gia tăng s
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 02/1997/QH9 ngày 10 tháng 5 năm 1997; Lu t thu tiêu th đ c bi t s 05/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998. Căn c Quy t đ nh s 151/TTg ngày 12 tháng 4 năm 1993 c a Th tư ng Chính ph v hình thành s d ng và qu n lý qu bình n giá. Căn c k t qu ki m hoá (biên b n ki m hoá s ... ngày... tháng... năm...) t i t khai h i quan s ...... ngày.... tháng.... năm..... Căn c k t qu tính l i thu , ph thu QUY T Đ NH Đi u 1. Đi u ch nh.... s thu , ph thu ph i n p so v i k t qu t tính thu c a ngư i xu t/nh p kh u t khai H i quan s ..... ngày... năm..... (thông báo thu , ph thu s .... ngày.... tháng.... năm....). Thu xu t kh u:..................................................... đ ng Thu nh p kh u:.................................................... đ ng Thu giá tr gia tăng:............................................. đ ng Thu tiêu th đ c bi t:........................................... đ ng Ph thu:................................................................. đ ng T ng c ng:............................................................ đ ng (B ng ch :..........................................................................................) Đi u 2: Trong th i h n........... ngày, k t ngày....... tháng......... năm......... ...................................................................................................................... có trách nhi m n p đ ti n thu , ph thu đã đư c đi u ch nh tăng ghi trong quy t đ nh này vào tài kho n............................. t i Kho b c Nhà nư c t nh, TP.......... ho c cho cơ quan thu h i quan. N u quá h n trên mà chưa n p thu , ph thu thì m i ngày s b ph t ch m n p b ng 0,1% c a s thu , ph thu ch m n p. Ngư i nh n quy t đ nh đi u ch nh Ngư i ra quy t đ nh
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. (Ký, ghi rõ h tên và ch c v ) (Ký tên, đóng d u) H Ư N G D N S D N G T KH AI H Q 9 9 - X N K (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 3881/1998/QĐ-TCHQ ngày 20 tháng 11 năm 1998 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan) Nh m m c đích th c hi n Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s a đ i b sung, Lu t thu giá tr gia tăng, Lu t thu tiêu th đ c bi t đư c Qu c h i khoá X thông qua t i kỳ h p th 3 đ ng th i đ đáp ng yêu c u m i c a công tác giám sát qu n lý hàng hoá XNK, công tác đi u tra ch ng buôn l u, công tác ki m tra thu thu xu t kh u, thu nh p kh u, thu giá tr gia tăng, thu tiêu th đ c bi t và công tác thông kê H i quan, T ng c c trư ng T ng c c H i quan đã ban hành t khai H i quan HQ99-XNK áp d ng t ngày 01/1/1999. Đ th c hi n th ng nh t trong toàn ngành và ph bi n t i m i đ i tư ng tham gia ho t đ ng XNK, T ng c c H i quan hư ng d n s d ng t khai hàng hoá xu t kh u, nh p kh u m i ký hi u HQ99-XNK, như sau: I. QUY Đ NH CHUNG: 1. T khai hàng hoá xu t kh u, nh p kh u ký hi n HQ99-XNK (T khai h i quan HQ99-XNK) đư c s d ng chung cho các lo i hình: kinh doanh (bao g m c đ i lý mua bán v i nư c ngoài), s n xu t hàng xu t kh u, gia công, hàng đ u tư liên doanh, hàng t m nh p - tái xu t, t m xu t tái nh p (tr xu t nh p kh u phi m u d ch). 2. T khai hàng hoá xu t kh u, nh p kh u ký hi u HQ99-XNK đư c in trên kh gi y A4, ch màu đen trên n n gi y có vân màu xanh lá cây nh t. 3. T khai hàng hoá xu t kh u, nh p kh u ký hi u HQ99-XNK là m t ch ng t k toán đư c s d ng đ ghi chép, ph n ánh s thu và thu khác đánh vào hàng hoá XNK c a các doanh nghi p tham gia vào ho t đ ng XNK. Là ch ng t ban đ u c a th ng kê xu t nh p kh u hàng hoá. 4. K t c u c a t khai hàng hoá xu t kh u, nh p kh u ký hi u HQ99-XNK bao g m các ph n sau: a. M t trư c c a t khai: * T tiêu th c 1 đ n tiêu th c 38 (tr các tiêu th c 13, 14, 35, 36) là ph n khai báo c a ch hàng.
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * Các tiêu th c 13, 14, 35, 36 và 39 là ph n tính toán, xác nh n c n thi t c a cơ quan h i quan nơi làm th t c xu t kh u, nh p kh u hàng hoá. b. M t sau c a t khai: * Các tiêu th c t 40 đ n 48 hoàn toàn dành cho cơ quan h i quan ki m tra hàng hoá th c t xu t kh u, nh p kh u và tính toán l i s thu ph i n p (trong trư ng h p c n thi t). * N u k t qu ki m tra hàng hoá c a cơ quan h i quan cho th y hàng hoá th c t xu t kh u, nh p kh u không đúng như khai báo c a ch hàng thì k t qu đó s đư c ph n ánh trong ph n ghi k t qu ki m hoá c a cơ quan h i quan. Vi c khai báo sai s đư c l p biên b n và tuỳ theo tính ch t, m c đ vi ph m, cơ quan h i quan s ra quy t đ nh x lý c th . * Trư ng h p tăng ho c gi m s thu ph i thu do áp d ng sai thu su t ho c giá tính thu , ho c nh m l n trong vi c tính thu ...., cơ quan thu h i quan s th c hi n t i các tiêu th c t 42 đ n 45. 5. T khai hàng hoá xu t kh u, nh p kh u ký hi u HQ99-XNK đư c thi t k v i m c tiêu t ng bư c t đ ng hoá th t c h i quan đ tham gia có hi u qu vào ti n trình h i nh p c a H i quan Vi t Nam v i khu v c ASEAN và th gi i. Do v y, trên ph n khai báo và tính thu c a t khai HQ99-XNK s ch dành cho m t m t hàng. 6. Trư ng h p lô hàng có t 2 m t hàng tr lên, vi c khai báo chi ti t hàng hoá và tính thu đ i v i lô hàng s đư c th c hi n trên Ph l c t khai. Ph n ch hàng t khai báo v hàng hoá trên t khai chính s ch th hi n các tiêu th c: - 23: Tên g i khái quát chung c a lô hàng và ghi rõ "theo ph l c t khai". - 28: Tr giá nguyên t c a c lô hàng. Ph n ch hàng t tính thu trên t khai chính s ch ghi s ph i n p c a t ng lo i thu , ph thu và t ng s ph i n p tiêu th c 34 (là t ng c ng c a s ph i n p ghi trên ph n tính thu c a các Ph l c t khai). Trên ph l c kèm theo t khai chính, ch khai báo và tính thu (xu t kh u, nh p kh u, GTGT/TTĐB, ph thu) đ i v i nh ng lô hàng có t 2 m t hàng tr lên. 7. Luân chuy n t khai h i quan HQ99-XNK: a. Ch hàng: Th c hi n t khai báo và tính thu ph thu, l phí h i quan vào các tiêu th c 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (9), 10, 11, 12, 15, 16 (17), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38 sau đó n p cho b ph n ti p nh n t khai t i nơi làm th t c h i quan cùng v i các h sơ, ch ng t kèm theo.
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b. B ph n ti p nh n t khai h i quan: ki m tra các y u t pháp lý c a b h sơ. Th c hi n các tiêu th c 13, 14 sau khi ti p nh n t khai. Sau đó chuy n toàn b h sơ cho b ph n thu . c. B ph n thu t i nơi làm th t c h i quan: thu ti n thu (ki m tra ch ng t n p thu ), phát hành biên lai thu thu (trư ng h p ph i n p thu ngay ho c ch hàng đã n p thu ). Ra thông báo thu , ph thu theo k t qu t tính thu c a ch hàng (trư ng h p ch hàng không ph i n p thu ngay và chưa n p thu ). Th c hi n tiêu th c 35. T khai đư c chuy n cho b ph n ki m hoá. d. B ph n ki m hoá: Th c hi n các tiêu th c 40, 41. Sau khi ki m hoá xong, t khai đư c chuy n l i cho b ph n thu . e. B ph n thu t i nơi làm th t c h i quan: tính, thu và phát hành biên lai thu l phí h i quan, th c hi n tiêu th c 36. Ki m tra các y u t tính thu và vi c tính thu c a ch hàng. Trư ng h p ch hàng tính thu sai thì tính và ra quy t đ nh đi u ch nh s thu ph i n p, ghi vào các tiêu th c 42, 43, 44, 45 và 46. T khai đư c chuy n cho Trư ng HQCK ho c Trư ng phòng GSQL. f. Trư ng HQCK ho c Trư ng phòng GSQL: Trư ng HQCK/Trư ng phòng GSQL ki m tra tính đúng đ n c a các y u t trên t khai h i quan, ký duy t vi c hoàn t t th t c h i quan t i nơi làm th t c vào tiêu th c 47 cho phép hàng hoá đư c thông quan. g. Các c a kh u, đ i giám sát kho bãi có liên quan: Th c hi n các ghi chép c n thi t v lô hàng vào tiêu th c 48 (đ i v i lô hàng chuy n ti p thì ph i có ch ký và d u c a Trư ng HQCK/Trư ng phòng GSQL). h. Cơ quan thu h i quan t nh, thành ph : B n chính c a TKHQ đư c chuy n cho cơ quan thu h i quan c p t nh, thành ph đ ki m tra phúc t p và lưu tr . 8. T khai HQ99-XNK và gi y thông báo thu không đư c dùng b n photocopy khi giao d ch. 9. T khai hàng hoá xu t kh u, nh p kh u ký hi u HQ99-XNK (bao g m c ph l c t khai) đư c l p thành 3 b n đ n p cho cơ quan h i quan nơi làm th t c h i quan cùng v i các tài li u, ch ng t ph i n p và ph i xu t trình v i cơ quan h i quan theo quy đ nh c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n vào th i đi m m t khai h i quan (hi n t i là Quy t đ nh 50/1998/QĐ-TCHQ ngày 10/3/1998, Quy t đ nh 299/1998/QĐ-TCHQ ngày 12/9/1998, Thông tư 03/1998/TT-TCHQ ngày 29/8/1998 và Thông tư 04/1998/TT-TCHQ ngày 29/8/1998 c a T ng c c H i quan). 10. Vi c lưu tr t khai h i quan th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t. I I . HƯ N G D N C H I T I T C ÁC H G H I C ÁC T I Ê U T H C T R Ê N T KH AI H I Q U AN Tiêu N i dung Hư ng d n c th th c
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. PH N KHAI BÁO VÀ T TÍNH THU C A ĐƠN V XNK 1 Ngư i xu t kh u, Ghi tên đ y đ và đ a ch c a doanh nghi p/cá nhân xu t mã s kh u, k c s đi n tho i và fax. - Đ i v i t khai hàng xu t kh u: Ghi mã s đăng ký c a doanh nghi p xu t kh u do C c H i quan t nh, TP c p cho đ i tư ng làm th t c h i quan theo quy đ nh t i Kho n 3, Đi u 8 Ngh đ nh 57/1998/NĐ-CP và Thông tư 06/1998/TT-TCHQ. N u ngư i xu t kh u là cá nhân thì không ph i đi n vào ô mã s . - Đ i v i t khai hàng nh p kh u: Không ph i đi n vào ô mã s . 2 Ngư i nh p kh u, Ghi tên đ y đ và đ a ch c a doanh nghi p, cá nhân nh p mã s kh u, k c s đi n tho i và fax. - Đ i v i t khai hàng nh p kh u: Ghi mã s đăng ký c a doanh nghi p nh p kh u do C c H i quan t nh, TP c p cho đ i tư ng làm th t c h i quan theo quy đ nh t i kho n 3, Đi u 8 Ngh đ nh 57/1998/NĐ-CP và Thông tư 06/1998/TT-TCHQ. N u ngư i nh p kh u là cá nhân thì không ph i đi n vào ô mã s . - Đ i v i t khai hàng xu t kh u: không ph i đi n vào ô mã s . 3 Ngư i u thác, mã Ghi tên đ y đ và đ a ch c a doanh nghi p/cá nhân u s thác, k c s đi n tho i và fax (n u có). Ghi mã s đăng ký c a doanh nghi p u thác do C c H i quan t nh, TP c p cho đ i tư ng làm th t c h i quan theo quy đ nh t i Kho n 3, Đi u 8 Ngh đ nh 57/1998/NĐ-CP và Thông tư 06/1998/TT-TCHQ. N u ngư i u thác là doanh nghi p nư c ngoài (không đăng ký kinh doanh t i Vi t Nam) ho c cá nhân thì không ph i đi n vào ô mã s . 4 Phương ti n v n t i Ghi lo i hình phương ti n v n t i (hàng không, đư ng bi n, đư ng b , đư ng s t) ch hàng nh p kh u t nư c ngoài t i Vi t Nam ho c ch hàng xu t kh u t Vi t Nam ra nư c ngoài. 5 Tên, s hi u Ghi tên tàu thu , s chuy n bay, s hi u phương ti n v n phương ti n t i đư ng s t ch hàng nh p kh u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ho c ch hàng xu t kh u t Vi t Nam ra nư c ngoài. Không ph i ghi vào tiêu th c này n u lô hàng đư c v n chuy n b ng đư ng b . 6 Ngày kh i Ghi ngày phương ti n v n t i kh i hành đ i v i hàng xu t hành/ngày đ n kh u, ngày phương ti n v n t i đ n đ i v i hàng nh p kh u. áp d ng mã chu n trong ISO (năm - tháng - ngày) 7 S v n t i đơn Ghi s , ngày, tháng, năm c a v n đơn (B/L) ho c ch ng t
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. v n t i có giá tr thay th B/L, có giá tr nh n hàng t ngư i v n t i. (Không s d ng tiêu th c này n u là t khai hàng xu t kh u). 8 C ng, đ a đi m b c - Đ i v i t khai hàng xu t kh u: Ghi tên c ng, đ a đi m hàng (TD: H i Phòng) nơi hàng hoá đư c x p lên phương ti n v n t i, áp d ng mã hoá c ng phù h p v i ISO (LOCODE). Trư ng h p đ a đi m b c hàng chưa đư c c p mã s theo ISO thì ch ghi đ a danh vào tiêu th c này (Xem b ng ph l c s 1). - Đ i v i t khai hàng nh p kh u thì ghi tên c ng, đ a đi m b c hàng theo h p đ ng ngo i thương (n u có). 9 C ng, đ a đi m d - Đ i v i t khai hàng nh p kh u: ghi tên c ng, đ a đi m hàng nơi hàng hoá đư c d kh i phương ti n v n t i. áp dung mã hoá c ng phù h p v i ISO (LOCODE). Trư ng h p đ a đi m d hàng chưa đư c c p mã s theo ISO thì ch ghi đ a danh vào tiêu th c này (Xem b ng ph l c s 1). - Đ i v i t khai hàng xu t kh u thì ghi tên c ng, đ a đi m d hàng theo h p đ ng ngo i thương (n u có). 10 S gi y phép/ngày Ghi s văn b n c p h n ng ch ho c duy t k ho ch XNK c p/ngày h t h n c a B Thương m i, c a B ngành ch c năng (n u có), ngày ban hành và th i h n có hi u l c c a văn b n đó. áp d ng mã chu n trong ISO khi ghi th i h n (năm- tháng- ngày). 11 S h p đ ng/Ngày Ghi s và ngày ký h p đ ng ngo i thương c a lô hàng xu t ký kh u/nh p kh u (h p đ ng mua bán, h p đ ng gia công, h p đ ng đ i lý bán hàng....) 12 H i quan CK Ghi tên đơn v h i quan c a kh u và tên đơn v h i quan t nh, thành ph (TD: H i quan c a kh u c ng Sài Gòn KV1. C c H i quan thành ph H Chí Minh) nơi ch hàng s đăng ký t khai h i quan và làm th t c h i quan cho lô hàng. 15 Lo i hình Đánh d u (n) vào ô thích h p v i lo i hình: xu t kh u, nh p kh u, kinh doanh, đ u tư, gia công.... (TD: Nh p kh u hàng t m nh p - tái xu t thì đánh d u vào các ô "nh p kh u" và "TN-TX". Nh p kh u nguyên li u SX hàng gia công thì đánh d u vào các ô "nh p kh u" và "Gia công"). Ô tr ng s d ng khi có hư ng d n c a T ng c c H i quan. 16 Nư c xu t kh u Ghi tên nư c nơi mà t đó hàng hoá đư c chuy n đ n Vi t Nam (nơi mà hàng hoá đư c xu t bán cu i cùng đ n Vi t Nam). áp d ng mã nư c c p ISO trong tiêu th c này đ i v i t khai hàng nh p kh u. (Xem b ng ph l c s 2).
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chú ý: Không ghi tên nư c mà hàng hoá trung chuy n (transit) qua đó. 17 Nư c nh p kh u Ghi tên nư c nơi hàng hoá đư c nh p kh u vào (nơi hàng hoá s đư c chuy n đ n theo tho thu n gi a ngư i bán v i ngư i mua, và vì m c đích đó mà hàng hoá xu t kh u đư c b c lên phương ti n v n t i t i Vi t Nam). áp d ng mã nư c c p ISO trong tiêu th c này đ i v i t khai hàng xu t kh u. (Xem b ng ph l c s 2). Chú ý: Không ghi tên nư c mà hàng hoá trung chuy n (transit) qua đó. 18 Đi u ki n giao hàng Ghi rõ đi u ki n đ a đi m giao hàng mà 2 bên mua và bán tho thu n (TD: CIF H Chí Minh). 19 S lư ng m t hàng Ghi t ng s các m t hàng trong lô hàng thu c t khai h i quan đang khai báo. 20 Phương th c thanh Ghi rõ phương th c thanh toán cho lô hàng đã tho thu n toán trong h p đ ng ngo i thương (TD: L/C, DA, DP, TTr ho c hàng đ i hàng...). 21 Nguyên t thanh Ghi mã c a lo i ti n t dùng đ thanh toán đã tho thu n toán trong h p đ ng ngo i thương. áp d ng mã ti n t phù h p v i ISO (TD: đ ng Franc Pháp là FRF; đ ng dollar M là USD...). (Xem b ng ph l c s 2). 22 T giá tính thu Ghi t giá gi a đơn v nguyên t v i ti n Vi t Nam áp d ng đ tính thu (theo quy đ nh hi n hành t i th i đi m m t khai h i quan), b ng Đ ng Vi t Nam. 23 Tên hàng Ghi rõ tên hàng hoá theo h p đ ng ngo i thương, L/C, hoá đơn... * Trong trư ng h p lô hàng có t 2 m t hàng tr lên thì cách ghi vào tiêu th c này như sau: - Trên t khai h i quan chính: Ghi tên g i khái quát chung c a lô hàng và "theo ph l c t khai" ho c ch ghi "theo ph l c t khai". - Trên ph l c t khai: ghi rõ tên t ng m t hàng. 24 Mã s H.S VN Ghi mã s hàng hoá theo Danh m c hàng hoá XNK Vi t Nam (H.S VN) do T ng c c Th ng kê ban hành. * Trong trư ng h p lô hàng có t 2 m t hàng tr lên thì cách ghi vào tiêu th c này như sau: - Trên t khai h i quan chính: Không ghi gì. - Trên ph l c t khai: Ghi mã s t ng m t hàng.
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 25 Xu t x Ghi tên nư c nơi hàng hoá đư c ch t o (s n xu t) ra. Căn c vào gi y ch ng nh n xu t x đúng quy đ nh, tho thu n trên h p đ ng và các tài li u khác có liên quan đ n lô hàng. áp d ng mã nư c quy đ nh trong ISO (xem b ng ph l c s 2). Đ i v i hàng xu t kh u, tiêu th c này có th không ghi. * Trong trư ng h p lô hàng có t 2 m t hàng tr lên thì cách ghi vào tiêu th c này như sau: - Trên t khai h i quan chính: Không ghi gì. - Trên ph l c t khai: Ghi tên nư c xu t x t ng m t hàng. 26 Lư ng và đơn v Ghi s lư ng c a t ng lo i hàng hoá xu t/nh p kh u (theo tính m c tên hàng tiêu th c 23) và đơn v tính c a lo i hàng hóa đó (TD: mét, kg....) đã tho thu n trong h p đ ng (nhưng ph i đúng v i các đơn v đo lư ng chu n m c mà Nhà nư c Vi t Nam đã công nhân). * Trong trư ng h p lô hàng có t 2 m t hàng tr lên thì cách ghi vào tiêu th c này như sau: - Trên t khai h i quan chính: Không ghi gì. - Trên ph l c t khai: ghi s lư ng và đơn v tính c a t ng m t hàng. 27 Đơn giá nguyên t Ghi giá c a 1 đơn v hàng hoá (theo đơn v tính tiêu th c 26) b ng lo i ti n t đã ghi tiêu th c 21 (nguyên t ), căn c vào tho thu n trong h p đ ng ngo i thương, hoá đơn, L/C. H p đ ng mua, bán theo phương th c tr ti n ch m và giá mua, giá bán ghi trên h p đ ng mua bán g m c lãi su t ph i tr thì đơn giá đư c xác đ nh b ng giá mua, giá bán tr (-) lãi su t ph i tr theo h p đ ng mua bán. * Trong trư ng h p lô hàng có t 2 m t hàng tr lên thì cách ghi vào tiêu th c này như sau: - Trên t khai h i quan chính: Không ghi gì. - Trên ph l c t khai: Ghi giá c a 1 đơn v hàng hoá b ng nguyên t . * Đơn giá hàng gia công XK g m nguyên li u + nhân công.
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 28 Tr giá nguyên t Ghi tr giá b ng nguyên t c a t ng m t hàng XNK, là k t qu c a phép nhân (X) gi a lư ng (tiêu th c 26) v i đơn giá nguyên t (tiêu th c 27). "Lư ng" x "Đơn giá nguyên t " = "Tr giá nguyên t ". * Trong trư ng h p lô hàng có t 2 m t hàng tr lên thì cách ghi vào tiêu th c này như sau: - Trên t khai h i quan chính: Ghi t ng tr giá nguyên t c a các m t hàng khai báo trên ph l c t khai. - Trên ph l c t khai: Ghi tr giá nguyên t c a t ng m t hàng. 29 Lo i thu - Mã s Các lo i thu , ph thu mà hàng hoá xu t, nh p kh u ph i tính thu ch u đã đư c ghi s n trong t khai h i quan. Căn c Bi u thu XNK hi n hành đ ghi mã s tương ng v i tính ch t, c u t o và công d ng c a t ng m t hàng tiêu th c 23 theo t ng lo i thu , ph thu. * Trong trư ng h p lô hàng có t 2 m t hàng tr lên thì cách ghi vào tiêu th c này như sau: - Trên t khai h i quan chính: Không ghi gì. - Trên ph l c t khai: Ghi như hư ng d n trên. 30 Lư ng Ghi s lư ng c a t ng m t hàng thu c t ng mã s đã ghi tiêu th c 29. Ch ghi khi tính thu xu t kh u, nh p kh u. * Trong trư ng h p lô hàng có t 2 m t hàng tr lên thì cách ghi vào tiêu th c này như sau: - Trên t khai h i quan chính: Không ghi gì. - Trên ph l c t khai: Ghi như hư ng d n trên. 31 Đơn giá tính thu Ghi giá c a m t đơn v hàng hoá tiêu th c 26 tính b ng (VNĐ) đ ng Vi t Nam, dùng đ tính thu . Ch ghi khi tính thu xu t kh u, nh p kh u. Vi c xác đ nh đơn giá tính thu căn c vào quy đ nh t i các văn b n pháp quy do các cơ quan Nhà nư c có th m ban hành có hi u l c t i th i đi m m t khai h i quan (hi n t i là Thông tư 82/1997/TT-BTC ngày và Quy t đ nh 590A/1998/QĐ-BTC ngày c a B Tài chính). Phương pháp xác đ nh giá tính thu như sau: a. Đ i v i nh ng m t hàng ho c lô hàng ph i áp d ng giá tính thu theo b ng giá t i thi u thì "Đơn giá tính thu " là giá c a m t hàng đó ghi trong b ng giá t i thi u do cơ quan Nhà nư c có th m quy n quy đ nh.
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b. Đ i v i các trư ng h p không ph i áp d ng b ng giá t i thi u: - Đ i v i hàng xu t kh u: N u đơn giá nguyên t là giá FOB ho c giá DAF (đ i v i hàng XK qua biên gi i đ t li n) thì tính theo công th c: "Đơn giá tính thu " = "Đơn giá nguyên t " (tiêu th c 27) X "T giá tính thu " (tiêu th c 22). N u đơn giá nguyên t không ph i là giá FOB ho c DAF thì căn c vào đơn giá nguyên t và các y u t khác có liên quan như phí b o hi m, phí v n t i.... ghi trên các ch ng t ho c theo quy đ nh c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n đ tính ra giá FOB ho c giá DAF, t đó tính ra đơn giá tính thu . - Đ i v i hàng nh p kh u: N u đơn giá nguyên t là giá CIF ho c giá DAF (đ i v i hàng NK qua biên gi i đ t li n) thì tính theo công th c: "Đơn giá tính thu " = "Đơn giá nguyên t " (tiêu th c 27) X "T giá tính thu " (tiêu th c 22). N u đơn giá nguyên t không ph i là giá CIF ho c DAF thì căn c vào đơn giá nguyên t và các y u t khác có liên quan như phí b o hi m, phí v n t i... ghi trên các ch ng t ho c theo quy đ nh c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n đ tính ra giá CIF ho c giá DAF, t đó tính ra đơn giá tính thu . * Trong trư ng h p lô hàng có t 2 m t hàng tr lên thì cách ghi vào tiêu th c này như sau: - Trên t khai h i quan chính: Không ghi gì. - Trên ph l c t khai: Ghi như hư ng d n trên. 32 Tr giá tính thu - Đ i v i thu xu t kh u, thu nh p kh u: Ghi tr giá c a t ng m t hàng b ng đơn v ti n Vi t Nam. Công th c tính: "Tr giá tính thu xu t kh u ho c nh p kh u" = "Lư ng" (tiêu th c 30) X "Đơn giá tính thu " (tiêu th c 31). - Đ i v i thu giá tr gia tăng (GTGT) và thu TTĐB: Tr giá tính thu GTGT ho c TTĐB là t ng c a tr giá tính thu nh p kh u và thu nh p kh u ph i n p c a t ng m t hàng. Công th c tính: "Tr giá tính thu GTGT ho c TTĐB" = "Tr giá tính thu nh p kh u" + "Thu nh p kh u ph i n p" ( tiêu th c 34). - Đ i v i ph thu: Là giá tr tính thu xu t kh u, nh p kh u. * Trong trư ng h p lô hàng có t 2 m t hàng tr lên thì cách ghi vào tiêu th c này như sau:
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Trên t khai h i quan chính: Không ghi gì. - Trên ph l c t khai: Ghi như hư ng d n trên. 33 Thu su t (%) Ghi m c thu su t tương ng v i mã s đã xác đ nh trong tiêu th c 29 theo các Bi u thu , bi u ph thu có liên quan đ làm cơ s tính thu . * Trong trư ng h p lô hàng có t 2 m t hàng tr lên thì cách ghi vào tiêu th c này như sau: - Trên t khai h i quan chính: Không ghi gì. - Trên ph l c t khai: Ghi như hư ng d n trên. 34 S ti n ph i n p Ghi s thu xu t kh u, nh p kh u, GTGT, TTĐB, ph thu ph i n p (g i chung là thu ), là k t qu tính toán t các thông s tiêu th c 32 và 33. Công th c tính: "S ti n ph i n p: (c a t ng lo i thu , ph thu) = "Tr giá tính thu " (c a t ng lo i thu , ph thu) X "Thu su t" (%). * Trong trư ng h p lô hàng có t 2 m t hàng tr lên thì cách ghi vào tiêu th c này như sau: - Trên t khai h i quan chính: Ghi t ng s c a t ng lo i thu , ph thu (c ng trên các ph l c t khai h i quan) vào ô dành cho lo i thu , ph thu đó. - Trên ph l c t khai: Ghi như hư ng d n trên. Ghi t ng s ti n b ng s và b ng ch . 37 Ch ng t kèm theo Li t kê toàn b các ch ng t có liên quan đ n lô hàng ph i kèm theo t khai h i quan đ n p cho cơ quan h i quan theo quy đ nh. 38 Ch hàng ho c Ch hàng/Ngư i đư c u quy n làm th t c h i quan ghi ngư i đư c u ngày khai báo, ký, ghi rõ h tên và đóng d u ch u trách quy n cam đoan và nhi m v n i dung khai báo và k t qu tính thu có liên ký tên quan đ n khai báo trên t khai chính và ph l c t khai (n u có). Ch hàng là cá nhân ghi rõ s , ngày c p, nơi c p c a ch ng minh thư và gi y đăng ký kinh doanh. PH N GHI CHÉP, KI M TRA, TÍNH TOÁN C A CƠ QUAN H I QUAN 13 D u ti p nh n t Cán b H i quan ti p nh n t khai có trách nhi m ki m tra khai đ y đ , chính xác b h sơ ti p nh n, n u h p l thì đóng d u ti p nh n t khai trên t khai chính và ph l c t khai
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. (n u có). Ghi rõ ngày, tháng, năm đăng ký t khai vào ô d u. 14 S , ngày đăng ký t S t khai là s th t đư c ghi trong s đăng ký t khai. khai Cán b HQ ti p nh n t khai ghi s t khai, ngày, tháng, năm t khai đư c n p cho cơ quan h i quan và đư c cơ quan H i quan ti p nh n vào tiêu th c này. 35 Gi y thông báo - Căn c vào s thu , ph thu ph i n p mà ch hàng t thu /biên lai thu tính, cán b h i quan làm công tác thu vi t gi y thông báo thu thu đ thông báo cho ch hàng th i h n ph i n p c a s thu đó. Ghi rõ s , ngày, tháng, năm c a gi y thông báo thu vào tiêu th c này. - Trư ng h p ch hàng n p ngay (ho c đã n p) ti n thu , ph thu thì vi t biên lai thu thu . Ghi rõ s , ngày, tháng, năm c a biên lai thu thu vào tiêu th c này. 36 L phí h i quan S l phí h i quan ph i n p đư c tính toán theo quy đ nh t i các văn b n pháp quy do cơ quan Nhà nư c có th m quy n ban hành (hi n t i là Thông tư 31/TTLB/TC-TCHQ ngày 07/4/1993 c a Liên b Tài chính - T ng c c H i quan). Cán b thu h i quan tính, ghi s ti n ph i n p, thu ti n và ghi s biên lai thu vào tiêu th c này. 39 Ghi chép khác c a Dành cho cán b h i quan các khâu nghi p v ghi chép h i quan nh ng n i dung c n thi t mà không ghi nơi khác đư c, như s biên b n, s quy t đ nh x ph t, x lý... 40 Phân công ki m hoá Đ i trư ng đ i ki m hoá, ngư i ph trách công tác ki m và duy t n i dung hoá c a cơ quan h i quan phân công ki m hoá theo các ch ghi chép c a ki m tiêu ghi trong tiêu th c (đ a đi m, th i gian, phương pháp, hoá viên ki m hoá viên). Ký, ghi rõ h tên xác nh n vi c phân công ki m hoá sau khi đã đư c ki m hoá viên báo cáo tình hình th c hi n công tác ki m hoá và ki m tra n i dung ghi trong tiêu th c 41. 41 K t qu ki m hoá Ki m hoá viên h i quan ghi k t qu v tên hàng, xu t x , s lư ng, ch t lư ng/quy cách ph m ch t... c a hàng hoá (theo quy đ nh c a T ng c c H i quan) sau khi đã ki m tra th c t hàng hoá xu t kh u/nh p kh u. Ký tên xác nh n n i dung k t qu ki m hoá đã ghi. - Trư ng h p lô hàng có t 2 m t hàng tr lên thì ki m hoá viên ghi k t qu ki m hoá v nh ng m t hàng trong m t Ph l c t khai h i quan vào m t sau c a t ph l c đó. Trên t khai chính ch ghi nh ng nh n xét chung đ i v i c lô hàng. Ki m hoá viên ph i ký xác nh n dư i nh ng nh n xét đó. - N u vi c ki m hoá phát hi n th y hàng hoá th c t XK, NK không đúng v i khai báo thì đ u l p biên b n ch ng nh n, biên b n vi ph m hành chính đ x lý theo quy đ nh.
Đồng bộ tài khoản