Quyết định số 39/1999/QĐ/BNN-TCCB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 39/1999/QĐ/BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 39/1999/QĐ/BNN-TCCB về việc chuyển giao cơ quan quản lý Bệnh viện khu vực chè Sông lô từ trực thuộc Tổng công ty Chè Việt Nam sang trực thuộc Trung tâm Y tế lao động do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 39/1999/QĐ/BNN-TCCB

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔN ******** ****** Số: 39/1999/QĐ/BNN-TCCB Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO CƠ QUAN QUẢN LÝ BỆNH VIỆN KHU VỰC CHÈ SÔNG LÔ TỪ TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM SANG TRỰC THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ LAO ĐỘNG BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Công văn số 328/VPCP-VX ngày 25/1/1999 của Văn phòng Chính phủ về việc sắp xếp các bệnh viện ngành; Căn cứ Công văn số 972 ngày 13/2/1999 của Bộ Y Tế về việc quản lý y tế ngành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty Chè Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Y tế và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Chuyển giao cơ quan quản lý Bệnh viện khu vực chè Sông lô từ trực thuộc Tổng công ty Chè Việt Nam sang trực thuộc Trung tâm Y tế lao động Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bệnh viện khu vực chè Sông Lô là đơn vị sự nghiệp y tế, có nhiệm vụ khám và chữa bệnh cho cán bộ công nhân viên thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và nhân dân trong khu vực. Bệnh viện được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc theo quy định hiện hành của Nhà nước. Trụ sở của Bệnh viện đặt tại tỉnh Phú Thọ (như hiện tại). Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Tổng công ty Chè Việt Nam và Giám đốc Trung tâm Y tế Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành bàn giao và tiếp nhận quản lý nguyên trạng Bệnh viện khu vực chè Sông Lô bao gổm: nhiệm vụ, cơ sở vật chất, lao động, hồ sơ tài liệu, tài sản khác liên quan, đất đai hiện có (trên cơ sở số liệu quyết toán đến 31 tháng 12 năm 1998, chỉ tiêu kế hoạch 1999 và những phát sinh đến ngày bàn giao - tiếp nhận Bệnh viện). Giao cho các Vụ thuộc Bộ theo chức năng của mình hướng dẫn hai đơn vị tiến hành bàn giao - tiếp nhận và phải phối hợp với Giám đốc Trung tâm Y tế quản lý Bệnh viện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Giao cho Giám đốc Trung tâm Y tế sau khi có ý kiến tham gia của các cơ quan chức năng thuộc Bộ tiến hành quy định nhiệm vụ, phạm vi hoạt động, tổ chức biên chế, lề lối làm việc, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, chỉ tiêu kế hoạch, kinh phí cụ thể của Bệnh viện khu vực chè Sông Lô theo quy định hiện hành và phân cấp của Bộ.
  2. Việc bàn giao và tiếp nhận xong trước ngày 31 tháng 3 năm 1999. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, Tổng Giám đốc Tổng công ty Chè Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thiện Luân
Đồng bộ tài khoản