Quyết định số 39/2000/QĐ-BNN-KH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
57
lượt xem
3
download

Quyết định số 39/2000/QĐ-BNN-KH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 39/2000/QĐ-BNN-KH về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2000 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 39/2000/QĐ-BNN-KH

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 39/2000/Q -BNN-KH Hà N i, ngày 12 tháng 04 năm 2000 QUY T Đ NH V VI C GIAO CH TIÊU K HO CH NHÀ NƯ C NĂM 2000 B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP, ngày 01/11/1995 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t nh s 240/1999/Q -TTg, ngày 29/12/1999 c a Th tư ng Chính ph , Quy t nh s 123/1999/Q -BKH, ngày 29/12/1999 c a B trư ng B K ho ch và u tư, Quy t nh s 90/1999/Q -BTC, ngày 29/12/1999 c a B trư ng B tài chính v giao ch tiêu k ho ch Nhà nư c và d toán thu, chi ngân sách Nhà nư c năm 2000; Theo ngh c a Ông V trư ng V K ho ch và quy ho ch, QUY T NNH: i u 1. Nay giao nhi m v k ho ch Nhà nư c năm 2000 cho: (có ph l c kèm theo) i u 2. Căn c vào k ho ch ư c giao, ơn v khNn trương tri n khai giao nhi m v cho các ơn v tr c thu c, hư ng d n, ch o và ký h p ng ch t ch , c bi t là xu t nh p khNu, cung ng và tiêu th s n phNm. Khai thác m i kh năng, ti m l c, b o m các cân i hoàn thành vư t m c k ho ch ư c giao. i u 3. Các Ông Th trư ng các cơ quan ch c năng và Th trư ng các ơn v ư c giao nhi m v ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P Nơi nh n: VÀ PTNT - Như đi u 3 TH TRƯ NG - Lưu VP, KH&QH Nguy n Thi n Luân
  2. CH TIÊU K HO CH S N XU T KINH DOANH NĂM 2000 C A T NG CÔNG TY MÍA Ư NG I (Kèm theo Quy t đ nh s 39/2000/QĐ-BNN-KH, ngày 12/4/2000) Ch tiêu ơn v Ư c T.H K ho ch So sánh (%) tính 1999 2000 2000/1999 A- CH TIÊU TÀI CHÍNH 1. L i nhu n th c hi n Tr. ng 3.464 6.496,45 187,5 Tr. ó: +Công ty c ph n Lam - 8.106,00 Sơn + Các ơn v khác - - 1.609,55 2. Các kho n n p ngân sách - 33.107 39.101,60 118,1 Tr. ó: Công ty c ph n Lam - 14.193,00 Sơn B- CH TIÊU HƯ NG D N 1. Giá tr t ng s n lư ng Tr. ng 591.465 1.042.177 176,0 (theo giá c nh năm 1994) Tr. ó: Công ty c ph n Lam - 362.879 592.390 163,0 Sơn 2. Doanh thu tiêu th Tr. ng 570.358 870.144 152,5 Tr. ó: Công ty c ph n Lam - 320.000 452.100 141,2 Sơn 3. S n ph m ch y u - ư ng kính mía toàn b T n 74.363 146.081 196,4 Tr. ó: Công ty c ph n Lam - 60.000 100.000 166,6 Sơn - ư ng Gluco toàn b T n 1.594 1.750 109,7 - Bánh các lo i T n 4.770 7.200 150,9 Tr. ó: Công ty c ph n Lam - 1.400 1.500 107,1 Sơn - K o các lo i T n 3.270 4.380 133,9 Tr. ó: Công ty c ph n Lam - 1.100 1.500 136,3 Sơn - B t canh T n 6.360 6.770 106,3 - Khí CO2 T n 157 200 127,3 - C n quy 1000 1000 lít 2.478 2.575 103,9
  3. Tr. ó: Công ty c ph n Lam - 1.500 1.500 100 Sơn - Bia hơi, nư c gi i khát 1000 lít 7.240 7.745 106,9 - S n phNm cơ khí T n 266 1.068 401,5 - Th c ăn gia súc T n - 300 - Phân vi sinh t ng h p T n 33.450 41.500 124,0 Tr. ó: Công ty c ph n Lam - 30.000 30.000 100 Sơn CH TIÊU K HO CH S N XU T KINH DOANH NĂM 2000 C A T NG CÔNG TY MÍA Ư NG II (Kèm theo Quy t đ nh s 39/2000/QĐ-BNN-KH, ngày 12/4/2000) Ch tiêu ơn v Ư c T.H K ho ch So sánh (%) tính 1999 2000 2000/1999 A- CH TIÊU TÀI CHÍNH 1. L i nhu n th c hi n Tr. ng -54.076 15.375 2. Các kho n n p ngân sách - 62.696 51.373 81,9 - Thu giá tr gia tăng - 54.081 44.453 - Thu tiêu th c bi t - 1.965 1.970 - Thu xu t nh p khNu - 642 600 - Thu thu nh p doanh nghi p - 1.908 606 - Thu s d ng v n - 687 1.296 - Thu khác - 3.413 2.447 B- CH TIÊU HƯ NG D N 1. Giá tr t ng s n lư ng Tr. ng 1.552.691 1.524.986 98,2 (theo giá c nh năm 1994) 2. Doanh thu tiêu th Tr. ng 1.315.900 1.199.737 91,2 3. S n ph m ch y u - ư ng mía các lo i: T n 135.392 133.990 98,9 + ư ng tr ng lo i II 55.635 59.730 107,4 + ư ng thô 79.757 74.260 93,1 - ư ng luy n 145.962 138.000 94,5
  4. - Bánh T n 223 550 246,6 -K o T n 778 960 123,3 - C n quy 1000 1000 lít 3.980 4.000 100,5 - Nư c u ng óng chai 1000 lít - 200 - S n phNm cơ khí T n 3.045 1.900 62,4 - Ván ép m3 7.270 7.500 103,2 -Rư u 1000 lít 1.222 1.200 98,2 - Bao PP &PE 1000 bao 4.660 6.000 - Mía cây T n 222.638 255.000 114,5 C- V n TXDCB (ngân Tr. ng 1.000 2150 sách c p) - Vi n mía B n Cát - Phát tri n s n xu t gi ng mía
Đồng bộ tài khoản