Quyết định số 39/2000/QĐ-UB

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
32
lượt xem
1
download

Quyết định số 39/2000/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 39/2000/QĐ-UB về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu Đoàn Ngoại giao tại Hà nội-tỷ lệ 1/2000 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 39/2000/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 39/2000/Q -UB Hà N i, ngày 20 tháng 04 năm 2000 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T KHU OÀN NGO I GIAO T I HÀ N I-T L 1/2000 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u ch nh quy ho ch chung Th ô Hà n i n năm 2020;. Căn c Công văn s 1015/CP-CN ngày 21/9/1999 c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành quy nh l p các án quy ho ch xây d ng ô th ; Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng thành ph t i T trình s l05/TTr - KTST ngày 23 tháng 3 năm 2000, QUY T NNH i u 1: Phê duy t quy ho ch chi ti t khu oàn ngo i giao t i Hà n i, t l 1/2000 do Công ty Tư v n Thi t k Xây d ng (CDC) - B Xây d ng l p tháng 7/1999 v i nh ng n i dung ch y u như sau: 1. V trí, ph m vi ranh gi i và qui mô l p quy ho ch chi ti t: 1.1. V trí: khu oàn ngo i giao n m trên a bàn xã Xuân nh - huy n T Liêm, Hà N i. 1.2. Ranh gi i: - Phía B c giáp làng Xuân nh. - Phía Nam giáp ư ng quy ho ch d ki n m , n i khu v c phát tri n phía Tây thành ph v i trung tâm m i c a Th ô Hà n i. - Phía ông giáp khu doanh tr i quân i. - Phía Tây giáp v i ư ng quy ho ch d ki n n i t ư ng Thăng Long xu ng phía Nam thành ph .
  2. Ranh gi i xác nh trong b n v QNG/KT.002/B kèm theo. 1.3. Quy mô: T ng di n tích khu t nghiên c u : 62,8 ha. 2. M c tiêu: - B o m nhu c u v tr s cho các i s quán, các t ch c qu c t và t ch c phi chính ph l p văn phòng t i Hà N i v ch và các công trình công c ng, trư ng h c và cây xanh th thao cho oàn ngo i giao, các t ch c qu c t góp ph n ph c v công tác i ngo i c a Nhà nư c. - Tăng cư ng công tác qu n lý, m b o yêu c u an ninh và phù h p v i trách nhi m ư c ghi trong công ư c qu c t . - Huy ng m i ngu n v n, k c ngu n v n nư c ngoài u tư xây d ng cơ s h t ng ng b nâng cao giá tr s d ng nhà t, nhanh chóng xây d ng và ưa các công trình khai thác thu h i v n v a làm t t công tác ph c v chính tr i ngo i v a mang l i hi u qu kinh t cao. 3. Hi n tr ng: 3.1. t ai: T ng di n tích t trong ph m vi nghiên c u : 62,8 ha- 100% Trong gi i h n khu t nghiên c u có các lo i t sau: S TT Các lo i t Di n tích T l 1 t canh tác: t 2 v lúa 483.930 m2 77,1% 2 t th y l i 55.120 m2 8,8% 3 t lò g ch 1.330 m2 0,2% 2 4 t nghĩa trang 6.000 m 1% 5 t ư ng 16.700 m2 2,6% 6 t th cư 15.390 m2 2,5% 7 t vư n qu 48.730 m2 7,7% 8 t tr ng hoa 800 m2 0,1% 3.2. Dân cư: Hi n tr ng dân cư trong ph m vi nghiên c u thi t k : T ng s dân : 53 h dân v i 245 ngư i Trong ó : - Dân cư nông nghi p: 121 ngư i - Dân cư phi nông nghi p 124 ngư i.
  3. 3.3. H t ng k thu t: Hi n tr ng h th ng giao thông: trong khu v c nghiên c u d án h u như không có gì, nhưng khu t d ki n xây d ng khu oàn ngo i giao n m v trí c a ngõ phía Tây - Tây B c Hà n i nên hi n t i bao quanh khu t c a d án là các tuy n ư ng thành ph và khu v c quan tr ng như: - Tuy n ư ng Thăng Long: cách phía Tây khu t d án kho ng 627m, hi n t i tuy n ư ng này có m t c t ngang r ng 24m, m t ư ng ã thi công tr i nh a. ây là tuy n ư ng vành ai n i Th ô Hà N i v i sân bay Qu c t N i bài. - Tuy n ư ng L c Long Quân: cách phía ông c a khu t d án kho ng 500m, hi n t i m t ư ng r ng kho ng 9 - 11m. ây là tuy n ư ng khu v c n i ngã tư Bư i v i khu v c Nh t Tân, Phú Thư ng và là vành ai xung quanh h Tây. H th ng tư i tiêu thu l i và tình hình thoát nư c mưa c a khu v c:' - Ngu n nư c tư i cho khu v c này ngoài ngu n nư c mưa còn có sông C u Mi u cung c p nư c ph c v nông nghi p thông qua tr m bơm phía h lưu giáp ư ng Nguy n Phong S c. - H th ng tiêu nư c cho thu l i ng th i cũng là h th ng tiêu nư c th i c a khu v c cũng là sông C u Mi u. Nư c mưa và nư c th i ngoài vi c th m tr c ti p xu ng t, còn l i u x xu ng mương và d n vào sông C u Mi u. C p nư c: - Khu v c d ki n xây d ng khu oàn ngo i giao hi n nay chưa có h th ng c p nư c c a thành ph . Dân cư c a xã Xuân nh và các khu v c lân c n hi n nay ch y u s d ng nư c mưa và nư c gi ng khơi. C p i n: - Hi n tr ng c p i n cho khu v c làng Xuân nh là h th ng ư ng dây n i 6 - 10KV và các tr m h th n m r i rác t ng khu v c. Ngu n i n hi n nay ư c l y t tr m bi n áp 110/35/10KV Chèm và tr m 110/10/6KV Nghĩa ô. Thông tin liên l c: - Ph c v các thuê bao c a khu v c nghiên c u d án hi n nay là t ng ài Nghĩa ô hi n có cách khu v c d án kho ng 1 km v phía Nam. Các tuy n thông tin bưu i n phát tri n còn tuỳ ti n, chưa theo quy ho ch. Thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng: - Khu v c này hi n nay không có h th ng thoát nư c bNn riêng. Nư c bNn chưa qua x lý th i tr c ti p xu ng các mương tư i tiêu và d n v sông C u Mi u. Rác và các ch t th i r n cũng chưa ư c t ch c thu gom mà u th ng xu ng mương, sông.
  4. 4. N i dung quy ho ch chi ti t: T ng di n tích t trong ph m vi nghiên c u: 62,8ha(100%) 4.1. Ch tiêu s d ng t: trong t ng khu ch c năng ư c t ng h p b ng sau: T NG H P CÁC LO I T TRONG PH M VI NGHIÊN C U QUY HO CH TT Ký Ch c năng Di n tích T l M t T ng H s cao s hi u t (m2) (%) XD (%) TB d ng (t ng) t 1 2 3 4 5 6 7 8 A. Khu ngo i giao oàn 540.286 86,13 1 SQ Tr s i s và 100.173 16,0 30 3 0,9 TCQT 2 CT Nhà cao t ng 66.593 10,5 20,58 8,7 1,79 3 BT Nhà bi t th 51.469 8,2 11,90 2 0,24 4 CX Cây xanh, h nư c 59.181 9,4 5 NT Nhà tr , m u giáo 6.464 1,03 23,82 2 0,48 6 ư ng và bãi ô tô 193.207 31 7 CC CT d ch v công c ng 54.033 8,60 21,54 2,5 0,54 8 M Tr m x lý nư c 4.495 0,7 KT2 9 M Tr m bi n th i n 4.671 0,7 KT1 B. Khu v c n m trong khu trung tâm 87.714 13,87 thành ph m i 10 QT Các t ch c Qu c t 33.606 5,3 56,16 5 2,80 11 NO Nhà cao t ng 46.756 7,4 21,16 8,21 1,74 12 NT Nhà tr m u giáo 7.352 1,17 17,68 2 0,35 Toàn khu v c nghiên c u 628.000 100,0 4.2. Các ch tiêu h t ng k thu t: Giao thông : - T ng di n tích t giao thông: 19,32ha
  5. -M t m ng lư i ư ng chính (t c p liên khu v c tr lên) : 5,53km/km2 -M t m ng lư i ư ng n i b : 6,88km/km2. C p nư c : - Nư c sinh ho t : 200-350 lít/ngư i - ngày (a) - Nư c công c ng : 20% nư c sinh ho t (b) - Nư c tư i r a : 12% nư c sinh ho t (c) - Nư c d phòng 30%xS(a+b+c) Thoát nưóc mưa : - Ch tiêu tính toán h i u hoà trong m ng lư i thoát nư c chính là 3,7% di n tích h /t ng di n tích t quy ho ch. - H th ng thoát nư c mưa i riêng. - Ph n h th ng sông C u Mi u và o n mương thoát c a làng Xuân nh i qua khu v c d án ư c x lý i ng m b ng h th ng c ng ng m có ư ng kính D2000. C p i n: - Khu t c a các i s quán : 100W/M2 - Nhà cao t ng cho các t ch c qu c t :70W/m2 - Nhà cao t ng ki u căn h : 50W/m2 - Các công trình công c ng : 50W/m2 - Khu các t ch c Qu c t : 70W/m2 - Nhà tr : 40W/m2 - ư ng : 1W/m2 - H th ng cáp i n ư c i ng m. Thông tin liên l c: - V i dung lư ng s máy thuê bao kho ng 4176 máy, phù h p v i qui ho ch m ng lư i thông tin liên l c chung c a thành ph , t i khu v c qui ho ch s b trí m t t ng ài v tinh v i dung lư ng 4500 s , t khu trung tâm. - H th ng t ng ài v tinh cũng như h th ng c ng b , h th ng truy n d n b ng cáp quang t trung tâm chuy n m ch HOST Nam Thăng long v n t ng ài khu Ngo i
  6. giao oàn, cùng v i h th ng t cáp và các cáp thuê bao s d ng cho khu v c s do ngành Bưu i n thi t k , u tư xây d ng, qu n lý, v n hành khai thác. - H th ng c ng b ng m ư c xây d ng hoàn ch nh, ng b v i các h th ng h t ng k thu t khác. Thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng: - Nư c th i : h th ng thoát nư c th i i ng m riêng. Nư c th i ra môi trư ng ư c x lý trư c khi x ra h th ng sông C u Mi u. Khu x lý t t i cu i ngu n nư c v i di n tích chi m t b ng 0,7% di n tích toàn khu v c d án. Công su t x lý 4000m3/ngày. - X lý nư c th i: Tr m x lý có công ngh làm s ch b ng bùn ho t tính v i làm thoáng kéo dài " - Sludge Activated Process with the Extension aeration". Nư c th i sau các b t ho i c a các khu nhà, qua ư ng ng thoát ch y v các tr m bơm chuy n ti p ho c ch y tr c ti p v công trình thu nư c th i. Có 4 công o n chính: X lý cơ h c (b ng song ch n rác và l ng cát) X lý sinh h c (b ng bùn ho t tính và làm thoáng) X lý bùn ho t tính dư. Kh trùng. Bùn c n ư c nén vào b nén bùn, sau ó qua thi t b tách nư c ép c n thành bánh và chuy n ra kh i khu v c. Nư c sau b l ng ư c kh trùng b ng clo và t ch y b ng ng ng m ra ra c ng chung. Toàn b các khâu trong dây chuy n ư c h p kh i, khép kín, có h th ng thông gió cho các khâu x lý hi m khí. Theo phân t xây d ng chung, tr m x lý nư c th i chia thành 2 giai o n : giai o n 1 công su t 2000m3/ngày. T ng công su t 4000m3/ngày. - Rác th i : T t c các rác th i trong khu v c ư c h p ng v i doanh nghi p có ch c năng ho t ng v v sinh môi trư ng thu gom và x lý theo quy nh. 4.3. Cơ c u t ch c quy ho ch: - Khu tr s các t ch c qu c t góc phía Tây Nam khu t quy ho ch. - Khu v c xây d ng các i s quán góc phía Tây và Tây B c khu t quy ho ch. - Khu nhà cao t ng n m c nh khu các t ch c qu c t , c nh ư ng trung tâm m i và d c theo ư ng tr c chính B c Nam c a khu v c d án.
  7. - Khu nhà cho thuê xây d ng bên c nh góc phía ông và ông Nam khu t quy ho ch. - Khu nhà bi t th phía B c khu t quy ho ch, c nh làng Xuân nh. - Khu nhà tr m u giáo: m t nhà tr thu c khu Ngo i giao oàn và m t nhà tr thu c khu v c n m trong khu trung tâm thành ph m i. - D ch v công c ng phân làm các khu nh , n m xen l n vào khu công viên cây xanh, h i u hoà và tr c trung tâm. - Khu cây xanh, th thao, h i u hoà n m trung tâm khu t quy ho ch. - H th ng giao thông, bãi xe. 4.4. Qui ho ch xây d ng h t ng k thu t: a. Giao thông: M ng ư ng: ư ng thành ph và khu v c: - M ng ư ng thành ph ã ư c qui ho ch chung xác nh (có m t c t 60,5m, 50m, 41,5m và 30m) theo m ng lư i ư ng c a khu ô th m i và phù h p v i b n cung c p ch gi i ư ng xây d ng do Vi n Qui ho ch xây d ng Hà n i c p ngày 18 tháng 11 năm 1998. - ư ng 60,5m bao g m 2 lòng ư ng g m 6 làn xe. - ư ng 50m v i 2 lòng ư ng g m 6 làn xe. - ư ng 41,5m v i 2 lòng ư ng g m 6 làn xe. - ư ng 30m v i 2 lòng ư ng g m 4 làn xe. D c theo các v a hè có b trí h th ng Tuynen k thu t. ư ng n i b bao g m c v a hè: - M ng lư i ư ng c a khu Ngo i giao oàn th ng nh t v i m ng lư i ư ng c a khu v c xung quanh toàn thành ph . Bao g m các lo i ư ng có m t c t r ng 21,5m; 17,5m và 13,5m. Các bãi xe: ư c xác nh trên cơ s các ch tiêu ã ư c Qui chuNn xây d ng Vi t nam qui nh. b. C p nư c:
  8. - Ngu n c p nư c cho khu Ngo i giao oàn ư c l y t m ng lư i c p nư c chung c a thành ph , qua h th ng ư ng ng D600 c a Nhà máy nư c Cáo nh có công su t 30.000m3/ngày. - T t c các ư ng ng nói trên u là ng truy n t i, không cho phép c ng l y nư c tr c ti p mà ph i u n i thông qua các m ng lư i ư ng ng c p II và c p III. - Các tuy n c p nư c và l y nư c thô u ư c i ng m. c. H th ng thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng: - Nư c mưa ư c x th ng ra h i u hoà và theo c ng D2000 x vào h lưu sông C u Mi u. - Nư c th i sinh ho t ư c thu gom ưa v m t tr m x lý t p trung công su t 4000m3/ngày. - Qui trình ư c áp d ng là x lý cơ h c - sinh h c- kh trùng nh m m b o tiêu chuNn qui nh v ch t lư ng nư c trư c khi x ra môi trư ng. - H th ng c ng thoát nư c mưa và nư c th i ư c thi t k t chìm trong hành lang k thu t. - Cao n n và h th ng kênh mương ư c thi t k m b o tiêu thoát cho các khu v c xung quanh d án, cao n n (tr công viên, h i u hoà và các kênh mương thoát nư c) th p nh t là 6,95m. d. C p i n: - Ngu n: d ki n l y t tr m bi n áp Chèm 222/100KV - 2 x 125 MVA và ư c d n v b ng ư ng dây trên không 110KV m ch kép. - D ki n xây d ng m t tr m bi n áp trung gian 110/22KV - 2 x 20MVA cung c p i n trung th 22KV cho khu Ngo i giao oàn và m t ph n cho khu v c lân c n. 4.5. Qui ho ch xây d ng t u: - u tư xây d ng h t ng k thu t khu v c xây d ng các i s quán, m t s các bi t th và các công trình u m i k thu t như tr m bi n th i n, tr m x lý nư c th i các i s quán có th ti n hành l p thi t k và xây d ng tr s . C th như sau: - San n n toàn b khu v c xây d ng tr s các i s quán, t ch c qu c t , các khu bi t th và các tr m k thu t v i di n tích là 16,98ha. - Thi công o n ư ng n i t ư ng cao t c Thăng Long vào khu D án và ư ng giao thông bao quanh và toàn b ư ng n i b khu v c xây d ng các tr s is quán và các t ch c qu c t . o n ư ng n i t ư ng cao t c Thăng Long ch thi công m t n a ph n ti p giáp v i khu t công c ng c a d án. Các ư ng chính khu v c bao quanh khu t xây d ng giai o n u cũng ch thi công m t n a ư ng ph n ti p giáp v i khu d án. T ng di n tích ư ng xây d ng t u là 8,7 ha.
  9. - Xây d ng tr m bi n th i n và tr m x lý nư c th i và h th ng c p i n, c p thoát nư c cho khu v c xây d ng i s quán và các t ch c qu c t . Di n tích hai tr m k thu t này là O,91ha. T ng di n tích xây d ng t u : 26,68 ha Trong ó : Di n tích xây d ng : 16,98 ha Di n tích hai tr m k thu t : 0,92 ha Di n tích ư ng xây d ng : 8,78 ha có th ưa khu D án vào ho t ng bình thư ng ph i th c hi n u n i h th ng h t ng k thu t c a khu d án v i h th ng h t ng k thu t chung c a thành ph như sau: a. Giao thông: - Thi công o n ư ng n i t ư ng cao t c Thăng Long vào khu D án. - Hoàn thi n o n ư ng t khu D án n ư ng L c Long Quân. b. C p nư c: - Trong khu v c D án thi t k 3 c p ư ng ng : m ng vòng phân b lư ng nư c tương i u cho các khu v c, các ư ng ng c p II d c theo v a hè và ư ng ng nh vào t ng kh i nhà. c. Thoát bư c m a và nư c bNn: - Quy ho ch 2 h th ng thoát nư c mưa và nư c bNn sinh ho t riêng bi t. Nư c mưa t các mương y t m an t p trung v 2 tuy n c ng h p chính ưa v phía tr m bơm tiêu úng hi n có. Hai tuy n c ng h p còn có nhi m v d n nư c mưa t khu v c thư ng lưu c a sông C u Mi u ch y qua khu v c d án. - H th ng c ng thoát nư c bNn b trí d c theo các ư ng quy ho ch, t chìm dư i m t t và d n v khu x lý nư c th i t phía Tây khu d án. Nư c th i ư c x lý t tiêu chuNn quy nh sau ó x ra h lưu sông C u Mi u. d. ChuNn bi k thu t: - Xác nh cao các tuy n ư ng giao thông t i các ng giao nhau ph c v cho xây d ng t ng bư c m ng lư i giao thông khu v c nghiên c u. - Cao n n ô t : Trong quá trình xây d ng phù h p cao ư ng xung quanh và n n khu v c . HTB: 6,95 ¸ 7,38m. e. C p i n:
  10. T i khu v c quy ho ch d ki n, giai o n u s t m t tr m bi n áp trung gian 110/22kV - 1x20MVA cung c p i n trung th 22kv cho khu Ngo i giao oàn và m t ph n cho khu v c lân c n. Ngu n i n d ki n l y t tr m bi n áp Chèm 220/110kV - 2x125 MVA và ư c d n v b ng ư ng dây trên không 110kV m ch kép. f. Thông tin i n tho i: phù h p v i quy ho ch m ng lư i thông tin liên l c chung c a thành ph Hà n i, t i khu v c quy ho ch s b trí m t t ng ài v tinh v i dung lư ng 4500 s và h th ng c ng b ng m chuNn b cho vi c ưa cáp tr c chính n các khu v c thuê bao. i u 2: Giao cho Ki n trúc sư trư ng Thành ph ch trì, ph i h p v i Ch u tư t ch c công b công khai qui ho ch chi ti t ư c duy t các t ch c, cơ quan và cá nhân bi t, th c hi n. ng th i ch u trách nhi m ki m tra, ký xác nh n h sơ b n v theo qui ho ch chi ti t ư c duy t. Ch t ch UBND huy n T Liêm ch u trách nhi m qu n lý, ki m tra và giám sát xây d ng theo Qui ho ch và x lý các trư ng h p xây d ng sai qui ho ch theo thNm quy n và qui nh c a Pháp lu t. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng UBND thành ph , Ki n trúc sư trư ng Thành ph , T ng giám c T ng Công ty Xây d ng Hà n i, Giám c các S : K ho ch và u tư, a chính-Nhà t, Xây d ng, Giao thông công chính, Nông nghi p và phát tri n nông thôn; Ch t ch UBND huy n T Liêm, Ch t ch UBND xã Xuân nh; Giám c, Th trư ng các S , Ban, Ngành, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. T.M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản