Quyết định số 39/2001/QĐ-BKHCNMT

Chia sẻ: Mai Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 39/2001/QĐ-BKHCNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 39/2001/QĐ-BKHCNMT về việc ban hành tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 39/2001/QĐ-BKHCNMT

  1. BỘ KHOA HỌC, CÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** ******** Số: 39/2001/QĐ-BKHCNMT Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 39/2001/QĐ- BKHCNMT NGÀY 04 THÁNG 7 NĂM 2001 VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Nghị định số 22/CP, ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về quyền hạn tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lượng Chất lượng; QUYẾT ĐỊNH Nay ban hành kèm theo Quyết định này 04 tiêu chuẩn Việt Nam: (Danh mục kèm theo). Bùi Mạnh Hải (Đã ký) DANH MỤC CÁC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 04 tháng 7 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) 1. TCVN 6627 - 2: 2001 (IEC 34-2: 1972) Máy điện quay - Phần 2: Phương pháp thử nghiệm để xác định tổn hao và hiệu suất của máy điện quay (không kể máy điện dùng cho xe kéo) 2. TCVN 6627-2A: 2001 (IEC 34-2A: 1974) Bổ sung lần thứ nhất cho TCVN 6627 - 2: 2001 (IEC 34-2:1972)
  2. Máy điện quay - Phần 2: Phương pháp thử nghiệm để xác định tổn hao và hiệu suất của máy điện quay (không kể máy điện dùng cho xe kéo) Do tổn hao bằng phương pháp nhiệt lượng 3. TCVN 5680 : 2000 (Soát xét lần 1) Dấu phù hợp tiêu chuẩn 4. TCVN 5929 : 2001 (Soát xét lần 1) Phương tiện giao thông đường bộ - Mô tô, xe máy hai bánh - Yêu cầu an toàn chung và phương pháp thử.
Đồng bộ tài khoản