Quyết định số 39/2002/QĐ-QLD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 39/2002/QĐ-QLD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 39/2002/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 39/2002/QĐ-QLD

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 39/2002/Q -QLD Hà N i, ngày 11 tháng 6 năm 2002 QUY T NNH C A C C TRƯ NG C C QU N LÝ DƯ C VI T NAM S 39/2002/Q -QLD NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 2002 V VI C BAN HÀNH DANH M C M PH M NH HƯ NG TR C TI P N S C KHO CON NGƯ I Ư C C P S ĂNG KÝ LƯU HÀNH T I VI T NAM C C TRƯ NG C C QU N LÝ DƯ C VI T NAM Căn c Quy t nh c a Th tư ng Chính ph s 46/2001/Q -TTg ngày 4/4/2001 v qu n lý xu t kh u, nh p kh u hàng hoá th i kỳ 2001-2005; Căn c Quy t nh s 547/TTg ngày 13/8/1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p C c Qu n lý dư c Vi t Nam tr c thu c B Y t ; Căn c Thông tư s 06/2001/TT-BYT ngày 23/4/2001 c a B Y t hư ng d n vi c xu t, nh p kh u thu c và m ph m nh hư ng tr c ti p n s c kho con ngư i, trong th i kỳ 2001-2005: giao cho C c Qu n lý dư c Vi t Nam hư ng d n ăng ký lưu hành m ph m nh hư ng tr c ti p n s c kho con ngư i; Căn c Quy t nh s 19/2001/Q -QLD ngày 27/4/2001 c a C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam ban hành qui nh t m th i ăng ký lưu hành m ph m nh hư ng tr c ti p n s c kho con ngư i nh p kh u vào Vi t Nam. Theo ngh c a Phòng ăng ký thu c và m ph m, QUY T NNH: i u 1: Công b t 23 các lo i m phNm nh hư ng tr c ti p n s c kho con ngư i ư c c p s ăng ký lưu hành t i Vi t Nam g m 23 (hai mươi ba) m phNm. i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và có giá tr 05 ngày k t ngày ký. Nguy n Vi Ninh ( ã ký) DANH M C
  2. M PH M NH HƯ NG N S C KHO CON NGƯ I Ư C C P S K LƯU HÀNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 39/2002/Q -QLD ngày 11 tháng 6 năm 2002) 1. Công ty ăng ký: Công ty d u th c v t hương li u m phNm Vi t Nam (VOCARIMEX) 58- Nguy n B nh Khiêm - Qu n 1 - TP. H Chí Minh 1.1. Nhà s n xu t: LG Household & Healthcare Ltd 20, Yoido-dong, Youngdunpo-gu, seoul 150-721, Korea 1 Isaknox Corneum Celight Cream with NSX 36 LHMP-0938- Prozymer & Niacine B tháng 02 2 Isaknox Hydra-Ex Essence skin-for dry skin NSX 36 LHMP-0939- with Ceramide tháng 02 3 Isaknox Hydra-Ex Nutritive-for dry skin with NSX 36 LHMP-0940- Ceramide tháng 02 4 Isaknox Hydra- Ex moisture Emulsion NSX 36 LHMP-0941- tháng 02 5 Isaknox Prestinue Barrier Banlancing Cream- NSX 36 LHMP-0942- for normal & combination skin tháng 02 6 Isaknox Prestinue Barrier Recharging Cream- NSX 36 LHMP-0943- for dry skin tháng 02 7 Isaknox Prestinue lipid Banlancing Emulsion NSX 36 LHMP-0944- for normal & combination skin tháng 02 8 Isaknox Prestinue Lipid Recharge Emulsion NSX 36 LHMP-0945- for dry skin tháng 02 9 Isaknox Prestinue Moist Banlancing Skin for NSX 36 LHMP-0946- normal & combination skin tháng 02 10 Isaknox Prestinue Moist Recharge Skin for NSX 36 LHMP-0947- dry skin tháng 02 11 Isaknox Sun Care Protection 365 NSX 36 LHMP-0948- tháng 02 12 Isaknox White Focus nighr Cream NSX 36 LHMP-0949- tháng 02 13 Isaknox White Focus YV Screen NSX 36 LHMP-0950- tháng 02 14 Isaknox Wrinkle Decline Eye Treatmen Stick NSX 36 LHMP-0951- with Medimin A tháng 02
  3. 15 Vionin Monodime Depore After Share NSX 36 LHMP-0952- tháng 02 16 Vionin Monodime Depore Emulsion NSX 36 LHMP-0953- tháng 02 17 Vionin Monodime Hole-in-one Sun Cream NSX 36 LHMP-0954- tháng 02 18 Wiv Moisturizing After Shave NSX 36 LHMP-0955- tháng 02 19 Wiv Rejuvenator NSX 36 LHMP-0956- tháng 02 20 Wiv Sebum Free After Shave NSX 36 LHMP-0957- tháng 02 2. Công ty ăng ký: Chi nhánh Công ty xu t nh p khNu Côn Sơn (COSIMEX) 130C/93 Ph m Văn Hai, phư ng 2, Qu n Tân bình TP. H Chí Minh 2.1. Nhà s n xu t: Dongguan Unza Consumer Products Ltd. Si Huan Road, Zhu Shan, Fu Cheng, Dongguan Guangdong, P.R Chi na 21 Eversoft White Whitening Cleansing Foam NSX 36 LHMP-0959- with Mulberry tháng 02 22 Eversoft White Whitening Cleansing Scrub NSX 36 LHMP-0958- with Jojoba Beads tháng 02 3. Công ty ăng ký: Văn phòng i di n Johnson & Johnson (Thái Lan) L u 12-01, 35 Nguy n Hu , qu n 1 - Tp. H Chí Minh 3.1. Nhà s n xu t: Johnson & Johnson Sdn. Bhd Lot 3 & 5 Jan Tangdang, 46050 Peataling Jaya, Selangor 223 Johnson s baby shampoo NSX 24 LHMP-0960- tháng 02
Đồng bộ tài khoản