Quyết định số 39/2003/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 39/2003/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 39/2003/QĐ-BNV về việc phê duyệt bản Điều lệ của Quỹ hoà bình và phát triển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 39/2003/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 39/2003/Q -BNV Hà N i, ngày 02 tháng 7 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B N I V S 39/2003/Q -BNV NGÀY 02 THÁNG 7 NĂM 2003 V VI C PHÊ DUY T B N I U L C A QU HOÀ BÌNH VÀ PHÁT TRI N VI T NAM B TRƯ NG B B N IV Căn c S c l nh s 102/SL-L004 ngày 20/5/1957 quy nh v quy n l p H i; Căn c Ngh nh s 45/2003/N -CP ngày 09/5/2003 c a Chính ph v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Xét ngh c a Ch t ch Liên hi p các t ch c h u ngh Vi t Nam, Ch t ch Qu hoà bình và phát tri n Vi t Nam và c a V trư ng V T ch c phi Chính ph , QUY T NNH i u 1. Phê duy t b n i u l c a Qu hoà bình và phát tri n Vi t Nam ã ư c H i ngh l n th I ngày 29 tháng 4 năm 2003 thông qua. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Ch t ch Liên hi p các t ch c h u ngh Vi t Nam, Ch t ch Qu hoà bình và phát tri n Vi t Nam, V trư ng V T ch c phi Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. ng Qu c Ti n ( ã ký) I UL QU HOÀ BÌNH VÀ PHÁT TRI N VI T NAM Chương 1: TÔN CH , M C ÍCH
  2. i u 1. Qu hoà bình và phát tri n Vi t Nam (sau ây g i t t là Qu ). Tên ti ng Anh là Vietnam Peace and Development Foundation (vi t t t là VPDF) ư c thành l p nh m huy ng s tham gia và óng góp c a xã h i cho ho t ng i ngo i nhân dân vì hoà bình và phát tri n, góp ph n vào s nghi p xây d ng và b o v T qu c. i u 2. Qu là t ch c phi l i nhu n, là t ch c thành viên c a Liên hi p các t ch c h u ngh Vi t Nam, ho t ng theo nguyên t c t nguy n và ch u trách nhi m v ho t ng c a mình trư c pháp lu t nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, có tư cách pháp nhân, có con d u, tài s n và tài kho n riêng, tr s t t i Hà N i. Chương 2: CH C NĂNG, NHI M V i u 3. Qu hoà bình và phát tri n Vi t Nam có ch c năng tham gia các ho t ng i ngo i nhân dân, t ch c nghiên c u, thông tin i ngo i và các ho t ng khác liên quan t i v n hoà bình và phát tri n. i u 4. Nhi m v c a Qu 1. Tham gia nghiên c u, trao i thông tin v các v n hoà bình và phát tri n; ki n ngh v i các t ch c có liên quan c a Vi t Nam v ch trương và gi i pháp ho t ng trên lĩnh v c này; 2. H p tác v i các i tác trong và ngoài nư c t ch c ho c tham gia các ho t ng vì hoà bình và phát tri n; 3. V n ng tài tr c a các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c theo úng quy nh c a pháp lu t nh m gây qu cho các ho t ng c a Qu và h tr cho các t ch c, cá nhân làm công tác i ngo i nhân dân vì m c ích hoà bình và phát tri n. Chương 3: T CH C VÀ I U HÀNH QU i u 5. Cơ c u t ch c c a Qu g m: -H i ng Qu và Ch t ch Qu . - Ban thư ng v H i ng Qu . - Ban Thư ký thư ng tr c. - Ban ki m tra. - Các b ph n chuyên môn.
  3. i u 6. H i ng Qu g m Ch t ch, các Phó ch t ch và các thành viên H i ng Qu . 1. Ch c năng, nhi m v : - Quy t nh phương hư ng và n i dung ho t ng c a Qu ; - C Ban thư ng v H i ng Qu ; quy t nh t ch c, b máy c a Qu . 2. Nguyên t c ho t ng: t nguy n, hi p thương, dân ch và ch làm vi c t p th quy t nh nh ng v n thu c thNm quy n và trách nhi m c a mình. 3. H i ngh H i ng Qu ư c t ch c m i năm m t l n : - ánh giá k t qu và quy t nh phương hư ng ho t ng c a Qu ; - Thông qua báo cáo tài chính c a Qu ; - Ki n toàn Ban thư ng v H i ng Qu khi có yêu c u c a Ban Thư ng v H i ng Qu ho c c a trên 1/3 thành viên H i ng Qu . 4. Ch t ch Qu Ch t ch Qu là ngư i i di n cao nh t c a H i ng Qu và ch u trách nhi m m i ho t ng c a Qu trư c Liên hi p các t ch c h u ngh Vi t Nam và trư c pháp lu t. Các Phó ch t ch là ngư i giúp Ch t ch ph trách lĩnh v c ho t ng c a Qu do Ch t ch phân công. Trong trư ng h p c n thi t, Phó ch t ch thư ng tr c ư c u quy n thay m t Ch t ch Qu . 5. Thành viên H i ng Qu - Thành viên H i ng Qu là công dân Vi t Nam có kinh nghi m chuyên sâu v các lĩnh v c chính tr , kinh t xã h i, và i ngo i, tán thành tôn ch , m c ích c a Qu , có i u ki n và t nguy n tham gia ho t ng cho Qu và ư c hai thành viên c a H i ng Qu gi i thi u; - Thành viên H i ng Qu có trách nhi m ch p hành i u l Qu , óng h i phí, tham gia các ho t ng c a Qu ho c óng góp trí tu , tài chính cho Qu ; - Thành viên H i ng Qu có quy n tham gia các ho t ng c a Qu , ư c thông tin và s d ng các k t qu ho t ng c a Qu . i u 7. Ban Thư ng v H i ng Qu Ban Thư ng v H i ng Qu là cơ quan lãnh o Qu gi a hai kỳ H i ngh H i ng Qu , Ban Thư ng v h p nh kỳ 6 tháng 1 l n, có các quy n h n và nhi m v như sau: 1. Ch c năng, quy n h n, nhi m v :
  4. - Quy t nh chương trình, k ho ch, bi n pháp th c hi n phương hư ng ho t ng do H i ng Qu ra; - Quy t nh c T ng thư ký, thành l p các b ph n chuyên môn c a Qu , thành l p ho c gi i quy t các nhóm làm vi c ph c v cho ho t ng c a Qu ; - Ban hành các quy nh v qu n lý, s d ng ngu n thu c a Qu , xem xét chuNn y k ho ch tài chính c a Qu , thông qua Báo cáo tài chính và quy t nh các bi n pháp v qu n lý và phát tri n tài chính; - Giám sát ki m tra ho t ng c a Ban Thư ký thư ng tr c; - ChuNn b n i dung cho H i ngh H i ng Qu . 2. Thành ph n Ban Thư ng v H i ng Qu Ban Thư ng v H i ng Qu g m Ch t ch, Phó ch t ch thư ng tr c, các Phó ch t ch, T ng Thư ký và các u viên. S lư ng và thành ph n Ban thư ng v do H i ngh H i ng Qu quy t nh. Ch t ch và các Phó ch t ch Qu ư c b nhi m theo quy trình b nhi m Ch t ch, Phó ch t ch, các t ch c thành viên c a Liên hi p các t ch c h u ngh Vi t Nam. i u 8. Ban Thư ký thư ng tr c và T ng Thư ký - Ch c năng, nhi m v c a Ban thư ký Thư ng tr c: Thay m t H i ng Qu và Ban Thư ng v Qu ch o, t ch c, qu n lý các ho t ng, gi i quy t các v n c a Qu gi a hai kỳ h p Ban Thư ng v H i ng Qu . Ban Thư ký thư ng tr c g m Ch t ch, Phó ch t ch thư ng tr c, T ng thư ký và m t s thành viên khác do Ban Thư ng v H i ng Qu quy t nh c theo ngh c a Ch t ch Qu . - Ch c năng, nhi m v và quy n h n c a T ng Thư ký: T ng thư ký tr c ti p ch u trách nhi m trư c Ban Thư ng v H i ng Qu i u hành công vi c hàng ngày c a Qu nh m th c hi n các chương trình và k ho ch do Ban Thư ng v H i ng Qu thông qua, qu n lý v n và tài s n c a Qu , báo cáo nh kỳ v tình hình ho t ng c a Qu v i Ban Thư ng v H i ng Qu . i u 9. Ban ki m tra Ban ki m tra g m Trư ng ban, Phó trư ng ban và m t u viên do Ban Thư ng v gi i thi u và do Ch t ch Qu quy t nh. Ban Ki m tra ho t ng c l p, có nhi m v ki m tra, giám sát ho t ng c a Qu theo úng i u l và các quy nh c a pháp lu t, báo cáo, ki n ngh v i Ban Thư ng v H i ng Qu v k t qu ki m tra và tình hình tài chính c a Qu .
  5. i u 10. Các b ph n chuyên môn Các b ph n chuyên môn c a Qu ư c thành l p theo quy t nh c a Ch t ch Qu th c hi n các nhi m v c th ư c giao và ho t ng theo quy ch do Ban Thư ng v H i ng Qu quy nh. Khi c n thi t Qu có th t chi nhánh, văn phòng i di n nơi khác v i nơi t tr s c a Qu và ph i có s ch p thu n c a U ban nhân dân t nh, thành ph nơi t chi nhánh, văn phòng i di n. Ban Thư ng v quy t nh vi c thành l p và quy nh quy n h n, trách nhi m c a chi nhánh, văn phòng i di n theo ngh c a T ng Thư ký và báo cáo b ng văn b n v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh thành l p Qu Chương 4: TÀI CHÍNH C A QU i u 11. Ngu n thu c a Qu g m: - H i phí; - óng góp t nguy n c a các thành viên, các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t; - Tài tr c a các t ch c, cá nhân cho các tài nghiên c u, d án ho c các ho t ng khác c a Qu ; - Thu lãi t tài kho n ti n g i và các kho n thu khác phù h p v i pháp lu t. i u 12. Tài chính c a Qu ư c s d ng : - Chi cho các ho t ng th c hi n các nhi m v theo i u l Qu . - H tr cho các ho t ng i ngo i nhân dân. - Chi cho ho t ng qu n lý Qu theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 13. Qu n lý tài chính c a Qu Tài chính c a Qu ư c qu n lý theo quy nh c a pháp lu t v k toán, th ng kê và qu n lý s d ng Qu . T ng Thư ký Qu ch u trách nhi m qu n lý tài chính c a Qu , báo cáo v tài chính c a Qu v i Ban Thư ký thư ng tr c, Ban Thư ng v H i ng Qu , cơ quan có thNm quy n quy t nh thành l p Qu và các cơ quan nhà nư c có liên quan. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH
  6. i u 14. i u l c a Qu hòa bình và phát tri n Vi t Nam do H i ngh H i ng Qu thông qua. Ch có H i ngh H i ng Qu có quy n s a i, b sung i u l Qu . i u l Qu có hi u l c k t ngày ư c cơ quan có thNm quy n c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam phê quy t
Đồng bộ tài khoản