intTypePromotion=1

Quyết định số 39/2006/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định số 39/2006/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 39/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông trường quốc doanh trực thuộc Tổng công ty Cao su Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 39/2006/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 39/2006/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI NÔNG TRƯỜNG QUỐC DOANH TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY CAO SU VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh; Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới các nông trường quốc doanh trực thuộc Tổng công ty Cao su Việt Nam như sau: 1. Tiếp tục củng cố và giữ nguyên 113 nông trường trực thuộc 19 công ty cao su sau đây: - Công ty Cao su Đồng Nai - Công ty Cao su Bình Long - Công ty Cao su Phú Riềng - Công ty Cao su Lộc Ninh - Công ty Cao su Phước Hòa - Công ty Cao su Dầu Tiếng - Công ty Cao su Bà Rịa - Công ty Cao su Tân Biên
  2. - Công ty Cao su Bình Thuận - Công ty Cao su Eah�Leo - Công ty Cao su Chư Sê - Công ty Cao su Chư Prông - Công ty Cao su Chư Pảh - Công ty Cao su Mang Yang - Công ty Cao su Kon Tum - Công ty Cao su Quảng Trị - Công ty Cao su Quảng Nam - Công ty Cao su Hà Tĩnh - Công ty Cao su Thanh Hoá 2. Thí điểm cổ phần hoá Công ty Cao su Đồng Phú và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Tây Ninh, trong đó Nhà nước giữ cổ phần chi phối (cổ phần hóa cơ sở chế biến gắn với vườn cây cao su). Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới nông trường quốc doanh như quy định tại Điều 1 của Quyết định này. 2. Quyết định điều chỉnh lại diện tích, ranh giới các loại đất giao cho các nông trường phù hợp với quy hoạch của địa phương, cũng như quy hoạch phát triển của từng nông trường như đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại tờ trình số 2809/BNN- ĐMDN ngày 28 tháng 10 năm 2005. Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng công ty Cao su Việt Nam trong việc thực hiện Đề án này. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Đề án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cao su Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận : PHÓ THỦ TƯỚNG - Thủ tướng, các PTT Chính phủ; - Ban Kinh tế Trung ương; - Các Bộ: Nông nghiệp và PTNN, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; - Tổng công ty Cao su Việt Nam; - BCĐ Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; Nguyễn Tấn Dũng - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, NN, Website Chính phủ, Công báo; - Lưu: VT, ĐMDN (5b). Trang
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản