Quyết định số 39/2008/QĐ-BCT

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
76
lượt xem
9
download

Quyết định số 39/2008/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 39/2008/QĐ-BCT về việc phê duyệt Chương trình đào tạo nguồn nhân lực ngành Dệt May Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 39/2008/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 39/2008/Q -BCT Hà N i, ngày 23 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH ÀO T O NGU N NHÂN L C NGÀNH D T MAY VI T NAM N NĂM 2015, T M NHÌN N NĂM 2020 B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Quy t nh s 36/2008/Q -TTg ngày 10 tháng 3 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chi n lư c phát tri n ngành công nghi p D t May Vi t Nam n năm 2015, nh hư ng n năm 2020; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Chương trình ào t o ngu n nhân l c ngành D t May Vi t Nam n năm 2015, t m nhìn n năm 2020 v i các n i dung ch y u sau: I. QUAN I M PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C NGÀNH D T MAY N NĂM 2020 1. Nâng cao s lư ng và ch t lư ng l c lư ng lao ng là gi i pháp phát tri n b n v ng và lâu dài c a ngành D t May, trong ó ào t o gi vai trò c bi t quan tr ng phù h p v i b i c nh toàn c u hóa, s chuy n d ch s n xu t d t may t các nư c công nghi p phát tri n n các nư c ang phát tri n, trong ó có Vi t Nam. 2. Phát tri n ngu n nhân l c d t may ph i tính n y u t h i nh p khu v c và qu c t ; nhu c u phát tri n c a t nư c cũng như doanh nghi p; m c tiêu thu hút u tư nư c ngoài và chi n lư c d ch chuy n cơ c u, a bàn c a n n công nghi p Vi t Nam. 3. Phát tri n ngành D t May trư c h t t p trung vào vi c nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b qu n lý, cán b k thu t chuyên ngành, công nhân lành ngh . T ch c nh kỳ ào t o nâng cao, c p nh t ki n th c, ào t o, b i dư ng cho cán b qu n lý c p cao, cán b bán hàng, cán b k thu t thông qua các khóa h c ng n h n, g n ch t v i n i dung công vi c c n làm. Xây d ng i ngũ cán b qu n lý k c n tr ư c ào t o cơ b n áp ng các yêu c u c a h i nh p. 4. Phát tri n ngu n nhân l c d t may ph i m b o s lư ng công nhân, k thu t viên ph c v nhu c u phát tri n toàn ngành. Chú tr ng rèn luy n k năng, tác phong công nghi p và k lu t lao ng.
  2. 5. Hi n i hóa, tăng cư ng năng l c cho các cơ s ào t o chuyên ngành d t may, áp ng yêu c u ph c v phát tri n nhân l c. i m i cơ ch qu n lý, chương trình, n i dung, hình th c ào t o và phương pháp gi ng d y; Ny m nh h p tác qu c t v ào t o. 6. Phát tri n ngu n nhân l c d t may là trách nhi m chung c a ngành, c a các doanh nghi p, c a các cơ s ào t o và c a chính ngư i lao ng. Ny m nh ào t o theo nhu c u xã h i, tăng cư ng g n k t gi a ào t o v i s d ng lao ng, g n ào t o v i th c t s n xu t, công ngh . ng th i các doanh nghi p s d ng lao ng có trách nhi m h tr , u tư cho cơ s ào t o, góp ph n nâng cao ch t lư ng ào t o ngu n nhân l c. 7. C i thi n chính sách và i u ki n s ng, làm vi c c a ngư i lao ng. Xây d ng môi trư ng h c t p, văn hoá h c t p trong toàn ngành D t May. II. M C TIÊU 1. Xây d ng ư c i ngũ cán b qu n lý, i u hành có ch t lư ng áp ng yêu c u h i nh p. 2. m b o 70% l c lư ng lao ng d t may ư c qua ào t o chính qui, trong ó 20% lao ng k thu t có trình theo hư ng chuyên môn hóa, có k năng ngh thu n th c, áp ng nhu c u s d ng lao ng c a các doanh nghi p d t may. B ng 1. Nhu c u ào t o m i lao ng d t may giai o n 2008 - 2020 ơn v : ngư i 2008 - 2010 2011 - 2015 2016 - 2020 S lư ng Bình S lư ng Bình S Bình quân/năm quân/năm lư ng quân/năm Qu n lý 2.250 750 4.280 860 4.800 960 Kh i kinh t 6.000 2.000 11.000 2.200 12.500 2.500 Kh i k thu t 6.000 2.000 11.500 2.300 12.900 2.580 Công nhân k thu t 202.500 67.500 357.800 71.600 430.000 86.000 B ng 2. Nhu c u ào t o, b i dư ng, c p nh t ki n th c cho lao ng d t may giai o n 2008 – 2020 ơn v : ngư i 2008 - 2010 2011 - 2015 2016 - 2020 S Bình S Bình S Bình lư ng quân/năm lư ng quân/năm lư ng quân/năm
  3. Qu n lý 6.300 2.100 11.600 2.320 16.200 3.240 Chuyên môn nghi p 24.000 8.000 47.270 9.450 65.900 13.200 v Kh i kinh t 9.300 3.100 20.270 4.050 28.250 5.650 Kh i k thu t 14.700 4.900 27.000 5.400 37.650 7.550 Công nhân k thu t 98.400 32.800 180.000 36.000 253.000 50.600 III. NNH HƯ NG CHƯƠNG TRÌNH ÀO T O ào t o ngu n nhân l c cho ngành D t May giai o n 2008 - 2010 và các năm ti p theo i v i hai nhóm i tư ng sau: - ào t o m i l c lư ng lao ng d t may giai o n 2008 - 2020 g m ào t o nhân l c cho các d án m i và ào t o nhân l c b sung thay th cho l c lư ng lao ng ngh hưu, ngh vi c t nhiên (4% s lao ng hi n có). - ào t o, b i dư ng, c p nh t ki n th c cho cán b qu n lý, cán b k thu t, cán b nghi p v ương nhi m. Chương trình ào t o nhân l c cho ngành D t May c n ư c thi t k cho phù h p v i yêu c u v s lư ng, ch t lư ng, các m c trình và i tư ng ào t o. 1. Chương trình ào t o cán b qu n lý c p cao - i tư ng: cán b ang qu n lý c p ngành, hi p h i. - N i dung ào t o: các ki n th c v kinh t , kinh t qu c t ; ki n th c lu t pháp và xu hư ng công ngh c a ngành; các k năng qu n lý, phân tích, d báo. - Hình th c ào t o: ng n h n, c p nh t ki n th c và thông tin chuyên . 2. Chương trình ào t o cán b lãnh o doanh nghi p - i tư ng: cán b lãnh o doanh nghi p g m t ng giám c/giám c, phó t ng giám c/phó giám c và tương ương. - N i dung ào t o: Qu n tr tài chính, Qu n tr marketing, Qu n tr nhân s , Chi n lư c kinh doanh, Qu n lý s n xu t và k ho ch, Xác l p h th ng ch tiêu kinh doanh và phân tích, Lu t pháp kinh t ... V i cán b kh i k thu t c p nh t ki n th c m i v khoa h c k thu t và qu n lý thông qua các khóa h c v Qu n lý nhà máy s i, Qu n lý nhà máy d t, Qu n lý nhà máy nhu m, Qu n lý nhà máy may, Công ngh kéo s i, Công ngh d t v i, Công ngh nhu m, Công ngh may và thi t k th i trang, B o v môi trư ng và s n xu t s ch, Trách nhi m xã h i,…
  4. - Hình th c ào t o: ng n h n, ào t o theo mô un, phương pháp ào t o hi n i, k t h p v i các trư ng i h c, vi n nghiên c u trong và ngoài nư c. 3. Chương trình ào t o cán b ngu n - i tư ng: ư c l a ch n t các cán b tr , có năng l c qu n lý kinh t k thu t t i các ơn v , tu i dư i 30, ã làm vi c t 2-3 năm ho c các sinh viên v a t t nghi p i h c chính qui lo i khá, gi i; cam k t làm vi c lâu dài v i ngành. ây s là ngu n cung c p nhân l c ch t lư ng cao cho ngành D t May và b sung l c lư ng gi ng viên cho các trư ng, vi n thu c ngành D t May. - N i dung ào t o: ào t o nâng cao, chuyên sâu v công ngh thi t b s i, d t, nhu m, may, qu n tr kinh doanh, thi t k m u,... - Hình th c ào t o: t p trung dài h n t i các trư ng i h c chuyên ngành trong và ngoài nư c. 4. Chương trình ào t o cán b qu n lý trong các ơn v thu c doanh nghi p - i tư ng: cán b trư ng, phó các phòng, ban, phân xư ng,... c a doanh nghi p ho c các ơn v trong ngành. - N i dung ào t o: T ch c, qu n lý nhà máy s i - d t - nhu m - may, Công ngh s n xu t nguyên li u s i - d t - nhu m - may, B o v môi trư ng và s n xu t s ch, Trách nhi m xã h i,... - Hình th c ào t o: ào t o ng n h n. M i khóa h c t 2 - 3 ngày, m i l p t 20 - 25 h c viên. 5. Chương trình ào t o, b i dư ng cán b chuyên môn k thu t, nghi p v chuyên ngành ây là l c lư ng ư c ào t o m i nh m b sung cho các d án u tư phát tri n m r ng, b sung thay th s lư ng cán b ngh hưu t nhiên hàng năm. Bao g m hai kh i: k thu t và kinh t . Nhu c u cho phát tri n và thay th n năm 2010 là 8000 ngư i phân b cho các ngành c th như sau: k thu t s i: 740 ngư i; k thu t d t: 530 ngư i; k thu t nhu m: 470 ngư i; thi t k và công ngh may: 3950 ngư i; cơ khí, i n - i n t : 2310 ngư i. V i nhu c u b sung i ngũ k sư cho các ngành s i, d t, nhu m, may và qu n tr kinh doanh, ngành D t May c n có ch , chính sách ưu ãi và ph i h p ch t ch v i các cơ s ào t o trình i h c, cao ng thu hút sinh viên ngay t khâu tuy n sinh và nh hư ng ngh nghi p. Cung c p m i năm m t s su t h c b ng cho các ngành (s i, d t, nhu m, may, thi t k th i trang). 6. Chương trình ào t o công nhân k thu t
  5. - i tư ng ào t o: h c sinh t t nghi p Trung h c cơ s , Trung h c ph thông, công nhân d t, may m i vào ngh . - Hình th c ào t o: k t h p ào t o dài h n và ng n h n. + ào t o dài h n: th i gian ào t o theo chương trình chuNn t i các trư ng cao ng ngh , trung c p ngh cho các ngành s i, d t, nhu m và m t ph n công nhân may v i s lư ng áp ng 70% nhu c u lao ng. + ào t o ng n h n: th i gian t 3 - 6 tháng theo yêu c u v trí làm vi c c th c a các d án u tư. Có chương trình ph i h p ch t ch gi a cơ s ào t o và doanh nghi p sinh viên th c t p ngh trên dây chuy n s n xu t c a doanh nghi p. Khuy n khích các doanh nghi p có i u ki n cơ s v t ch t ào t o công nhân lành ngh ngay t i doanh nghi p (chính sách h tr kinh phí cho ào t o: thành l p Qu ào t o t i các doanh nghi p,…). Nhu c u công nhân d t, may t 2008 t i 2010 là 270.000 ngư i. Trong ó: công nhân s i: 15.000 ngư i; công nhân d t: 17.000 ngư i; công nhân nhu m: 6.000 ngư i; công nhân may: 220.000 ngư i và ngành khác: 12.000 ngư i. IV. M T S GI I PHÁP CƠ B N 1. V ào t o a) M các l p ào t o cán b qu n lý kinh t - k thu t, cán b pháp ch , cán b bán hàng chuyên ngành d t may, cán b k thu t và công nhân lành ngh c a các d án d t, nhu m tr ng i m. b) M các khoá ào t o v thi t k và phân tích v i, k năng qu n lý s n xu t, k năng bán hàng (g m các k năng thi t k , làm m u, bán hàng, ki n th c v tiêu chuNn nguyên li u, s n phNm, tiêu chuNn môi trư ng và lao ng) c) Liên k t v i các t ch c qu c t c cán b , h c sinh tham gia các khoá ào t o cán b qu n lý, cán b pháp ch , cán b k thu t, cán b bán hàng, ào t o công nhân k thu t có tay ngh cao t i các cơ s ào t o trong và ngoài nư c. d) K t h p vi c ào t o dài h n v i ào t o ng n h n, ào t o chính quy v i ào t o t i ch , ào t o trong nư c v i vi c c cán b i ào t o nư c ngoài. ) H p tác, liên k t ch t ch gi a cơ s ào t o v i các doanh nghi p s n xu t trong ho t ng ào t o, c bi t i v i th c hành, th c t p thích ng yêu c u th c t c a cơ s s n xu t. e) Duy trì thư ng xuyên các l p ào t o h cao ng, trung c p, d y ngh dài h n và ng n h n thông qua h th ng các trư ng chuyên nghi p c a ngành D t May và các cơ s ào t o trong h th ng giáo d c chuyên nghi p c a c nư c nh m cung c p ngu n nhân l c cho ngành. Nâng c p, b sung cơ s v t ch t cho các cơ s ào t o ngành D t May v : trang thi t b th c nghi m, phòng thí nghi m, thư vi n, các thi t b ph c v công tác gi ng d y và th c hành, m r ng nâng c p phòng h c và phương ti n ph c v ho t ng c a các cơ s ào t o ã có.
  6. g) C ng c và m r ng h th ng ào t o chuyên ngành D t May, xây d ng Trư ng i h c D t May và Th i trang trên cơ s Trư ng Cao ng công nghi p - D t May Th i trang Hà N i t o i u ki n c n thi t cho vi c tri n khai các l p ào t o v k thu t và qu n lý cho riêng ngành D t May. 2. V tài chính Nhà nư c h tr m t ph n kinh phí t ngân sách cho các vi n nghiên c u, các trư ng ào t o trong ngành D t May tăng cư ng cơ s v t ch t, t ch c th c hi n ho t ng nghiên c u, ào t o ngu n nhân l c cho ngành D t May theo nguyên t c phù h p v i n i dung c a Quy t nh 36/2008/Q -TTg ngày 10 tháng 3 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph và các cam k t qu c t mà Vi t Nam ã tham gia. Ngu n kinh phí th c hi n chương trình này bao g m: a. T ngu n ngân sách nhà nư c h tr tr c ti p, các ngu n v n vay ODA, vi n tr c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài (t ch c AOTS – Nh t B n, GTZ – CHLB c, BECA – H i ng Qu c gia v giáo d c và Văn hóa Hoa Kỳ,…), ngu n h c b ng c a các t ch c hi p h i, t p oàn. b. T quĩ h tr c a T p oàn D t May Vi t Nam. c. T các doanh nghi p. d. Huy ng các ngu n l c c a các t ch c xã h i, c ng ng và cá nhân cho phát tri n ào t o ngh nghi p dư i d ng qu khuy n h c, qu h c b ng,… ) Thu h c phí. i u 2. T ch c th c hi n 1. T p oàn D t May Vi t Nam ch trì, ph i h p v i các t ch c, hi p h i, ơn v trong ngành tri n khai th c hi n Chương trình ào t o ngu n nhân l c ngành D t May n năm 2015, t m nhìn n năm 2020 như sau: a. Thành l p Ban ch o do lãnh o T p oàn D t may Vi t Nam làm trư ng ban i u ph i các ho t ng và tham mưu cho B Công Thương trong vi c ho ch nh, ki m tra, giám sát vi c th c hi n Chương trình ào t o ngu n nhân l c. b. Ch o các ơn v liên quan l p các d án kh thi: ào t o ngu n nhân l c giai o n 2008 – 2015, d án b sung tăng cư ng năng l c ào t o cho vi n, trư ng và k ho ch tri n khai các d án c th trong t ng giai o n. c. Ph i h p v i các ơn v xây d ng n i dung chương trình ào t o và t ch c th c hi n theo các i tư ng c th . 2. T p oàn D t May Vi t Nam báo cáo B Tài chính xây d ng cơ ch tài chính h tr th c hi n Chương trình ào t o ngu n nhân l c ngành D t May. Riêng ngu n kinh phí ã c p năm 2007, T p oàn D t May Vi t Nam báo cáo B Tài chính xin phép Th tư ng Chính ph cho ý ki n ch o.
  7. 3. V T ch c cán b , V Công nghi p nh , V Tài chính, V Pháp ch , V K ho ch theo ch c năng nhi m v c a mình ph i h p v i Ban ch o và T p oàn D t May Vi t Nam hư ng d n, t ch c th c hi n Quy t nh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Chánh Văn phòng B , các V trư ng, C c trư ng thu c B , Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c T p oàn D t May Vi t Nam, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Chính ph ; - Các B : Tài chính, K ho ch và u tư, Giáo d c và ào t o, Lao ng – Thương binh và Xã h i, N i v ; - C c ki m tra VBQPPL (B TP); - Website Chính ph ; Bùi Xuân Khu - Công báo; - Lưu: VT, TCCB.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản