Quyết định số 39/2008/QĐ-BLĐTBXH

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
4
download

Quyết định số 39/2008/QĐ-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 39/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “điện tàu thuỷ” do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 39/2008/QĐ-BLĐTBXH

  1. B LAO Đ NG, THƯƠNG BINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ XÃ H I Đ c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 39/2008/QĐ-BLĐTBXH Hà N i, ngày 16 tháng 04 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH Đ TRUNG C P NGH , CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH Đ CAO Đ NG NGH CHO NGH “ĐI N TÀU THU ”. B TRƯ NG B LAO Đ NG THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c Lu t D y ngh ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn c Ngh đ nh s 186/2007 /NĐ- CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao đ ng- Thương binh và Xã h i; Căn c Quy t đ nh s 01/2007/QĐ- BLĐTBXH ngày 04/1/2007 c a B trư ng B Lao đ ng- Thương binh và Xã h i ban hành Quy đ nh v chương trình khung trình đ trung c p ngh , chương trình khung trình đ cao đ ng ngh ; Xét đ ngh c a H i đ ng th m đ nh v vi c ban hành chương trình khung trình đ trung c p ngh , chương trình khung trình đ cao đ ng ngh “ Đi n tàu thu "; Theo đ ngh c a T ng c c Trư ng T ng c c D y ngh , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này B chương trình khung trình đ trung c p ngh , chương trình khung trình đ cao đ ng ngh cho ngh : “Đi n tàu thu ”. Trên cơ s b chương trình khung nói trên, Hi u trư ng các trư ng cao đ ng ngh , trư ng trung c p ngh , trư ng trung c p chuyên nghi p, trư ng cao đ ng, trư ng đ i h c có đăng ký ho t đ ng d y ngh trình đ trung c p, trình đ cao đ ng xác đ nh, t ch c th m đ nh và duy t chương trình d y ngh áp d ng cho trư ng mình. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , T ch c chính tr - Xã h i và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, T ng c c D y ngh , các trư ng cao đ ng ngh , trư ng trung c p ngh , trư ng trung c p chuyên nghi p, trư ng cao đ ng, trư ng đ i h c có đăng ký ho t đ ng d y ngh trình đ trung c p và trình đ cao đ ng cho ngh “ Đi n tàu thu " và các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n : TH TRƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i và các U ban c a Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c, Văn phòng Chính ph ; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; Đàm H u Đ c - Cơ quan trung ương c a các đoàn th ; - HĐND, UBND, S LĐTBXH các t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c ki m tra VBQPPL (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph ; - Như Đi u 3; - Lưu VT, TCDN. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N
  2. Cao dang Trung cap
Đồng bộ tài khoản